Nr.6 - Regnskab 2015

Sagsnr.: 16/1236

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn orienteres om regnskab 2015 for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskabet for 2015 vedlægges som bilag. Regnskabet viser et nettoresultat på 272.078 kr. Midlerne overføres til beholdningskontoen, som efter overførslen er 3.448.704 kr.


Der er følgende bemærkninger til regnskabsresultatet:


·         Der er ikke opkrævet ventelistegebyr i 2015 for ventelisteplads i 2016. Administrationen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at opkrævning sendes ud i starten af det år, som betalingen vedrører. Praksis har hid til været, at opkrævning blev sendt ud i slutningen af kalenderåret for det kommende år. Den ændrede praksis betyder, at opkrævning for 2016 ikke fremgår af regnskab 2015.


Opkrævning af ventelistegebyr for 2016 vil først kunne ske, når taksterne for 2016 er godkendt dvs. i april. Fra 2017 vil opkrævningen ske i januar måned.


·         Opkrævning af el-forbrug og leje af el-måler for 2015 vil blive foretaget i vinteren 2016 og indtægten vil derfor først blive bogført i 2016. Administrationen bemærker, at havnefogeden i samarbejde med den nye driftsbestyrelse vil skulle formulere praksis for, hvordan aflæsningen nærmere skal foregå.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Orienteringen taget til efterretning.