13-04-2015 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Christian Caspersen

Allan Andersen

Afbud

Lars Andersen

13-04-2015 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Christian Caspersen

Allan Andersen

Afbud

Lars Andersen

Nr.1 - Nivå Havn og Strandpark - forslag til fremtidig styrings- og ledelsesmodel

Sagsnr.: 14/38432

 
Lars Andersen

Beslutningstema

Forslag til fremtidig styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark forelægges hermed Forretningsudvalget for Nivå Havn med henblik på afgivelse af udtalelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har på sit møde den 23. marts 2015 drøftet denne sag, der indeholder et forslag til en ny organisering af styringen og ledelsen af Nivå Havn. Økonomiudvalget tilsluttede sig forslagets principielle indhold dog således, at forslaget inden eventuel endelig vedtagelse i Byrådet skulle udsendes i høring til havnens interessenter, jf. afsnittet med tidsplan sidst i sagsfremstillingen.

 

Forslaget forelægges på denne baggrund hermed for Forretningsudvalget for Nivå Havn med nedenstående sagsfremstilling og bilag, som svarer til, hvad der blev forelagt for Økonomiudvalget.

 

På baggrund af et politisk ønske om at overveje en ny organisering af styringen og ledelsen af Nivå Havn og Strandpark har administrationen udarbejdet et oplæg, der vedlægges dagsordensteksten som bilag. En gennemgang af oplægges hovedtræk følger her:

 

Indledning

Udviklingen af havnen og strandparken, potentialeplanen for Nivå, pingvinsagen, Lagunesagen og sagerne om visse foreningers særlige rettigheder i forhold til det foreningshus, hvorfra de driver deres foreningsvirksomhed, har aktualiseret behovet for en ny ledelses- og styringsmodel for Nivå Havn og Strandpark.

 

Modellen skal ud over at kunne håndtere de ovenfor nævnte sager desuden i videst mulig omfang kunne løse de udfordringer, der hidtil har været med hensyn til at finde ud af, hvilke udvalg og hvilke administrative centre de forskellige opgaver hører under.

 

Formålet med at gennemføre en ny organisering er:

-

At etablere en gennemsigtig og klar model, administrativt såvel som politisk

-

At skabe klarhed om opgavefordelingen mellem udvalg og centre

-

At få klare og entydige referencer

-

At kunne løse dagligdagens driftsopgaver og udfordringer

-

At kunne stå for udvikling og forskønnelse af området i et fastlagt omfang

-

At få en model, der kan opfattes som en enhed med driftskompetence indenfor de af Byrådet fastlagte rammer

 

Med henblik på at opnå disse mål foreslår administrationen følgende:

1.    

Der etableres en organisatorisk enhed med en driftsbestyrelse og en havneledelse med ansvar for den daglige drift af havnen og strandparken.

2.    

Den nye havneledelse overtager en række administrative opgaver primært fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed.

3.    

Det daglige driftsansvar for havnen såvel til vands som til lands samt for strandparken kommer til at ligge i den nye organisatoriske enhed.

4.    

Den nye organisatoriske enhed refererer politisk til Fritids- og Idrætsudvalget.

5.    

Havneledelsen refererer til driftsbestyrelsen.

6.    

Havnen og Strandparken skal have en selvstændig økonomi til at varetage sine daglige driftsmæssige opgaver.

 

Administrationens oplæg beskriver nærmere det historiske grundlag og forudsætningerne for de ændringer, der nu foreslås.

Den nye organisatoriske enhed – opgaver og struktur

I den nye model foreslås det, at der etableres en ny organisatorisk driftsenhed, der skal tage sig af Nivå Havn såvel til lands som til vands, og som desuden omfatter Strandparken samt driften af kommunens bygninger på havnen inklusiv den indvendige vedligeholdelse af bygningerne.  Endvidere foreslås det, at enheden får rådighed over en økonomisk pulje til udvikling og forskønnelse af haven inden for nogle fastlagte rammer. Større udviklingsprojekter og herunder potentialeplanen styres fortsat af administrationen (på rådhuset), Byrådet og de politiske udvalg.

 

Det foreslås, at der etableres en driftsbestyrelse for den nye enhed, og at driftsbestyrelsen skal have selvstændigt driftsansvar for havnen og strandparken med reference til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Driftsbestyrelsen skal sammen med havneledelsen være i stand til at håndtere de daglige driftsmæssige udfordringer på havnen, som hidtil har været varetaget af Center for Kultur, Idræt og Sundhed – herunder konflikter med og mellem havnens brugere.

 

Havneledelsen skal være i stand til at navigere i det forvaltningsretlige og kommunalretlige område og kende til kommunalfuldmagtsreglerne. Der vil derfor være behov for at overføre ressourcer fra rådhusadministrationen til at varetage disse nye opgaver.

 

Driftsbestyrelsen kan sammenlignes med en brugerbestyrelse og i nogen grad med en daginstitutions- eller skolebestyrelse. Driftsbestyrelsen skal beskæftige sig med udarbejdelse og udmøntning af budget for Havnen og Strandparken. Den skal endvidere på sine møder orienteres om og følge op på enhedens løbende økonomi, og den skal sammen med havneledelsen udmønte Byrådets politikker på området og løse dagligdagens driftsmæssige udfordringer. Endvidere foreslås det, at driftsbestyrelsen får råderet over en økonomisk ramme til udvikling og forskønnelse af havnen. Rammen indgår i havnen og strandparkens budget, jf. afsnittet nedenfor om økonomi.

 

Beslutninger vedrørende den daglige drift af havnen og strandparken vil således kunne overlades til driftsbestyrelsen på samme måde, som det kan ske for en idrætshal eller et kulturhus. Havneledelsen refererer til driftsbestyrelsen, der samtidigt skal fungere som sparringspartner og som høringsorgan for Fritids- og Idrætsudvalget og andre udvalg, der beskæftiger sig med Havnen og Strandparkens forhold. Der er dog grænser for, hvor betydelig en kompetence driftsbestyrelsen kan tillægges. Byrådet vil således ikke kunne overlade kompetencen til at træffe afgørelse som myndighed til driftsbestyrelsen.

 

Driftsbestyrelsens sammensætning.

Administrationen vurderer, at der i hvert fald i en overgangsperiode fra 1. januar 2016 og frem til 31. december 2017 (hvor den kommunale valgperiode udløber) vil være behov for fortsat politisk ejerskab og dermed politisk deltagelse i driftsbestyrelsen. Politikernes rolle i denne periode er at sikre, at driften foregår i overensstemmelse med de nye og udvidede rammer for den organisatoriske enheds drift, som Byrådet har fastsat.

 

Havnen og strandparkens tilstand og udvikling har stor bevågenhed og strategisk betydning både blandt politikere og borgere. Der deltager også byrådspolitikere i det nuværende Forretningsudvalg for Nivå Havn, hvilket opleves vigtigt for havnens brugere. Disse forhold taler for, at der også fremover deltager politikere i en driftsbestyrelse for Havn og Strandpark.

 

Den konstruktion, der foreslås er ikke en § 17, stk. 4 konstruktion, som i dag hvor driftsbestyrelsen alene kan være rådgivende for Fritids- og Idrætsudvalget. Der foreslås en konstruktion, hvor driftsbestyrelsen sammen med havneledelsen får et egentligt ansvar og beslutningskompetence for den daglige drift på samme måde og niveau som en selvforvaltningsbestyrelse.

 

Driftsbestyrelsen foreslås sammensat således:

 

·         2 repræsentanter udpeget af Byrådets midte.

·         3 repræsentanter for havnens foreninger.

·         1 repræsentant fra paraplyorganisationerne i Fritids Forum

·         1 repræsentant for de erhvervsdrivende på havnen

 

Det foreslås, at den ene af Byrådets repræsentanter skal være formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, og at han desuden skal være født formand for driftsbestyrelsen, så længe der er politisk repræsentation i driftsbestyrelsen.

 

Økonomi

I en fremtidig økonomi for Nivå Havn og Strandpark vil både indgå allerede budgetterede midler, men også nye midler skal tilføres området. Nye midler anbefales fremskaffet ved at hæve bådpladslejen såvel på land som i vandet, og ved at der overføres midler fra kassen. I den nye driftsmæssige organisering vil Nivå Havn og Strandpark derfor ikke længere fremstå som (udelukkende) brugerfinansieret.

 

I skematisk form kan økonomien for den ny organisatoriske enhed fremstilles således:

 

Midlerne til ny organisatorisk enhed

Kr.

Tilføres fra

Havnens indtægter

 

 

Drift af havnen inkl. øget bådepladsleje

2.070.000

Eksisterende økonomi og øget bådpladsleje

Pleje af udenomsarealer

500.000

Eksisterende kommunalt budget

Pleje af øvrige arealer på haveområdet

74.000

Eksisterende kommunalt budget

Drift og indvendig vedligeh. af bygninger

545.000

Eksisterende kommunalt budget

Bådpladsleje på land vinteren inkl. øget leje

232.000

Indtægter der i dag går i kommunekassen og øget leje

Samlede indtægter

3.421.000

 

Havnens udgifter

 

 

Drift af havnen (inkl. toiletbygning)

1.830.000

 

Pleje af arealer

574.000

 

Pulje til forskønnelse

250.000

 

Drift og indv. vedl. af bygninger

545.000

 

Samlede udgifter

3.199.000

 

 

Der vil både på indtægts- og udgiftssiden i budgettet skulle tilføjes ”medarbejderudgifter”, svarende til det beløb, der skal overføres fra rådhusadministrationen til havnen og strandparken, og som modsvarer de opgaver, der ligeledes overføres. Da det konkrete beløb ikke kendes, er det ikke medtaget i skemaet.

 

Det opstillede budget viser i den foreliggende form et driftsoverskud på 222.000 kr.

 

Den nye model indebærer, at der principielt ikke længere er tale om et brugerfinansieret og et ikke brugerfinansieret område. Driftsoverskuddet er således udtryk for kommunens samlede driftsresultat for Nivå Havn og Strandpark.

 

Hvis resultatet holdes op imod den hidtidige organisering af området, kan det konstateres, at der i forbindelse med den nye organisering tilføres Nivå Havn og Strandpark midler ved forhøjelse af bådpladsleje i vand (270.000 kr.) og ved overførelse (202.000 kr.) og forhøjelse (30.000 kr.) af bådpladsleje på land med i alt 502.000 kr. Af dette beløb vil den nye enhed skulle anvende 250.000 kr. til puljen til forskønnelse og udvikling og 30.000 kr. til drift af toiletbygning.

 

For det ikke brugerfinansierede områdes vedkommende vil der være tale om at overføre den nuværende indtægt på 202.000 kr. for leje af bådplads på land. Til gengæld skal området ikke længere afholde udgiften til toiletbygningen på 30.000 kr.

 

Udover konsekvenserne på det driftsmæssige område, vil der kunne blive tale om en udgift forbundet med tilbagekøbet af bygningerne på havnen.

 

Tidsplan mv.

Oplægget indeholder et forslag til tids- og procesplan for gennemførelsen af ændringerne. Det fremgår heraf, at forslaget skal i høring i det nuværende Forretningsudvalg for Nivå Havn, i Plan-, Klima- og Miljøudvalget og i Fritids- og Idrætsudvalget, at der skal afholdes borgermøde om forslaget, og at dette skal i formel høring hos kommunens borgere, inden det skal gennem en politisk behandling igen. Den ny ledelses- og styringsmodel vil kunne træde i kraft fra 1. januar 2016.

 

Endelig indeholder oplægget en liste over centrale dokumenter, der vil skulle udfærdiges og ændres, såfremt forslaget ender med at blive vedtaget.

Bevilling

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Kommunikation

Der foreslås i oplægget en proces, der indebærer høring af de relevante politiske fora, og af havnens interessenter samt kommunens borgere. Der foreslås desuden afholdelse af et borgermøde.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget afgiver udtalelse til forslaget om ny organisering af styringen og ledelsen af Nivå Havn og Strandpark.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 13-04-2015

Udvalget er grundlæggende enige i forslaget til ny styrings - og ledelsesmodel for Nivå Havn.


Forretningsudvalget anbefaler, at


  • Der stilles forslag om etablering af mulighed for samlet overførsel af mer- og eller mindreforbrug.

  • Der stilles forslag om særskilte regnskaber inkl. drift og status for den nye organisatoriske enhed.

  • Havnefogeden er øverste ledelse på havnen.

Brugerrepræsentanterne havde forud for mødet fremsendt oplæg, som indgik i udvalgets drøftelse. Materialet vil indgå i den videre proces.