30-05-2018 kl. 17:00
Tursejlerne

Medlemmer

Allan Andersen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Bo Hilsted

Eva Hansen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6186

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/6188

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Godkendt.

 

Næstformand, Freddi R. Steffensen samt Bjørn Ølgaard var fraværende.

Nr.3 - Beboelse på bådene

Sagsnr.: 18/12867

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal træffe beslutning om at indføre et Beboelsesreglement for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Havn og Strandpark oplever en stigning i antallet at beboede både. Havnemyndigheden efterspørger i den forbindelse et reglement, som regulerer og beskriver de forpligtigelser der måtte være i forbindelse med beboelse på både.

Det er tilladt at have bopælsadresse i Nivå Havn og Strandpark. Flytningen sker via Folkeregisteret og administeres af Fredensborg Kommune. Nivå Havn og Strandpark er ikke høringsberettigede og har derfor ingen indsigelsesmuligheder.

Tendensen er, at flere og flere vælger den flydende boligform (Foreningen af danske lystbådehavne, FLID) hovedsagligt på grund af den relativt lave boligydelse.

Beboelse i bådene medfører en række udfordringer, hvilke søges løst gennem indførslen af et Beboelsesreglement. Reglementet skal regulere antallet af beboede både samt kravene til de fysiske rammer, selve den beboede båd og faciliteterne havnen stiller til rådighed for beboerne. 

 

Gældende regler for beboelse i Nivå Havn og Strandpark er:

 • Båden skal være over 29 fod (8,9 meter)
 • Havnefogeden skal kunne godkende båden til beboelse
 • Båden skal være tilsluttet elnet via en fast måler eller via en af havnens godkendte bimålere.
 • Storskrald skal afleveres på genbrugsstationen og ikke i miljøhuset.

Der betales ikke særskilt for bopælsadresse i Nivå Havn og Strandpark.

 

Administrationens forslag til Beboelsesreglement:

 

Beboelsesreglement Nivå Havn og Strandpark.

 

Tilladelse

Både, der har fast plads i Nivå Havn og Strandpark (i det følgende kaldet Havnen), må benyttes som bopæl, når de i dette reglement anførte betingelser er opfyldt. Tilladelsen kan gives til fastliggere og sæsonpladslejere.

 

Anvendelse af både til fast ophold/beboelse må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Havnen. Havnen forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger vedrørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse. Dette antal fastsættes af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark under hensyn til havnens faciliteter og karakter af lystbådehavn. Tilladelse til beboelse er personlig for bådpladslejeren, og kan ikke overdrages til andre.

 

Båden må ikke fremlejes eller udlånes til fast ophold/beboelse for personer, der ikke tilhører bådpladslejerens husstand.

 

Havnen forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både såfremt de i væsentlig grad afviger fra begrebet lystfartøjer, ligesom egentlige husbåde vil blive afvist.

 

Definition

Som udgangspunkt forstås ”ved bopæl” som det sted (bolig), hvor bådpladslejeren og eventuelt medlemmer af dennes husstand regelmæssigt sover, når vedkommende ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignede, og hvor vedkommende har sine ejendele. (Jfr. § 6, Lov om Det Centrale Personregister).

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående definition.

 

Denne definition udelukker ikke, at bådpladslejere, der samtidig har sin faste bolig i land, kan overnatte i sin båd i f.eks. 8 eller 14 dage, men betyder, at hvis den/de pågældende personer overvejende bor i båden, falder det ind under dette reglement. Indgåelse af kontrakt om beboelse er betinget af, at havnefogeden gives adgang til at inspicere bådens spildevandsinstallation.

 

Krav til båden

Udledning af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask direkte til havnen er forbudt. Båden skal have indbygget holding/ samletank, og anvende denne til opsamling af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask. Der kan dog dispenseres herfor, hvis spildevandsinstallationen blokeres for udledning til havnen. Tanken skal i så fald plumberes som minimum i vintersæsonen (15/11-15/04). Udgifter hertil afholdes at bådpladslejeren.

 

Det er tilladt at holde almindelige husdyr (kæledyr) i begrænset omfang efter aftale med Havnen. Husdyr må ikke være til gene for andre. Hunde skal føres i snor.

 

Båden skal kunne benyttes til fritidssejlads, dvs. til enhver tid være i forsvarlig og sødygtig stand. Det påhviler beboerne at sørge, for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig stand, og at fortøjning, affendring m.v. er i overensstemmelse med havnereglementets bestemmelser.

 

Beboerne er forpligtet til at renholde, rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på båd og bådebro ud for bådens plads. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar.

 

Dagrenovation afleveres i containerne og storskrald skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Standplads på land må kun benyttes til fast ophold/beboelse ved mindre reparationer af båden og kun efter aftale med Havnen.

 

Kontrakt

Beboelse i både i Havnen er kun tilladt efter indgåelse af kontrakt herom med Havnen. Kontrakten indgås pr. den 1. i en måned og kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel. Kontraktens udformning ses i bilaget.

 

Serviceafgift

Nivå Havn og Strandpark forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både. Denne service omfatter:

 

 • Snerydning af fællesarealer, dog ikke broer
 • Tømning af affaldscontainere
 • Drift, vedligeholdelse og rengøring af baderum, toiletter og vaskeri. Dog gælder for perioden
 • 15. november til 1. april, at beboede både skiftes om rengøring af baderum/toilet. Havnen kontrollerer kvaliteten af rengøringen og forbeholder sig retten til at købe rengøring og dele regningen mellem de beboede både.
 • Postkasse og postadministration
 • Levering af drikkevand, fra anvist tappested
 • Etablering og vedligeholdelse af elforsyning

 

For disse ydelser betaler bådpladslejeren med tilladelse til bopælsadresse i Nivå Havn og Strandpark en afgift pr. år ud over sommer- og vinterleje af bådpladsen. Opkrævning sker forud gældende fra 1. januar. Indbetalt afgift refunderes ikke. Taksten skal godkendes af Byrådet december 2018.

 

Mærkning

Bådpladslejere, der har indgået kontrakt om beboelse, får udleveret et mærkat, der angiver den periode kontrakten er indgået for. Mærkatet skal placeres i umiddelbart nærhed af pladsmærket.

 

Brug af el

Bådens forbrug af el leveres fra den af havnen anviste stander eller via det af Havnen udleverede målerkabel. El-forbrug betales særskilt. Havnen påtager sig intet ansvar for følgerne af periodevis mangelfuld elforsyning, eller for skader der skyldes fejl eller mangler ved bådens elinstallation.

 

Postkasse

Havnen opsætter det nødvenlige antal postkasser til beboelse i både. På postkassen fremgår beboerens navn og pladsnummer. Der må ikke opsættes andre postkasser.

 

Særlige vinterforanstaltninger

Af hensyn til Havnens forsyningskapasitet, reparationsarbejder m.v. kan Havnen i vinterperionen anvise alternativ vinterplads.

 

Overtrædelse

Overtrædelse af dette reglement kan medføre tilbagekaldelse af kontakten til beboelse, opsigelse af bådpladslejerens pladsaftale, og i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse øjeblikkelig bortvisning fra havnen.

Der henvises i øvrigt til Havnens øvrige bestemmelser/reglementer.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Takster, Byrådet

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen godkender reglement for Beboelse i Nivå Havn og Strandpark.
 2. At Driftsbestyrelsen godkender forslag til beboelseskontrakt.
 3. At reglementet træder i kraft 15. nov. 2018

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Ad 1. Reglementet godkendt. Driftsbestyrelsen besluttede at der makimalt kan gives tilladelse til beboelse på 10 lystfartøjer i Nivå Havn og Strandpark. Fartøjet skal være 29 fod eller derover.

Ad 2. Godkendt. Driftsbestyrelsen anbefaler over for Byrådet at Serviceafgiften for beboelse på lystfartøjer fastsættes til 4500 kr. pr. år.

Ad. 3. Godkendt.

 

Nr.4 - Orientering om status på udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Status for arbejdet med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

I januar 2018 fik arkitektfirmaet SLA med underrådgiverne Urban Creators, Resonans og Orbicon tildelt opgaven med at udarbejde en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.

Før udarbejdelse af den egentlige udviklingsplan er der udført et omfattende inddragelses- og analysearbejde, der omfatter

Kortlægning af trafik og mobilitet, herunder sammenhængen mellem havnen, stranden og bymidten

Kortlægning af de klima-, natur- og miljømæssige forhold

Kortlægning af benyttelse af bygninger og udearealer

Inddragelse og samarbejde med brugere og interessenter

Herunder er en kort sammenfatning af de 4 fire områder. Alle fire rapporter samt en sammenfatning af konklusionerne er lagt som bilag til sagen.

Trafik og mobilitet

Sammenhængende mobilitet er vigtig i forhold til at understøtte og styrke havne- og strandlivet samt aktiviteterne i området. Samtidig skal mobilitet benyttes til at skabe sammenhæng både fysisk og mentalt til Nivå By og resten af kommunen. Og gerne med fokus på at få flere til at vælge at cykle til området. Der skal være gode og trygge forhold for ophold og gang, som gør det attraktivt at bruge havnen og stranden. Igangværende projekter i Nivå bør sammentænkes med udvikling af havn og strandpark, så der skabes størst mulig synergi til bymidten med nye boliger, ny skole mv. God mobilitet kan fastholde og tiltrække nye brugere af havnen og stranden og understøtter området som samlingssted for borgerne i Nivå.

Der er dårlig adgang for cyklende og gående til havn og strand. Strandvejen opleves som en barriere. Der er ikke sammenhæng i krydsningen af Strandvejen, hvilket skaber utryghed for cyklende og gående. På varme sommerdage og ved arrangementer på havn og strandpark er der ikke tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder i området og der parkeres langs Strandvejen og alle tænkelige steder på havnen og ved strandparken, hvilket skaber farlige og utrygge situationer. Der er store udfordringer med parkering for biler og cykler, belysning, tryg færdsel til fods specielt ved krydsning for surfere og strandgæster. Det er et gennemgående tema hos brugere og interessenter til havn og strandpark at løsning på udfordringerne omkring mobilitet til og i havnen har høj prioritet.

Mange af udfordringerne, der findes på Nivå Havn og Strandpark, skal dog finde deres løsning uden for området og indgår således ikke i udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Skal Nivå Havn og Strandparks rolle i Nivå styrkes, og være med til at tiltrække nye kommende borgere, skal mobiliteten i området tænkes i en større sammenhæng.

Nivå Havn og Strandpark indgår i mange af de strategier, der er udarbejdet i kommunen de seneste år. Alle rapporter peger på, at adgangsforhold til Nivå Havn og Strandpark og sammenhængen til det øvrige Nivå bør styrkes.

Bygninger og udearealer

Havnens bygninger er kendetegnet ved deres karakteristiske røde farve, som er en vigtig identitetsmarkør. En del af bygningerne er i dårlig stand og står derfor at skulle udskiftes eller restaureres. Foreningerne kan generelt alle bruge mere plads, og diskussionen om et fælles klubhus med fællesfaciliteter er derfor meget aktuel. Mulighederne til lands og til vands er i dag udfordret på grunde af beskyttelse af den omkringliggende natur og en generel pladsmangel til foreningernes udstyr.

Nivå Havn og Strandpark forbinder havn, natur, hav og strand. Dette er unikt for netop denne havn og derfor vigtigt at fremhæve og bevare. Nivå Havn er ikke som kystens andre havne. Den særlige stemning af at være tæt på naturen, masser af aktiviteter og nærvær skal bevares. Der er et stort potentiale i at organisere parkeringen bedre, så der kan opnås et øget antal p-pladser. Pladsen på havnen er dog stadig begrænset, så en udvidelse af arealet ud i vandet kan komme på tale, hvis forholdene skal forbedres væsentligt.

Klima-, natur- og miljømæssige forhold

Analysen af de klima-, natur- og miljømæssige forhold indeholder en beskrivelse af de arealmæssige bindinger og beskyttelsesområder og har til formål at afklare eventuelle ”showstoppere”, der kan forhindre eller besværliggøre hele eller dele af udviklingen af Nivå Havn og Strandpark.

Det er vurderet, at der er relativt få planmæssige bindinger eller andre ”showstoppere” i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen i selve havneområdet. De vigtigste planmæssige bindinger synes på nuværende tidspunkt at være arealerne, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, Nivåfredningen eller naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser. Den præcise betydning må dog afvente en nærmere granskning af udviklingsplanen. Afhængig af omfanget af udviklingsplanen skal dele af projektet godkendes af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Inddragelse og samarbejde

Sideløbende med kortlægning af diverse tekniske forhold er der arbejdet med inddragelse af de eksisterende og kommende, organiserede og ikkeorganiserede brugere af området. Eleverne fra Nivå Skole Nord har deltaget i en spørgeundersøgelse, der er afholdt to fokusgruppeinterview, og der har der løbende været dialog mellem rådgiverteamet og havnens brugere, herunder havnefogeden og formændene i de mange foreninger på havnen. De mange input fra borgere og brugere blev samlet i temaer, der efterfølgende blev yderligere debatteret på en stor workshop den 5. april 2018, hvor også børn fra Fritidsklubben Basen deltog. Workshoppen skal være med til at styrke samarbejdet på tværs af brugerne i havnen og strandparken ved at igangsætte aktiviteter på tværs.

Temaerne på workshoppen var følgende:

Et fælles klubhus

Maritim Nyttehave

Badefaciliteter

Aktiviteter på havnen

Aktiviteter på tværs af klubber

Læring på havn og strand

De unge på havnen

Mobilitet for alle

Workshoppen mundede ud i en lang række idéer, hvoraf nogle er indarbejdet i nedestående skema over tiltag, der kan indarbejdes i udviklingsplanen. Andre ideer er aktiviteter, der allerede nu kan sættes i gang, da de for eksempel handler om samarbejde på tværs mellem klubber for at tiltrække nye grupper af borgere til havnen.

Det videre arbejde

I slutningen af juni skal rådgiveren fremsende et forslag til en udviklingsplan. På baggrund af de udarbejdede analyser og input fra borgere og brugere har rådgiverne to modeller for en udviklingsplan - Model A og model A+. Model A indeholder en minimum løsning på de forskellige ønsker og udfordringer, der er i området. A+ løfter ambitionsniveauet og tænker Nivå Havn og Strandpark længere ind i fremtiden både med hensyn til klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder, flere og bedre fælles faciliteter herunder også badeanstalt samt andre faciliteter, der kan være med til at tiltrække nye grupper af borgere og fastholde sejlergæster i en længere periode for eksempel et legeområde.

Nogle af løsningerne vil kræve tilladelser fra forskellige myndigheder. Det vil kræve en egentlig ansøgning til en konkret løsning, før det er muligt at afklare, hvorvidt det er muligt at opnå disse tilladelser.

Forslag til indhold i en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

Trafik og forbindelser

A

A+

En bedre organisering af parkering, hvilket vil øge mængden af p-pladser til biler.

x

x

En bedre organisering af cykelparkering.

x

x

Et indre promenadeforløb, så tilgængeligheden rundt på havnen forbedres, samtidig med at havnen kobles bedre på forbindelserne fra omgivelserne.

x

x

Et ydre promenadeforløb langs Øresund, så tilgængeligheden rundt på havnen forbedres, samtidig med at havnen kobles bedre på forbindelserne fra omgivelserne.

 

x

Et forslag til sommerlukning af en del af ankomstvejen, så sikkerheden øges og forbindelsen mellem havn og strand styrkes. Fx. som en forsøgsordning, så effekten kan afprøves.

x

x

Cykelsti langs ankomstvejen, så cykelforbindelser ml. by og havn/strand styrkes.

x

x

Boardwalk henover engområdet, gerne med cykling tilladt, hvilket vil skabe en genvej og en oplevelse for de cyklende/gående og dermed gøre det mere attraktivt at ankomme uden bil.

x

x

Klimasikring

 

 

Forhøjelse af diget ud mod Øresund, så det i højere grad vil sikre havnens bygninger og faciliteter mod bølger i en stormflodssituation.

 

x

Faciliteter

 

 

Nyt klubhus for fritidsfiskerne. (Deres nuværende bygningerne er skadet af råd).

x

x

Et fælles klubhus med fællesfaciliteter som bad, toiletter, omklædning, køkken, lounge mm. for ro- og kajakklub. (Deres nuværende bygningerne er skadet af råd).

x

x

Opfyld af et areal udenfor det nuværende dige mod Øresund, og en udflytning af diget, hvilket vil skabe mulighed for bedre plads til diverse aktiviteter/faciliteter, et større fælles klubhus med faciliteter til brug for alle foreninger, en væsentligt forbedret sammenhæng mellem havn og strand samt mere plads til flere parkeringspladser.

 

x

Permanent udflytning af stranden, så bredden af stranden øges, samtidig med at vanddybden øges. Dette vil en skabe væsentlig bedre oplevelse for de badende på stranden, der i dag klager over for lav vanddybde og for lidt plads på stranden.

 

x

Forlængelse af badebro, så det er muligt for flere at komme ud på dybt vand.

x

x

Havnebad/badeanstalt med bedre faciliteter for badende.

 

x

Flere muligheder for at komme tæt på vandet.

x

x

Nye brugere

 

 

Mindre legeinstallationer

x

x

Et større legeområde med havnerelaterede aktiviteter, vil tiltrække børnefamilier.

 

x

Mere samarbejde på tværs af foreningerne kan tiltrække nye brugere.

x

x

Bedre forbindelser til omgivelserne, så havnen og stranden bliver et foretrukket udflugtsmål.

x

x

 

Økonomi

 

Budget for Nivå Havn og Strandpark inkl. faciliteter til vinterbadere

Øget drift

Projekt-

ledelse

Rådgiver, projektering, kommunikation, anlæg, aktiviteter mm

2017

0,30

 

 

0,30

2018

2,00

 

0,20

1,80

2019

2,70

 

0,25

2,45

2020

2,60

 

0,25

2,35

2021-2030

1,00

1,00

 

 

Samlet

8,60

1,00

0,70

6,90

 

Samlet set er der 6,9 mio kr. til udvikling af Nivå Havn og Strandpark. De mange forslag, der ligger i de to modeller vil ikke kunne udføres indenfor budgettet, der skal således foretages en grundig prioritering eller etapedeling.

 

Fundraising

Skal der søges midler via fonde skal projektet være af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Der skal være noget nyskabende og anderledes i projektet. To fonde har et stort fokus på havne, kyster og hele det blå miljø lige for øjeblikket, nemlig Lokale og Anlægsfonden samt Nordeafonden. Begge fonde sætter baren højt og har et primært fokus på udviklingen af nye aktivitetsmuligheder, som tilgodeser mange forskellige brugere. Mobilitetsløsninger og lignende infrastruktur vil typisk ikke være en del af fondenes fokus. Der er muligheder for fundraising til projektet, såfremt det får en karakter, og et indhold fondene har fokus på. Der har allerede været en indledende dialog med Lokale og Anlægsfonden, som har givet udtryk for, at Nivå Havn med dets mange foreninger og forskellige brugere er interessant i deres perspektiv. Lokale og anlægsfonden støtter typisk med 15-20 % og det må generelt forventes, at selvom det lykkes at fundraise til projektet skal kommunen bære den overvejende del af budgettet.

Administrationens anbefaling

Den 15. maj fik Fritids- og Idrætsudvalget fremlagt sagen og administrationen havde nedstående anbefaling til udvalget.

I strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune er en af de konkrete indsatser frem mod 2020 at styrke forbindelserne mellem Nivå bymidte, Nivås attraktioner samt forbedret adgang til Nivå Havn og Strandpark herunder for de bløde trafikanter. Arbejdet med udviklingsplanen omfatter alene Nivå Havn og Strandpark, hvilket betyder, at der ikke i denne omgang arbejdes med løsninger, der inddrager Strandvejen og de udfordringer, den skaber for området.  Et projekt hvor der arbejdes med styrkelse af forbindelser og større tryghed i trafikken i Nivå ligger inden for Infrastruktur- og Trafikudvalgets kompetenceområde jf. styrelsesvedtægten. Det er administrationens vurdering, at skal problemer med tryghed i trafikken, manglende parkeringsmuligheder og bedre tilgængelighed til havn og strandpark løses, er det nødvendigt at inddrage Strandvejen i løsningen.

Flere af forslagene i model A+ vil have en betragtelig større anlægsøkonomi for eksempel havnebad, opfyldning mod Øresund til større fælles anlæg og udvidelse af strandarealet til glæde for strandens gæster, end model A.

På nuværende stadie er det ikke muligt at vurdere anlægsøkonomien i de to modeller. Den egentlige prioritering eller etapedeling af de mange forslag afventer den endelige udviklingsplan, hvor der er mulighed for at lave en estimering af økonomien. Det vurderes, at de mange forslag i A+ modellen kan skabe en urealistisk forventning hos havnens og strandens brugere, som ikke kan indfries pga. økonomien. Derfor vil administrationen anbefale, at der udarbejdes en udviklingsplan på baggrund af model A, som omfatter de vigtigste udviklingstiltag.

 

Udvalget besluttede, at anbefale overfor Økonomiudvalget A+ (den store model), således at ny fremtidig lokalplan ikke begrænser udviklingsmulighederne i Nivå Havn og Strandpark.

 

Sagen er fremlagt for Økonomiudvalget den 22. maj 2018.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Udvalget anbefaler model A+ (den store model), således at ny fremtidig lokalplan ikke begrænser udviklingsmulighederne i Nivå Havn og Strandpark.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Godkender Fritids – og Idrætsudvalgets indstilling.

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Nr.5 - Orientering - Dige nord for Nivå Havn

Sagsnr.: 18/8218

 

Beslutningstema

Orientering om anlægsarbejde i forbindelse med forstærkning af dige nord for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdet med opbygning af dige mod Øresund startede op i marts. Denne del af arbejdet forløb planmæssigt.

 

Arbejdet med udskiftning af rør til gennemløb mellem Nivå Havn og søen har givet en del udfordringer. Det har været vanskeligt at få lagt rørene på plads, fordi det ikke har været muligt at lukke af ind mod den nordlige sø, så rørgennemføringen skulle etableres i et vådt miljø.

 

Det forventes at arbejdet med etablering af en spunsvæg starter op i uge 21.

 

På grund af problemerne med rørlægningen er tidsplanen imidlertig blevet forskubbet, og det forventes at arbejdet kan afsluttes primo juli.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

Sagen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Udover status på diget orienterede havnefogeden om enkelte klager over støjgener. I tre tilfælde er gæstesejlere blevet henvist til Rungsted Havn. I den forbindelse har gæstesejlerne fået tilbagebetalt ubrugt havnedøgn.

Nr.6 - Tilstandsvurdering af broer samt kajanlæg

Sagsnr.: 18/8141

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om status på tilstandsvurdering af broer samt kajanlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet d. 20. marts 2018 besluttede Driftsbestyrelsen at bevillige op til 75.000 kr. på udarbejdelsen af en tilstandsrapport over havnens bro/kaj anlæg.

Næstformand i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, har i samarbejde med havnefogeden gennemgået de indkomne tilbud og har valgt at gøre brug af JJN Consults tilbud. Tilbuddet er vedlagt som bilag.

Det forventes at udarbejdelsen påbegyndes start juni 2018.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Driftsbestyrelsen modtager tilstandsvurderingen, når denne er udarbejdet.

Bilag

Nr.7 - Restanceliste

Sagsnr.: 18/12956

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om Fredensborg Kommunes udståender hos forhenværende samt nuværende bådpladslejere.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Havn og Strandpark opkræver betaling via den kommunale administration (Opkrævningsteam).

 

Opkrævningsteamet har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen. Såfremt borgeren fortsat ikke betaler sin gæld efter den kommunale opkrævningsindsats, sendes ubetalte restancer videre til SKAT, som er inddrivelsesmyndighed. SKAT har som inddrivelsesmyndighed beføjelser til at foretage mere indgribende tiltag, såsom at lønindeholde eller foretage udlæg.

 

I 2015 blev den automatiske inddrivelse hos SKAT suspenderet, da SKAT ikke kunne redegøre for diverse krav i deres inddrivelse. Et nyt system forventes klar i 2019/2020.

 

Suspensionen af den automatiske inddrivelse har betydet, at inddrivelsen af kommunernes restancer stort set er ophørt, med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge. Der er derfor behov for alternative løsninger, så det sikres, at pladslejen bliver betalt.

 

Hver måned fremsendes en liste over restance for Nivå Havn og Strandpark. Det er borgere som af den ene eller anden årsag ikke har betalt den opkrævning de har modtaget i deres E-boks. Tidligere kunne kommunens administration sende kravet videre til SKAT og derigennem inddrive restancen, men den mulighed er som forklaret ovenfor ikke længere hensigtsmæssig.

 

Havneadministrationen følger efter modtagelse af listen personligt op overforpladslejere, som er i restance, hvilket typisk fører til betaling af restancen eller opsigelse af pladslejekontrakt.

 

Driftsbestyrelsen holdes løbende informeret om sådanne tilfælde.

 

Lovmæssigt er der intet til hinder for denne fremgangsmåde så længe de personfølsomme oplysninger ift. restancen holdes mellem Havneadministrationen/Driftsbestyrelsen og pladslejer.

Bevilling

 

 

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Driftsbestyrelsen fastsatte den fremtidige forfaldsdato på sommerleje samt venteleje til 15. april og 15. november for vinterleje, leje af kabel samt forbrug af el.

 

Venteliste og boboelsesafgift opkræves med forfald d. 1/1.

 

Nr.8 - Budgetopfølgning pr. 18. maj 2018

Sagsnr.: 18/6731

 

Beslutningstema

Orientering om Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og driftsforbrug pr. 18. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, er budget og forbrug vedr. Nivå Havn og Nivå Strandpark opgjort både samelt (tabel 1) og hver for sig (tabel 2 og 3).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.9 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 18/6191

 

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (20. marts 2018 - 30. maj 2018)

 • Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.
 • Gennemgang af restancelister, herunder nedbringelse af borgere med restance.
 • Søsætning blev gennemført tilfredsstillende. Få mangler stadigvæk.
 • Interne rokeringer mellem bådpladslejerne.
 • Salg af pladser sæson 2018.
 • Sammenlægning af et antal bådpladser til fordel for større mere salgsbare pladser.
 • Uddybning er afsluttet. Bypass-tilladelse.
 • Strandparken har fået et løft og der er atter en fornuftig vanddybde ved badebroen. NSVP har trukket 4500-5000 tons sand tilbage på stranden, hvilket har resulteret i en langt breddere strand.

 

Igangværende opgaver:

 • Omfattende renovering af eksisterende elinstallation. Der er desværre mange af havnens installationer, som skal udskiftes. Hovedårsagen er alder samt vandindtrængning.
 • ”Kirkegården”.
 • Sanering af indkør
 • Opsætning af fiskekasser.
 • Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.
 • Salg af sæsonpladser.
 • Optegning af fodgængerfelt.
 • Rød/Grønskilte A-broen

 

Kommende opgaver:

 • Bådpladsnumre på broerne udskiftes løbende. Aluminium med Dymo.
 • Ramning af fortøjningspæle
 • Markering af fortøjningspæle med pladsbredde. Aluminium med Dymo.
 • Plankeværk ved servicebygning
 • Håndtering af stativer

 

Status/orientering/drøftelse:

 • Uvildig syn– og skønsmand.
 • Vild med Vand.
 • Sankt Hans.
 • Dispensation til større båd.
 • Bypass tilladelse.
 • Pakkeløsninger.
 • Hængepartier efter søsætning, herunder rømning af mastestativ ved grillpladserne.
 • Tyveri/hærværk.
 • Bundmaling.
 • Etablering af bådplads i forbindelse med Havhesten.
 • Parkering.
 • Plankeværk/afskærmning/forskønnelse ved servicebygningen.
 • Personale, forskellige muligheder.
 • Møde med arbejdsmiljørepræsentant fra Fredensborg Kommune.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At relevante punkter drøftes samt at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.10 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/6325

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark kan drøfte aktuelle emner

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

Driftsbestyrelsen kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Ingen aktuelle sager.

Nr.11 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen

Sagsnr.: 18/6568

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Tirsdag d. 18. september:

 

Sag om borgerrettede taktser - Herunder

Indskud Nivå Havn og Strandpark.

Udviklingsplan

Mindre justering af gældende Driftsoverenskomst

APV

Tilstandsvurdering af broer samt kajanlæg

 

Onsdag d. 31. oktober:

 

Nyanskaffelser, Teleskoplæsser

APV

Tilstandsvurdering af broer samt kajanlæg

 

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 

På mødet tirsdag d. 18. sebtemper 2018 tilføjes følgende sager:

 

 • Restanceliste
 • Arbejdsmiljø, sag om bådstativer til vinteropbevaring.

Nr.12 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/7368

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Der var ingen punkter under eventuelt.