Nr.3 - Anvendelse af Dykkerhuset, Nivå Havn

Sagsnr.: 16/26522

 
Jørgen Winston Rasmussen, Lars La Cour

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal afgive udtalelse i sagen om anvendelse af bygningen ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset) til fælles varmecentral for bygninger ved Nivå Havn, forud for Fritids- og Idrætsudvalgets endelig stillingtagen i sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen er gengivet, som den er fremlagt for Plan, Miljø og Klimaudvalget samt Fritids – og Idrætsudvalget.


Etablering af varmecentral:

Der ønskes etableret en fælles varmecentral for de kommunale bygninger på Nivå Havn i Dykkerhuset, Nivå Strandpark nr. 11.

 

Nivå Bådelaug, Nivå Strandpark 19, er opvarmet af det sidste oliefyr i kommunens ejendomme. Oliefyret er nedslidt og i tråd med kommunens målsætning om, at udfase brugen af fossilbrændsel og reducerer CO2 udledningen, ønskes oliefyret udskiftet med et energieffektivt og miljøvenligt træpillefyr basseret på billig biobrændsel. Fyrrummet i Nivå Bådelaug er imidlertid for lille til en træpillekedel med tilhørende lager til træpiller.

 

De øvrige kommunale bygninger på Nivå Havn er opvarmet med el-radiatorer, som er forbundet med høje driftsomkostninger. Disse bygninger ønskes ligeledes varmeforsynet fra en fælles varmecentral. Fra den fælles varmecentral forsynes bygningerne via nedgravede varmerør.

 

Dykkerhusets beliggenhed centralt på Nivå Havn og tæt ved vejen gør dens placering ideel til en fælles varmecentral.

 

Dykkerhuset har stået ubenyttet i nogle år og er ikke i den bedste stand. Med mindre bygningsrenoveringer og ombygninger vil bygningen kunne indrettes til fælles varmecentral. Dette vil være en enklere og økonomisk billigere løsning fremfor at bygge en ny bygning eller en tilbygning til fx Servicebygningen.

 

På grund af oliefyrets (Nivå Strandpark 19) dårlige stand skal projektet gennemføres inden den kommende fyringssæson. Det betyder, at ledningsarbejdet mellem varmecentralen og bygningerne skal være færdigt inden bådene tages på land i starten af oktober.

 

Status for Dykkerhusets anvendelse:

Dykkerhuset har stået tomt i en længere periode og blev primo 2015 foreslået anvendt som omklædningsfacilitet til Nivå pingvinerne. Imidlertid besluttede foreningens medlemmer på en generelforsamling ikke at acceptere tilbuddet om Dykkerhuset som omklædningsfacilitet, idet foreningens medlemmer ønskede omklædning tættes muligt på vandet.

 

Økonomiudvalget besluttede 15. juni 2015 at sætte sagen i bero indtil der foreligger en positiv tilbagemelding fra Nivå Pingvinerne på den tilbudte løsning.

Byrådet besluttede den 22. juni ved behandling af bygningsanalyse på kultur og fritidsområdet at Dykkerhusets fremtid afventer endelig model for lokalisering af foreningen.

Nivå Pingvinerne har efterfølgende fået forlænget deres tilladelse til skurvogn på Nivå Havn indtil oktober 2017.

 

Der er i forbindelse med undersøgelse af Dykkerhusets ombygning til omklædningsfaciliteter udarbejdet overslag på istandsættelse af bygningen. Det er her vurderet, at en renovering med opholdsrum, to omklædningsrum og handicaptoilet vil koste ca. 650.000 kr.

 

Anbefaling:

Rådhusets administration anbefaler, at Dykkerhuset fremadrettet anvendes til varmeforsyning for bygninger på Nivå Havn.

Det anbefales endvidere, at sagen oversendes til bemærkninger i FIU forud for endelig behandling i ØK i lyset af Byrådets beslutning fra 22. juni 2015


Administrationens bemærkninger

I forbindelse med behandling af sagen i de to udvalg blev følgende konkluderet:


Plan, Miljø og Klimaudvalget d. 6.9 2016: at oversende sagen til Fritids – og Idrætsudvalget til beslutning om anvendelse af huset til varmecentral og anbefaler samtidig, at der indhentes en udtalelse fra Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.


Fritids – og Idrætsudvalget d. 7.9 2016: at sagen sendes til udtalelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark forud for endelig stillingtagen.


Siden behandling af sagen i Fritids – og Idrætsudvalget d. 7. september 2016 er det administrativt besluttet, at eventuel etablering af varmecentral i Dykkerhuset indtil videre er udsat til foråret. Udsættelsen skal dels ses i lyset af, at der skal være den fornødne tid til inddragelse af driftsbestyrelsen dels i lyset af den forestående bådoptagning. Rent praktisk vil det ikke være muligt rent at gennemføre eventuelle gravearbejder på arealet førend til foråret, da det fordrer, at bådene ikke er på land.

Retsgrundlag

Bygninger på Nivå Havn hører jf. bilag til styrelsesvedtægten under Fritids – og Idrætsudvalget.

Kompetence

Fritids – og Idrætsudvalget

Indstilling

At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark afgiver udtalelse i sagen om anvendelse af bygningen ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset) til eventuel varmecentral.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 11-10-2016

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler ikke, at bygningen ved Nivå Strandpark 11 (Dykkerhuset) anvendes til fælles varmecentral for bygninger ved Nivå Havn.


Årsagen hertil er, at bestyrelsen inden endelig stillingtagen til bygningens / arealets fremtidige anvendelse ønsker en langsigtet plan for udviklingen Nivå Havn og Strandpark, som kan afspejles i en ny lokalplan for området.


Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler, at udarbejdelse af ny lokalplan for området fremmes.


Driftsbestyrelsen anerkender behovet for at finde en løsning for at sikre en varmeforsyning til bygningerne på Nivå Havn herunder Nivå Strandpark 19, som opvarmes af oliefyr. Der blev stillet forslag om opførelse af varmecentral i forbindelse med det eksisterende havnekontor i stedet for.