Nr.7 - Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2014

Sagsnr.: 14/17933

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo maj 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 41,5 procent af det korrigerede budget pr. ultimo maj 2014, hvilket er højere i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor den var ca. 31 procent. Forskellen på 10,5 procentpoint fra 2013 til 2014 svarer til, at der er brugt ca. 150.000 kr. mere i 2014 i forhold samme tidspunkt sidste år.


Den primære årsag til den højere forbrugsprocent i 2014 er ekstra udgifter forbundet med reetablering af havnen efter stormen Bodil i efteråret 2013.


Forretningsudvalget for Nivå Havn blev på mødet d. 27. marts 2014 orienteret om de forventede merudgifter i 2014 på ca. 317.000 kr. som følge af stormen Bodil 2013.


På indtægtssiden er 0,3 procent af de budgetterede indtægter gået ind. Indtægter fra faste bådpladser sommerleje bliver indtægtsført i løbet af juni måned.


Merudgifterne som følge af stormen Bodil kan medføre, at havnen i 2014 ikke vil komme ud med et overskud, som havnen ellers er de foregående år. Havnen overførte i regnskab 2013 375.498 kr. til havnens beholdning, som efter overførslen er på 3.077.081 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 12-06-2014

Orienteringen taget til efterretning.