26-11-2013 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen

Jørgen Winston Rasmussen

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

26-11-2013 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen

Jørgen Winston Rasmussen

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Freddi Steffensen

Lars Andersen

Christian Caspersen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 13/18392

 

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Godkendt med tilføjelse af et punkt med eventuelt. Sag nr. 8 behandles som dagsordenspunkt nr. 4.

Nr.2 - Orientering om nyt medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn

Sagsnr.: 13/19046

 

Beslutningstema

Orientering om udpegning af nyt medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Tursejlere har fremsendt meddelelse om, at Freddy Steffesen fra og med mødet d. 26. november 2013 vil indgå i Forretningsudvalget for Nivå Havn som repræsentant for Nivå Tursejlere i stedet for Poul Teichert.

Retsgrundlag

Regulativ for Forretningsudvalget for Nivå Havn. 

Kompetence

Forretningsudvalget for nivå Havn.

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.3 - Takster og indskud 2014

Sagsnr.: 13/41985

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal godkende nye takster og indskud for 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Indskuddet reguleres i forhold til udviklingen i nettoprisindekset fra juli 2012 til juli 2013. Indskuddet fremskrives med 0,85 pct.


Taksterne reguleres med kommunens fremskrivning fra 2013 til 2014, som er på 1,32 pct. 


Der vedlægges en oversigt med beregningen af nye takster for 2014.


Taksten for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster er i 2013 2.242 kr. Administrationen anbefaler, at taksten for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster i 2014 hæves med 3.258 kr., så taksten bliver 5.500 kr. Med en takst på 5.500 kr. vil taksten stadig ligge under takstniveauet for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster i andre havne. For eksempel er taksten i Helsingør Havn for vinterlejemål i havnebassin/på land for gæster med en 30 m2 båd ca. 9.990 kr. og i Sletten Havn er den ca. 8.700 kr.


Der er ca. 10 gæster, der har vinterlejemål i havnebassin/på land i Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn. 

Indstilling

1.      At Forretningsudvalget for Nivå Havn godkender indskud og takster for 2014.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Administrationens indstilling vedtaget. Det er en fejl, at der i dagsorden står, at gæster kan have deres båd liggende på land. Gæster har udelukkende mulighed for at have båden liggende i vand.

Nr.4 - Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2013

Sagsnr.: 13/30108

 

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo oktober 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 63 procent af det korrigerede budget, hvilket er noget under i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor den var 80 procent.


Det blev besluttet på mødet i Forretningsudvalget for Nivå Havn d. 10. oktober 2013 at afsætte 250.000 kr. til istandsættelse af molehoveder. Da forbrugsprocenten på udgiftssiden er lav pr. ultimo oktober 2013, forventes der kun et lille merforbrug ved udgangen af året, hvis der anvendes 250.000 kr. til istandsættelse af molehoveder.


På indtægtssiden er 94 pct. af de budgetterede indtægter gået ind. De resterende indtægter forventes at komme ind i forbindelse med opkrævningen for vinterleje og der forventes samlet set balance på indtægtssiden ved regnskabsafslutningen for 2013.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.      At forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.5 - Budget 2014

Sagsnr.: 13/41506

 

Beslutningstema

Orientering om budget 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har godkendt budget 2014 for Nivå Havn. Budgettet er reduceret med et generelt effektiviseringsbidrag på ½ procent.


Der vedlægges en sammenlignende opstilling, der viser budget 2013 og budget 2014. 

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Fundraising af midler til "oprustning" af Nivå Havn til klimaforandringerne

Sagsnr.: 13/41833

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte forslag fra medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn om mulighed for fundraising af midler til "oprustning" af Nivå Havn til klimaforandringerne.


Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket, at Forretningsudvalget skal drøfte følgende:


Nokkens stensætning er dimensioneret som inderhavn, så den er udsat for de hyppigere kraftige storme. Men generelt skal havnen ”oprustes” til at klare det vildere klima.


Det drejer sig om klimatilpasning, som indgår i Fredensborg Kommunes Fundraising strategi 2013.


Derudover kan man tale om infrastruktur - og turismeudvikling.

Forretningsudvalget og havnen kan levere det faglige input og kommunens fundraiser sørge for ansøgninger.


Administrationens bemærkninger:

Da Nokkens stensætning hører til søterritoriet vil Kystdirektoratet skulle godkende ændringer af stensætningen.


Hvis der er tale om større ændringer af stensætningen, vil det ligeledes kræve en ændring af lokalplanen.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn. 

Indstilling

1.    At Forretningsudvalget for Nivå Havn drøfter forslag om mulig fundraising af midler til ”oprustning” af Nivå Havn til klimaforandringer.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Forretningsudvalget drøftede sagen. Udvalget anbefaler, at fundraising tænkes ind i forbindelse med udarbejdelse af en visions- og udviklingsplan for havnen.


Nr.7 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 13/18393

 

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og ideer i og omkring havnen. 

Sagsfremstilling og økonomi

Orkanen der ramte Danmark den 28. oktober 2013 var meget nådig ved havnen. Skaderne var minimale set i forhold til, at der blev målt de højeste vindhastigheder nogensinde registeret på dansk grund.


Skaderne begrænser sig til tre til fire pæle, der enten er knækket eller trukket skæve. Derudover er nogle fortøjningsringe blevet revet ud af broerne, vandforsyningen til A-broen er blevet revet over og der er et par tagsten på servicebygningen, der skal rettes.


Skader på bådene begrænser sig til nogle forsegl, sprayhoods og vinterafdækninger, der er blæst i stykker. Et par både fik nogle kraftige knubs.


Følgende er foretaget på havnen siden sidste møde i Forretningsudvalget: 

 • Kontinuerlig reparation af broer
 • Tilmelding til vinteropbevaring er udsendt
 • Indsamling af betonklodser fra sommerparkeringen
 • Opstilling af mastestativer
 • vilkårlig udlægning af bådstativer på P-arealerne
 • Opmåling og endelig placering af bådstativer
 • Fælles bådoptagning den 12. og 29. oktober 2013, samt den 1-2. november 2013
 • Opkrævninger af ventelistegebyr for 2013 er udsendt
 • Servicebygningens varmeanlæg/ventilation er omstillet til vinterdrift
 • Diverse reparationer efter orkanen er udbedret
 • Broer er sprøjtet mod alger
 • Bjergning af anduvningsbøje, indsejlingsbøjer samt sideafmærkninger
 • Arbejdet med den nye spunsvæg ved fritidsfiskerne er afsluttet
 • Betonklodser er opstillet til beskyttelse af både, som står yderligt langs vejen,
 • I forbindelse med opsætning af ny bom ved havnekontoret, er der aftalt møde med leverandøren vedr. opsætning
 • Vandslangerne på broerne er indsamling og vandledningerne er tømt
 • Dykker er bestilt til eftersyn af kæder der holder flydebroerne
 • Der er foretaget general oprydning på havnen for vinteren samt affald er kørt bort

Efter bådoptagningen er den foreløbige optælling pr. 13. november 2013

174 både på land, 28 har forladt havnen for vinteren, 32 både ligger tilbage i vandet.


Endelig optælling vil foreligge inden mødet den 26. november 2013. 

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Havnefogeden orienterede yderligere om, at en beboerforening har kontaktet ham og tilbudt, at Nivå Havn kan få vaskemaskiner stillet til rådighed. Havnefogeden anbefaler, at køkken i servicebygning tages ned og vaskemaskiner opsættes i stedet. Køkkenet kan efterfølgende reetableres, hvis det ikke er succes med vaskeri.

  

Havnefogeden orienterede om arbejdet med udskiftning af molehoveder. Der foreligger et nyt tilbud på en ny løsning. Forretningsudvalget ønsker, at en ekstern rådgiver inddrages til bedømmelse af de indkomne løsningsforslag og tilbud.


Orienteringen taget til efterretning.

Nr.8 - Mobilmast Nivå havn

Sagsnr.: 13/12587

 

Beslutningstema

Plan- og Klimaudvalget skal tage stilling til en ansøgning om opstilling af en mobilmast på Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan- og Klimaudvalget behandlede i november 2012 en ansøgning om en mobilmast med en anden placering på havnen, og besluttede dengang at meddele afslag til den ansøgte placering, og mobiloperatørerne blev opfordret til at finde en alternativ placering. Der søges nu om en placering indenfor et af lokalplanens byggefelter.


Baggrund

Fredensborg Kommune har været i dialog med mobilbranchen om behovet for en ny mast i området siden efteråret 2009. Baggrunden for sagen er, at antennerne som var placeret i skorstenen på det tidligere teglværk på Gammel Strandvej blev fjernet i forbindelse med opførelsen af den nye bebyggelse på Sølyst Strandpark.


I første omgang søgte operatørerne om tilladelse til at opsætte masten på Nivå Camping. Placeringen blev dog af ansøger opgivet som følge af indsigelser fra beboerne i området.


Kommunen gav i januar 2010 tilladelse til en midlertidig mobilmast på kommunens arealer mellem lergravssøerne ca. 200 meter tættere på jernbanen. Tilladelsen er udløbet, og masten er fjernet.


Mobiloperatørerne søgte i 2010 om tilladelse til at opsætte en mobilmast på Nivå Havn. Plan- og Klimaudvalget besluttede i juni 2010 at kommunen principielt var positiv til at der kunne opsættes en mobilmast på havnen, herunder den nødvendige dispensation fra lokalplanen. Miljøcenter Roskilde traf afgørelse i sagen den 28. juli 2010, med et afslag på ansøgningen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Miljøcenter Roskilde begrundede afgørelsen med at der ikke var tale om et særligt tilfælde, og at der var mulighed for andre og bedre placeringer af anlægget udenfor strandbeskyttelseslinjen. Miljøcenter Roskilde begrundede også afgørelsen med at en dispensation ville kunne danne præcedens i andre lignende sager.


I en ny sag i 2012 blev der som nævnt meddelt afslag fordi placeringen var udenfor lokalplanens byggefelter.


Ansøgningen

Ansøgningen er begrundet med manglende dækning i området. Administrationen har uafhængigt af ansøgningen modtaget tilkendegivelser fra en nærliggende grundejerforening, som også påpeger behovet for bedre dækning i området.


Der ønskes opført en rørmast, som operatørerne anser som mest anvendelig i et havnemiljø med andre master, samt med små teknikskabe som kan placeres på den begrænsede plads bag servicebygningen eller i tæt kombination ved rørmastens fod. Den begrænsede plads forsøges udnyttet optimalt ved at nedbore mastens fundament, hvilket kan ske fra en position bag servicebygningen.


Ansøger har beregnet mastens højde til minimum 30 meter for at kunne optage plads til op til 4 operatører i tilfredsstillende kvalitet. Ansøger anbefaler dog, at masten fremtidssikres med mulighed for større udnyttelse, og derfor en mastehøjden på 36 m.


Ansøger påpeger, at det stigende behov for stabile mobile og trådløse forbindelser med stærkt stigende efterspørgsel gør det tvingende nødvendigt at mobilnetværket forbedres betydeligt i området ved Nivå Havn og på Strandvejen. Den nye position vil bevirke en betydelig bedre indendørs dækning, ligesom besøgende og fastliggende i Nivå Havn vil opleve muligheden for trådløst bredbånd i god kvalitet.


Lokalplanen og strandbeskyttelseslinjen

Ifølge lokalplanens § 6 skal nybyggeri placeres indenfor lokalplanens byggefelter, og må ikke være højere end 5 meter.

  

Kommunen har i tidligere tider ikke administreret lokalplanens byggefelter konsekvent, og der er meddelt flere tilladelser til nybyggeri udenfor byggefelterne. Eftersom nybyggeri på havnen også kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, er det i denne sammenhæng relevant at orientere om, at Naturstyrelsen i februar 2011 meddelte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af en ny servicebygning på havnen. Naturstyrelsen skrev dog i sin afgørelse: ”Flere bygninger på havnen ligger udenfor byggefelterne, som er angivet i lokalplanen. Fredensborg Kommune kan ikke forvente at opnå dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til yderligere byggeri udenfor byggefelterne. Da lokalplanen er fra 1980, opfordres kommunen til at udarbejde en ny lokalplan som tager højde dels for de eksisterende forhold og dels for den ønskede udvikling af havnen”.


Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en mobilmast kan accepteres indenfor lokalplanens bestemmelser om anvendelse, og at kommunen har dispensationskompetence i forhold til lokalplanens bestemmelse om maksimum højde på 5 meter.


Administrationen vurderer, at en dispensation fra højdebestemmelsen kan accepteres på stedet, som netop er præget af mange andre master i varierende højder. Det vil i denne sammenhæng være af underordnet betydning om masten har en højde på 30 eller 36 m.


Endelig vurderer administrationen at kommunen kan anbefale en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), eftersom det ansøgte placeres indenfor et eksisterende byggefelt, og eftersom miljøet på havnen er præget af mange master, og mobilmasten derfor i sig selv ikke ændrer karakteren eller tilstanden af området.


Bevilling

 Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan nr. 5, Nivå Strandpark

Naturbeskyttelsesloven 


Kompetence

Plan- og Klimaudvalget 


Kommunikation

Dispensationen fra lokalplanen kan først meddeles, efter at kommunen har givet skriftlig orientering (naboorientering) til ejere og bruge af området rundt om masten, jf. planlovens § 19. 


Indstilling

 1. At kommunen er sindet at meddele dispensation fra lokalplan nr. 5, § 6, til at der kan opsættes en mobilmast på op til 36 m højde, målt fra terræn ved mastens fod
 2. At dispensationen betinges af, at mobilmasten udformes som en rørmast, der indfarves i en mat mørk grålig farve
 3. At dispensationen betinges af, at der tinglyses et krav om fjernelse af masten og tilhørende anlæg senest 6 måneder efter ophør af anlæggets anvendelse
 4. At kommunen træffer afgørelse i sagen når der er gennemført en naboorientering, og eventuelle bemærkninger er indgået i sagen


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 02-10-2013

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning. For stemte 7: A, B, C, F og Preben Goth (V).  I mod stemte 1: Lars Søndergaard (V).


Udvalget anmodede tillige administrationen om sideløbende med høringen at vurdere på andre placeringsmuligheder.


Fraværende: Pernille Graux (V)

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Lise Kongsgaard fra Center for Plan og Miljø deltog i behandling af punktet. Lise Kongsgaard fremlagde, at tre forhold gør sig gældende ved opsætning af mobilmast: 1) Placering af mast ift. at opnå mobil dækning, 2) Tilladelse fra grundejer, 3) Placering skal opfylde myndighedskrav, lokalplan mm. På denne baggrund er forslag fremsat.


Forretningsudvalget ønsker ikke, at der opsættes en mobilmast på Nivå Havn. Forretningsudvalget anbefaler, at Plan og Klimaudvalget ikke giver en dispensation til opsætning af mobilmast på Nivå Havn. Som begrundelse henviser udvalget til pressemeddelelse udsendt af medlemmerne i forretningsudvalget.

Nr.9 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 13/18406

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager. 

Sagsfremstilling og økonomi

Sag vedr. parkeringsforholdene i Nivå Havn forventes behandlet i Plan- og Klimaudvalget i januar/februar 2014.


Næste års mødedatoer i Forretningsudvalget for Nivå Havn vil pga. kommunalvalget først være fastlagt i slutningen af 2013.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.10 - Eventuelt

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Jørgen Winston orienterede om, at Nivå Bådelaug har afholdt møde med oplæg af Dan Hasløv Kjærsgaard. Nivå Bådelaug ønsker, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af brugere af Nivå Havn og Nivå Strandpark, som skal udarbejde et visionskatalog og udviklingsplan forud for udarbejdelse af en ny lokalplan.


Lars Andersen fra Fritidsfiskerne oplyste, at han muligvis ikke kan deltage i enkelte af de foreslåede mødedatoer i arbejdsgruppen, der skal udarbejde forslag til en varig løsning på Nivå Havn. Freddi Steffensen vil undersøge mulighed for deltagelse af suppleant ved arbejdsgruppemøderne.