Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 14/8569

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og idéer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Den milde vinter har gjort, at Nivå Havn er kommet igennem uden de store skader. DMI varslede dog forhøjet vandstand på op til 145 cm over dagligt vande d. 8/9 janauar. Det betød, at der var stor risiko for oversvømmelse. I sammenarbejde med Beredskabet blev det besluttet at sikre ”Trekosten” og ”Mistralen”. Beredskabet og frivillige som var mødt op, sikrede de 2 bygninger med 140 sandsække. Vandstanden stegt dog kun til 125 cm over dagligvande (til op til under kajkanten), så havnen nåde igennem stormen uden de store skader. Dog stod el-standerne på B-broen under vand, hvilket har bevirket, at de er blevet beskadiget og skal efterses.

 

Øvrige aktiviteter er foretaget siden sidste møde i Forretningsudvalget d. 20. november 2014:

   

      Dykker har efterset kæder ved F-broen. Betonklodser er nu afmærket med små bøjer

      Reparation af el-standere er påbegyndt

      Gennemgang af vandinstallationer til broerne

      Fortøjningspæle er gennemgået med henblik på udskiftning

      Oprensning af havneindløbet er aftalt og forventes påbegyndt primo april 2015


Status på igangværende projekter:


      Det nye vaskeri er færdigt og er nu taget i brug

      Entreprenøren der skal udføre arbejdet med de nye mastestativer er fundet. Stativerne er ved at blive produceret, og selve arbejdet på havnen med at støbe fundamenter m.m. bliver påbegyndt uge 20 og forventes være færdigt i uge 23.

      To frivillige fra havnen (Lars og Anders) er i fuld gang med at producere nye grill, som vil være klar til brug ved sæsonstart

      Internet: Det er ved at blive undersøgt, hvad det vil koste at få en fibernet løsning ført ud på havnen.

 

Fælles søsætning er planlagt til den 11. april, 18. april og 2. maj 2015

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Havnefogeden uddybede punkterne i sagsfremstillingen.


Orienteringen taget til efterretning.