07-08-2018 kl. 17:00
Tursejlerne

Medlemmer

Allan Andersen

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Bo Hilsted

Werner Larsen

Afbud

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/6188

 
Lars Søndergaard, Freddi Steffensen

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-08-2018

Godkendt.

 

Rådgivende ingeniør Jørn Jensen deltog under første punkt.

Nr.2 - Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn

Sagsnr.: 18/8141

 
Lars Søndergaard, Freddi Steffensen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal drøfte tilstandsrapporten og på den baggrund anbefale en model for udbedring af broer, herunder finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen besluttede i foråret 2018 at lade udføre en tilstandsrapport over havnens flydebroer samt kajanlæg. Tilstandsrapporten er modtaget i juli måned 2018. (vedhæftet som bilag).

 

Af tilstandsrapporten fremgår to modeller:

 

Model A.

Broerne kan levetidsforlænges med op til 10 år. Det anslås at der skal anvendes 400.000 kr. årligt, 4 mio. kr. på 10 år, hvorefter det er nødvendigt at indkøbe nye broer.

 

Model B.

Broerne F, E, D og A udskiftes, i den nævnte rækkefølge, til nye næsten vedligeholdelses fri beton-flydebroer. Udgifterne til løbende vedligeholdelse vil kunne indeholdes i det nuværende driftsbudget.

Det vurderes at den samlede udgift til nye beton-flydebroer beløber sig til ca. 4 mio. kr. over en periode på 4 år.

Af hensyn til havnens brugere udskiftes der en bro årligt.

 

Økonomi.

Nivå Havns beholdningskonto udgør pr. juli 2018 ca. 2.7 mio. kr., som vil kunne anvendes til finansiering.

 

Der udarbejdes en selvstændig sag til Fritid- og Idrætsudvalget.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen drøfter tilstandsrapporten.
 2. At Driftsbestyrlesen anbefaler model A eller model B overfor Fritid- og Idrætsudvalget.
 3. At Driftsbestyrlesen anbefaler finansiering af den valgte model.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-08-2018

 

 1. Driftsbestyrelsen drøftede tilstandsrapporten. Uddybende spørgsmål blev besvaret af rådgivende ingeniør, Jørn Jensen.

 

 1. Driftsbestyrelsen anbefaler model B med følgende tilføjelser:

 

                     Broerne F og E udskiftes så hurtigt som muligt. Forventeligt ultimo 2019.

                     Bro D ultimo 2020 og bro A ultimo 2021.

                     Broerne monteres med nye vand- og elinstallationer.

                     Broerne forankres med pæle i samme position som de eksisterende broer.

 

 1. Driftsbestyrelsen anbefaler, at broerne finansieres gennem havnens beholdningskonto på ca. 2,7 mio. kr. og at det resterende beløb på ca. 1,3 mio. kr. afsættes i det kommunale budget.

 

Nr.3 - Forslag til udviklingsplan - Nivå Havn og Strandpark.

Sagsnr.: 18/21337

 
Lars Søndergaard, Freddi Steffensen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om forslag til udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Eva Hansen præsenterer forslag til udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark, inden behandling i Fritids- og Idrætsudvalget 6. september 2018. Efter behandling i Fritids- og Idrætsudvalget sendes forslaget i høring.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Elektroniske bilag

Driftsbestyrelsen har modtaget materialet via e-mail.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark ønsker, at henlede opmærksomheden på den efterfølgende drift af de nyanskaffelser, som udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark måtte resultere i.

 

Af hensyn til den videre proces ønskede Driftsbestyrelsen, at de drøftede fokuspunkter blev taget til referat;

 

 • Materialevalg er vigtigt, fx bliver trædæk glat i vintervejret, hvorfor det er nødvendigt at tænke i alternative løsninger for at holde driften på et minimum.
 • Klubberne har en vis logistik og har behov for en detailplan og kommunikation om næste skridt og ikke mindst en gennemgang af planen.
 • Husk gæstesejlerne. De sejler afsted efter et kort ophold, da der mangler køkken- og opholdsfaciliteter.
 • Ved ombygning skal hverdagen stadigvæk kunne fungere, midlertidige bade- og omklædningsforhold osv.
 • Der er behov for, at klubberne komme med et oplæg til, hvordan dit, mit og fælles skal fungere i praksis, også placeringen er vigtig. Driftsbestyrelsen foreslår en fælles foreningsaften, hvor ovenstående drøftes.
 • Områderne skal prioriteres.
 • Der er gode idéer og linjer i forslaget, også omkring beplantning.
 • Etablering af en af- og pålæsningszone med tidsbegrænset parkering.
 • Der er udfordringer i forslaget til dirigering af trafik, fx blokeres adgangsvejen foran havnekontoret mens både sættes i eller tages op med private vognmænd, hvilket sker løbende.
 • Hvis trafikken skal dirigeres forbi havnekontoret, så vil det være nødvendigt at flytte havnekontoret pga. støj og generende trafik.
 • Det skal undersøges hvor meget der må bygges i to etager. Udsigten og det vilde kig ud over Øresund er et af Nivå Havns varemærker.
 • Livredderstation skal tænkes ind i udviklingsplanen.
 • Den naturlige sandtransport gør at strandpark og havn tilsander, hvilket bør forebygges hvis muligt.

Nr.4 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/7368

 
Lars Søndergaard, Freddi Steffensen

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 07-08-2018

 • Nivå Pingvinerne udtrykker bekymring for benzinlugt i vandskiklubbens klubhus.

 

 • Havnefogeden undersøger mulighederne for etablering af tankanlæg.

 

 • Bøjemarkeringer i Nivå Havn overholder bestemmelserne.