26-03-2015 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Lars Søndergaard

26-03-2015 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Lars Søndergaard

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 
Lars Søndergaard

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Godkendt.

Nr.2 - Indkøb af nyt administrationssystem i Nivå Havn

Sagsnr.: 15/5645

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal godkende indkøb af nyt administrationssystem i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet i Forretningsudvalget d. 30. september 2014 orienterede havnefogeden om, at det var nødvendigt at indkøbe et nyt administrationssystem for at opfylde gældende regler. Denne orientering tog Forretningsudvalget til efterretning.


Havnefogeden samt kommunens administration har nu afdækket markedet for administrationssystemer i havne og har fundet et administrationssystem, som vurderes til at være den bedste løsning for Nivå Havn.


Administrationssystemet består af en række forskellige moduler og licenser.


Administrationen foreslår, at der købes enkelte moduler og licenser i 2015, som løbende implementeres i 2015. Når systemet har været i brug i et stykke tid, vil det blive vurderet, om det vil give mening at tilkøbe flere moduler og licenser.


Udgifter til moduler og licenser samt øvrige etableringsomkostninger fremgår af tabellen nedenfor:

Modul/licens

Etablerings-omkostninger 2015 (kr.)

Løbende årlige omkostninger pr. år. (kr.)

Løbende årlige omkostninger for 2015 - halvt år (kr.)

I alt 2015 (kr.)

Installation af basisprogram, ibrugtagning incl. 1 bruger licens

24.500

0

0

24.500

Timebooking (fx kranløft)

5.500

0

0

5.500

Løbende omkostninger for brug af basis program pr. år

0

             15.000

             7.500

7.500

Timebooking - løbende omkostninger pr. år.

0

               1.232

              616

616

Ansættelse af studentermedhjælp til implementering (ca. 3 uger på fuld tid)

13.320

0

0

13.320

I alt

43.320

16.232

8.116

51.436

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget godkender, at der i 2015 afsættes 55.000 kr. til etablering af et nyt administrationssytem i Nivå Havn.
 2. At Forretningsudvalget godkender, at der fra og med 2016 årligt afsættes 20.000 kr. til løbende driftsomkostninger af det nye administrationssystem (licenser).

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Administrationens indstilling punkterne 1 – 2 vedtaget.

Nr.3 - Modtagefacilitet for toiletspildevand på Nivå Havn

Sagsnr.: 15/7220

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte, om der på sigt skal etableres modtagefaciliteter for toiletspildevand på Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

I Danmark er der fra 1. januar 2017 krav om, at der i alle nybyggede både ikke må være mulighed for at tømme holdingtanke (spildevandstank) direkte ud i vandet. Der må ikke være skroggennemføring ud i havet, kun dæksgennemføring.


Derfor ønsker medlem af Forretningsudvalget Christian Caspersen, at Forretningsudvalget drøfter, om tømningsmuligheder på havnen vil være relevant for at opretholde havnen som en gæstehavn i god kvalitet.


Nedenfor fremgår reglerne for udledning af toiletaffald i danske farvande.


Kriterierne for hvilke både, der skal have en holdingtank, er som følger:


Både bygget før år 2000

Både bygget før år 2000, og som har et fast installeret toilet om bord, skal senest 1. januar 2005 installeres med en holdingtank og dæksgennemføring, hvis de er:

 • længere end 10,5 meter og
 • bredere end 2,8 meter og
 • bygget efter 1980

Alle tre kriterier skal være opfyldt før en båd er omfattet af reglerne.


Både bygget efter 2000

Alle både bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet, skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Dæksgennemføringen og resten af installationen skal leve op til kravene defineret i ISO 8099.


Både bygget efter år 2017

Fra år 2017 skal nye både konstrueres udelukkende med dæksgennemføring og uden skroggennemføring til udledning af toiletaffald.


Modtagefaciliteter for affald fra skibe

Af ”bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner” (BEK nr. 415 af 10/05/2012) fremgår det, at lystbådehavne skal etablere en modtagefacilitet, der kan modtage kloakspildevand fra skibene. Modtagefaciliteten kan både være stationær eller mobil. Det er således muligt at tilkalde en slamsuger for at få tømt de enkelte både, idet havnene i modtagebekendtgørelsen ikke pålægges et udstyrskrav, men alene et krav om at kunne tømme. Som det fremgår af bilag 1, fraviger Miljøstyrelsen i visse tilfælde forpligtigelsen til at have en modtagefacilitet for kloakspildevand. Det gælder f.eks., hvis havnen har et meget lille tømningsbehov.


I den eksisterende affaldsplan for Nivå Havn (jf. bilag 2), som blev forelagt Forretningsudvalget d. 30. september 2014 og efterfølgende er blevet godkendt i Miljøstyrelsen, fremgår, at Havnefogeden sørger for at tilkalde slamsuger efter henvendelse fra havnens brugere. Herudover fremgår det i affaldsplanen, at der kan henvises til Rungsted Havn ved tømning af Kloakspildevand.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Udvalget drøftede sagen. Der var enighed om at se tiden an.

Nr.4 - Regnskab 2014

Sagsnr.: 15/4511

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget orienteres om regnskab 2014 for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vedlægges regnskabsresultat for 2014 som bilag. Regnskabet viser et nettoresultat på +99.544 kr. Midlerne overføres til havnens beholdning, som efter overførslen er på 3.176.626 kr.


I regnskab 2013 blev der overført 375.498 kr. til havnens beholdning. At der overføres færre midler i regnskab 2014 skyldes primært følgende:


 • Genopretning efter efterårsstormene i 2013
 • Investering i el-målere

Det har vist sig ikke at være nødvendigt at trække på havnens beholdning i 2014 til trods for de relativt store skader efter efterårsstormene i 2013.


Der er ikke tilført renter i løbet af 2014, da diskontoen (centralbankens ledende rentesats, som er af betydning for de private bankers ind- og udlånsrenter) i 2014 er nul.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.5 - Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015

Sagsnr.: 15/5640

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo februar 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 13 pct. af det korrigerede budget pr. ultimo februar 2015, hvilket er lidt højere end samme tidpunkt sidste år, hvor den var 8 pct., men lavere end ved et ensartet forbrug over året (16 pct. ved to måneders forbrug). At der er forbrugt mere på nuværende tidspunkt sammenlignet med sidste år på samme tidspunkt, skyldes periodeforskydninger i forbruget. For eksempel er regningen for rengøring af toiletbygningen betalt (52.876 kr.), hvilket den først blev senere på året i 2013.


Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet væsentlige indtægter ind, da indtægter fra sommerpladsleje og gæstepladsleje først kommer ind i midten af 2015.


Der forventes følgende større nyanskaffelser i 2015, som er godkendt af Forretningsudvalget i 2014:


 • El-målere: 160.000 kr. (jf. sag 4 i referat af møde i Forretningsudvalget d. 30. september 2014)

 • Nye Mastestativer: 200.000 kr. (jf. sag 2 i referat af møde i Forretningsudvalget d. 20. november 2014)

Ovenstående nyanskaffelser kan betyde, at havnen kommer ud med et lille negativt regnskabsresultat for 2015. Havnens beholdning er pr. 31.12.2014 kr. 3.176.626.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 14/8569

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og idéer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Den milde vinter har gjort, at Nivå Havn er kommet igennem uden de store skader. DMI varslede dog forhøjet vandstand på op til 145 cm over dagligt vande d. 8/9 janauar. Det betød, at der var stor risiko for oversvømmelse. I sammenarbejde med Beredskabet blev det besluttet at sikre ”Trekosten” og ”Mistralen”. Beredskabet og frivillige som var mødt op, sikrede de 2 bygninger med 140 sandsække. Vandstanden stegt dog kun til 125 cm over dagligvande (til op til under kajkanten), så havnen nåde igennem stormen uden de store skader. Dog stod el-standerne på B-broen under vand, hvilket har bevirket, at de er blevet beskadiget og skal efterses.

 

Øvrige aktiviteter er foretaget siden sidste møde i Forretningsudvalget d. 20. november 2014:

   

      Dykker har efterset kæder ved F-broen. Betonklodser er nu afmærket med små bøjer

      Reparation af el-standere er påbegyndt

      Gennemgang af vandinstallationer til broerne

      Fortøjningspæle er gennemgået med henblik på udskiftning

      Oprensning af havneindløbet er aftalt og forventes påbegyndt primo april 2015


Status på igangværende projekter:


      Det nye vaskeri er færdigt og er nu taget i brug

      Entreprenøren der skal udføre arbejdet med de nye mastestativer er fundet. Stativerne er ved at blive produceret, og selve arbejdet på havnen med at støbe fundamenter m.m. bliver påbegyndt uge 20 og forventes være færdigt i uge 23.

      To frivillige fra havnen (Lars og Anders) er i fuld gang med at producere nye grill, som vil være klar til brug ved sæsonstart

      Internet: Det er ved at blive undersøgt, hvad det vil koste at få en fibernet løsning ført ud på havnen.

 

Fælles søsætning er planlagt til den 11. april, 18. april og 2. maj 2015

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Havnefogeden uddybede punkterne i sagsfremstillingen.


Orienteringen taget til efterretning.

Nr.7 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til forretningsudvalget.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Formanden orienterede om følgende:


-      Som forberedelse af kommunens 2020-plan afholdes bydelsmøder i de 4 bysamfund og i landdistriktet. For Nivå bysamfunds vedkommende afholdes mødet i Nivå Centeret den 9. maj kl. 13.

-      Bortforpagtning af Lagunen.

-      Der er forslag til ny organisering og ledelsesstruktur for Nivå Havn og Strandpark på vej. I den forbindelse vil der skulle afholdes et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget for Nivå Havn. Der stiles efter at afholde mødet den 13. april eller et tidspunkt deromkring.

Nr.8 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Der var ingen meddelelser.