Nr.3 - Administrativ afgørelse i sag om krav på tilbagebetaling depositum

Sagsnr.: 14/38343

 
Freddi Steffensen

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn forelægges administrativ afgørelse i sag vedrørende krav om tilbagebetaling af depositum til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Havnefogeden i Nivå Havn modtog d. 19. august 2013 en mail fra en tidligere bådpladslejer i Nivå Havn. I mailen gøres der krav på tilbagebetaling af depositum/indskud for en bådplads i Nivå Havn, som blev opsagt i 2003/2004.


Administrativ afgørelse i sagen

Den juridiske vurdering er, at kravet er forældet og kommunen derfor ikke kan tilbagebetale det anmodede beløb.


Det følger af forældelseslovens § 2, stk.1, at forældelsesfristerne regnes fra det tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser i loven.

Den tidligere bådpladslejer kunne have fremsat krav om tilbagebetaling allerede i 2003/2004, hvor båden forlod havnen.


Forældelsesfristen på 3 år løber således fra båden forlod havnen i år 2003/2004. Der rejses først krav om tilbagebetaling i mail til havnefogeden d. 19. august 2013, og på dette tidspunkt er kravet forældet.


I henhold til regulativet for den brugerfinansierede virksomhed for Nivå Havn skal Forretningsudvalget for Nivå Havn forelægges enhver henvendelse fra bådpladslejere, myndigheder, interessenter m.fl.


Administrationen har meddelt afgørelse d. 31. oktober 2014. Den tidligere bådpladslejer stiller sig ikke tilfreds med den administrative afgørelse i sagen og skriver bl.a., at ordningen kan sammenlignes med en bankkonto, hvor der ikke er en forældelsesfrist efter 3 år.


Administrationens bemærkninger

Kommunen fastholder den administrative afgørelse i sagen. Kommunen kan ikke sammenlignes med et pengeinstitut, og der er ikke tale om et indlån. Det er et depositum, som står til sikkerhed for de krav, som kommunen måtte have mod bådejeren.

 

Den juridiske vurdering er, at Forretningsudvalget ikke kan beslutte at betale pengene. Kravet er forældet og dermed har vedkommende ikke et krav på kommunen mere. Kommunen må ikke give en borger en ydelse, medmindre der er et særligt hjemmelsgrundlag, fx en lovhjemmel eller hvis kommunen er erstatningsretligt forpligtet til at betale, jf. kommunalfuldmagten. Dette er ikke gældende i denne sag.

Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn

Forældelsesloven § 2

Kommunalfuldmagten

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At den administrative afgørelse i sagen tages til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

  1. Orienteringen taget til efterretning.