Nr.5 - Status for udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Status for valg af rådgiverteam samt proces for inddragelse af borgere og interessenter.

Sagsfremstilling og økonomi

I efteråret 2017 inviterede Fredensborg Kommune tre rådgiverteams til at byde på rådgivningsopgaven med at udarbejde en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.

 

Formålet med opgaven er at udvikle en plan, der sætter retning og indhold for de næste mange års udvikling, anlæg og aktiviteter i området. Udviklingsplanen skal, foruden bredt ejerskab til området, sikre en god udnyttelse af områdets kvaliteter, og styrke muligheden for fleksibel brug af havnefaciliteterne hele året.

 

Planen skal sikre, at de aktiviteter, der etableres, er robuste over for de kommende klimaforandringer og at der opnås en logisk, sammenhængende og velfungerende infrastruktur for kørende og bløde trafikanter til og fra samt i området. I udviklingsplanen skal der tages højde for, at der opnås en naturlig og tydelig sammenhæng mellem havnen, strandparken, Lergravssøerne og de øvrige natur- og kulturområder samt Nivå Bymidte.

 

Udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal desuden bidrage til oplevelsen af tryghed i området og visuelt understøtte Nivås rige natur og kultur.

 

I december 2017 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget at tildele rådgiverteamet SLA, Orbicon, Urban Creators, Resonans.

Valg af rådgiverteams er sket ud fra deres beskrevne kompetencer indenfor inddragelse af borgere og brugere, løsninger indenfor mobilitet og klimatilpasning samt design.

 

Økonomi

Byrådet har i årene 2017-2030 afsat i alt 8,6 mio. kr. til Nivå Havn og Strandpark inkl. analyse til vinterbadefaciliteter på 0,2 mio. kr. jf. budgetforlig 2018-2021. Budgettet indeholder en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark, projektering, nye anlæg, analyse af vinterbadefaciliteter, projektledelse og en forøgelse af driftsbudgettet i perioden 2021 til 2030.

 

I forbindelse med udbud af rådgivningsydelse for en udviklingsplan, hvor budgettet er renset for drift og intern projektledelse, er der afsat 6,9 mio. kr. Beløbet dækker rådgivning, projektering, anlæg, kommunikation og aktiviteter som en del af inddragelse med borgerne m.v.

 

 

Samlet budget for Nivå Havn og Strandpark inkl. faciliteter til vinterbadere

Øget drift

Projekt-

ledelse

Rådgiver, projektering, kommunikation, anlæg, aktiviteter mm

2017

0,30

 

 

0,30

2018

2,00

 

0,20

1,80

2019

2,70

 

0,25

2,45

2020

2,60

 

0,25

2,35

2021-2030

1,00

1,00

 

 

Samlet

8,60

1,00

0,70

6,90

Tabel - Samlet budget fordelt på drift, projektledelse, rådgivning, anlæg mv.

 

Fritids- og Idrætsudvalget har beslutningskompetence i udviklingsprojektet. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og Grønt Råd sidder som følgegruppe for projektet. Følgegruppen er ikke inddraget i valg af rådgiver.

 

Proces for inddragelse og samarbejde

Der er mange og ambitiøse interesser i Nivå Havn og Strandpark.

Flere klubber udtrykker behov for større og mere moderne klubfaciliteter. Der er ønske om vinterbadefaciliteter, sauna, fælles faciliteter i form af badefaciliteter, konferencerum mm. Ønsker der langt overstiger det afsatte anlægsbudget.

For at skabe en god og driftssikker udviklingsplan, der også kan danne grundlag for søgning af fonde til udvalgte dele af projektet, bliver der i projektet investeret i en grundig proces med inddragelse og samarbejde, hvor der lægges vægt på at skabe og styrke stærke relationer mellem foreningerne i havnen, der kan skabe grundlag for en fælles udvikling i området.

Udviklingsarbejdet for Nivå Havn og Strandpark med inddragelse af brugere, borger og andre interessenter er sat i gang.

Der er afholdt to fokusgruppeinterviews ultimo februar med en bred dækning af forskellige aktører med forskellige interesser og positioner i og udenfor havnen. Fokus på mødet var at styrke de fremtidige samarbejdsmuligheder i forhold til at styrke og udvikle den fælles udnyttelse af havnens og strandparkens faciliteter.

Forældre og unge inddrages via Nivå Skole. De unge mellem 6. og 9. klasse fortæller om deres nuværende brug samt drømme for af havn og strandpark via et spørgeskema. Elever mellem 3. og 6. klasse og deres forældre bliver involveret i en eventdag den 5. april, hvor de skal visualisere og modelgøre deres drømme og ideer om det fremtidige liv i havnen. Både det pædagogiske personale i klubben og forældrene vil blive involveret

Den 5. april vil der også blive inviterer til en åben inddragelses- og ideudviklingsevent/workshop for alle interesseret. Formålet med workshoppen er, at få aktiveret de fælles drømme, visioner, ideer ved konkrete mini-eksperimenter og prototyper, der kan sættes i søen over 100 dage i april-maj-juni. Disse mini-eksperimenter skal samtidig understøtte aktørernes samarbejdspotentialer på tværs.

De ideer og de inddragelsesprocesser, der allerede har været i gang i forbindelse med andre projekter på havnen, vil der bliver samle systematisk op på, så der bygges videre på erkendelser og ideer derfra.

Landskabsarkitekterne, der skal omformulere ideer og tanker til fysisk planlægning, er med i hele processen, og de får dermed informationen direkte fra kilden. Arbejdet bliver løbende kvalificeret.

Analyse af forhold omkring trafik, natur/miljø samt bygnings- og udearealer pågår sideløbende med processen omkring inddragelse og samarbejde.

Tidsplan

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Plan- og Kystbeskyttelseslov.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At sagen drøftes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-03-2018

Driftsbestyrelsen ser det som meget vigtigt, at de inddrages i den løbende proces og at de høres inden et eventuelt forslag behandles politisk i januar 2019, hvis det skønnes nødvendigt, kan der indkaldes til ekstra ordinært møde i bestyrelsen.

Følgende blev drøftet:

  • Den kommunale praksis for brugerbetaling i forbindelse med opførsel at evt. nye klubhusfaciliteter. Havnefogeden undersøger praksis og giver besked.

 

  • I forbindelse med udvikling af Nivå Havn og Strandpark er der interesse for at få undersøgt mulighederne for at inddrage dele af det fredede arealet syd for Nivå Strandvej og trekantsarealet i udviklingsplanen.  Analysearbejdet der er i gangsat i forbindelse med udviklingsplanen vil afdække behovet mulighederne for inddragelse af disse arealer. Der skal som minimum søges om dispensation fra eksisterende fredning på baggrund af et specifikt forslag. Det er kommunen der søger. Ophævelse af dele af fredningen vil kræve, at der gennemføres en ny fredning med en anden fredningsgrænse.

Udover spørgsmålet om den fredede Svanesø, ønskede bestyrelsen fredningen af Trekanstarealet belyst. Administrationen oplyser at Trekantsarealet, mellem havn og strandpark, en del af det fredede område. Det skyldes at fredningssagen er rejst og fredningsgrænsen tegnet i 1987 inden Nivå Havn var anlagt. Se kortet nedenfor.