Nr.4 - Orientering fra udvalg og byråd

Sagsnr.: 16/32854

 
Allan Andersen, Marianne Weck

Beslutningstema

Der orienteres om relevante sager fra udvalg og byråd, som vedrører Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen om erhvervssejllads til Hven.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen den 03-11-2016, hvor de godkendte, at der etableres en havneplads til erhvervssejlads til Hven. Fritids- og Idrætsudvalget accepterede ligeledes at anbefale overfor Byrådet, at der frigives 60.000 kr. til opgaven fra Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto. Bevillingsændringen skal i givet fald medtages i budgetrevisionen den 30-11-2016. De opsparede midler på Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto udgør 2.848.703,61 kr. pr. ultimo oktober 2016.


Såfremt Byrådet accepterer indstillingen, skal der jf. kommunens indkøbs- og udbudspolitik indhentes tre tilbud på opgaven.


Byrådet behandlede sagen den 21-11-2016 (sag 172).


Sagen om takster for Nivå Havn og Strandpark 2017.

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede sagen den 03-11-2016, hvori de overfor Byrådet anbefalede taksterne jf. bilag. 1.


Byrådet behandlede sagen den 21-11-2016 i sagen ”Om borgerrettede takster for 2017” (sag 161).


Status på lokalplan for Nivå havn og Strandpark.

Udarbejdelse af ny lokalplan for Nivå Havn er planlagt til at blive gennemført i 2018. Prioritering af planopgaver drøftes på det kommende møde i Plan, Miljø, Klima-udvalget d. 5. december.

Sagen vedr. Dykkerhuset.

Center for Kommunale Ejendomme og Intern Service vil jf. drøftelse på sidste møde i driftsbestyrelsen indkalde til møde om alternativer til varmecentral i stedet for Dykkerhuset. Når resultatet af dette møde foreligger, vil sagen blive drøftet i Fritids – og Idrætsudvalget igen.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-11-2016

Orienteringen taget til efterretning med den tilføjelse, at driftsbestyrelsen opfordrer Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til at fremrykke udarbejdelse af ny lokalplan for Nivå Havn til 2017.