04-11-2015 kl. 15:00
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

04-11-2015 kl. 15:00
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 

Nr.2 - Fastsættelse af Forretningsudvalgets møde i 2016

Sagsnr.: 15/32177

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal fastsætte mødedato for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at Forretningsudvalget afholder møde mandag d. 1. februar 2016. Datoen er afstemt med udkast til udvalgskalender for 2016.


Administrationen foreslår, at mødet afholdes fra kl. 16.30-18.00 på Rådhuset.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender, at der afholdes møde i Forretningsudvalget mandag d. 1. februar 2016 kl. 16.30-18.00.

Nr.3 - Ansøgning fra Nivå Kajakklub om opstilling af container/skur til kajakker

Sagsnr.: 15/31925

 

Beslutningstema

At Forretningsudvalget afgiver udtalelse i sag vedr. ansøgning fra kajakklubben i Nivå Havn og Strandpark om byggetilladelse til at opføre et skur/container til kajakker.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Kajakklub har fremsendt ansøgning til Center for Plan og Miljø (Byggesager) om byggetilladelse til at opføre et skur/container til kajakker på ca. 18 m² opført i træ med saddeltag belagt med ståltag. Adressen er Nivå Strandpark 9.

 

Sagen behandles af byggesags myndigheden.

 

Ansøgning

I ansøgningsmaterialet fremgår, at en ekstra container tænkes placeret i tæt forbindelse med de 2 nuværende, hvorved den vil indgå i en naturlig sammenhæng. Containeren beklædes på langsider og gavl mod syd med profilplader som på eksisterende containere, og forsynes med sadeltag med udhæng, hældning og beklædning, som de nuværende container tage. Mellemrummet der opstår ved tagudhæng lukkes mod syd med profilplader og der etableres låge i front mod nord. Herved dannes et mindre skur til redningsveste og pagajer. Alt træværk males i "svensk rød" eller efter nærmere aftale.

 

Kajakklubben har i forvejen adgang til to tilsvarende bygninger. Foreningen søger samtidigt om tilladelse til at omlægge gangstien, og tilbyder at indgå i en hel eller delvis finansiering af omlægning af stien.

 

Nivå kajakklub har de seneste år oplevet en stor medlemstilgang. I 2002 havde klubben ca. 20 medlemmer hvor de i dag har over 120 medlemmer (medlemstallet opgjort pr. ultimo 2013 var 119 medlemmer over 25 og 1 medlem under 25). Den ekstra aktivitet og store medlemstilgang har skabt stort pres på deres materiel. Klubben fremfører, at klubbens to containere og en smule skurplads til pagajer ikke rækker ikke til at fastholde en aktivitet for 120 medlemmer.

 

Administrationens bemærkninger

Byggeriet vil kræve dispensation fra lokalplanen, da byggeriet ligger uden for byggefelterne, og der etableres ikke tegltag. Den del af sagen vil blive behandlet i Center for Plan og Miljø og efterfølgende i Plan- Klima- og Miljøudvalget.

Administrationen bemærker herudover, at administrationen har modtaget en henvendelse fra Dansk Kano og Kajak Forbund vedr. en henvendelse fra en gruppe kajakroere i Nivå, som ønsker at danne en ny kajakklub i Nivå. I den forbindelse vil de søge om tilladelse til at opsætte en container til kajakker. Deres primære argument for at oprette en ny kajakklub er, at de mener, at den eksisterende Kajakklub ikke optager børn. Administrationen har anbefalet, at der afholdes et møde mellem Dansk Kano og Kajak Forbund, de eksisterende kajakklubber i kommunen og gruppen, der ønsker at danne en ny forening. Formålet med mødet vil være at drøfte, hvordan rammerne for et fritids/kajakliv for både børn, unge voksne og ældre borgere bedst sikres på Nivå Havn og Strandpark og i kommunen.

Administrationen anbefaler, at Forretningsudvalget som interessent, afgiver udtalelse i ansøgningen fra Nivå Kajakklub om opførelse af container/skur.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget afgiver udtalelse i sagen.

Nr.4 - Administrativ afgørelse vedr. krav om betaling af bådpladsleje

Sagsnr.: 15/20498

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn forelægges administrativ afgørelse i klagesag om betaling af bådpladsleje.

Sagsfremstilling og økonomi

Klage

Administrationen har d. 21. september 2015 modtaget en klage fra en bådpladslejer, da han mener, at han skal betale venteleje i stedet for bådpladsleje, da hans båd endnu ikke ligger i Nivå Havn. Klageren skriver, at han havde en mundlig aftale med den tidligere havnefoged om, at han skulle sige til, når hans båd ville komme til Nivå Havn. Han forventede derfor, at han kun skulle betale venteleje. I 2014 betalte han 3.560 kr. i bådpladsleje for 2014. I 2015 er prisen 3.640 kr.


Regler for venteleje

Som det fremgår af Nivå Havns hjemmeside under Regler for leje af bådplads, kan en bådpladsejer, som ikke ønsker at gøre brug af sin faste havneplads i en sæson, sætte pladsen på venteleje (passivt lejemål) og derved kun betale venteleje (som i 2015 er 1.157 kr.). Denne mulighed kan max andrage 2 år.


Administrationens afgørelse

Havnefogeden har i svar til klager d. 26. juni 2015 oplyst, at han ikke har modtaget en henvendelse om venteleje inden sæsonstart. Ifølge havnefogeden har der ikke været en aftale med klageren om venteleje.


Administrationen har den 6. oktober 2015 i mail til klageren meddelt, at kommunen ikke kan imødekomme hans krav om kun at skulle betale venteleje, medmindre han kan fremlægge dokumentation for, at han har givet meddelelse til havnekontoret inden sæsonstart. Denne dokumentation har administrationen ikke modtaget. Administrationen skriver endvidere, at hans klage vil blive forelagt for Forretningsudvalget den 4. november 2015. I perioden frem til den 4. november vil der ikke blive fremsendt rykkere for det manglende indbetalte beløb.

 

Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn

Regler for leje af bådplads

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At den administrative afgørelse i sagen tages til efterretning.

Nr.5 - Anmodning om J80'ere fra andre havne i vintersæsonen

Sagsnr.: 15/32397

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til anmodning fra Nivå Bådelaugs kapsejladsudvalg om tilladelse til, at J80’ere fra andre havne kan ligge i havnen i perioden 1. november til 1. maj.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget nedenstående anmodning fra Nivå Bådelaug’s kapsejladsudvalg.


Anmodning

”Nivå Bådelaug afholder hver søndag i vinterhalvåret træningssejladser for alle medlemmer i klubbens J80 både. De ligger derfor i vandet hele vinteren. Træningen består af kapsejladser på en bane identisk til den bane som benyttes i Sejlsportsligaen. Nivå Bådelaug deltager med et hold i Sejlsportsligaen og træningen vil derfor bidrage til, at klubben kan gøre sig gældende i Ligaen. Yderligere sejles der med J80 i Sportsbådsligaen som forløber parallelt med Sejlsportsligaen.


Nivå Bådelaug er interesseret i, at flere J80’er kommer og deltager i sejladserne, da værdien af træningen øges med flere deltagere.


Både fra Tårbæk og Vedbæk har udvist interesse for at komme til Nivå og deltage i vintersejladserne.


Nivå Bådelaug vil derfor anmode om, at disse både kan ligge i Nivå havn fra 1. november til 1. maj for et beskedent beløb f.eks. 1157,- kr., som det koster fastliggere at ligge i havnen om vinteren.


Forudsætningen er, at bådene faktisk deltager i træningssejladserne og ikke blot er henlagt til opbevaring. Bådene kan ligge på de pladser, der anvendes af de af Bådelaugets både, som tages på land for vinteren.


Der er således tale om en indtægt for havnen uden nogle dermed forbundne omkostninger. Det betyder også, at vi tiltrækker sejlere fra andre klubber, hverver nye medlemmer og ikke mindst giver bedre træningsbetingelser for Nivå Bådelaugs medlemmer.”


Administrationens bemærkninger

Administrationen har fået uddybet ovenstående anmodning fra formanden for kapsejladsudvalget. Der er pt. tale om 1 båd, hvor det kunne være relevant med en plads i vintersæsonen. Forventningen er, at det maksimalt vil dreje sig om 3-5 både.


Såfremt Forretningsudvalget imødekommer anmodningen, skal den nye takst indarbejdes i taksterne for 2016. De borgerettede takster for 2016 (herunder takster vedr. Nivå Havn) godkendes af Byrådet d. 23. november 2015. Administrationen vil i sagen til Byrådet anbefale, at taksterne for 2015 fortsætter frem til 1. april 2016, hvor den nye styringsmodel for Nivå Havn træder i kraft. Taksterne fra 1. april 2016 vil blive behandlet af Byrådet i forbindelse med behandlingen af den endelige sag om ny styringsmodel for Nivå Havn i februar/marts 2016.


Såfremt Forretningsudvalget vil tillade F80’ere fra andre havne i vintersæsonen, vil administrationen fastsætte taksten til 1.157 kr. frem til den endelige takstvedtagelse for 2016 (gældende fra 1. april 2016). Derudover anbefaler administrationen, af hensyn til havnens sæsondrift, at J80’er bådene kan ligge i vandet fra 1. november frem til 1. april i stedet for til 1. maj.


Derudover bemærker administrationen, at det bør påhvile bådejerne selv at tilse bådene og selv sørge for opbevaring af evt. trailere. Opbevaring af både på land gør, at der ikke er plads til evt. trailere i Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At udvalget tager stilling til anmodningen fra Nivå Bådelaug.
  2. At Forretningsudvalget, såfremt de godkender Nivå Bådelaugs anmodning, tager administrationens takstfastsættelse på 1.157 kr. frem til 1. april 2016 til efterretning.

Nr.6 - Budgetopfølgning pr. 26. oktober 2015

Sagsnr.: 15/7673

 

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. 26. oktober 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 85 pct. af det korrigerede budget pr. 26. oktober 2015.


På indtægtssiden ligger indtægterne på 98 pct. af korrigeret budget. Den høje forbrugsprocent skyldes, at indtægterne fra sommerleje er indtægtsført. Der udestår fortsat lidt indtægter fra vinterleje. Der forventes samlet set indtægter på ca. 150.000 kr. mere end budgetteret.


Som beskrevet i budgetopfølgningssagen i marts måned, er der nyanskaffelser i 2015 svarende til ca. 360.000 kr. (mastestativer og el-målere). Størstedelen af disse udgifter er bogført. Til trods for de relativt store nyanskaffelser i 2015 forventes det, at der bliver et overskud i 2015 på lidt mere end budgetteret. Der forventes pt. et overskud på ca. 200.000 kr.


Fordelingen af budget 2016 forelægges Forretningsudvalget på første møde i 2016. Nettobudgettet er -121.000 kr. fordelt på et indtægtsbudget på 1.719.00 kr. og et udgiftsbudget på 1.598.000 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Nr.7 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til udvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

  • Der orienteres om proces for ansættelse af ny havnefoged og leder for Nivå Havn.

  • Besejlingen af Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At meddelelserne tages til efterretning.

Nr.8 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.