25-06-2015 kl. 16:00
Nivå Tursejlere

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Freddi Steffensen

Allan Andersen

Poul Erik Lorentzen

Afbud

Lars Søndergaard

25-06-2015 kl. 16:00
Nivå Tursejlere

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Freddi Steffensen

Allan Andersen

Poul Erik Lorentzen

Afbud

Lars Søndergaard

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 
Lars Søndergaard

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Godkendt.

Nr.2 - Ændring i regler for afregning af el-forbrug

Sagsnr.: 15/17959

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal godkende forslag til reviderede regler for afregning af el-forbrug samt taksten for el-forbrug.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget for Nivå Havn besluttede på deres møde d. 30. september 2014 at indføre nye regler for betaling af el-forbrug i Nivå Havn jf. bilag.


Efter at ordningen har fungeret en tid, anbefaler arbejdsgruppen (havnefoged Torben Zedeler, Freddi Steffensen, Jørgen Winston Rasmussen og Lars Andersen), som blev nedsat på møde i Forretningsudvalget d. 27. marts 2014, at der ændres i model 2, som er den model, hvor bådpladsen er konstant tilsluttet. Model 1 er uændret.


Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende regler gælder med virkning fra 1. juli 2015:


 1. Kortvarig tilslutning

Båden må kun være tilsluttet havnens el-anlæg, mens man opholder sig på båden. Når båden forlades, skal el-kablet fjernes fra el-standeren. Ved kortvarig tilslutning vil el-forbruget ikke blive faktureret.


I forbindelse med opladning af bådens akkumulatorer kan det dog aftales med ”havnekontoret”, at båden tilsluttes havnens el-anlæg fra kl.16.00 til næste morgen kl. 9.00, hvor el-kablet skal være fjernet fra el-standeren. I dette tidssum er det ikke et krav, at bådejeren er på båden.


Overholdes ovenstående ikke, kan bådejeren blive faktureret 50 kr. pr. påbegyndt døgn, medmindre andet er aftalt med ”havnekontoret”.

 

 1. Målt strøm sommer og vinter

Ønsker man konstant tilslutning og derved betale for det aktuelle forbrug, skal man være tilsluttet med et af havnens udleverede kabler med el-måler. Der betales 300 kr. pr. år for leje af el-måler og det kan udleveres i Havnekontoret. Beløbet opkræves sammen med den årlige betaling for el-forbrug.

 

El-aflæsning foretages af havnekontoret efter sommersæsonens ophør. De første 100 kWh faktureres ikke, men indgår i den årlige pris for bådpladsleje. Forbrug udover de 100 kWh vil blive faktureret og regning bliver fremsendt med Digital Post til bådejerens digitale postkasse (e-boks). El-prisen fremgår af ”Takster for Nivå Havn”, som findes på Nivå Havns hjemmeside

 

Det påhviler bådejeren at sikre, at kabel med el-måler ikke udsættes for overlast. Eventuelle omkostninger til reparation af kabel med el-måler vil blive faktureret bådejeren.

 

Erhvervsfartøjer samt både der benyttes til beboelse, kan kun være omfattet af de i punkt 2 beskrevne regler.


Taksten for el

Taksten for kWh fastsættes til 2,25 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Kommunikation

De nye regler vil blive lagt på havnens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget godkender ændringen i afregning af el-forbrug.
 2. At Forretningsudvalget godkender taksten på 2,25 kr. pr. kWh.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.3 - Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2015

Sagsnr.: 15/7673

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo maj 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 35 pct. af det korrigerede budget pr. ultimo maj 2015, hvilket er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år, hvor den var 42 pct.


På indtægtssiden ligger indtægterne på 84 pct. af korrigeret budget. Det skyldes, at de fleste indtægter fra sommerleje er indtægtsført. Der udestår fortsat hovedparten af indtægterne fra gæstepladsleje samt vinterleje.


Som beskrevet i budgetopfølgningssagen i marts måned, er der nyanskaffelser i 2015 svarende til ca. 360.000 kr (mastestativer og el-målere). Størstedelen af de udgifter er endnu ikke bogført. Til trods for de relativt store nyanskaffelser i 2015 forventes det, at der bliver et overskud i 2015 svarende til det i regnskab 2014, som var 99.544 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.4 - Projekt Vild med Vand

Sagsnr.: 15/16536

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget orienteres om muligheden for Vild med Vand projekt i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af en fælles ansøgning fra Dansk Sejlunion og FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) har Nordea-fonden besluttet at uddele otte millioner kroner til et Vild med Vand-projekt over en periode på tre et halvt år.


Målet med projektet er at åbne lystbådehavnene op, så langt flere danskere får let adgang til de mange oplevelser og aktiviteter, som havnene indbyder til (bilag med projektbeskrivelsen for Vild med Vand er vedhæftet sagen).

 

Vild med Vand handler både om at skabe nye aktiviteter i de enkelte havne og gøre eksisterende tilbud mere synlige og tilgængelige. Målet er, at 100 havne gradvist tilslutter sig projektet.

 

I løbet af september-oktober 2015 ventes de første Vild med Vand havne at blive udpeget. 

 

Organisering af Vild med Vand

Driften af Vild med Vand vil være forankret i en selvstændig projektorganisation med to medarbejdere. Det overordnede ansvar for projektet deles ligeværdigt i et partnerskab mellem FLID og Dansk Sejlunion.

 

Vild med Vand i Nivå Havn

Inden sommerferien vil alle FLID-havne og klubber modtage en invitation og et ansøgningsskema om at blive Vild med Vand havn.


Den vigtigste forudsætning for at komme med er, at havneadministration og sejlklub etablerer et Vild med Vand udvalg og samarbejder med havnens øvrige interessenter om at løfte projektet. Hvis der nedsættes et Vild med Vand udvalg i Nivå Havn, kan udvalget søge om midler fra en fælles aktivitetspulje, som er på ca. på 500.000 kr. årligt. Puljen går til at understøtte udvikling af nye aktiviteter og tilpasse eksisterende aktiviteter.


Tanken er, at det er Vild med Vand udvalget, der skal drive projektet, men at Gang i Fredensborg og Kommunens fritidsvejleder vil kunne indgå i samarbejder omkring aktiviteter, hvis der er brug for det. Kommunens administration vurderer, at Vild med Vand projektet kan være med til at skabe flere aktiviteter i Nivå Havn samt mere adgang til Nivås blå/grønne område.


Der har været et indledende møde mellem et medlem af Nivå Bådelaug, projektlederen for Gang i Fredensborg og Fredensborg Kommunes fritidsvejleder om muligheden for et Vild med Vand udvalg i Nivå Havn. Medlemmet fra Nivå Bådelaug vil undersøge med arrangørgruppen bag havnens dag i Nivå, om de er interesseret i Vild med Vand projektet.


Hvis brugerne på havnen ønsker at indgå i vild med Vand projektet, så anbefaler administrationen, at der nedsættes et Vild med Vand udvalg blandt brugerne på havnen og at havneadministrationen indgår i udvalget som medlem.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At Forretningsudvalget anbefaler, at brugerne på havnen nedsætter et Vild med Vand udvalg og at havneadministrationen indgår som medlem.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Administrationens indstilling vedtaget. Jørgen Winston Rasmussen vil tage initiativ til nedsættelse af et Vild med Vand udvalg.

Nr.5 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 15/17961

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og idéer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (26. marts – 12. juni 2015)


 • Havnens vandanlæg er åbnet
 • Uddybning af indsejling med 1515 m2
 • Sikkerhed/service check på mastekran
 • Søsætning den 11. og 18. april, samt den 2. maj
 • Kontrol af agterpæle - 10 agterpæle er udskiftet
 • Oprydning/indsamling af stativer på P-pladser
 • Oprydning på P-pladser og Miljøhus
 • Udlægning af betonklodser på P-arealerne
 • Reparation af broer
 • Opkrævninger af sommerleje er udsendt
 • Sideafmærkningsbøjer er udlagt

Status på igangværende opgaver

De nye mastestativer er leveret og entreprenørs arbejde med støbning af fundamenter til stativerne er afsluttet. Den endelige etablering af græsarealet ved grillpladserne samt P-arealet, hvor de gamle mastestativer har været placeret, udføres først senere, da Økonomiudvalget har henstillet til, at der udvises tilbageholdenhed på alle områder af driften i resten af 2015 som følge af kommunens lave likviditet.


Mastestativet, som skal placeres på bagsiden af sejlklubbens materielhus, forventes færdiggjort inden 31/6-2015.


De nye grill er færdige og er taget i brug.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til Forretningsudvalget.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Udvalgsformanden bemærkede, at der både til havnens dag og til Sankt Hans aften havde været mange besøgende og god aktivitet på havnen.

Nr.7 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.


Indenfor de økonomiske rammer arbejdes der med en løsning i forhold til varetagelse af de opgaver der er på havnen ind til, at en ny havnefoged er ansat:


 • Nuværende havneassistent konstitueres som havnefoged indtil videre. 
 • En studentermedhjælp ansættes i sommerperioden til at bistå havnefogeden i weekend og ferie.
 • Administrativ bistand tilkøbes fra Rådhuset til at håndtere administrative opgaver med økonomi og betalinger samt henvendelser fra havnens brugere.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Meddelelserne taget til efterretning.