Nr.4 - Styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/2077

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte liste over dokumenter, som skal detailstyre Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Nedenfor fremgår administrationens anbefaling til dokumenter, som enten skal udarbejdes eller revideres i forbindelse med ny organisering og styring af Nivå Havn og Strandpark.


De nye dokumenter skal være på plads til d. 1. april 2016, hvor den nye organisering træder i kraft. I forhold til eksisterende dokumenter, er det hensigten, at det er den nye driftsbestyrelse, der gennemgår dem og sikrer en eventuel revision.


Nye dokumenter som udarbejdes inden d. 1. april 2016

 

 1. Vedtægter (erstatter nuværende regulativ)

Vedtægterne skal regulere

 • Geografisk, kompetencemæssig og økonomisk afgrænsning i forhold til kommunen i øvrigt
 • Havnens drift
 • Organisation
  • Havnefoged og andre ansatte – vilkår/kompetence/ opgaver
  • Bestyrelsens opgaver/kompetence/politisk reference
  • Bestyrelsessammensætning valg og valgperiode
  • Ret til at fastsætte forretningsorden
  • Afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Budget og regnskabsforhold
  • Del af kommunens samlede økonomi
  • Bevillinger ud over budget
  • Regler for overførsel af over-/underskud
  • Takster og indskud (fastsættes af Byrådet)
  • Rådhusadministrationens tilsyn
  • Revision
 • Beslutning om ændring af vedtægt samt ophør af den organisatoriske enhed

 1. Forretningsorden (regler for bestyrelsens møder og arbejde)
 • Mødefrekvens
 • Formandens og øvrige medlemmers kompetence
 • Afstemningsregler
 • Beslutningsdygtighed
 • Inhabilitet/tavshedspligt (åbne og lukkede dagsordener)
 • Indkaldelse til møder, møders afholdelse, dagsorden og mødeprotokol (åbenhed)

 1. Driftsoverenskomst
 • Den organisatoriske enheds rettigheder og pligter
 • Hvad skal man tage sig af (hvilke drifts- og andre opgaver)
 • Hvilke midler får man stillet til rådighed (tilskud)
 • Tilsyn
 • Misligholdelse
 • Opsigelsesbestemmelser

Proces for udarbejdelse af ovenstående dokumenter og evt. supplerende dokumenter

 

Processen for udarbejdelsen af ovenstående dokumenter og supplerende er følgende:


 • Forretningsudvalget drøfter d. 1. februar 2016 nærværende sag vedr. styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark.
 • Der afholdes dialogmøde med brugere
 • Der afholdes eventuelt et opfølgende arbejdsgruppemøde med brugerne

Eksisterende dokumenter som skal gennemgås af den nye driftsbestyrelse og evt. revideres

 • Ordensregler
 • Regler for leje af bådplads i Nivå Havn
 • Regler for venteliste
 • Takster for bådpladsleje, venteliste og depositum
 • Regler for betaling af elforbrug

Ovenstående dokumenter vil også indgå i drøftelserne på dialogmøderne med brugerne. Input overleveres til den nye driftsbestyrelse.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget drøfter listen over styringsdokumenter, som enten skal udarbejdes eller revideres.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Godkendt med præcisering af, at nivaahavn.dk også opdateres med nye oplysninger som følge af den ændrede organisering og styring af Nivå Havn og Strandpark.