30-11-2016 kl. 16:00
Tursejlerne

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Afbud

Allan Andersen

Marianne Weck

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 16/13125

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Godkendt.

Nr.2 - Præsentation af nyt medlem af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/32890

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen præsenteres for nyt medlem af bestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Mangeårigt medlem af bestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, Jørgen Winston Rasmussen, repræsentant for Nivå Bådelaug, har valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen.


Nyt medlem af Driftsbestyrelsen er Bjørn Ølgaard, repræsentant for Nivå Bådelaug.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At præsentationen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Præsentationen taget til efterretning.

Nr.3 - Oprensning af Nivå Strandpark

Sagsnr.: 16/32903

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Der orienteres om planlagt møde om forventede tiltag i forbindelse med klargøringen af Nivå Strandpark til badesæsonen 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Frederiksborg Amts Avis bragte op til efterårsferien en artikel om Nivå Strandparks tilstand. De forventer at følge op på den i en ny artikel i januar 2017.


Administrationen planlægger, at der indkaldes til et møde mellem formanden for driftsbestyrelsen, direktøren for NSPV og centerchef for Center for Læring, Fritid og Sundhed for at drøfte tiltag for oprensning af strandparken inden for den afsatte økonomiske ramme i 2017.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Per Frost Henriksen orienterede om, at han og centerchef Marianne Ingeholm Larsen tirsdag d. 29. november havde et konstruktivt møde med direktøren for NSPV, hvor de bl.a. drøftede oprensning af Nivå Strandpark.


NSPV har én kontaktperson på Nivå Havn og Strandpark og det er havnefogeden.


Orienteringen taget til efterretning.

Nr.4 - Orientering fra udvalg og byråd

Sagsnr.: 16/32854

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Der orienteres om relevante sager fra udvalg og byråd, som vedrører Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen om erhvervssejllads til Hven.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen den 03-11-2016, hvor de godkendte, at der etableres en havneplads til erhvervssejlads til Hven. Fritids- og Idrætsudvalget accepterede ligeledes at anbefale overfor Byrådet, at der frigives 60.000 kr. til opgaven fra Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto. Bevillingsændringen skal i givet fald medtages i budgetrevisionen den 30-11-2016. De opsparede midler på Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto udgør 2.848.703,61 kr. pr. ultimo oktober 2016.


Såfremt Byrådet accepterer indstillingen, skal der jf. kommunens indkøbs- og udbudspolitik indhentes tre tilbud på opgaven.


Byrådet behandlede sagen den 21-11-2016 (sag 172).


Sagen om takster for Nivå Havn og Strandpark 2017.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen den 03-11-2016, hvori de overfor Byrådet anbefalede taksterne jf. bilag. 1.


Byrådet behandlede sagen den 21-11-2016 i sagen ”Om borgerrettede takster for 2017” (sag 161).


Status på lokalplan for Nivå havn og Strandpark.

Udarbejdelse af ny lokalplan for Nivå Havn er planlagt til at blive gennemført i 2018. Prioritering af planopgaver drøftes på det kommende møde i Plan, Miljø, Klima-udvalget d. 5. december.

Sagen vedr. Dykkerhuset.

Center for Kommunale Ejendomme og Intern Service vil jf. drøftelse på sidste møde i driftsbestyrelsen indkalde til møde om alternativer til varmecentral i stedet for Dykkerhuset. Når resultatet af dette møde foreligger, vil sagen blive drøftet i Fritids – og Idrætsudvalget igen.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Orienteringen taget til efterretning med den tilføjelse, at driftsbestyrelsen opfordrer Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til at fremrykke udarbejdelse af ny lokalplan for Nivå Havn til 2017.

Nr.5 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 16/32898

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Der kan debatteres aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende emner drøftes:


Klargøring af Nivå Strandpark til badesæsonen 2017.


Driftsbestyrelsen kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

Driftsbestyrelsen kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd. Dagsordener og referater kan ses på kommunens

Hjemmeside.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Der var enighed om, at der generelt mangler på belysning på Nivå Havn.

Det blev oplyst, at der er ved at blive opsat belysning på stien, der er blevet flyttet.

Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (11. oktober 2016 – 30. november 2016)


·         Både på land.

·         Betonklodser udlagt.

·         Havnen vintersikret (bom ned, havnepengeautomat lukket, vandet lukket, toiletter låst - undtaget handicap).

·         Nye kontortider vinter 16/17 (tir, ons & torsdage åben mellem 10-12).

·         Vinteropkrævning, ventelistegebyr samt venteleje udsendt.

·         Rydning af S-bro, pæle sat ned, bro under opbygning

·         Sprøjtning af broer (alger).

·         Førstehjælpskursus.


Igangværende opgaver


Havnekontoret er lukket fra d. 19. dec. 2016 – 2. jan. 2017 og 9. jan. 2017 – 13. jan. 2017 begge dage inkl. pga. kursusaktivitet for havneassistenter.

Opdatering af indskudsbeviser.

Restanceliste.

Vindkryds på vinterbaderbro.

Tilbud fra Viking, fartøjsdragter – sikkerhedsregulativ.

Nivå Havn og Strandpark anno 2017.


  • Vild med vand den 10-06-2017
  • Planlagte stævner, stævnekalenderen
  • Foreløbig plan for søsætning 1. april samt 15 april.

Proces med opdatering af el reglement.

Skiltning for de erhvervsdrivende, iværksætterproces. Idé til skitse. Identificering af kompetence/ressourcepersoner fra Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Gennemgang af indskudsbeviser, papirudgave til elektroniske udgaver. Oprydning.Hvad rør sig

Nivå Bådlaug.

Renovering af broerne S og N.

Fiskekasser.

Tyverisikring.

Stævneaktivitet i Nivå Bådlaug vinteren 16/17.
Status Nivå Havn ultimo 2016


Salgsbare pladser dd. 5 stk. A pladser 1 C plads

Ledige pladser dd. (inkl ventelejepladser) 13 stk.

Salgsbare pladser april 2017. 7 stk. A pladser 2 C pladser

Venteliste i kommunen: 50 stk.

Ønsker om sæsonplads: ca. 10 stk.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Orienteringen taget til efterretning med følgende tilføjelser:


  • Søsætning ændres til d. 15. april og 31. april. Foreninger på havnen sikrer, at der ikke er stævner disse to datoer.
  • Freddi Steffensen følger op med Allan Andersen vedr. fiskekasser ved bro N i forhold til antal, adgang og udseende.

Nr.7 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen

Sagsnr.: 16/32855

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Driftsbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi


Tirsdag d. 14. marts 2017. kl. 17-19.30


Budget 2017.


Indvielse broerne S og N.


Forslag til el reglement.


Ny ejer af iskiosk.Torsdag d. 1. juni 2017. kl. 17-19.30


Temadrøftelse om midler afsat i budgetforlig 2017 – 2020.

 

Forslag om oprettelse af udenbys venteliste til plads i Nivå Havn.


Ny serviceaftale med NSPV.Tirsdag d. 15. august 2017. kl. 16-18


Forslag om regler for opskrivning på udenbys venteliste.

 

Forslag til regler for fast plads til borgere med udenbys adresse.

 

Forslag til takstblad 2018.

 


Tirsdag d. 31. oktober 2017. kl 16-18

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Orienteringen taget til efterretning med følgende tilføjelser/ændringer:


  • I sag d. 14. marts 2017 vedr. forslag til el reglement, er det vigtigt, at der til sagen udarbejdes et bilag med opgørelse over el-forbrug.
  • Sag vedr. ny ejer af iskiosk tages af dagsordenen d. 14. marts 2017. Først relevant i 2018

Nr.8 - Eventuelt

Sagsnr.: 16/13433

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Det undersøges, om der er mulighed for, at der etableres en handicapparkeringsplads ved Nivå Tursejlere.