11-10-2016 kl. 16:00
Tursejlerne

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Allan Andersen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Marianne Ingeholm Larsen

Afbud

Jørgen Winston Rasmussen

Lars La Cour

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 16/13125

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Godkendt.

Nr.2 - Fastsættelse af Driftsbestyrelsens mødekalender 2017

Sagsnr.: 16/13304

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal fastsætte mødedatoer for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at de ordinære møder i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark i 2017 afholdes på følgende datoer:

 

Tirsdag d. 14. marts 2017. kl. 17-19.30

 

Torsdag d. 1. juni 2017. kl. 16-18

 

Tirsdag d. 15. august 2017. kl. 16-18

 

Tirsdag d. 31. oktober 2017. kl 16-18

 

Mødedatoerne er afstemt med Rådhusets mødekalender for 2017. Møderne er placeret, så der er mulighed for at bringe sager videre i Fritids- og Idrætsudvalget umiddelbart efter mødets afholdelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk samt på www.Nivaahavn.dk

Indstilling

At forslag til mødekalender 2017 godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Administrations indstilling godkendt med den ændring, at mødet torsdag d. 1. juni 2017 afholdes fra kl. 17.00 -19.30.

Nr.3 - Anvendelse af Dykkerhuset, Nivå Havn

Sagsnr.: 16/26522

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal afgive udtalelse i sagen om anvendelse af bygningen ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset) til fælles varmecentral for bygninger ved Nivå Havn, forud for Fritids- og Idrætsudvalgets endelig stillingtagen i sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen er gengivet, som den er fremlagt for Plan, Miljø og Klimaudvalget samt Fritids – og Idrætsudvalget.


Etablering af varmecentral:

Der ønskes etableret en fælles varmecentral for de kommunale bygninger på Nivå Havn i Dykkerhuset, Nivå Strandpark nr. 11.

 

Nivå Bådelaug, Nivå Strandpark 19, er opvarmet af det sidste oliefyr i kommunens ejendomme. Oliefyret er nedslidt og i tråd med kommunens målsætning om, at udfase brugen af fossilbrændsel og reducerer CO2 udledningen, ønskes oliefyret udskiftet med et energieffektivt og miljøvenligt træpillefyr basseret på billig biobrændsel. Fyrrummet i Nivå Bådelaug er imidlertid for lille til en træpillekedel med tilhørende lager til træpiller.

 

De øvrige kommunale bygninger på Nivå Havn er opvarmet med el-radiatorer, som er forbundet med høje driftsomkostninger. Disse bygninger ønskes ligeledes varmeforsynet fra en fælles varmecentral. Fra den fælles varmecentral forsynes bygningerne via nedgravede varmerør.

 

Dykkerhusets beliggenhed centralt på Nivå Havn og tæt ved vejen gør dens placering ideel til en fælles varmecentral.

 

Dykkerhuset har stået ubenyttet i nogle år og er ikke i den bedste stand. Med mindre bygningsrenoveringer og ombygninger vil bygningen kunne indrettes til fælles varmecentral. Dette vil være en enklere og økonomisk billigere løsning fremfor at bygge en ny bygning eller en tilbygning til fx Servicebygningen.

 

På grund af oliefyrets (Nivå Strandpark 19) dårlige stand skal projektet gennemføres inden den kommende fyringssæson. Det betyder, at ledningsarbejdet mellem varmecentralen og bygningerne skal være færdigt inden bådene tages på land i starten af oktober.

 

Status for Dykkerhusets anvendelse:

Dykkerhuset har stået tomt i en længere periode og blev primo 2015 foreslået anvendt som omklædningsfacilitet til Nivå pingvinerne. Imidlertid besluttede foreningens medlemmer på en generelforsamling ikke at acceptere tilbuddet om Dykkerhuset som omklædningsfacilitet, idet foreningens medlemmer ønskede omklædning tættes muligt på vandet.

 

Økonomiudvalget besluttede 15. juni 2015 at sætte sagen i bero indtil der foreligger en positiv tilbagemelding fra Nivå Pingvinerne på den tilbudte løsning.

Byrådet besluttede den 22. juni ved behandling af bygningsanalyse på kultur og fritidsområdet at Dykkerhusets fremtid afventer endelig model for lokalisering af foreningen.

Nivå Pingvinerne har efterfølgende fået forlænget deres tilladelse til skurvogn på Nivå Havn indtil oktober 2017.

 

Der er i forbindelse med undersøgelse af Dykkerhusets ombygning til omklædningsfaciliteter udarbejdet overslag på istandsættelse af bygningen. Det er her vurderet, at en renovering med opholdsrum, to omklædningsrum og handicaptoilet vil koste ca. 650.000 kr.

 

Anbefaling:

Rådhusets administration anbefaler, at Dykkerhuset fremadrettet anvendes til varmeforsyning for bygninger på Nivå Havn.

Det anbefales endvidere, at sagen oversendes til bemærkninger i FIU forud for endelig behandling i ØK i lyset af Byrådets beslutning fra 22. juni 2015


Administrationens bemærkninger

I forbindelse med behandling af sagen i de to udvalg blev følgende konkluderet:


Plan, Miljø og Klimaudvalget d. 6.9 2016: at oversende sagen til Fritids – og Idrætsudvalget til beslutning om anvendelse af huset til varmecentral og anbefaler samtidig, at der indhentes en udtalelse fra Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.


Fritids – og Idrætsudvalget d. 7.9 2016: at sagen sendes til udtalelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark forud for endelig stillingtagen.


Siden behandling af sagen i Fritids – og Idrætsudvalget d. 7. september 2016 er det administrativt besluttet, at eventuel etablering af varmecentral i Dykkerhuset indtil videre er udsat til foråret. Udsættelsen skal dels ses i lyset af, at der skal være den fornødne tid til inddragelse af driftsbestyrelsen dels i lyset af den forestående bådoptagning. Rent praktisk vil det ikke være muligt rent at gennemføre eventuelle gravearbejder på arealet førend til foråret, da det fordrer, at bådene ikke er på land.

Retsgrundlag

Bygninger på Nivå Havn hører jf. bilag til styrelsesvedtægten under Fritids – og Idrætsudvalget.

Kompetence

Fritids – og Idrætsudvalget

Indstilling

At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark afgiver udtalelse i sagen om anvendelse af bygningen ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset) til eventuel varmecentral.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler ikke, at bygningen ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset) anvendes til fælles varmecentral for bygninger ved Nivå Havn.


Årsagen hertil er, at bestyrelsen inden endelig stillingtagen til bygningens / arealets fremtidige anvendelse ønsker en langsigtet plan for udviklingen Nivå Havn og Strandpark, som kan afspejles i en ny lokalplan for området.


Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler, at udarbejdelse af ny lokalplan for området fremmes.


Driftsbestyrelsen anerkender behovet for at finde en løsning for at sikre en varmeforsyning til bygningerne på Nivå Havn herunder Nivå Strandpark 19, som opvarmes af oliefyr. Der blev stillet forslag om opførelse af varmecentral i forbindelse med det eksisterende havnekontor i stedet for. 

Nr.4 - Forslag om erhvervssejlads til Hven

Sagsnr.: 16/21112

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal drøfte forslaget om erhvervssejlads ti Hven fremsat af ejerne af M/S Havhesten af Nivå stilet til Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

På Driftsbestyrelsens møde d. 18. august 2016 tilkendegav bestyrelsen, at de er positivt stemt overfor ideen med erhvervssejlads til Hven.


Før end at Driftsbestyrelsen kan afgive endelig udtalelse i sagen, anbefalede bestyrelsen, at Jens og Rasmus Hansen, M/S Havhesten af Nivå, udarbejdede et oplæg indeholdende økonomien i forbindelse med udvidelse af K-broen, skitsetegninger samt overordnet koncept for sejladsen.


Oplægget samt tidligere sagsfremstilling er vedhæftet som bilag.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark afgiver udtalelse i sagen.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark er positivt stemt for forslaget om sejlads til Hven og anbefaler derfor,


at sagen oversendes til videre behandling i Fritids- og Idrætsudvalget, samt

at en eventuel etablering af havneplads finansieres af ”Opsparing til større udviklingstiltag”.

Nr.5 - Budgetforlig 2017-2020 - orientering om bevillinger på Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/27664

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark orienteres om budgetforlig 2017-2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er indgået budgetforlig for 2017 – 2020. Bag forliget står 25 ud af 27 medlemmer.


Budgettet blev godkendt på byrådsmødet d. 26. september.


I budgetforliget 2017 – 2020 (bilag 1) er der afsat i alt 7,4 millioner over hele perioden på anlægssiden til udvikling af Nivå Havn og Strandpark.


Midlerne er fordelt på 2,6 mio. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 samt 2,4 mio. kr. i 2020 jf. tabel 3 Fremtidens Fredensborg, anlægsprogram (s. 15 bilag 1)


Udmøntning af midlerne er ikke konkretiseret i budgetforliget.

Retsgrundlag

Budgetforlig 2017- 2020 Fredensborg Kommune

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Orienteringen taget til efterretning.


På det ordinære møde i driftsbestyrelsen 1. juni 2017 igangsættes af plan for implementering af de afsatte midler til Nivå Havn og Strandpark jf. budgetforliget 2017 - 2020.


Bestyrelsen opfordrer klubberne til allerede nu at påbegynde idéprocessen med at udvikle Nivå Havn og Strandpark i retning af målsætningen for Fremtidens Fredensborg.

Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (18. august 2016 – 11. oktober 2016)


·         Løbende reparationer af broer samt elinstallationer.

·         Sprøjtning af broer mod alger, igen.

·         1 kærrelæs knust beton er leveret til havnen. Det er kørt ud på de mindre p-pladser.

·         Rødt mastestativ fjernet fra parkeringspladsen ved Trekosten. Det sættes i stedet op ved dykkerhuset. De resterende mastestativer er opsat på sædvanlig sted.

·         Grønt nordmolefyr er sat i drift.

·         Beskæring af buske og træer. Skov samt parkeringspladser.

·         Indsamling af Hofmann-klodser.

·         Knækkede pæle A-broen.


Igangværende opgaver


Fælles bådoptagning er under forberedelse. Bådoptagningen er fastlagt til lørdag d. 15. oktober, lørdag d. 22. oktober samt lørdag d. 5. november.

NSPV har imødekommet havnens ønsker om den sædvanelige assistance i forbindelse med bådoptagningen. Indtil videre ser det ud til, at havnen får plads til alle bådpladslejerne som ønsker at få deres båd på land.


Soignering af havnens område inkl. fjernelse af gamle master og bådestativer.


El-reglementet er mangelfulgt og forbedringer foretages løbende. Det anbefales at nedsætte en arbejdsgruppe.


Arbejdet med at flytte Nivå Havns hjemmeside er påbegyndt og nærligt afsluttet. Det forventes, at den kan startes op i midten af oktober.Hvad rør sig


·         Nivå Bådelaug.

·         Hvem/hvad/hvor, når havnefogeden er på barsel.

·         Flere bådpladsejere (i alt 3) må forvente at få deres pladser opsagt, da havnen søger dækning for ikke betalte regninger.

·         Serviceaftale med NSPV


Status efter sæsonen 2016.

Der er dags dato 79, som står på venteliste (nedgang på 100 på 1 år) og pt. ca. 9 frie havnepladser, som er udlejet med salgsbare, når sæsongæster forlader havnen.

Gæstesejlere 2016 ultimo september 1323 stk. fordelt på 452 under 9 meter, 617 over 9 meter og 250 pensionister.


Nationalitet

Antal

Danmark

705

Tyskland

63

Sverige

521

Norge

4

Holland

28

England

1

Belgien

1

 

 

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Orienteringen taget til efterretning.


Der følges op på serviceaftalen med NSPV.


Udkast til nyt el-reglement fremlægges i foråret 2017.

Nr.7 - Eventuelt

Sagsnr.: 16/13433

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Ingen meddelelser.