Nr.3 - Modtagefacilitet for toiletspildevand på Nivå Havn

Sagsnr.: 15/7220

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte, om der på sigt skal etableres modtagefaciliteter for toiletspildevand på Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

I Danmark er der fra 1. januar 2017 krav om, at der i alle nybyggede både ikke må være mulighed for at tømme holdingtanke (spildevandstank) direkte ud i vandet. Der må ikke være skroggennemføring ud i havet, kun dæksgennemføring.


Derfor ønsker medlem af Forretningsudvalget Christian Caspersen, at Forretningsudvalget drøfter, om tømningsmuligheder på havnen vil være relevant for at opretholde havnen som en gæstehavn i god kvalitet.


Nedenfor fremgår reglerne for udledning af toiletaffald i danske farvande.


Kriterierne for hvilke både, der skal have en holdingtank, er som følger:


Både bygget før år 2000

Både bygget før år 2000, og som har et fast installeret toilet om bord, skal senest 1. januar 2005 installeres med en holdingtank og dæksgennemføring, hvis de er:

  • længere end 10,5 meter og
  • bredere end 2,8 meter og
  • bygget efter 1980

Alle tre kriterier skal være opfyldt før en båd er omfattet af reglerne.


Både bygget efter 2000

Alle både bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet, skal have en holdingtank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Dæksgennemføringen og resten af installationen skal leve op til kravene defineret i ISO 8099.


Både bygget efter år 2017

Fra år 2017 skal nye både konstrueres udelukkende med dæksgennemføring og uden skroggennemføring til udledning af toiletaffald.


Modtagefaciliteter for affald fra skibe

Af ”bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner” (BEK nr. 415 af 10/05/2012) fremgår det, at lystbådehavne skal etablere en modtagefacilitet, der kan modtage kloakspildevand fra skibene. Modtagefaciliteten kan både være stationær eller mobil. Det er således muligt at tilkalde en slamsuger for at få tømt de enkelte både, idet havnene i modtagebekendtgørelsen ikke pålægges et udstyrskrav, men alene et krav om at kunne tømme. Som det fremgår af bilag 1, fraviger Miljøstyrelsen i visse tilfælde forpligtigelsen til at have en modtagefacilitet for kloakspildevand. Det gælder f.eks., hvis havnen har et meget lille tømningsbehov.


I den eksisterende affaldsplan for Nivå Havn (jf. bilag 2), som blev forelagt Forretningsudvalget d. 30. september 2014 og efterfølgende er blevet godkendt i Miljøstyrelsen, fremgår, at Havnefogeden sørger for at tilkalde slamsuger efter henvendelse fra havnens brugere. Herudover fremgår det i affaldsplanen, at der kan henvises til Rungsted Havn ved tømning af Kloakspildevand.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Udvalget drøftede sagen. Der var enighed om at se tiden an.