14-03-2017 kl. 17:00
Nivå Tursejlere

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Allan Andersen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Afbud

Ingen

Nr.1 - Træffetid

Sagsnr.: 17/6022

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Mikkel Nymann var mødt frem og redegjorde for synspunkter jf. punkt 10.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 17/5362

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Godkendt.

Nr.3 - Beredskab for oversvømmelser i Nivå Havn - rollefordeling og aktionskort

Sagsnr.: 17/1185

 

Beslutningstema

Drøftelse af rollefordeling mellem kommune og driftsbestyrelse for Nivå Havn og Strandpark i beredskabssituationer samt ønsker til indhold af aktionskort for havneområdet i Fredensborg Kommunes beredskabsplan for oversvømmelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved stormen Urd den 26.-27. december 2016 blev Fredensborg Kommunes beredskabsplan for oversvømmelser iværksat på baggrund af varsler om forhøjet vandstand i Øresund. Havneområdet blev afspærret og situationen koordineret af Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning, Nordsjællands Park og Vej samt Nordsjællands Brandvæsen.

 

I de tidlige morgentimer toppede vandstanden ved 1,4 m over daglig vande, hvilket bl.a. medførte oversvømmelser af vejene i Nivå Havn. Vandet nåede til soklen på Restaurant Trekosten, men anrettede ikke skader. Havde der været kraftigere vindpåvirkning, ville der sandsynligvis have været materielle skader i havneområdet.

 

I forbindelse med den efterfølgende evaluering af indsatsen mellem parterne den 9. januar 2017 blev det drøftet, at der er behov for at tydeliggøre rollefordelingen mellem kommunen og driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark under sådanne hændelser. Endvidere blev det aftalt at udarbejde et aktionskort for havneområdet i kommunens beredskabsplan for oversvømmelser, hvor den konkrete indsats før og under en lignende hændelse skal fremgå. Aktionskortet kan fx. beskrive forebyggende indsatser, der skal iværksættes ved hhv. forhøjet vandstand/storm/kraftigt nedbør, samt hvor sandsække skal placeres i området. Det blev aftalt, at koordinere dette med driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

 

På den baggrund anmodes driftsbestyrelsen om, at drøfte rollefordelingen før, under og efter en hændelse samt ønsker til aktionskortet for havnen. Der er vedlagt et foreløbigt udkast til aktionskort, som drøftelsen kan tage udgangspunkt i.

Bevilling

Ingen økonomiske konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At driftsbestyrelsen drøfter rollefordeling i forbindelse med beredskabssituationer samt ønsker til aktionskort for havneområdet.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Der nedsættes en arbejdsgruppe med havnefoged og repræsentanter fra administrationen til at udarbejde indsatskort. Der er opbakning til, at både frivillige og de erhvervsdrivende på havnen medvirker til indsatser ved aktivering af beredskabsplanen.


Orienteringen taget til efterretning.

Nr.4 - Udviklingsplan Nivå Havn og Strandpark jf. budgetforlig 2017 - 2020

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Der skal igangsættes en proces med udvikling af en udviklingsplan forud for udarbejdelse af ny lokalplan for området i 2018 og med udgangspunkt i anlægsbevillingen på 7,6 mio. kr. i perioden 2018 – 2022 jf. budgetforlig 2017- 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

I Budgetforlig 2017 - 2020 er der i alt afsat 7,6 mio. kr. under anlægsprogrammet Fremtidens Fredensborg til udvikling af Nivå Havn og Strandpark i perioden 2018 – 2022. Midlerne er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og i 0,1 mio. kr. i 2022. Midlerne er givet til udvikling af området herunder bedre tilgængelighed, bedre udnyttelse af områdets faciliteter og flere fælles opholdssteder.


Driftsbestyrelsen blev orienteret om budgetforliget d. 11. oktober 2016 (sag nr. 5). Af protokollen fremgår følgende beslutning:


”Orienteringen taget til efterretning. På det ordinære møde i driftsbestyrelsen d. 1. juni 2017 igangsættes plan for implementering af de afsatte midler til Nivå Havn og Strandpark jf. budgetforliget 2017- 2020.

Bestyrelsen opfordrer klubberne til allerede nu at påbegynde ideprocessen med at udvikle Nivå Havn og Strandpark i retning af målsætningerne for Fremtidens Fredensborg”.


På samme møde d. 11. oktober 2016 i forbindelse med drøftelse af sag om Dykkerhusets anvendelse (sag nr. 3) anbefalede driftsbestyrelsen, at udarbejdelse af ny lokalplan for området fremmes.


Lokalplan for området

Udvalget for Plan, Miljø, Klima behandlede på møde d. 5. december 2016 sag om prioritering af planopgaver i 2017 (sag nr. 245). Beslutningen i udvalget var følgende:


”Den administrative indstilling blev vedtaget. Administrationen sikrer hurtigst muligt et møde med driftsbestyrelsen for Nivå Havn om forarbejdet til den kommende lokalplanproces i 2018”

 

Udviklingsplan før Lokalplan

Første skridt i en ny planlægning for Nivå Havn og Strandpark er formulering af visioner og mål for den ønskede udvikling. Denne proces har Driftsbestyrelsen sat gang i med ovenfor nævnte opfordring til klubberne om at påbegynde en ideproces.


Visioner og mål skal efterfølgende sætte retningen for bearbejdning og prioritering af ideer, ønsker og behov i en konkret fysisk udviklingsplan. Udviklingsplanen skal blandt andet forholde sig til spørgsmål om den grundlæggende disponering af land- og vandarealer; anvendelsen af bygninger og arealer; adgangs- og parkeringsforhold for biler, cykler og gående; placering, omfang og udformning af ny bebyggelse.


Udviklingsplanen skal undervejs afstemmes med de nationale frednings-, strandbeskyttelses- og eventuelt kystmyndigheder.


Administrationen anbefaler, at der knyttes en konsulent med erfaring indenfor havneplanlægning til opgaven med at udarbejde den fysiske udviklingsplan, i samarbejde med administrationen. Finansiering skal findes inden for den afsatte anlægssum.


Når den fysiske udviklingsplan er på plads, udarbejdes på dette grundlag lokalplan og øvrige ansøgninger og tilladelser, som måtte være nødvendige for realisering af udviklingsplanen.Næste skridt

Frem mod det kommende møde i driftsbestyrelsen d. 1. juni vil administrationen konkretisere og udarbejde oplæg til den kommende proces bl.a. med udgangspunkt i driftsbestyrelsens input på dette møde.


Centerchef Ulla Brinch og souschef Lise Kongsgaard Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv deltager under punktet for at uddybe rammerne for udarbejdelsen af den kommende lokalplan jf. beslutningen i Udvalget for Plan, Miljø, Klima.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budgetforlig 2017 - 2020

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At driftsbestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger til den videre proces.

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Driftsbestyrelsen ønsker, at der på det kommende møde fremlægges et forslag til en overordnet tids- og procesplan for den skitserede proces.


Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget, at en mindre del af den afsatte bevilling, afsat i 2018 på anlægsbudgettet, fremrykkes til 2017 for at kunne tilknytte rådgiver til projektet allerede i indeværende år.


Orienteringen taget til efterretning.

Nr.5 - Orientering om Dykkerhuset, Nivå Havn

Sagsnr.: 16/22053

 

Beslutningstema

Orientering om udskydelse af projekt med etablering af træpillefyr ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset ved Nivå Havn) som fælles varmecentral for bygninger ved Nivå Havn til efterretning

Sagsfremstilling og økonomi

Etablering af varmecentral:

Der har været ønske om etablering af en fælles varmecentral for de kommunale bygninger på Nivå Havn i Dykkerhuset, Nivå Strandpark nr. 11.

 

Nivå Bådelaug, Nivå Strandpark 19, er opvarmet af det sidste oliefyr i kommunens ejendomme. Oliefyret er nedslidt og i tråd med kommunens målsætning om, at udfase brugen af fossilbrændsel og reducerer CO2 udledningen, ønskes oliefyret udskiftet med et energieffektivt og miljøvenligt træpillefyr basseret på billig biobrændsel. Fyrrummet i Nivå Bådelaug er imidlertid for lille til en træpillekedel med tilhørende lager til træpiller.

 

De øvrige kommunale bygninger på Nivå Havn er opvarmet med el-radiatorer, som er forbundet med høje driftsomkostninger. Disse bygninger ønskes ligeledes varmeforsynet fra en fælles varmecentral. Fra den fælles varmecentral forsynes bygningerne via nedgravede varmerør.

 

Dykkerhusets beliggenhed centralt på Nivå Havn og tæt ved vejen gør dens placering ideel til en fælles varmecentral.

 

Dykkerhuset har stået ubenyttet i nogle år, og er ikke i den bedste stand. Med mindre bygningsrenoveringer og ombygninger vil bygningen kunne indrettes til fælles varmecentral. Dette vil være en enklere og økonomisk billigere løsning fremfor at bygge en ny bygning eller en tilbygning til fx Servicebygningen.

 

 

Sagsbehandling siden september 2016:

Sagen har været forelagt driftsbestyrelsen på møde den 11. oktober 2016. Driftsbestyrelsens beslutning er som følger:

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler ikke, at bygningen ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset) anvendes til fælles varmecentral for bygninger ved Nivå Havn.

 

Årsagen hertil er, at bestyrelsen inden endelig stillingtagen til bygningens / arealets fremtidige anvendelse ønsker en langsigtet plan for udviklingen Nivå Havn og Strandpark, som kan afspejles i en ny lokalplan for området.

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler, at udarbejdelse af ny lokalplan for området fremmes.

 

Driftsbestyrelsen anerkender behovet for at finde en løsning for at sikre en varmeforsyning til bygningerne på Nivå Havn herunder Nivå Strandpark 19, som opvarmes af oliefyr. Der blev stillet forslag om opførelse af varmecentral i forbindelse med det eksisterende havnekontor i stedet for. 

 

Administrationen har efterfølgende undersøgt, at træpillefyret kan placeres i forlængelse af havnekontoret, men at det vil betyde ekstra etableringsomkostninger på ca. 200.000 kr. til opførelse af skur til fyret og lager for træpiller. Heri indgå IKKE udvidelse med eventuelle andre faciliteter til havnekontoret.

 

Uanset om træpillefyret placeres ved Dykkerhuset eller i forlængelse af havnekontoret, undgår man ikke opgravning af parkeringsarealet, men man vil, i det omfang det er muligt, forsøge at skyde rør frem i stedet for opgravning. Under alle omstændigheder vil opgravning af parkeringsarealet blive i en begrænset periode.

 

Ved etablering af træpillefyr i dykkerhuset vil der forsat være mulighed for etablering af værkstedsfaciliteter i dykkerhuset for havnekontoret, som er et ønske.

 

Det er tidligere undersøgt, om varmepumper vil være et alternativ til træpillefyr. Men varmepumper af typen luft-vand vil også kræve etablering af radiatoranlæg. I mindre bygninger kan Luft-luft varmepumper evt. anvendes, men man skal være opmærksom på, at de laver mere støj og er mindre effektive. Samtidig skal der opsættes flere. Samlet er et træpille fyr mere økonomisk og optimalt.

 

 

Beslutning på Plan Miljø og Klimaudvalget

Ud fra en miljø- og driftsmæssige betragtning bør der etableres træpillefyr på Nivå Havn. Ud fra en samlet helhedsbetragtning for havnen bør placering af træpillefyr afvente den kommende plan for udvikling af havnen og herunder den efterfølgende lokalplanproces. Derved undgår man, at træpillefyret efterfølgende evt. skal flyttes.

Der gøres opmærksomt på, at det kan give ekstra udgifter, hvis det bliver nødvendigt med yderligere reparation af eller udskiftning af eksisterende oliefyr ved Nivå Strandpark 19, inden en endelig plan for Nivå Havn foreligger.

 

 

Plan Miljø og Klimaudvalget besluttede den 7/2-2017, at placering af træpillefyr udskydes til der ligger en helhedsplan for udvikling af havnen – forventeligt i løbet af 2017

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Driftsbestyrelsen Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orientering, om at projekt med etablering af fælles varmecentral, udskydes til der foreligger en helhedsplan for Nivå Havn, tages til efterretning

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Forpagtningsaftale Lagunen

Sagsnr.: 17/1553

 

Beslutningstema

Forpagter Andreas Ørndrup Jensen har ved ansøgning modtaget den 4. januar 2017 anmodet om en forlængelse af den eksisterende forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Lagunen til 1. januar 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Den nuværende forpagtningskontrakt mellem Fredensborg Kommune og Fødekæden ApS v/ Andreas Ørndrup Jensen blev indgået med virkning fra den 1. maj 2015 og er gældende indtil 1. januar 2019.

 

Andreas Ørndrup Jensen skriver i sin ansøgning om en forlængelse af kontrakten til 1. januar 2022, at et mere langsigtet kontraktforhold vil skabe arbejdsro til søsætning af gode initiativer og give et større råderum i forhold til langsigtede investeringer.

 

Andreas Ørndrup skriver bl.a., at Lagunen har set en positiv udvikling siden 2010, og han ønsker fortsat at investere i Lagunen og i det lokale kultur- og foreningsliv. Men med fortsat investering følger også behovet for et mere langsigtet perspektiv i kontrakten i forhold til udvikling af:

 

”Lokale arbejdspladser. Det er målet at Lagunen bliver en helårsforretning, der kan tilbyde flere, kontinuerlige stillinger og sikkerhed for ansatte.

Foreningslivet på Nivå Havn. Lagunen yder fortsat store sponsorater til Nivå Bådelaug. I samarbejde med NB’s bestyrelse og medlemmerne udvikles foreningslivet gennem sociale arrangementer i klubregi samt biståelse ved stævner – et samarbejde, som vi gerne vil udvikle i fremtiden.

Det lokale kulturliv. Lagunen har i de senere år dannet ramme om en række populære koncertarrangementer, og undertegnede ønsker at investere yderligere i kulturlivet på havnen.

Restauranten. Restauranten har set en positiv udvikling i undertegnedes tid som forpagter. Restauranten har genereret et økonomisk overskud, som kommer det lokale foreningsliv til gode i form af sponsorater. Det er nødvendigt at kunne investere langsigtet for at sikre den fortsatte positive udvikling.

Det lokale erhvervsliv. Fødekæden ApS er i 2016 blevet udnævnt til Gazelle-virksomhed og bidrager til den økonomiske udvikling i kommunen ved at understøtte turismen gennem servicering af turister og gæstesejlere, samt gæster fra Nivå Camping, som Lagunen har et fremragende samarbejde med.”

 

Administrationen har i forlængelse af den modtagne ansøgning anmodet Nivå Bådelaugs bestyrelse om en udtalelse vedrørende ønsket om en forlængelse af forpagtningskontrakten frem til 1. januar 2022. Nivå Bådelaugs bestyrelse skriver i en udtalelse af 8. februar 2017:

”Bestyrelsen i Nivå Bådelaug bakker op om Andreas Ørndrups ønske om at forlænge sin forpagtningsaftale.

  

På flere punkter har Andreas ydet mere til bådelauget, end han er forpligtet til i kontrakten. Andreas har gennem et sponsorat i 2016 støttet vores frivillighed og fællesskab. Således har Lagunen været madsponsor på flere fællesarrangementer i løbet af året: Standerhejsning, spisning før generalforsamlingen, grillaften for de frivillige, klubmesterskabsfest, debatmiddag og standerstrygning. Andreas stiller desuden service m.m. til rådighed og klarer opvasken for os, hvilket er en stor praktisk hjælp for vores frivillige.

 

Andreas er desuden fleksibel ift. arrangementer, hvor vi ønsker at benytte Lagunen. Han har således på intet tidspunkt håndhævet kontraktens tidsfrist ift. at booke Lagunen. 

 

Alt i alt vurderer vi, at det vil være en fordel for bådelauget, hvis Andreas får forlænget sin forpagtningsaftale. Når han har afklarede forretningsmæssige rammer med en længere tidshorisont, vil han kunne bruge mere tid og energi på samarbejdet med bådelauget.” 

 

Det kan oplyses, at administrationen har et fint samarbejde med Andreas Ørndrup Jensen, som betaler sin forpagtningsafgift til tiden.

 

Ved en forlængelse forudsættes forpagtningsaftalens øvrige bestemmelser at fortsætte uændret.

 

Sagen forelægges til udtalelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark forud for forelæggelse for Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Forpagtningskontrakten.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At forpagtningsaftalen forlænges frem til 1. januar 2022 på i øvrigt uændrede vilkår.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.7 - Driftsregnskab 2016 - Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/12326

 

Beslutningstema

Der orienteres om driftsregnskabet for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, viser regnskabet for Nivå Havn og Strandpark et samlet mindreforbrug på 231.000 kr. Da der er 100 pct. overførsel af mer/mindreforbrug forventes det, at Nivå Havn og Strandpark får overført det samlede mindreforbrug på 231.000 kr. til 2017 (overførselssagen vedr. regnskab 2016 behandles i Byrådet d. 27. marts 2017). Midlerne bliver placeret på kontoen til ”opsparing til større udviklingstiltag”, som udelukkende kan frigives af Byrådet.


Renoveringen af broerne S og N blev 30.000 kr. dyrere end de 600.000 kr., der oprindeligt var afsat med midler fra Nivå Havns beholdning (jf. sag nr. 7 på møde i driftsbestyrelsen d. 20. maj 2016). Havnens beholdning udgør pr. 31.12.2016 kr. 3.448.703,61.


De 30.000 kr. i ekstra omkostninger i forbindelse med renovering af broerne skyldes, at det i forbindelse med renoveringen viste sig nødvendigt at få etableret et sikkerhedsmæssigt korrekt gelænder samt få foretaget noget el-arbejde. Da der var ledige driftsmidler i 2016, er de 30.000 kr. blevet bogført under driften.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.8 - Budgetopfølgning ultimo februar 2017

Sagsnr.: 17/4944

 

Beslutningstema

Orientering om Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo februar 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, er budget og forbrug vedr. Nivå Havn og Nivå Strandpark opgjort hver for sig. Det afsatte budget på 138.000 kr. til Nivå Strandpark er finansieret af kommunen.


Havnefogeden har på baggrund af regnskab 2016 og forventninger til 2017 foretaget nogle mindre tilpasninger af budget 2017 vedr. Nivå Havn. Budgettet til Nivå Strandpark er der ikke ændret på i forhold til 2016 udover den gældende pris/lønfremskrivning.


Det forventes, at Nivå Havn og Strandpark får overført det samlede mindreforbrug i 2016 på 231.000 kr. (forventes godkendt af Byrådet d. 27. marts forbindelse med deres behandling af overførselssagen). Midlerne bliver placeret på kontoen til ”opsparing til større udviklingstiltag”, som udelukkende kan frigives af Byrådet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.9 - NSPV serviceaftale 2017 for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5899

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal drøfte NSPV serviceaftale 2017 for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er indgået NSPV serviceaftale for Nivå Havn og Strandpark for 2017 jf. bilag 1 og bilag 2.


Som det fremgår af aftalen, er der afsat 141.000 kr. til vedligeholdelse af arealer i Nivå Havn og 138.000 kr. til vedligeholdelse af strandparken.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At driftsbestyrelsen drøfter serviceaftale for Nivå Havn og Strandpark for 2017.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Serviceaftalen blev drøftet og tiltrådt.


Driftsbestyrelsen forventer, at der forud for fremtidige serviceaftaler for havnen og strandparken og efter budgettets vedtagelse sker en drøftelse med NSPV om det kommende års serviceniveau inden for den afsatte ramme.

Nr.10 - Forslag fra borger om etablering af kabelpark Nivå Havn

Sagsnr.: 17/435

 

Beslutningstema

Mikkel Nymann, bosiddende i Humlebæk, har fremsendt forslag om etablering af en vandski og wakeboard kabelpark ved Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Mikkel Nymann har fremsendt forslag om etablering af kabelpark ved Nivå Havn og ønsket foretræde for det politiske udvalg.


Da forslaget handler om udvikling af Nivå Havn, er anmodning om foretræde imødekommet i forhold til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.


Mikkel Nymann har været i dialog allerede sidste år med administrationen om hans forslag om etablering af en vandski og wakeboard-kabelpark.


Administrationen har i svar til Mikkel Nymann bl.a. oplyst, at etablering af en kabelbane vil fordre udarbejdelse af en ny lokalplan og at det er Kystdirektoratet, der skal give endelig tilladelse, når en facilitet placeres på søterritoriet. Endvidere har administrationen tilkendegivet, at der allerede i Nivå Havn er et rigt maritimt miljø med vandski aktiviteter.

 

Forslaget, som Mikkel Nymann vil præsentere under sit foretræde, er vedhæftet denne sag som bilag.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Elektroniske bilag

https://www.youtube.com/watch?v=a-7i5_NWD-U

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Driftsbestyrelsen finder ikke forslaget egnet til placering i Nivå Havn og Strandpark.


Forslaget oversendes til Fritids – og Idrætsudvalget for drøftelse af eventuelle alternative placeringer.

Nr.11 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5356

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Torsdag d. 1. juni 2017:


  • Temadrøftelse om midler afsat i budgetforlig 2017 – 2020.
  • Forslag om oprettelse af udenbys venteliste til plads i Nivå Havn.
  • El-reglement.
  • Arbejdspladsvurdering (APV)

Tirsdag d. 15. august 2017:


  • Forslag til takstblad 2018.

Tirsdag d. 31. oktober 2017:

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.12 - Eventuelt

Sagsnr.: 16/13433

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Bestyrelsesmedlem Freddi Steffensen oplyste, at der er udarbejdet forslag til fiskekasser. Forslaget er, at fiskekasserne skal tilhøre havnen og efterfølgende kan udlejes via Havnekontoret. De nærmere vilkår for udleje er ved at blive endeligt afklaret.


Endvidere blev der gjort opmærksom på, at fremmede joller på gårdspladsen ved Nivå Bådelaug, der har stået der i vintersæsonen, skal betale bådpladsleje.