Nr.3 - Ansøgning fra Nivå Kajakklub om opstilling af container/skur til kajakker

Sagsnr.: 15/31925

 

Beslutningstema

At Forretningsudvalget afgiver udtalelse i sag vedr. ansøgning fra kajakklubben i Nivå Havn og Strandpark om byggetilladelse til at opføre et skur/container til kajakker.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Kajakklub har fremsendt ansøgning til Center for Plan og Miljø (Byggesager) om byggetilladelse til at opføre et skur/container til kajakker på ca. 18 m² opført i træ med saddeltag belagt med ståltag. Adressen er Nivå Strandpark 9.

 

Sagen behandles af byggesags myndigheden.

 

Ansøgning

I ansøgningsmaterialet fremgår, at en ekstra container tænkes placeret i tæt forbindelse med de 2 nuværende, hvorved den vil indgå i en naturlig sammenhæng. Containeren beklædes på langsider og gavl mod syd med profilplader som på eksisterende containere, og forsynes med sadeltag med udhæng, hældning og beklædning, som de nuværende container tage. Mellemrummet der opstår ved tagudhæng lukkes mod syd med profilplader og der etableres låge i front mod nord. Herved dannes et mindre skur til redningsveste og pagajer. Alt træværk males i "svensk rød" eller efter nærmere aftale.

 

Kajakklubben har i forvejen adgang til to tilsvarende bygninger. Foreningen søger samtidigt om tilladelse til at omlægge gangstien, og tilbyder at indgå i en hel eller delvis finansiering af omlægning af stien.

 

Nivå kajakklub har de seneste år oplevet en stor medlemstilgang. I 2002 havde klubben ca. 20 medlemmer hvor de i dag har over 120 medlemmer (medlemstallet opgjort pr. ultimo 2013 var 119 medlemmer over 25 og 1 medlem under 25). Den ekstra aktivitet og store medlemstilgang har skabt stort pres på deres materiel. Klubben fremfører, at klubbens to containere og en smule skurplads til pagajer ikke rækker ikke til at fastholde en aktivitet for 120 medlemmer.

 

Administrationens bemærkninger

Byggeriet vil kræve dispensation fra lokalplanen, da byggeriet ligger uden for byggefelterne, og der etableres ikke tegltag. Den del af sagen vil blive behandlet i Center for Plan og Miljø og efterfølgende i Plan- Klima- og Miljøudvalget.

Administrationen bemærker herudover, at administrationen har modtaget en henvendelse fra Dansk Kano og Kajak Forbund vedr. en henvendelse fra en gruppe kajakroere i Nivå, som ønsker at danne en ny kajakklub i Nivå. I den forbindelse vil de søge om tilladelse til at opsætte en container til kajakker. Deres primære argument for at oprette en ny kajakklub er, at de mener, at den eksisterende Kajakklub ikke optager børn. Administrationen har anbefalet, at der afholdes et møde mellem Dansk Kano og Kajak Forbund, de eksisterende kajakklubber i kommunen og gruppen, der ønsker at danne en ny forening. Formålet med mødet vil være at drøfte, hvordan rammerne for et fritids/kajakliv for både børn, unge voksne og ældre borgere bedst sikres på Nivå Havn og Strandpark og i kommunen.

Administrationen anbefaler, at Forretningsudvalget som interessent, afgiver udtalelse i ansøgningen fra Nivå Kajakklub om opførelse af container/skur.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget afgiver udtalelse i sagen.