24-09-2015 kl. 16:30
Nivå Tursejlere

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

24-09-2015 kl. 16:30
Nivå Tursejlere

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Godkendt.

Nr.2 - Godkendelse af forslag til ny mødedato i november 2015

Sagsnr.: 14/31105

 

Beslutningstema

Udvalget skal godkende ændring af mødedato i november 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er fastlagt mødedato i Forretningsudvalget for Nivå Havn torsdag d. 19. november 2015. Administrationen foreslår, at mødet fremrykkes til onsdag d. 4. november 2015 fra 15.00-16.30. Flytningen muliggør en ekstra høring af forslag til fremtidig styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Nivå Strandpark.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn

Indstilling

At Forretningsudvalget godkender, at mødedatoen ændres fra d. 19. november 2015 til den 4. november 2015 kl. 15.00-16.30.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.3 - Udpegning af to medlemmer til ansættelsesudvalg

Sagsnr.: 15/26025

 

Beslutningstema

Orientering om procedure og tidsplan i forbindelse med ansættelse af ny havnefoged samt udpegning af 2 repræsentanter fra Forretningsudvalget for Nivå Havn til ansættelsesudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal ansættes en ny havnefoged for Nivå Havn som følge af, at Havnefoged Torben Zedeler har opsagt sin stilling med virkning fra 1. august 2015.

 

I perioden fra 1. august har der været følgende løsning:

 

  • Nuværende havneassistent er konstitueret som havnefoged 
  • Der har i sommerperioden været ansat en havnemedhjælp til at bistå den konstituerede havnefoged i weekend og ferie.
  • Der er købt administrativ bistand fra Rådhuset til at håndtere administrative opgaver med økonomi og betalinger samt henvendelser fra havnens brugere.
  • Der er købt bistand fra NSPV til praktisk klargøring til bådoptagning
  • Ansættelse af praktikant pågår

Proceduren for ansættelsen følger kommunens almindelige retningslinjer herfor. Der nedsættes et ansættelsesudvalg og jobopslaget annonceres på Fredensborg Kommunes hjemmeside samt på jobindex.

 

Den nuværende stillingsprofil for havnefogeden i Nivå Havn vil blive opdateret på baggrund af erfaringer samt med tanke på den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark.

 

Forretningsudvalget anmodes om at udpege 2 repræsentanter, som skal repræsentere havnens brugere i ansættelsesudvalget.

 

Ansættelsesudvalgets sammensætning og rollefordeling:

 

Rolle

Institution

Navn

Ledelsesrepræsentant

Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Marie Bukh Dreier

Ledelsesrepræsentant

Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Marianne Ingeholm Larsen

Politisk repræsentant

Forretningsudvalget for Nivå Havn

Per Frost Henriksen

Brugerrepræsentant

Forretningsudvalget for Nivå Havn

Udpeges

Brugerrepræsentant

Forretningsudvalget for Nivå Havn

Udpeges

Kollega

Nivå Havn

Havneassistenten

             

 

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.    At Forretningsudvalget udpeger 2 repræsentanter til at deltage i ansættelsesudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Udvalget besluttede at udpege 3 repræsentanter til ansættelsesudvalget.


Udvalget udpegede Freddi Steffensen Nivå Tursejlere, Christian Caspersen Nivå Bådelaug og Allan Andersen Fritidsfiskerne

Nr.4 - Drøftelse af prisniveau for bådpladsleje for to smalle foreningsbåde

Sagsnr.: 15/27839

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal drøfte prisniveau for bådpladsleje for to smalle både.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 6. maj 2015 at sende oplæg til ny procedure vedrørende tilskud til bådpladsleje til høring hos kommunens berørte foreninger.


Baggrunden for ny procedure vedrørende tilskud til bådpladsleje er at skabe lige tilskudsbetingelser ved at ensrette ansøgnings- og tilskudsproceduren for alle foreninger.

 

Der kom bl.a. høringsvar fra Nivå Bådelaug, hvor en af deres bemærkninger gik på bådpladsleje. Nivå Bådelaug ønsker reduceret bådpladsleje for to af klubbens meget smalle både med den begrundelse, at bådene ligger på pladser, som ikke er egentlige bådpladser.

 

Da Fritids- og Idrætsudvalget behandlede høringssvarene vedr. ny procedure for tilskud til bådpladsleje d. 9. september 2015, besluttede de bl.a., at der skal ses på, om bådpladslejen for de to smalle både er sat rigtigt. Administrationen bemærker, at såfremt taksten sættes ned for de to smalle foreningsbåde, vil havnen få færre indtægter.

 

Taksten for foreningsbådpladser fastsættes én gang årligt samtidigt med de øvrige takster for bådpladser. Der betales for foreningsbådpladser én gang om året for hele året – der skelnes ikke mellem sommer og vinterleje. Der betales ikke depositum for foreningsbådpladser.

 

Det er Byrådet, der fastsætter takster for bådpladsleje. Taksterne for 2016 fastsættes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark.

 

Administrationen anbefaler, at prisniveauet for de to foreningspladser drøftes. Eventuelle bemærkninger til prisniveauet kan fremgå i denne sag og kan indgå i Forretningsudvalgets hørringssvar til sagen om den ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark, som er på dagsordenen på Forretningsudvalgets møde i november måned.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At prisniveauet for to smalle foreningsbåde drøftes.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Forretningsudvalget anbefaler, at de to bådpladser ikke opgøres som del af havnens samlede antal bådpladser. Forretningsudvalget anbefaler, at de to bådpladser stilles gratis til rådighed til handicapbåde til brug for Nivå Bådelaugs handicapafdeling.

Nr.5 - Budgetopfølgning pr. ultimo august 2015

Sagsnr.: 15/7673

 

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo august 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 73 pct. af det korrigerede budget pr. ultimo august 2015, hvilket er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år, hvor den var 76 pct.


På indtægtssiden ligger indtægterne på 97 pct. af korrigeret budget. Det skyldes, at indtægterne fra sommerleje er indtægtsført. Der udestår fortsat lidt indtægter fra gæstepladsleje samt indtægter fra vinterleje.


Som beskrevet i budgetopfølgningssagen i marts måned, er der nyanskaffelser i 2015 svarende til ca. 360.000 kr. (mastestativer og el-målere). Størstedelen af disse udgifter er bogført. Til trods for de relativt store nyanskaffelser i 2015 forventes det, at der bliver et overskud i 2015 svarende til det i regnskab 2014, som var 99.544 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Orientering om internet dækning

Sagsnr.: 15/26027

 

Beslutningstema

Orientering om internet dækning på Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen får flere henvendelser fra Nivå Havns brugere om, hvorfor internet dækningen på havnen ikke er tilstrækkelig.


Kommunes IT-Center har været i dialog med både Nianet, som leverer fiber forbindelser og TDC, som både leverer kobber og fiber forbindelser, og begge meddeler, at det ikke er muligt, med den kapacitet der er i dag, at opgradere dataforbindelsen til havnen. Den ADSL forbindelse, der nu er til havnen, er den eneste forbindelse kommunen kan få. Kommunen er klar over, at ADSL forbindelsen er meget langsom. Det er derfor ikke muligt for havnekontoret at dele forbindelsen med andre. 


Der er et arbejde i gang med at finde plads til en ny mobilmast omkring Nivå camping. Såfremt denne mast etableres, vil der komme bedre mobildækning i havneområdet. Herudover vil der også med opsætning af mobilmast blive bedre adgang til mobildata. Brugerne kan dermed bedre anvende deres eget it udstyr (fx smartphones) til at gå på internettet. 

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Orienteringen taget til efterretning

Nr.7 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til Forretningsudvalget.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Orienteringen taget til efterretning


  • Formanden takkede for de frivilliges indsats med praktisk hjælp og med at få havnen til at fungere.

  • Udvalget foreslog, at man i fremtiden kigger på alternative muligheder for betaling af bådpladsleje.

Nr.8 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

  • Plan-, Miljø og Klimaudvalg har på deres møde d. 8. september 2015 bedt administrationen om at igangsætte ny lokalplan for Nivå Havn.
  • Status for hørring af forslag til ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Orienteringen taget til efterretning.