20-05-2016 kl. 14:00
Nivå Tursejlere

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Marianne Weck

Frank Leander

Lars La Cour

Lars Andersen

Afbud

Allan Andersen

Anders Kabel

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 16/13125

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Godkendt.


Lars Andersen deltog i mødet som gæst.

Nr.2 - Præsentation af medlemmer og havnefoged

Sagsnr.: 16/13127

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Nr.3 - Valg af næstformand

Sagsnr.: 16/13129

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Der skal vælges en næstformand for driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge § 5 i vedtægterne for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark vælger driftsbestyrelsen selv sin næstformand, som fungerer i formandens fravær.

Retsgrundlag

Vedtægter for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At driftsbestyrelsen vælger sin næstformand.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Freddi Steffensen er valgt til næstformand i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Nr.4 - Fastsættelse af Driftsbestyrelsens mødekalender 2016

Sagsnr.: 16/13304

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal fastsætte mødedatoer for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark afholder yderligere tre møder i 2016:


Torsdag d. 18. august 2016


Tirsdag d. 11. oktober 2016


Onsdag d. 30. november 2016


Mødedatoerne er afstemt med Byrådskalenderen.


Administrationen foreslår, at alle møder afholdes fra 16-18.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

1.    At Driftsbestyrelsen godkender mødedatoerne for 2016.

2.    At Driftsbestyrelsen godkender mødetidspunktet kl. 16.00-18.00

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

 1. Administrationens indstilling godkendt.
 2. Administrationens indstilling godkendt.

Nr.5 - Gennemgang af styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/13131

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Orientering om vedtægterne for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark. Driftsoverenskomt og forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark er der blevet udarbejdet følgende styringsdokumenter:


 • Vedtægter for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark
 • Driftsoverenskomst mellem Fredensborg Kommune og Nivå Havn og Strandpark
 • Forretningsorden for driftsbestyrelsen for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At vedtægterne tages til efterretning
 2. At driftsoverenskomsten godkendes
 3. At forretningsordenen godkendes

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

 1. Vedtægterne blev taget til efterretning.
 2. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler over for Byrådet, at det tilføjes i driftsoverenskomsten at lejeindtægterne fra bådpladsleje på land, erhvervslejemål og lejeindtægt for Fritidsfiskernes huse indgår som en del af havnens budget.
 3. Forretningsordenen blev godkendt.

Nr.6 - Personale Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/13431

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal drøfte mulighed for opnormering af personale i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med den nye organisering skal havnefogeden varetage administrative opgaver, som tidligere har været varetaget af Rådhuset.


Det vurderes, at det vil være gavnligt for driften af Nivå Havn og Strandpark, hvis der varigt kan ansættes en havneassistent på deltid svarende til ca. 17 timer ugentligt.


Økonomi:

Den årlige udgift vil være ca. 175.000 kr. Det anbefales, at udgiften finansieres af de ca. 55.000 kr. der årligt har været overført fra Nivå Havn til Rådhuset for administrativ bistand. De resterende 120.000 kr. anbefales at blive finansieret af kontoen til nyanskaffelser, som i budget 2016 er på 326.000 kr. Budgettet til nyanskaffelser har været jævnt stigende de seneste år som følge af de øgede indtægter fra bådpladsleje (takstfremskrivningen).


Det er hensigten, at havneassistenten vil kunne løfte nogle af de opgaver, som Nivå Havn tidligere har betalt for til eksterne entreprenører.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At driftsbestyrelsen godkender varig ansættelse af havneassistent på deltid.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.7 - Renovering af bro S og bro N

Sagsnr.: 16/13317

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal godkende forslag om reparation af bro S og bro N.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved gennemgang af havnens eksisterende anlæg og faciliteter er der konstateret svær forrådnelse i den bærende konstruktion samt i dækket på bro S og N.

 

Tre uafhængige entreprenører har gennemgået broerne og er kommet til samme konklusion. Broerne S og N er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige og det er et spørgsmål om tid, før konstruktion kollapser.

Det anbefales derfor, at der påbegyndes et renoveringsarbejde i efteråret 2016. Forventet tidsforbrug er 14 dage.

 

For at forbedre adgangsvejen og brugen af arealet på og omkring bro N, foreslår havnefogeden, af bro N etableres i ekstra bredde ca. 4 m. På den måde lukkes hullet mellem land og bro, hvilket vil betyde bedre udnyttelse.

  

Økonomi

Tre entreprenørfirmaer har givet tilbud på udbedring af skaderne. Kystsikring A/S er prisvindende, da de efter en samlet vurdering har givet det bedste tilbud. Kystsikring A/S er et velrenommeret firma med stor erfaring. Havnen har tidligere benyttet sig af deres services med stor tilfredshed.

 

For renovering af broerne S og N samt nedrivning og bortkørsel af eksisterende anlæg er prisen ca. 600.000 kr. eksklusiv moms.

 

Der er ikke midler i det afsatte driftsbudget til renoveringen af de to broer.

 

Såfremt driftsbestyrelsen godkender forslaget, vil der blive udarbejdet en separat sag til Byrådet vedr. finansiering.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen godkender forslaget om renovering af bro N og bro S.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

 1. Administrationens indstilling godkendt.

Bro N og Bro S er i så dårlig stand, at de skal renoveres snarest. Det blev besluttet, at undersøge muligheden for at erstatte Bro S med en flydebro i stedet for en fast bro. Der forventer ingen meromkostning ved at etablere en flydebro i stedet for en fast bro.


Bro N udføres som en fast bro, der går ind til land. Bro N skal være ca. 4 meter bred. Det blev besluttet, at opføre opbevaringskasser på Bro N, som udlejes til bådbladsejerne. Nivå Havn og Strandpark opfører og administrerer udlejning af opbevaringskasserne.   

Nr.8 - Terrænforhøjelse på landtagen ved bro B.

Sagsnr.: 16/13263

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark orienteres om Plan-, Miljø-, og klimaudvalgets tilslutning til en terrænforhøjelse på landtangen ved bro B. Bestyrelsen skal drøfte den eksisterende løsning samt nyt løsningsforslag.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark Jørgen Winston Rasmussen har ønsket et punkt på dagsordenen om diget ved B-broen. 

Plan-, Miljø-, og klimaudvalget har den 5/4 2016 givet tilslutning til en terrænforhøjelse på landtangen ved bro B for at minimere risikoen for oversvømmelse af de kystnære ejendomme i grundejerforeningen Lave Skov Villaby (sagen er vedhæftet som bilag).

Landtangen ved bro B og en del af vandarealet nord for landtangen (matrikel nr. 30 t) er en del af Nivå Havn.


Der mangler en grundig analyse af de hydrodynamiske- og andre konsekvenser for Nivå Havn af projektet.


Bro B har en begrænset levetid og bådejerne finder det besværligt og utilfredsstillende at ligge ved denne bro. El-installationerne på bro B beskadiges selv ved mindre højvande.


Bortgravning af landtangen og forlængelse af bro A, D og E, som kompensation for bortfald af pladser på bro B, er en mulighed, som bør undersøges.


Forslag fra Jørgen Winston:


Der er umiddelbart 2 forskellige løsninger, som er acceptable for havnen:


1. En løsning med jordvolde på de berørte parceller vil ikke berøre havnen og vil ikke belaste havnens økonomi.


2. Bortgravning af landtangen og en spunsvæg/et dige i skellet mellem Nivå Havn og Lave Skov Villaby vil være til fordel for havnen; idet bro B så kan erstattes af pladser skabt ved forlængelse af bro A, D og E. Denne løsning finansieres af Nivå Havn og Strandpark, men vil være fordelagtig på længere sigt; idet der opnås en besparelse på nødvendigt vedligehold på bro B og dens elinstallationer.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen drøfter forslaget.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Driftsbestyrelsen drøftede forslaget.

Eva Hansen, Center for Byudvikling, Miljø & Erhverv bidrog med ekspertbistand.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark vil blive taget med som interessent i sagen om terrænforhøjelse på landtagen ved bro B.

Nr.9 - Budgetopfølgning pr. 30. april 2016

Sagsnr.: 16/12326

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Orientering om Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og driftsforbrug pr. 30. april 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget er budgettet opdelt i to; Nivå Havn (udgifts- og indtægtsbudget) og Nivå Strandpark.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark ønsker at godkende en eventuel serviceaftale med Nordsjællands Park og Vej.

Nr.10 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er foretaget følgende arbejde på havnen siden 1. Feb. 2016:


 • Selvbetjeningsautomat er indkøbt, opsat og i drift.
 • Det nye administrative system CompusoftMarina er indkøbt, installeret og sat i drift.
 • Overvågningsudstyr til overvågning af selvbetjeningsautomat samt sydlig del af driftsbygningen er indkøbt, opsat og i drift.
 • Havnekontoret får ikke længere hjælp til, at modtage betaling for gæstepladsleje fra Nivå Havn Is og Grill (selvbetjeningsautomat). Tak for samarbejdet.
 • 23 solgte pladser
 • 10 sæsonpladser
 • Klapning er udført. 3310 m2 mod 1515 m2 i fjord.
 • Kran samt havnefartøj er serviceret.
 • Søsætning afsluttet. Enkelte både mangler.
 • Kontrol af pæle, vand-og elanlæg.
 • Kontrolopmåling af pladser.
 • Reparation er broklap på A-broen.
 • Sideafmærkning er udlagt og positioner kontrolleret.
 • Godkendelse af bådestativer.

Status på igangværende projekter:


 • Nyt grønt molefyr er ankommet og arbejdet med dets montering på eksisterende flange er påbegyndt. Fyret er godkendt og oplysninger er medtaget i efterretninger for søfarende. Billeder af den færdige installation eftersendes til rette myndigheder (fyrlisten).
 • Løbende udskiftning af gæstepladsskilte pågår.
 • Opkrævning for sæsonen 2016 er nært forestående. Kører gennem det nye system og dets KMD OPUS integration til Fredensborg Kommune.
 • Ramning af pæle. Arbejdet bestilt.
 • Reparation af el-standere pågår.
 • ”Kirkegården”.
 • Rømning af mastestativ ved Havnekontoret.
 • Projekt ”bådpladser”.
 • Belægning på p-pladserne.
 • Udbedring af skavanker på Pingvinernes badebro. Egenbetaling.
 • Udarbejdelse af serviceaftale med NSPV
 • Planering af trekantsareal.
 • Oprydning/indsamling af stativer samt klodser på parkeringsarealerne.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Orienteringen er taget til efterretning.

Nr.11 - Eventuelt

Sagsnr.: 16/13433

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

 1. Nivå Pingvinerne informerer Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark om, at de har valgt selv at få opført en ny trappe i forbindelse med den badebro de bader fra. Driftsbestyrelsen påskønner initiativet!