15-08-2017 kl. 16:00
Tursejlerne

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Allan Andersen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 16/13125

 
Lars La Cour

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Godkendt.


Centerchef Marianne Ingeholm Larsen og projektleder Eva Hansen Center for Læring, Fritid og Sundhed deltog i mødet.

Nr.2 - Træffetid

Sagsnr.: 17/6022

 

Sagsfremstilling og økonomi

Henning Laursen har foretræde vedr. sag ”Henvendelse fra borger om forslag til Nivå Bådeanstalt”.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Henning Laursen, arkitekt og Hans Lund, arkitekt var mødt frem og redegjorde for synspunkter vedr. sag nr. 3 ”Henvendelse fra borger om forslag til Nivå Badeanstalt”.

Nr.3 - Henvendelse fra borger om forslag til Nivå Badeanstalt

Sagsnr.: 17/10209

 

Beslutningstema

Der orienteres om et idéforslag til udvikling af Nivå Badeanstalt.

Sagsfremstilling og økonomi

En borger har sendt et forslag om etablering af Nivå Bådeanstalt i Nivå Havn og Strandpark til udvalgsformand Per Frost Henriksen, formand for driftsbestyrelsen Nivå Havn og Strandpark.


Borgeren ønsker foretræde for driftsbestyrelsen, hvor han vil redegøre for sin idé.


Forslaget til badeanstalt i Nivå Havn og Strandpark har været præsenteret for Fritids – og Idrætsudvalget d. 17. maj 2017 (sag nr. 67). Udvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede, at forslaget indgår som forslag til den kommende udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.


Driftsbestyrelsen kan på baggrund af oplægget drøfte mulighederne for, om forslaget kan indgå i udviklingsplanerne for Nivå Havn og Strandpark.

Forslaget er vedhæftet denne sag som bilag.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Orienteringen taget til efterretning. Forslaget indgår i udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

Nr.4 - Takster og indskud for 2018 - Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/15073

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal godkende forslag til nye takster og indskud for 2018. Taksterne godkendes endeligt af Byrådet i selvstændig sag om borgerrettede takster for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Prisen for indskud/depositum for en bådplads i Nivå Havn og Strandpark reguleres årligt i forhold til udviklingen i nettoprisindekset (fra juli 2016 til maj 2017). Indskuddet for 2018 er fremskrevet med 0,79 pct.


Taksterne for leje af bådplads reguleres med KL’s pris- og lønskøn pr. 1. juni 2017, som er 2,11 pct.


Enkelte af taksterne er ikke fremskrevet, da det er mest hensigtsmæssigt, at taksten er et ”rundt” tal (fx halvdagsbillet for gæster og poletter til servicebygning).


Forslag til indskud og takster fremgår af bilag 1: Takster 2018 Nivå Havn og Strandpark.


Det er Byrådet, der godkender taksterne endeligt i selvstændig sag i november 2017 om borgerrettede takster for 2018.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler over for Byrådet, at forslag til takster for Nivå Havn og Strandpark for 2018 godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Driftsbestyrelsen anbefaler administrationens indstilling.

Nr.5 - Forslag til revideret el-reglement

Sagsnr.: 17/17829

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal godkende forslag til revideret el-reglement i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

I Nivå Havn og Strandpark findes der ikke betalingsstandere til el. Det vil sige, at samtlige 426 bådpladslejere hæfter solidarisk for havnens el-forbrug.


Et revideret elreglement bør være retfærdigt og frem for alt enkelt at kontrollere.


Tidligere var der ikke nogen nævneværdig forskel i forbrug. Det har ændret sig i takt med at flere både har fået moderne faciliteter, såsom elvarme, varmtvandsbeholdere, frysere osv.

 

For at imødekomme det større elforbrug foreslår havneadministrationen følgende:

 

El-reglement Nivå Havn og Strandpark

 

 

Blå el-standere kan frit benyttes døgnet rundt, dog kun med de af Nivå Havn og Strandparks lejede kabler med el-måler.

 

Sorte el-standere kan frit benyttes døgnet rundt.

 

Betalende korttids gæstesejlere, som tager ophold ombord, kan frit benytte alle standere uanset farve, idet el-forbruget er indregnet i korttidsbetalingen.

 

Der betales 300 kr. pr. år for leje af kabel med el-måler til brug i blå el-standere. Kabel med el-måler udleveres på forespørgsel af havneadministrationen. Beløbet opkræves sammen med den årlige betaling for el-forbrug. Prisen pr kWh fremgår af takstbladet det gældende år og de første 100 kWh pr. år faktureres ikke.

 

El-aflæsning sker ved, at bådpladslejeren henvender sig på havnekontoret med kabel med el-måler ved sommersæsonens ophør. 


Det påhviler bådpladsejeren at sikre, at kabel med el-måler ikke udsættes for overlast. Ved bortkomst/skade vil omkostninger til erstatning/reparation af kabel med el-måler blive faktureret bådpladsejeren.

 

Bådpladslejere, der anvender båden som bolig, skal anvende kabel med el-måler eller være tilsluttet fast måler, som anvises af havneadministrationen.

 

Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, såfremt der tages ophold ombord. Ved længerevarende ophold skal anvendes kabel med el-måler.

 

Overholdes nærværende reglement ikke, betragtes det som brud på ordensreglementet, hvilket kan medføre bortvisning fra Nivå Havn og Strandpark. Kontrolafgift takseres med 500 kr.


Havneadministrationen anbefaler at reglementet træder i kraft 15. nov. 2017


Administrationen gør opmærksom på at de beløb som anvendes i det reviderede el-reglement er godkendt af Byrådet i forbindelse med takstblad 2017.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen godkender forslag til revideret el-reglement.
 2. At Driftsbestyrlesen godkender tidspunktet for ikrafttrædning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 godkendt.

Nr.6 - Forslag til standardskrivelser Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/17753

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal godkende standardskrivelser til brug for havneadministrationen.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet d. 1. juni 2017 blev det besluttet at præcisere vilkårene for leje af bådplads i Nivå Havn og Strandpark. Havneadministrationen har derfor udarbejdet forslag til i alt tre standardskrivelser, hvori der fremgår procedure, frister og vilkår.


Forslagene er vedlagt som bilag.


Såfremt Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark kan godkende skrivelserne, bemyndiges havnefogeden til i samarbejde med Fredensborg Kommunes jurister at færdiggøre standardskrivelserne forud for ibrugtagning.


Det anbefales, at skrivelserne træder i kraft pr. 1. januar 2018.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen godkender standardskrivelserne.
 2. At Driftsbestyrelsen godkender tidpunktet for ikrafttrædning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 godkendt.

Nr.7 - Cafedrift Nivå Havn

Sagsnr.: 17/14108

 

Beslutningstema

Frank Lenander har ansøgt kommunen om tilladelse til etablering af cafe i Nivå Strandpark 21, Nivå.


Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommunen kan godkende etablering af en cafe i henhold til den indgåede lejekontrakt mellem kommunen og Frank Lenander efter indhentede udtalelser fra henholdsvis Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Frank Lenander lejer et areal på 362 m2 på Nivå Havn af Fredensborg Kommune. På arealet har lejer opført bygninger, der efter lejekontrakten skal anvendes til serviceformål ”provianthandel, kiosk og værksted”. Bygningernes anvendelse, varesortiment og serviceydelser skal til enhver tid godkendes af kommunen.


Frank Lenander har indgået aftale med Susanne Wedell Pedersen og Gitte Faurholt om leje af arealerne til en cafe, som allerede er indrettet.


I forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling anmodede politiet om dokumentation for, at grundens ejer – kommunen – også har godkendt indretning af cafe på stedet.


Frank Lenander ansøgte herefter den 14. juni 2017 kommunen om tilladelse til etablering af cafe i henhold til lejekontrakten.


I ansøgningen anførte Frank Lenander bl.a., at han absolut har indtryk af,

at alle på havnen har glædet sig til åbning af cafeen, dels for at kunne købe et større udvalg af madvarer, og dels for at kunne komme på cafe på havnen til vinter. De andre restauranter er også positive, da de ved, at jo bedre udbuddet er, jo flere kommer ned på havnen. Da en stor del af omsætningen ligger i sommermånederne vil det være et stort problem, hvis sagen først kan blive behandlet og godkendt af kommunen i efteråret.


I cafeen vil der blive serveret sandwich, salater, kager og lidt lune retter. Dertil kaffe, the, sodavand, øl og vin. Cafeen påtænkes at have åbent fra kl. 11-20. Fra maj til september alle dage. I vinterhalvåret weekendåbent eller efter behov.


Frank Lenander vil vende tilbage med dokumentation på, at de to øvrige restauratører på havnen er positive over for cafeen.


Da sagen hastede, fik Økonomiudvalget forelagt sagen på møde den 19. juni 2017, jf. vedhæftede sagsfremstilling.


Økonomiudvalget besluttede at give en midlertidig tilladelse på 3 måneder under forudsætning af, at formalia bringes i orden.


Til brug for Økonomiudvalgets endelige stillingtagen til Frank Lenanders ansøgning om tilladelse til etablering af en cafe anmodes Driftsbestyrelsen for Nivå Havn om en udtalelse. 


Det bemærkes, at Frank Lenander er medlem af Driftsbestyrelsen for Nivå havn, men ikke kan deltage i driftsbestyrelsens behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn.

Indstilling

At driftsbestyrelsen udtaler sig om etablering af en cafe til brug for Økonomiudvalgets endelige stillingtagen til sagen

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives tilladelse til etablering af cafe i Nivå Strandpark 21, Nivå.


Driftsbestyrelsen opfordrer til, at der betales en afgift for at kompensere for øgede udgifter til rengøring af havnens offentlige toiletter, idet der ikke er etableret toilet i tilknytning til Nivå Strandpark 21, Nivå.


Driftsbestyrelsen udtrykker endvidere kritik af, at Frank Lenander ikke forud for etablering af Café Strandhuset søgte de nødvendige tilladelser og forventer ikke, at det vil gentage sig.


Frank Leander deltog ikke i behandling af punktet, i det han jf. sagsfremstillingen var inhabil.

Nr.8 - Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark - tids- og procesplan

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Orientering om processen for valg af rådgiver, projektorganisering, samt tids- og procesplan for udviklingsarbejdet.

Sagsfremstilling og økonomi

I marts 2017 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at der skal tilknyttes en rådgiver, der skal kvalificere processen omkring inddragelsen af brugere og andre interessenter i den indledende del af udviklingsarbejdet og efterfølgende udarbejde et forslag til en plan for den fysiske udvikling af Nivå Havn og Strandpark.


På møde den 1. juni 2017 drøftede medlemmerne i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark deres ønsker, drømme og visioner for udvikling af havnen og strandparken. Som grundlag for drøftelsen var der skitseret et fremtidsbillede af indvielsen af Nivå Havn og Strandpark. Resume af temadrøftelsen er samlet i bilag 1 på sagen. Dette notat vil indgå i det materiale, der kommer til at ligger til grund for indhentning af rådgiver til inddragelsesprocessen.


Der arbejdes med to modeller for rådgivning til udviklingsarbejdet. Der er fordele og ulemper ved begge modeller.

 1. Én og samme rådgiver står for processen omkring inddragelse og den efterfølgende fysiske udviklingsplan.

·         Fordele:

Rådgiveren kender brugerne og interessenterne på første hånd.

Det er en kortere tidsplan fordi der kun er tale om indhentning af et tilbud.

·         Ulemper:

Rådgiveren er ikke nødvendigvis lige kompetent i begge dele af rådgivningsarbejdet.

Der er ikke en egentligt konkurrence i forbindelse med den fysiske udviklingsplan.

 1. En rådgiver står for processen omkring inddragelse, og en anden rådgiver udarbejder, på baggrund af input fra inddragelsesprocessen, den fysiske udviklingsplan.

·         Fordele:

Det vil være rådgivere, der har kompetence indenfor de præcise arbejdsfelter.

Valg af udviklingsplanen foregår på baggrund af flere forslag.

·         Ulemper:

Rådgiveren, der skal udarbejde forslag til den fysiske udviklingsplan, har ikke har ikke de mange ønsker og visioner på første hånd.

Der er en længere tidsplan idet der skal indhentes rådgivere af to omgange.


Fritids- og Idrætsudvalget skal på møde i september beslutte, hvilken rådgivermodel der skal benyttes.  Driftsbestyrelsen har mulighed for, at anbefale en rådgivermodel overfor udvalget.


Tids- og procesplan

Der er skitseret en tids- og procesplan, der afspejler en proces, hvor de eksisterende brugere i havnen, kommende brugere og andre interessenter herunder de grønne foreninger bliver inddraget i udviklingsarbejdet. Planen er bilag 2.1 og 2.2 på sagen. I tids- og procesplanen er det markeret, hvornår der er aktiv inddragelse af brugerne/interessenter i udviklingsarbejdet. Tids- og procesplan afhænger af rådgivermodellen.


Det er bedste bud på en tidsplan på nuværende tidspunkt. Der kan ske mindre ændringer i tidsplanen, når der er valgt en rådgiver.


Projektorganisering

Der er nedsat en projektorganisation. Havnefoged Linda Krogsgaard sidder i projektgruppen. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark sidder som følgegruppe for projektet og kan komme med anbefalinger til Fritids- og Idrætsudvalget, der har den endelige beslutningskompetence. Projektorganiseringen bliver præsenteret på mødet i driftsbestyrelsen den 15. august 2017.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At sagen drøftes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark drøftede sagen og anbefaler over for Fritids- og Idrætsudvalget at benytte sig af rådgivningsmodel nr. 1 for at sikre kontinuitet mellem borgerinddragelse og udarbejdelse af udviklingsplan.


Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark tilslutter sig forslag til projektorganisationen, hvor havnefogeden indgår i projektgruppen og Driftsbestyrelsen er med i følgegruppen.

Nr.9 - Orientering - Dige nord for Nivå Havn

Sagsnr.: 14/4523

 

Beslutningstema

Orientering om status for diget nord for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Grf. Laveskov Villaby, der er beliggende nord for Nivå Havn, fik i 2016 tilladelse fra Kystdirektoratet til at forstærke kystsikringen mod øst med en stenkastning. Tilladelsen er betinget af, at Fredensborg Kommune søger og får tilladelse til at sikre diget mellem Nivå Havn og Grundejerforeningens sø.


Udvalget for Plan-, Miljø og Klima besluttede i november 2016 at diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby skal hæves op til kote 2,3, så det sikres mod en 50 årshændelse med klimatillæg på 0,3 meter. Diget opbygges med en spunsvæg i Azobetræ med en levetid på 50-100 år og med opfyld mod nord.


Niras er konsulent på opgaven, og de har i januar 2017 sendt en ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til arbejdet. Vi venter på en tilladelse fra Kystdirektoratet, så arbejdet forhåbentlig kan blive udført i efteråret 2017.


Rapport fra Niras - Forhøjelse af dige ved Nivå Havn, Skitseprojekt - er bilagt sagen.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.10 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (01. juni 2017 – 15. august 2017)

 

 

 • Mikael havde sidste arbejdsdag lør. 24. juni. Michael fra virksomhedsservice i Fredensborg kommune startede man. d. 26. juni. Han er ansat til ultimo sep. 2017.
 • Løbende reparationer af broer samt vand- og elinstallationer.
 • Genetablering af internet.
 • Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.
 • Dykkerundersøgelse af bro E

 

 

 

Igangværende opgaver:

 

 • Løbende udskiftning af gæstepladsskilte pågår.
 • ”Kirkegården”.
 • Bådpladsnumre på broerne udskiftes løbende. Aluminium med Dymo.
 • Markering af fortøjningspæle med pladsbredde. Aluminium med Dymo.
 • Sammenlægning af et antal bådpladser til fordel for større mere salgsbare pladser.

 

 

Kommende opgaver:

 

 • Etablering af handicapparkering ved tursejlerne.
 • Fiskekasser ved Jørgen Christian Lund, fritidsjobvejleder.
 • Fælles bådoptagning d. 21. oktober, d. 4. november samt d. 11. november.
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe til udskiftning af flydebroer.

 

 

Status:

 

 • 12 ledige pladser.
 • 6 pladser til udlejning for sæsonen. (både på vent).
 • 779 overnatninger (03-08-2017) 117.165,00 kr. mod 897 overnatninger samme tidspunkt i fjor.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.


Driftsbestyrelsen bemyndigede havnefogeden til, at nedsætte en projektgruppe, med det formål at belyse samtlige broers tilstand samt ønsker for deres renovering. Status på projektgruppens arbejde fremlægges for Driftsbestyrelsen på mødet i oktober.

Nr.11 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen

Sagsnr.: 16/32855

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Driftsbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Tirsdag d. 31. oktober 2017. kl 16-18


Fastsættelse af Driftsbestyrelsens mødekalender 2018


Arbejdspladsvurdering


Oprensning af Nivå Strandpark til badesæson 2018 NSPV vs. Kystsikring A/S


Orientering fra arbejdsgruppen vedr. renovering af broerne A, B, C, F, E, D.


Forslag til legestativ ved K-broen.


Forslag til rekreativt område ved grill-pladsen.


Forslag om etablering af ladestation til el-biler.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.12 - Eventuelt

Sagsnr.: 17/12076

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 15-08-2017

Ingen meddelelser.