27-03-2014 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Lars Søndergaard

27-03-2014 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Jørgen Winston Rasmussen

Carsten Nielsen

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Lars Søndergaard

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 
Lars Søndergaard

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Godkendt.

Nr.2 - Forretningsudvalgets sammensætning 2014-2017

Sagsnr.: 14/8565

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Orientering om Forretningsudvalgets sammensætning i indeværende byrådsperiode.

Sagsfremstilling og økonomi

I regulativet for Nivå Havn fremgår, at Forretningsudvalget sammensættes af:


 • Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget (nu Fritids- og Idrætsudvalget)
 • 2 medlemmer af Fredensborg Kommunes kommunalbestyrelse udpeget af denne
 • 2 lokalboende medlemmer af foreningen Nivå Bådelaug
 • 1 lokalboende medlem af foreningen Nivå Tursejlere
 • 1 lokalboende medlem af Nivå Fritidsfiskerforening

Forretningsudvalget for Nivå Havn er fra 1. januar 2014 sammensat således:


Byrådsmedlemmer:

Per Frost Henriksen (A) – formand for Fritids- og Idrætsudvalget – er født formand for Forretningsudvalget

Carsten Nielsen (A)

Lars Søndergaard (V)


Brugerrepræsentanter:

Jørgen Winston Rasmussen – Nivå Bådelaug

Christian Caspersen – Nivå Bådelaug

Freddi Steffensen - Nivå Tursejlere

Lars Andersen – Nivå Fritidsfiskerforening

Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn (se bilag 1 under punkt 5).

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.3 - Valg af næstformand og udpegning af personlige stedfortrædere

Sagsnr.: 14/8565

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Der skal vælges en næstformand for Forretningsudvalget for Nivå Havn. Brugerrepræsentanterne skal udpege personlige stedfortrædere.

Sagsfremstilling og økonomi

I Regulativ for Nivå Havn er anført, at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget (nu Fritids- og Idrætsudvalget) er født formand for Forretningsudvalget.


Det fremgår endvidere af regulativet, at personlige stedfortrædere for alle medlemmer udpeges samtidigt.

Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn (se bilag 1 under punkt 5).

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget vælger sin næstformand.
 2. At personlige stedfortrædere udpeges.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

 1. Jørgen Winston Rasmussen blev valgt som næstformand.
 2. Flemming Bruun blev udpeget som suppleant for Nivå Tursejlere.  Poul Erik Lorentzen blev udpeget som suppleant for Christian Caspersen, Nivå Bådelaug og Per Rasmussen som suppleant for Jørgen Winston, Nivå Bådelaug. Erik Andreasen blev udpeget som suppleant for Nivå Fritidsfiskere. De politiske stedfortrædere er jf. konstitueringssag i Byrådet d. 10. december 2013 (sagsnr.: 13/42153) følgende:

Stedfortræder for Per Frost Henriksen (A) er Rasmus Østrup Møller (A). Stedfortræder for Carsten Nielsen (A) er Ergin Øzer (A). Stedfortræder for Lars Søndergaard (V) er Lars Egedal (V).


Suppleanter opfordres til at holde sig orienteret om udvalgets arbejde via dagsordener og referater, som fremgår af Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Nr.4 - Fastsættelse af Forretningsudvalgets møder i 2014

Sagsnr.: 14/8567

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal fastsætte mødedatoer for 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at Forretningsudvalget afholder 4 møder på følgende datoer:


Torsdag d. 27. marts (nærværende møde)

Torsdag d. 12. juni

Tirsdag d. 30. september

Torsdag d. 20. november


Mødedatoerne er afstemt med Byrådskalender.


Administrationen foreslår, at alle møder afholdes fra kl. 16.30-18.00.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget godkender mødedatoerne for 2014
 2. At Forretningsudvalget godkender mødetidspunktet kl. 16.30-18.00

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

 1. Administrationens indstilling godkendt.
 2. Administrationens indstilling godkendt.

Nr.5 - Introduktion for Forretningsudvalget

Sagsnr.: 14/8568

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Administrationen giver en introduktion til området for Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen holder et oplæg for Forretningsudvalget, som omhandler følgende:


 • Regulativ Nivå Havn
 • Lokalplan og funktionsplan for Nivå Havn
 • Budget og takster 2014

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Høring om forslag til varige løsninger Nivå Havn

Sagsnr.: 14/10248

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal som høringsberettiget afgive udtalelse i forhold til de tre skitserede forslag til varig løsning Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget skal på udvalgsmødet afgive høring i sagen vedrørende varig løsning for Nivå Havn. Administrationen gør dog opmærksom på, at høringsperioden løber frem til d. 28. april 2014 for at muliggøre høring af øvrige brugere. Skitser over de enkelte forslag og andet høringsmateriale er vedhæftet som bilag.

 

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget drøftede på deres møde d. 12. marts 2014 afrapportering fra arbejdsgruppe på Nivå Havn. Der blev givet en af afrapportering om konklusionerne på arbejdsgruppens arbejde på baggrund af den beslutning, som det daværende Fritids – og Erhvervsudvalg traf i september 2013.

 

Fritids – og Erhvervsudvalget vedtog på deres møde d. 16.

september 2013 (sag nr. 154) følgende:

 

”Begge broer bevares. Udvalget vedtog at annullere sin beslutning fra

mødet d. 10. juni om, at der kun skal være en bro.

Udvalget vedtog, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra vandskiklubben, to repræsentanter fra Nivå

Pingvinerne og to repræsentanter udpeget af forretningsudvalget fraNivå Havn repræsenterende havnens øvrige brugere. Arbejdsgruppen faciliteres af administrationen. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til en varig løsning, der kan tilfredsstille såvel vandskiklubben, som Nivå Pingvinerne, havnens

øvrige brugere og kommunens borgere. Arbejdsgruppen skal desuden komme med forslag til, hvordan man fremadrettet kan samarbejde i

respekt for hinanden.

 

Arbejdsgruppens forslag skal foreligge senest 1. marts 2014”.

 

Arbejdsgruppens forslag på løsning

Arbejdsgruppen har stillet tre forslag, der søger at forbedre adskillelsen mellem badende og sejlende. Det er forslag, som alle parter er enige

om.

  

Alle tre forslag forudsætter, at der afsættes finansiering til løsningen.


De tre forslag er:


 1. Opsætning af svømmehalsliner ved det nuværende afmærkede svømmeområde ved pingvinbroen.

Formålet er at forbedre adskillelsen mellem de badende og de sejlende og derved øge badesikkerheden.


 1. Etablering af brodække på eksisterende høfde eller opsætning af ny bro ved siden af høfden med helårsdække. Begge løsninger skal etableres med trappe og ponton.

Formålet er at øge badesikkerheden ved at flytte badende gæster særligt de ”vilde badende” fra området ved pingvinbroen til det nuværende badeområde på stranden ved at gøre det mere attraktivt at bade i dette område.


 1. Nivå Badeanstalt.

Formålet er at maksimere badesikkerheden ved at adskille de badende og sejlende helt.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

Forretningsudvalget skal som høringsberettiget afgive udtalelse i forhold til de tre skitserede forslag til varig løsning Nivå Havn.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Forretningsudvalget mener principielt, at badende og sejlende skal være adskilt.


Forretningsudvalget anbefaler forslag 2 (beskrevet i notat 13/35714) som en acceptabel varig løsning.


Forretningsudvalget ser forslag 1 som en midlertidig løsning, der kan anvendes indtil forslag 2 kan implementeres.


Forretningsudvalget ser et potentiale i Nivå havn og Nivå Strandpark, som skal aktiveres. Der skal tænkes i sikkerhed og i at gøre området attraktivt. Heri kan forslag 3 være en mulig løsning.


Forretningsudvalget henstiller til, at en permanent løsning findes snarest muligt.

Nr.7 - Forventede udgifter for genopretning af Nivå Havn efter stormen Bodil

Sagsnr.: 14/8571

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget orienteres om de skader, som stormen Bodil forårsagede d. 6. december 2013. Forretningsudvalget skal beslutte, om der skal investeres i en ny X-bro, da den er blevet ødelagt af stormen.

Sagsfremstilling og økonomi

Stormen Bodil der ramte Danmark fredag d. 6. december 2013 havde også konsekvenser for Nivå Havn. Hårdest gik det ud over faciliteterne på land. Her skabte den forhøjede vandstand oversvømmelse, og der trængte vand ind i bygningerne. Takket være en frivillig indsats fra omkring 60 af havnens brugere samt kommunen, lykkedes det at få ryddet op efter stormen på et par dage.


Kommunale Ejendomme gennemgik kommunale bygninger og arealer i Nivå Havn mandag den 9. december 2013.


Bygningerne der blev vandskadet, er: Nivå Tursejlernes klubhus, surfernes hus Mistralen, servicebygningen og havnekontoret. Dertil er der kommet skader på el-installationer på de faste moler med videre. Kommunale Ejendomme står for opgaven med at udbedre skaderne på bygningerne.


Reparationer efter Bodil: Brugerfinansierede

Nedenfor fremgår beskrivelse af de reparationer som havnens brugere skal finansiere.


El-standere: Mange stikkontakter, fin-sikringer samt el-samlinger er blevet beskadigede af oversvømmelsen og det har været nødvendigt at udskifte mange komponenter. Det meste af arbejdet er færdigt - på nær B-broen samt enkelte standere.


C-flydebroen (Fiskerbroen): Broen blev ødelagt. Det vil sige, at kædeforankringen er ikke brugbar mere og skal udskiftes. Der er indkøbt borerør og ”rulleclamps” til at etablere ny pæleforankring med. Alle dele er klar til montering, men man afventer, at ”pælebankeren”, som skal udføre opgaven, ankommer.


X-broen: Pæle og broen blev ødelagt. Broen er i sådan en forfatning, at det, efter havnefogedens vurdering, ikke kan betale sig at reparere den. Der skal tages stilling til, om der skal investeres i en ny. En ny bro forventes at koste ca. 130.000 kr.


Fortøjningspæle: Der skal skiftes ca. 15 stk.


Nedenfor i tabel 1 fremgår forventede udgifter for havnen som følge af stormen Bodil.


Tabel 1. Udgifter som havnens brugere skal afholde

Opgave

Forventet udgift i kr.

Reparation af el og el-stander

85.000

Reparation af C-flydebroen

32.000

Reparationer broer/fortøjningspladser

70.000

Ny X-bro

130.000

I alt

317.000


Reparationer efter Bodil: Fredensborg kommune

Nedenfor fremgår beskrivelse af de reparationer som Fredensborg kommune skal finansiere.


Nivå Tursejlernes klubhus: Stormen gik meget hårdt udover klubhuset. Køkkenelementer og gulv - herunder isolering, undergulv mm – samt gipsvægge i en meters højde er fjernet og kasseret. Affugtning er foretaget og konstruktionsbehandling og genopbygning skal til at starte, efter at affugtning er foretaget. Det har været under overvejelse at hæve huset med cirka 40 cm for at sikre mod fremtidige oversvømmelser. Der kan dog ikke umiddelbart findes penge hertil, da andre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på andre bygninger da må udsættes eller helt udgå.


Surferklubbens hus Mistralen: Er blevet affugtet og isolering og vægbeklædning er blevet udskiftet mange steder.  Arbejdet er stort set færdigt.


Havnekontoret: Blev også ramt af oversvømmelse.  Her er der efterfølgende blevet konstateret skimmelsvamp.  Bygningen er blevet desinficeret for skimmelsvampe og kontoret er malet og er fuldt funktionsdygtigt igen.


Servicebygning: Krybekælder under teknikrummet blev fyldt med havvand.

Efter kælderen var pumpet tom for vand, blev der igangsat en affugtning. Affugtning er færdig. Der er ingen skader på hverken bygning eller tekniske installationer og bygningen er klar til den nye sæson


Belægning på stier og P-arealer: Belægning er delvist reetableret. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en status på, om arbejdet er færdiggjort.


Stenmolen: Øst-molen er delvis blevet forstærket med ekstra sten. Det samme gælder Nordmolen ved Trekosten i indsejlingen. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en status på, om arbejdet er færdiggjort.


Estimat for de samlede udgifter efter stormen Bodil

De samlede udgifter som følge af stormen i december forventes at løbe op i 1,2 millioner kr., hvoraf udgiften for havnen estimeres til at blive 317.000 kr. (se tabel 1 ovenfor). Det er ved at blive undersøgt, om Stormflodsforsikringen vil dække nogle af udgifterne til genopretning. Forsikringen vil dog ikke kunne dække de reparationer, som havnens brugere skal finansiere (de 317.000 kr.).

Indstilling

 1. Forretningsudvalget tager orienteringen, om de skader der er sket i Nivå Havn som følge af stormen Bodil, til efterretning
 2. Forretningsudvalget beslutter at disponere ca. 130.000 kr. til indkøb af en ny X-bro.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. Vedtaget administrationens indstilling og bemyndigheder Havnefogeden til at løse opgaven.

Nr.8 - Regler for tilslutning til havnens el-standere.

Sagsnr.: 14/9874

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte den eksisterende løsning og eventuelt ny løsning for tilslutning til havnens el-standere.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket et punkt på dagsorden om regler for tilslutning til havnens el-standere.


Baggrunden for ønsket er, at den eksisterende løsning med hængelåse på udtag med målere aldrig har fungeret. Der er ikke konsekvent faktureret forbrug. Havnefogeden vil på mødet orientere om mulige løsninger.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. Forretningsudvalget for Nivå Havn drøfter eksisterende løsning og eventuelt ny løsning for tilslutning til havnens el-standere.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Forretningsudvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Jørgen Winston Rasmussen, Freddi Steffensen, Lars Andersen samt havnefogeden omkring udarbejdelse af mulige løsninger og regler.

Nr.9 - Regnskab 2013

Sagsnr.: 14/4617

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget orienteres om regnskabet for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vedlægges regnskabsresultat for 2013. Regnskabet viser et nettoresultat på +375.498 kr. Midlerne overføres til havnens beholdning, som efter overførslen er på 3.077.081 kr.


At der i 2013 kan overføres 375.498 kr. til havnes beholdning, skyldes primært følgende:


 • Flere indtægter fra gæstepladsleje end budgetteret
 • Færre udgifter til nyanskaffelser end budgetteret
 • Færre udgifter til drift af toiletbygning end budgetteret

Der er ikke tilført renter i løbet af 2013, da diskontoen (centralbankens ledende rentesats, som er af betydning for de private bankers ind- og udlånsrenter) i 2013 er nul.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Fraværende: Per Frost Henriksen.


Orienteringen taget til efterretning.

Nr.10 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 14/8569

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og ideer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Stormen Bodil der ramte Danmark fredag d. 6. december 2013 havde også konsekvenser for Nivå Havn. Hårdest gik det ud over faciliteterne på land. Her skabte den forhøjede vandstand oversvømmelse, og der trængte vand ind i bygningerne. Hvilke skader der skete og de økonomiske konsekvenser heraf redegøres der for i selvstændig sag under punkt 6 i dagsordenen.


Der er foretaget følgende arbejde på havnen siden sidste møde i Forretningsudvalget den 26. november 2013:


 • Dykker har efterset kæder ved F-broen, betonklodser er afmærkede med små bøjer.
 • Nyt adgangs/låse system til servicebygning er påbegyndt.
 • Oprydning og gennemgang af havnen efter Bodil. Der er i samarbejde med Kommunale Ejendomme lavet en skadesliste.
 • Midlertidig reparation af broklap (E-bro og C-flydebro)
 • Reparation af el-standere påbegyndt
 • Venteliste-gebyr er sendt ud.
 • Regninger ifølge bilag er udsendt.
 • Vippe-bom ved havnehuset er sat op.
 • Der er blevet afhentet et nedlagt vaskeri i København, som havnen har fået foræret. Planen er, at det skal etableres i servicebygningen.
 • Oprensning af havneindløbet er færdiggjort.
 • Fælles søsætning er planlagt til at foregå den 12. og 19. april samt 3. maj 2014.

Status på igangværende projekter:


 • Stenkisten (Søndre molehoved) er ikke påbegyndt.
 • Det nye adgangssystem til servicebygningen er delvis monteret. G4S står for montering. 
 • Det forventes, at det er klar til sæsonstart den 1. april 2014
 • Den nye Vippebom er opstillet og klar til brug.
 • Bommen vil være permanent slået ned i perioden ultimo maj frem til primo oktober.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Fraværende: Per Frost Henriksen.

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.11 - Orientering om oprensning Nivå Havn

Sagsnr.: 14/8570

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn orienteres om planerne i kystprojeket for oprensning af indsejlingen til Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket, at der blev orienteret om planerne for oprensning af indsejlingen til Nivå Havn.


I januar 2012 besluttede det daværende Miljø- og Teknikudvalg, at behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn skulle undersøges.

Baggrunden var, at stormen i november 2011 havde været hård ved kyststrækningen. Siden har stormen i december 2013 gjort projektet mere aktuelt.

Fredensborg Kommune har i henhold til Kystbeskyttelsesloven mulighed for at søge Kystdirektoratet om tilladelse til kystbeskyttelse for en kyststrækning bestående af flere ejendomme. 

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra kystgrundejere, KDI samt kommunen, der sammen skal afdække behovet for kystbeskyttelse og se på forslag til kystbeskyttelse.


I den forbindelse var der den 20. februar 2014 indbudt til møde med de berørte grundejere om forslaget til kystbeskyttelse og forslag til bidrag til fordeling af udgifter forbundet med drift og anlæg. Referatet af dette møde samt tilbud fra Niras fra maj 2013 er vedhæftet som bilag til orientering.


Administrationens vurdering i forhold til oprensning af indsejlingen til Nivå Havn

Administrationen oplever, at interessen for mere sand nord for havnen er meget blandet, men administrationen arbejder videre med det i kystprojektet.


Administrationen vurderer, at projektet kan have lange udsigter, da der bliver to muligheder for at påklage projektet til Transportministeriet. Såfremt det kommer videre, vil der være nogle udeståender ift. at få tilladelse til at flytte sandet, prisen og de praktiske muligheder.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Fraværende: Per Frost Henriksen.


Orienteringen taget til efterretning.

Nr.12 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Rating af havne.


Status på sag vedr. parkeringsforhold.


Status på sag vedr. mobilmast.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Fraværende: Per Frost Henriksen.


Orienteringen taget til efterretning.


Administrationen orienterede om, at Økonomiudvalget har besluttet at

iværksætte udarbejdelse af "Potentialeplan for Nivå Havn og Strandpark".