Nr.8 - Mobilmast Nivå havn

Sagsnr.: 13/12587

 

Beslutningstema

Plan- og Klimaudvalget skal tage stilling til en ansøgning om opstilling af en mobilmast på Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan- og Klimaudvalget behandlede i november 2012 en ansøgning om en mobilmast med en anden placering på havnen, og besluttede dengang at meddele afslag til den ansøgte placering, og mobiloperatørerne blev opfordret til at finde en alternativ placering. Der søges nu om en placering indenfor et af lokalplanens byggefelter.


Baggrund

Fredensborg Kommune har været i dialog med mobilbranchen om behovet for en ny mast i området siden efteråret 2009. Baggrunden for sagen er, at antennerne som var placeret i skorstenen på det tidligere teglværk på Gammel Strandvej blev fjernet i forbindelse med opførelsen af den nye bebyggelse på Sølyst Strandpark.


I første omgang søgte operatørerne om tilladelse til at opsætte masten på Nivå Camping. Placeringen blev dog af ansøger opgivet som følge af indsigelser fra beboerne i området.


Kommunen gav i januar 2010 tilladelse til en midlertidig mobilmast på kommunens arealer mellem lergravssøerne ca. 200 meter tættere på jernbanen. Tilladelsen er udløbet, og masten er fjernet.


Mobiloperatørerne søgte i 2010 om tilladelse til at opsætte en mobilmast på Nivå Havn. Plan- og Klimaudvalget besluttede i juni 2010 at kommunen principielt var positiv til at der kunne opsættes en mobilmast på havnen, herunder den nødvendige dispensation fra lokalplanen. Miljøcenter Roskilde traf afgørelse i sagen den 28. juli 2010, med et afslag på ansøgningen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Miljøcenter Roskilde begrundede afgørelsen med at der ikke var tale om et særligt tilfælde, og at der var mulighed for andre og bedre placeringer af anlægget udenfor strandbeskyttelseslinjen. Miljøcenter Roskilde begrundede også afgørelsen med at en dispensation ville kunne danne præcedens i andre lignende sager.


I en ny sag i 2012 blev der som nævnt meddelt afslag fordi placeringen var udenfor lokalplanens byggefelter.


Ansøgningen

Ansøgningen er begrundet med manglende dækning i området. Administrationen har uafhængigt af ansøgningen modtaget tilkendegivelser fra en nærliggende grundejerforening, som også påpeger behovet for bedre dækning i området.


Der ønskes opført en rørmast, som operatørerne anser som mest anvendelig i et havnemiljø med andre master, samt med små teknikskabe som kan placeres på den begrænsede plads bag servicebygningen eller i tæt kombination ved rørmastens fod. Den begrænsede plads forsøges udnyttet optimalt ved at nedbore mastens fundament, hvilket kan ske fra en position bag servicebygningen.


Ansøger har beregnet mastens højde til minimum 30 meter for at kunne optage plads til op til 4 operatører i tilfredsstillende kvalitet. Ansøger anbefaler dog, at masten fremtidssikres med mulighed for større udnyttelse, og derfor en mastehøjden på 36 m.


Ansøger påpeger, at det stigende behov for stabile mobile og trådløse forbindelser med stærkt stigende efterspørgsel gør det tvingende nødvendigt at mobilnetværket forbedres betydeligt i området ved Nivå Havn og på Strandvejen. Den nye position vil bevirke en betydelig bedre indendørs dækning, ligesom besøgende og fastliggende i Nivå Havn vil opleve muligheden for trådløst bredbånd i god kvalitet.


Lokalplanen og strandbeskyttelseslinjen

Ifølge lokalplanens § 6 skal nybyggeri placeres indenfor lokalplanens byggefelter, og må ikke være højere end 5 meter.

  

Kommunen har i tidligere tider ikke administreret lokalplanens byggefelter konsekvent, og der er meddelt flere tilladelser til nybyggeri udenfor byggefelterne. Eftersom nybyggeri på havnen også kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, er det i denne sammenhæng relevant at orientere om, at Naturstyrelsen i februar 2011 meddelte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af en ny servicebygning på havnen. Naturstyrelsen skrev dog i sin afgørelse: ”Flere bygninger på havnen ligger udenfor byggefelterne, som er angivet i lokalplanen. Fredensborg Kommune kan ikke forvente at opnå dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til yderligere byggeri udenfor byggefelterne. Da lokalplanen er fra 1980, opfordres kommunen til at udarbejde en ny lokalplan som tager højde dels for de eksisterende forhold og dels for den ønskede udvikling af havnen”.


Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en mobilmast kan accepteres indenfor lokalplanens bestemmelser om anvendelse, og at kommunen har dispensationskompetence i forhold til lokalplanens bestemmelse om maksimum højde på 5 meter.


Administrationen vurderer, at en dispensation fra højdebestemmelsen kan accepteres på stedet, som netop er præget af mange andre master i varierende højder. Det vil i denne sammenhæng være af underordnet betydning om masten har en højde på 30 eller 36 m.


Endelig vurderer administrationen at kommunen kan anbefale en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), eftersom det ansøgte placeres indenfor et eksisterende byggefelt, og eftersom miljøet på havnen er præget af mange master, og mobilmasten derfor i sig selv ikke ændrer karakteren eller tilstanden af området.


Bevilling

 Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Planloven

Lokalplan nr. 5, Nivå Strandpark

Naturbeskyttelsesloven 


Kompetence

Plan- og Klimaudvalget 


Kommunikation

Dispensationen fra lokalplanen kan først meddeles, efter at kommunen har givet skriftlig orientering (naboorientering) til ejere og bruge af området rundt om masten, jf. planlovens § 19. 


Indstilling

  1. At kommunen er sindet at meddele dispensation fra lokalplan nr. 5, § 6, til at der kan opsættes en mobilmast på op til 36 m højde, målt fra terræn ved mastens fod
  2. At dispensationen betinges af, at mobilmasten udformes som en rørmast, der indfarves i en mat mørk grålig farve
  3. At dispensationen betinges af, at der tinglyses et krav om fjernelse af masten og tilhørende anlæg senest 6 måneder efter ophør af anlæggets anvendelse
  4. At kommunen træffer afgørelse i sagen når der er gennemført en naboorientering, og eventuelle bemærkninger er indgået i sagen


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 02-10-2013

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning. For stemte 7: A, B, C, F og Preben Goth (V).  I mod stemte 1: Lars Søndergaard (V).


Udvalget anmodede tillige administrationen om sideløbende med høringen at vurdere på andre placeringsmuligheder.


Fraværende: Pernille Graux (V)

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-11-2013

Lise Kongsgaard fra Center for Plan og Miljø deltog i behandling af punktet. Lise Kongsgaard fremlagde, at tre forhold gør sig gældende ved opsætning af mobilmast: 1) Placering af mast ift. at opnå mobil dækning, 2) Tilladelse fra grundejer, 3) Placering skal opfylde myndighedskrav, lokalplan mm. På denne baggrund er forslag fremsat.


Forretningsudvalget ønsker ikke, at der opsættes en mobilmast på Nivå Havn. Forretningsudvalget anbefaler, at Plan og Klimaudvalget ikke giver en dispensation til opsætning af mobilmast på Nivå Havn. Som begrundelse henviser udvalget til pressemeddelelse udsendt af medlemmerne i forretningsudvalget.