Nr.4 - Udviklingsplan Nivå Havn og Strandpark jf. budgetforlig 2017 - 2020

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Der skal igangsættes en proces med udvikling af en udviklingsplan forud for udarbejdelse af ny lokalplan for området i 2018 og med udgangspunkt i anlægsbevillingen på 7,6 mio. kr. i perioden 2018 – 2022 jf. budgetforlig 2017- 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

I Budgetforlig 2017 - 2020 er der i alt afsat 7,6 mio. kr. under anlægsprogrammet Fremtidens Fredensborg til udvikling af Nivå Havn og Strandpark i perioden 2018 – 2022. Midlerne er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og i 0,1 mio. kr. i 2022. Midlerne er givet til udvikling af området herunder bedre tilgængelighed, bedre udnyttelse af områdets faciliteter og flere fælles opholdssteder.


Driftsbestyrelsen blev orienteret om budgetforliget d. 11. oktober 2016 (sag nr. 5). Af protokollen fremgår følgende beslutning:


”Orienteringen taget til efterretning. På det ordinære møde i driftsbestyrelsen d. 1. juni 2017 igangsættes plan for implementering af de afsatte midler til Nivå Havn og Strandpark jf. budgetforliget 2017- 2020.

Bestyrelsen opfordrer klubberne til allerede nu at påbegynde ideprocessen med at udvikle Nivå Havn og Strandpark i retning af målsætningerne for Fremtidens Fredensborg”.


På samme møde d. 11. oktober 2016 i forbindelse med drøftelse af sag om Dykkerhusets anvendelse (sag nr. 3) anbefalede driftsbestyrelsen, at udarbejdelse af ny lokalplan for området fremmes.


Lokalplan for området

Udvalget for Plan, Miljø, Klima behandlede på møde d. 5. december 2016 sag om prioritering af planopgaver i 2017 (sag nr. 245). Beslutningen i udvalget var følgende:


”Den administrative indstilling blev vedtaget. Administrationen sikrer hurtigst muligt et møde med driftsbestyrelsen for Nivå Havn om forarbejdet til den kommende lokalplanproces i 2018”

 

Udviklingsplan før Lokalplan

Første skridt i en ny planlægning for Nivå Havn og Strandpark er formulering af visioner og mål for den ønskede udvikling. Denne proces har Driftsbestyrelsen sat gang i med ovenfor nævnte opfordring til klubberne om at påbegynde en ideproces.


Visioner og mål skal efterfølgende sætte retningen for bearbejdning og prioritering af ideer, ønsker og behov i en konkret fysisk udviklingsplan. Udviklingsplanen skal blandt andet forholde sig til spørgsmål om den grundlæggende disponering af land- og vandarealer; anvendelsen af bygninger og arealer; adgangs- og parkeringsforhold for biler, cykler og gående; placering, omfang og udformning af ny bebyggelse.


Udviklingsplanen skal undervejs afstemmes med de nationale frednings-, strandbeskyttelses- og eventuelt kystmyndigheder.


Administrationen anbefaler, at der knyttes en konsulent med erfaring indenfor havneplanlægning til opgaven med at udarbejde den fysiske udviklingsplan, i samarbejde med administrationen. Finansiering skal findes inden for den afsatte anlægssum.


Når den fysiske udviklingsplan er på plads, udarbejdes på dette grundlag lokalplan og øvrige ansøgninger og tilladelser, som måtte være nødvendige for realisering af udviklingsplanen.Næste skridt

Frem mod det kommende møde i driftsbestyrelsen d. 1. juni vil administrationen konkretisere og udarbejde oplæg til den kommende proces bl.a. med udgangspunkt i driftsbestyrelsens input på dette møde.


Centerchef Ulla Brinch og souschef Lise Kongsgaard Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv deltager under punktet for at uddybe rammerne for udarbejdelsen af den kommende lokalplan jf. beslutningen i Udvalget for Plan, Miljø, Klima.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budgetforlig 2017 - 2020

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At driftsbestyrelsen afgiver eventuelle bemærkninger til den videre proces.

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Driftsbestyrelsen ønsker, at der på det kommende møde fremlægges et forslag til en overordnet tids- og procesplan for den skitserede proces.


Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget, at en mindre del af den afsatte bevilling, afsat i 2018 på anlægsbudgettet, fremrykkes til 2017 for at kunne tilknytte rådgiver til projektet allerede i indeværende år.


Orienteringen taget til efterretning.