01-02-2016 kl. 16:30
Nivå Havn

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

01-02-2016 kl. 16:30
Nivå Havn

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Godkendt.

Nr.2 - Forretningsudvalget for Nivå Havn

Sagsnr.: 16/2179

 

Beslutningstema

Orientering om den videre proces for Forretningsudvalget frem til 1. april 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark træder i kraft den 1. april 2016. Det er hensigten, at den nye driftsbestyrelse skal være valgt og klar til at overtage ledelsen af den nye organisatoriske enhed på samme tidspunkt. Af samme årsag er det hensigten at mødet i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 1. februar 2016 skal være det sidste ordinære møde i den hidtidige organisering.


Administrationen er gået i gang med at forberede de detaildokumenter, der skal regulere Nivå Havn og Strandparks forhold fremover. Herudover vil der ske en involvering af brugere. Den politiske godkendelse af disse dokumenter er en forudsætning for, at den nye organisering kan træde i kraft.


Skulle godkendelsen af de nævnte dokumenter og/eller valget af den nye driftsbestyrelse blive forsinket, må det nuværende regulativ og forretningsudvalg fungere indtil forholdene er på plads.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.3 - Minimumskrav til bådstativer for at sikre både under storm

Sagsnr.: 16/1238

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal drøfte forslag til revision af ordensregler for Nivå Havn for at sikre både på land under storm.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket et punkt på dagsordenen vedr. sikring af bådstativer under storme. Administrationen har modtaget en lignende henvendelse fra en anden bådpladsejer på Nivå Havn.


Jørgen Winston Rasmussen nævner, at der under den seneste storm er væltet en båd på vinterpladsen og at enkelte bådejere ikke sørger ikke for forsvarlig understøtning af deres båd. Han bemærker, at manglende sikring af både er et tilbagevendende problem, som der bør gøres noget ved.


I ordensreglerne for Nivå Havn står følgende i § 1:


Intet fartøj må ligge for svaj i havnen. Ved fastgørelse til kaj, broer mv. skal fortøjningerne være af en sådan art, at fartøjet ikke er til fare for øvrige fartøjer og trafikken i øvrigt.


Jørgen Winston Rasmussen foreslår, at emnet medtages i ordensreglerne for Nivå Havn og har nedenfor formuleret udkast til revision af § 1.

 

§ 1 Intet fartøj må ligge for svaj i havnen.

Ved fastgørelse til kaj, broer mv. er bådejeren ansvarlig for, at fortøjningerne er af en sådan art, at fartøjet ikke er til fare for øvrige fartøjer og trafikken i øvrigt.

 

Ved opstilling på land er bådejeren ansvarlig for, at båden er understøttet med forsvarligt dimensionerede bukke eller bådstativ. Understøtningen skal kunne hindre, at båden vælter i storm med vindstød af orkanstyrke.

 

Havnefogeden er bemyndiget til at afvise opstilling på land, hvis bukke eller bådstativer ikke skønnes at kunne hindre at båden vælter i storm med vindstød af orkanstyrke.

 

I henvendelsen fra den anden bådpladsejer opfordres der til, at Nivå Havn allerede nu gennemgår de nuværende bådes stativer og kontakter og rådgiver de bådejere, hvis installationer anses for farlige. Han bemærker, at der fortsat er både, som endnu står støttet af højst tvivlsomme støtter.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget drøfter forslag om revision af § 1 i Ordensreglerne for Nivå Havn.
 2. At forslag indgår i proces for drøftelse af styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark
 3. At udvalget godkender, at Nivå Havn gennemgår de nuværende bådes stativer for at sikre, at bådene er understøttet med forsvarligt dimensionerede bukke eller bådstativ.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Ad punkt 1) Forslag drøftet.

Ad punkt 2) Administrationens indstilling godkendt.

Ad punkt 3) Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at det er havnefogeden, der er ansvarlig for at gennemgå de nuværende bådes stativer.

Nr.4 - Styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/2077

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte liste over dokumenter, som skal detailstyre Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Nedenfor fremgår administrationens anbefaling til dokumenter, som enten skal udarbejdes eller revideres i forbindelse med ny organisering og styring af Nivå Havn og Strandpark.


De nye dokumenter skal være på plads til d. 1. april 2016, hvor den nye organisering træder i kraft. I forhold til eksisterende dokumenter, er det hensigten, at det er den nye driftsbestyrelse, der gennemgår dem og sikrer en eventuel revision.


Nye dokumenter som udarbejdes inden d. 1. april 2016

 

 1. Vedtægter (erstatter nuværende regulativ)

Vedtægterne skal regulere

 • Geografisk, kompetencemæssig og økonomisk afgrænsning i forhold til kommunen i øvrigt
 • Havnens drift
 • Organisation
  • Havnefoged og andre ansatte – vilkår/kompetence/ opgaver
  • Bestyrelsens opgaver/kompetence/politisk reference
  • Bestyrelsessammensætning valg og valgperiode
  • Ret til at fastsætte forretningsorden
  • Afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Budget og regnskabsforhold
  • Del af kommunens samlede økonomi
  • Bevillinger ud over budget
  • Regler for overførsel af over-/underskud
  • Takster og indskud (fastsættes af Byrådet)
  • Rådhusadministrationens tilsyn
  • Revision
 • Beslutning om ændring af vedtægt samt ophør af den organisatoriske enhed

 1. Forretningsorden (regler for bestyrelsens møder og arbejde)
 • Mødefrekvens
 • Formandens og øvrige medlemmers kompetence
 • Afstemningsregler
 • Beslutningsdygtighed
 • Inhabilitet/tavshedspligt (åbne og lukkede dagsordener)
 • Indkaldelse til møder, møders afholdelse, dagsorden og mødeprotokol (åbenhed)

 1. Driftsoverenskomst
 • Den organisatoriske enheds rettigheder og pligter
 • Hvad skal man tage sig af (hvilke drifts- og andre opgaver)
 • Hvilke midler får man stillet til rådighed (tilskud)
 • Tilsyn
 • Misligholdelse
 • Opsigelsesbestemmelser

Proces for udarbejdelse af ovenstående dokumenter og evt. supplerende dokumenter

 

Processen for udarbejdelsen af ovenstående dokumenter og supplerende er følgende:


 • Forretningsudvalget drøfter d. 1. februar 2016 nærværende sag vedr. styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark.
 • Der afholdes dialogmøde med brugere
 • Der afholdes eventuelt et opfølgende arbejdsgruppemøde med brugerne

Eksisterende dokumenter som skal gennemgås af den nye driftsbestyrelse og evt. revideres

 • Ordensregler
 • Regler for leje af bådplads i Nivå Havn
 • Regler for venteliste
 • Takster for bådpladsleje, venteliste og depositum
 • Regler for betaling af elforbrug

Ovenstående dokumenter vil også indgå i drøftelserne på dialogmøderne med brugerne. Input overleveres til den nye driftsbestyrelse.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget drøfter listen over styringsdokumenter, som enten skal udarbejdes eller revideres.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Godkendt med præcisering af, at nivaahavn.dk også opdateres med nye oplysninger som følge af den ændrede organisering og styring af Nivå Havn og Strandpark.

Nr.5 - Mastekran

Sagsnr.: 16/1237

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal drøfte henvendelse fra medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen vedr. mastekranen i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Jørgen Winston Rasmussen ønsker, at Forretningsudvalget døfter nedenstående på mødet d. 1. februar 2016:


”Mastekranens top er forsynet med en stor rektangulær beskyttelseskrans. Den volder mange bådejere problemer, fordi den er i samme højde som deres båds mastetop, hvor der typisk er en VHF antenne og en windex.


Et medlem af Nivå Bådelaug mener, at det er muligt at udskifte kransen med en polstring bestående af 2 træstykker, som fastgøres direkte udenpå ståldelen omkring kædehjulet. Det fylder højst et par cm i tykkelse, og det vil løse problemet.


Hvis en udskiftning er teknisk mulig, bør den foretages, når der næste gang er rekvireret lift til kraneftersyn eller gerne før.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at den nye havnefoged og den nye driftsbestyrelse drøfter forslaget fra Jørgen Winston på et af deres møder.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget for Nivå Havn sender forslaget videre til drøftelse i den nye driftsbestyrelse for Nivå Havn.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.6 - Regnskab 2015

Sagsnr.: 16/1236

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn orienteres om regnskab 2015 for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for 2015 vedlægges som bilag. Regnskabet viser et nettoresultat på 272.078 kr. Midlerne overføres til beholdningskontoen, som efter overførslen er 3.448.704 kr.


Der er følgende bemærkninger til regnskabsresultatet:


·         Der er ikke opkrævet ventelistegebyr i 2015 for ventelisteplads i 2016. Administrationen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at opkrævning sendes ud i starten af det år, som betalingen vedrører. Praksis har hid til været, at opkrævning blev sendt ud i slutningen af kalenderåret for det kommende år. Den ændrede praksis betyder, at opkrævning for 2016 ikke fremgår af regnskab 2015.


Opkrævning af ventelistegebyr for 2016 vil først kunne ske, når taksterne for 2016 er godkendt dvs. i april. Fra 2017 vil opkrævningen ske i januar måned.


·         Opkrævning af el-forbrug og leje af el-måler for 2015 vil blive foretaget i vinteren 2016 og indtægten vil derfor først blive bogført i 2016. Administrationen bemærker, at havnefogeden i samarbejde med den nye driftsbestyrelse vil skulle formulere praksis for, hvordan aflæsningen nærmere skal foregå.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.7 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til Forretningsudvalget.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Følgende emner blev drøftet:


 • Handicappladser til foreningsbåde
 • Driften af molefyr
 • Udgravning ved ind/udsejling
 • Reparation af trappe

Nr.8 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Meddelelserne taget til efterretning.