Nr.3 - Beboelse på bådene

Sagsnr.: 18/12867

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal træffe beslutning om at indføre et Beboelsesreglement for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Havn og Strandpark oplever en stigning i antallet at beboede både. Havnemyndigheden efterspørger i den forbindelse et reglement, som regulerer og beskriver de forpligtigelser der måtte være i forbindelse med beboelse på både.

Det er tilladt at have bopælsadresse i Nivå Havn og Strandpark. Flytningen sker via Folkeregisteret og administeres af Fredensborg Kommune. Nivå Havn og Strandpark er ikke høringsberettigede og har derfor ingen indsigelsesmuligheder.

Tendensen er, at flere og flere vælger den flydende boligform (Foreningen af danske lystbådehavne, FLID) hovedsagligt på grund af den relativt lave boligydelse.

Beboelse i bådene medfører en række udfordringer, hvilke søges løst gennem indførslen af et Beboelsesreglement. Reglementet skal regulere antallet af beboede både samt kravene til de fysiske rammer, selve den beboede båd og faciliteterne havnen stiller til rådighed for beboerne. 

 

Gældende regler for beboelse i Nivå Havn og Strandpark er:

 • Båden skal være over 29 fod (8,9 meter)
 • Havnefogeden skal kunne godkende båden til beboelse
 • Båden skal være tilsluttet elnet via en fast måler eller via en af havnens godkendte bimålere.
 • Storskrald skal afleveres på genbrugsstationen og ikke i miljøhuset.

Der betales ikke særskilt for bopælsadresse i Nivå Havn og Strandpark.

 

Administrationens forslag til Beboelsesreglement:

 

Beboelsesreglement Nivå Havn og Strandpark.

 

Tilladelse

Både, der har fast plads i Nivå Havn og Strandpark (i det følgende kaldet Havnen), må benyttes som bopæl, når de i dette reglement anførte betingelser er opfyldt. Tilladelsen kan gives til fastliggere og sæsonpladslejere.

 

Anvendelse af både til fast ophold/beboelse må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Havnen. Havnen forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger vedrørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse. Dette antal fastsættes af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark under hensyn til havnens faciliteter og karakter af lystbådehavn. Tilladelse til beboelse er personlig for bådpladslejeren, og kan ikke overdrages til andre.

 

Båden må ikke fremlejes eller udlånes til fast ophold/beboelse for personer, der ikke tilhører bådpladslejerens husstand.

 

Havnen forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både såfremt de i væsentlig grad afviger fra begrebet lystfartøjer, ligesom egentlige husbåde vil blive afvist.

 

Definition

Som udgangspunkt forstås ”ved bopæl” som det sted (bolig), hvor bådpladslejeren og eventuelt medlemmer af dennes husstand regelmæssigt sover, når vedkommende ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignede, og hvor vedkommende har sine ejendele. (Jfr. § 6, Lov om Det Centrale Personregister).

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående definition.

 

Denne definition udelukker ikke, at bådpladslejere, der samtidig har sin faste bolig i land, kan overnatte i sin båd i f.eks. 8 eller 14 dage, men betyder, at hvis den/de pågældende personer overvejende bor i båden, falder det ind under dette reglement. Indgåelse af kontrakt om beboelse er betinget af, at havnefogeden gives adgang til at inspicere bådens spildevandsinstallation.

 

Krav til båden

Udledning af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask direkte til havnen er forbudt. Båden skal have indbygget holding/ samletank, og anvende denne til opsamling af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask. Der kan dog dispenseres herfor, hvis spildevandsinstallationen blokeres for udledning til havnen. Tanken skal i så fald plumberes som minimum i vintersæsonen (15/11-15/04). Udgifter hertil afholdes at bådpladslejeren.

 

Det er tilladt at holde almindelige husdyr (kæledyr) i begrænset omfang efter aftale med Havnen. Husdyr må ikke være til gene for andre. Hunde skal føres i snor.

 

Båden skal kunne benyttes til fritidssejlads, dvs. til enhver tid være i forsvarlig og sødygtig stand. Det påhviler beboerne at sørge, for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig stand, og at fortøjning, affendring m.v. er i overensstemmelse med havnereglementets bestemmelser.

 

Beboerne er forpligtet til at renholde, rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på båd og bådebro ud for bådens plads. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar.

 

Dagrenovation afleveres i containerne og storskrald skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Standplads på land må kun benyttes til fast ophold/beboelse ved mindre reparationer af båden og kun efter aftale med Havnen.

 

Kontrakt

Beboelse i både i Havnen er kun tilladt efter indgåelse af kontrakt herom med Havnen. Kontrakten indgås pr. den 1. i en måned og kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel. Kontraktens udformning ses i bilaget.

 

Serviceafgift

Nivå Havn og Strandpark forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både. Denne service omfatter:

 

 • Snerydning af fællesarealer, dog ikke broer
 • Tømning af affaldscontainere
 • Drift, vedligeholdelse og rengøring af baderum, toiletter og vaskeri. Dog gælder for perioden
 • 15. november til 1. april, at beboede både skiftes om rengøring af baderum/toilet. Havnen kontrollerer kvaliteten af rengøringen og forbeholder sig retten til at købe rengøring og dele regningen mellem de beboede både.
 • Postkasse og postadministration
 • Levering af drikkevand, fra anvist tappested
 • Etablering og vedligeholdelse af elforsyning

 

For disse ydelser betaler bådpladslejeren med tilladelse til bopælsadresse i Nivå Havn og Strandpark en afgift pr. år ud over sommer- og vinterleje af bådpladsen. Opkrævning sker forud gældende fra 1. januar. Indbetalt afgift refunderes ikke. Taksten skal godkendes af Byrådet december 2018.

 

Mærkning

Bådpladslejere, der har indgået kontrakt om beboelse, får udleveret et mærkat, der angiver den periode kontrakten er indgået for. Mærkatet skal placeres i umiddelbart nærhed af pladsmærket.

 

Brug af el

Bådens forbrug af el leveres fra den af havnen anviste stander eller via det af Havnen udleverede målerkabel. El-forbrug betales særskilt. Havnen påtager sig intet ansvar for følgerne af periodevis mangelfuld elforsyning, eller for skader der skyldes fejl eller mangler ved bådens elinstallation.

 

Postkasse

Havnen opsætter det nødvenlige antal postkasser til beboelse i både. På postkassen fremgår beboerens navn og pladsnummer. Der må ikke opsættes andre postkasser.

 

Særlige vinterforanstaltninger

Af hensyn til Havnens forsyningskapasitet, reparationsarbejder m.v. kan Havnen i vinterperionen anvise alternativ vinterplads.

 

Overtrædelse

Overtrædelse af dette reglement kan medføre tilbagekaldelse af kontakten til beboelse, opsigelse af bådpladslejerens pladsaftale, og i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse øjeblikkelig bortvisning fra havnen.

Der henvises i øvrigt til Havnens øvrige bestemmelser/reglementer.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Takster, Byrådet

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen godkender reglement for Beboelse i Nivå Havn og Strandpark.
 2. At Driftsbestyrelsen godkender forslag til beboelseskontrakt.
 3. At reglementet træder i kraft 15. nov. 2018

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-05-2018

Ad 1. Reglementet godkendt. Driftsbestyrelsen besluttede at der makimalt kan gives tilladelse til beboelse på 10 lystfartøjer i Nivå Havn og Strandpark. Fartøjet skal være 29 fod eller derover.

Ad 2. Godkendt. Driftsbestyrelsen anbefaler over for Byrådet at Serviceafgiften for beboelse på lystfartøjer fastsættes til 4500 kr. pr. år.

Ad. 3. Godkendt.