01-06-2017 kl. 16:00
Tursejlerne

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Allan Andersen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Afbud

Ingen

Nr.1 - Træffetid

Sagsnr.: 17/6022

 

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 16/13125

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

GodkendtMarianne Ingeholm Larsen, Center for Læring Fritid og Sundhed samt Eva Hansen, Center for Byudvikling Miljø og Erhverv deltog i mødet.

Nr.4 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (11. oktober 2016 – 01. juni 2017) • Selvbetjeningsautomat er opdateret med takster for 2017. Maskinen er serviceret af fabrikant.
 • Klapning er udført. 1175 m2 mod 3310 m2 i fjord.
 • Kran samt havnefartøj er serviceret. Forsikring ajourført.
 • Søsætning afsluttet. Enkelte både mangler pga. vejrforholdene.
 • Kontrol af pæle.
 • Ramning af fortøjningspæle.
 • Løbende reparationer af broer samt elinstallationer, herunder reparation af E-broens broklap.
 • Sprøjtning af broer mod alger.
 • Vandanlægget er midlertidig repareret. Der er vand på samtlige broer.
 • Afleveringsforretning N og S-bro.
 • Kontrolopmåling af pladser på N og S broerne.
 • Cykler klargjort til sæsonen.
 • Arbejdsdag.
 • Soignering af området ved B-broen. Flere fiskekasser evt. parkering.
 • Ny hjemmeside som administreres af havnen.
 • Officiel facebookside.
 • Den Nordsjællandske Riviera.
 • Opfyldning af huller på trekantsarealet.
 • Sommeropkrævning er kørt. PBS 1. juni 2017.
 • Tyveri af affekter samt påhængsmotor


Igangværende opgaver:


 • Løbende udskiftning af gæstepladsskilte pågår. Flere bestilt.
 • ”Kirkegården”.
 • Oprydning/indsamling af stativer samt klodser på parkeringsarealerne. Udlægning af Hofmann-klodser
 • Bådpladsnumre på broerne udskiftes løbende. Aluminium med Dymo.
 • Markering af fortøjningspæle med pladsbredde. Aluminium med Dymo.
 • Oprettelse af udenbys venteliste, samt salg af pladser til borgere bosat i andre kommuner end Fredensborg.
 • Annoncering af ledige bådpladser.
 • Sammenlægning af et antal bådpladser til fordel for større mere salgsbare pladser.
 • Klager over mastekranens top.


Kommende opgaver:


 • Etablering af handicapparkering ved tursejlerne.
 • Fiskekasser ved Jørgen Christian Lund, fritidsjobvejleder.
 • Ansættelse ny havneassistent, Mikael fratræder stillingen som havneassistent.


Status:


 • 15 ledige pladser
 • 6 pladser til udlejning for sæsonen. (både på vent)

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Orientering taget til efterretning.Der er indkommet en klage vedrørende udformning af mastekranens top. Det blev besluttet at indhente skriftlige udtalelser fra sejlklubberne. Nivå Bådelaug og Nivå Tursejlere. Havnefogeden igangsætter processen snarest.


Pladser kan kun opsiges til udgangen af en sæson. Inden d. 15.11 samt inden d. 15.04. Pladser der rømmes inden ovennævnte skæringsdatoer vil ikke få refunderet leje. Skal skrives ind i vedtægterne for ”Leje af fast bådplads i Nivå Havn”. Forslag til ændringerne forelægges Driftsbestyrelsen på først kommende møde.


Havnefogeden undersøger muligheden for, at flytte en af de i alt fire handicapparkeringspladser.

Nr.5 - Budgetopfølgning pr. 16. maj 2017

Sagsnr.: 17/11520

 

Beslutningstema

Orientering om Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og driftsforbrug pr. 16. maj 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, er budget og forbrug vedr. Nivå Havn og Nivå Strandpark opgjort hver for sig. Det afsatte budget på 138.000 kr. til Nivå Strandpark er finansieret af kommunen.

 

Der er overført 231.000 kr. i mindreforbrug fra 2016.  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark - bidrag til proces

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Temadrøftelse om ønsker og forslag til kommende udviklingsplan samt forslag til overordnet tids – og handleplan.

Sagsfremstilling og økonomi

I Budgetforlig 2017 - 2020 er der i alt afsat 7,6 mio. kr. under anlægsprogrammet Fremtidens Fredensborg til udvikling af Nivå Havn og Strandpark i perioden 2018 – 2022. Midlerne er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og i 0,1 mio. kr. i 2022. Midlerne er givet til udvikling af området herunder bedre tilgængelighed, bedre udnyttelse af områdets faciliteter og flere fælles opholdssteder.

 

Driftsbestyrelsen blev orienteret om budgetforliget d. 11. oktober 2016 (sag nr. 5) og 14. marts 2017 (sag nr. 4). Driftsbestyrelsen besluttede følgende d. 14. marts:


Driftsbestyrelsen ønsker, at der på det kommende møde fremlægges et forslag til en overordnet tids- og procesplan for den skitserede proces.

Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget, at en mindre del af den afsatte bevilling, afsat i 2018 på anlægsbudgettet, fremrykkes til 2017 for at kunne tilknytte rådgiver til projektet allerede i indeværende år.

Orienteringen taget til efterretning.


Fritids – og Idrætsudvalget behandlede indstillingen fra driftsbestyrelsen d. 29. marts (sag 51). Udvalget tiltrådte indstillingen fra driftsbestyrelsen, som behandles endeligt i forbindelse med Byrådets kommende godkendelse af budgetrevision 30.4. Herefter vil midlerne kunne disponeres til aftale med ekstern rådgiver.


Udviklingsplan før Lokalplan

Første skridt i en ny planlægning for Nivå Havn og Strandpark er formulering af visioner og mål for den ønskede udvikling.

 

Visioner og mål skal efterfølgende sætte retningen for bearbejdning og prioritering af ideer, ønsker og behov i en konkret fysisk udviklingsplan.


Udviklingsplanen skal blandt andet forholde sig til spørgsmål om den grundlæggende disponering af land- og vandarealer; anvendelsen af bygninger og arealer; adgangs- og parkeringsforhold for biler, cykler og gående; placering, omfang og udformning af ny bebyggelse.

 

Udviklingsplanen skal undervejs afstemmes med de nationale frednings-, strandbeskyttelses- og eventuelt kystmyndigheder.


Administrativt vil opgaven med formulering af en udviklingsplan være forankret i administrationen på rådhuset i tæt dialog og samarbejde med driftsbestyrelsen.


Overordnet tidsplan

Administrationen har udarbejdet et første udkast til en overordnet tids – og handleplanen.


2017

 

juni

Opstart visionsproces – første møde i driftsbestyrelsen

Juni - august

Nedsættelse af projektorganisation

Udarbejdelse af kravspecifikation

Oktober

Valg af rådgiver

(indstilling til udvalg)

2017 - 2018

 

November - maj

Bruger/borgerinvolvering

Juni - august

Udviklingsplan bearbejdes og præsenteres for driftsbestyrelsen

September - oktober

Vedtagelse af udviklingsplan

(politisk udvalg)


Hvis udviklingsplanen viser, at der ikke er behov for en ny lokalplan, vil arbejdet med projektplan umiddelbart efter vedtagelse af udviklingsplanen kunne påbegyndes november 2018. Samtidig med udarbejdelse af projektplanen vil der løbende blive søgt om myndighedsgodkendelser. Udarbejdelse af og efterfølgende godkendelse af anlægsprojekt for Nivå Havn og Strandpark samt udbud forventes at tage ca. et år. Et forsigtigt bud er således, at anlægsarbejde kan påbegyndes ultimo 2019.


Hvis udviklingsplanen viser, at der er behov for udarbejdelse af en ny lokalplan for området, vil tidsplanen herefter se således ud:


November 2018; Principper for lokalplanen vedtages og under forudsætning af at lokalplansprocessen forløber planmæssigt, vil lokalplanen herefter endeligt kunne godkendes i oktober - november 2019, hvorefter anlægsprojekter vil kunne påbegyndes ultimo 2020. I denne proces vil der også sideløbende blive søgt om myndighedsgodkendelser.


Samarbejde med Lokale – og Anlægsfonden (LOA)

Administrationen er i dialog med LOA om mulighederne for eventuelt samarbejde i forbindelse med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.


Oplæg til temadrøftelse

På baggrund af kort oplæg fra administrationen kan temadrøftelsen i driftsbestyrelsen om ønsker, drømme, visioner for udvikling af området samt kommende proces fx tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:


Vi står til indvielse af et nyt anlæg – hvad er forandret siden 1. juni 2017?

For eksempel hvad er det for et (eller flere) anlæg vi er i gang med at indvie? hvem er de(t) nye anlæg bygget til, hvordan skal de(t) bruges, hvor ligger de(t), hvad er der taget højde for, hvilke potentialer så vi osv.?


Hvilken rolle skal driftsbestyrelsen have i den kommende projektorganisation og proces?

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budgetforlig 2017 – 2020.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At sagen drøftes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Driftsbestyrelsen drøftede forslaget. Der udarbejdes en tids- og procesplan, hvor det tydeligt fremgår, hvem og hvornår der kan indsendes forslag og ideer.


Eva Hansen, Center for Byudvikling, Miljø & Erhverv bidrog med ekspert- samt konsulentbistand

Nr.7 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/5356

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Driftsbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Tirsdag d. 15. august 2017. kl. 16-18

 

Forslag til takstblad 2018.

Forslag til el reglement gældende for 2018.

 

 

Tirsdag d. 31. oktober 2017. kl 16-18

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.8 - Eventuelt

Sagsnr.: 17/12076

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 01-06-2017

Allan Andersen gjorde opmærksom på at rækværket ved Fritidsfiskerne er råddent og bør udskiftes.