14-03-2013 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen

Jørgen Winston Rasmussen

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Per Paag

Poul Teichert

Lars Andersen

Afbud

Ingen

14-03-2013 kl. 16:30
Kontrabassen

Medlemmer

Per Frost Henriksen

Jørgen Winston Rasmussen

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Per Paag

Poul Teichert

Lars Andersen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Nr.2 - Hillerød Lystfiskerforening - ansøgning om bådplads

Sagsnr.: 13/9372

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Hillerød Lystfiskerforening om bådplads til en foreningsbåd i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Hillerød Lystfiskerforening har fremsendt ansøgning om at leje en bådplads i Nivå Havn til brug for en af foreningens både.


Det oplyses i ansøgningen, at foreningen har klublokaler i den tidligere stationsbygning, Brødeskov station, men medlemmerne kommer fra et stort opland. Foreningen har pr. 1. januar 2013 i alt 312 medlemmer, hvoraf 22 bor i Fredensborg Kommune.


Foreningen har foreningsbåde - åbne joller og halvåbne både - placeret i Sørup Havn (6 stk.), Slotssøen i Hillerød (4 stk.), Frederiksværk, Gilleleje, Hornbæk og Helsingør (5 stk.) samt en mindre trailerbåd. Især Helsingør-bådene er efterspurgte, og foreningen vil gerne forsøge at efterkomme ønsker fra sine medlemmer om en båd ved Øresundskysten, så sejlturen til f.eks. Hven forkortes. Samtlige foreningens både er tilmeldt DSRS, Dansk Sørednings Selskab, der fra Helsingør dækker Hven-farvandene.


Foreningens behov er en plads på ca. 5 x 2 meter, der kan rumme en sødygtig båd med kaleche.


Foreningen oplyser videre, at hvis den kan komme i betragtning trods sit hjemsted uden for Fredensborg Kommune, søger den om en havneplads i Nivå Havn, gerne med ibrugtagning i løbet af foråret. Foreningen er indstillet på at betale fuldt A-indskud samt årlig leje af fast plads.


Administrationen oplyser, at Hillerød Lystfiskerforening i 2007 søgte om en bådplads i Nivå Havn til brug for en af foreningens joller. Forretningsudvalget afslog dengang ansøgningen, da der ikke var ledige jollepladser og venteliste fra lokale ansøgere.


Ifølge regler for leje af bådplads i Nivå Havn kan fast bådpladslejemål anvises bådejere, som er tilmeldt Fredensborg Kommunes folkeregister. Eventuelt ledige bådpladser kan derefter anvises bådejere, som er tilmeldt et andet folkeregister i region Hovedstaden, dog ikke Bornholms Kommune. Reglerne indeholder ikke særskilte bestemmelser om pladser til foreningsbåde.


Havnefogeden oplyser, at der er enkelte ledige pladser, som vil være egnede til foreningens båd og som vanskeligt kan lejes ud til andre formål. Administrationen anbefaler på den baggrund, at ansøgningen imødekommes.Retsgrundlag

Regler for leje af bådplads i Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At ansøgningen imødekommes.

Nr.3 - Klage over afslag på ansøgning om at drive bierhvervsfiskeri fra Nivå Havn

Sagsnr.: 12/49337

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en klage fra bierhvervsfisker Jacob Pind over afslag på ansøgning om at drive bierhvervsfiskeri fra Nivå Havn. I forbindelse med klagen oplyser ansøgeren, at han udelukkende ønsker at råde over en bådplads i havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Jacob Pind søgte den 23. november 2012 om tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri fra Nivå Havn. Administrationen meddelte den 21. december 2012 afslag på ansøgningen med henvisning til, at Nivå Havn er en lystbådehavn, som udelukkende har til formål at udleje bådpladser til lystfartøjssejlads og søværts fritidsaktiviteter. Afgørelsen er truffet administrativt med baggrund i Regulativ for virksomheden Nivå Havn.


Havnefogeden har efterfølgende meddelt pågældende, at hans fiskerbåd skal forlade Nivå Havn senest den 1. april 2013, og at den tidligere anviste bådplads N006 som sæsonplads, ikke kan fornyes.


Ansøgeren oplyser i sin klage, at han udelukkende ønsker at have sin båd liggende i Nivå Havn og dermed kun anvende havnen som "parkeringsplads". Han har ikke til hensigt at losse fisk i havnen, ligesom han ikke har til hensigt at opbevare garnbaljer og andet fiskeudstyr i Nivå Havn. Fisk vil blive losset i Sletten Havn.


Det foreligger oplyst, at Jacob Pind er overgået fra erhvervsfisker til bierhvervsfisker. Administrationen har fra Fiskeriinspektorat Øst fået oplyst, at der ikke er noget i fiskeriets love, som regulerer anvendelsen af havnefaciliteter. Det er normalt havnens ordensreglement m.v.


Ifølge Regler for leje af bådplads i Nivå Havn skal spørgsmål om erhvervslejemål fremlægges for Forretningsudvalget.


Ifølge Regulativ for havnevirksomheden har den til formål at udleje bådpladser til lystfartøjssejlads og søværts fritidsaktiviteter samt at udøve serviceforanstaltninger for lejere, gæster og andre i havn og strandpark.


Administrationen indstiller med baggrund i havnens formålsbestemmelse, at den administrative afgørelse fastholdes.Retsgrundlag

Regulativ for virksomheden Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

  1. At den administrative afgørelse af 21.12.2012, hvori der meddeles afslag på ansøgningen, fastholdes.

Nr.4 - Drift af servicebygning - orientering om forbrugsudgifter i 2012

Sagsnr.: 12/14932

 

Beslutningstema

Orientering om udgifterne til drift af servicebygningen i kalenderåret 2012.


Sagsfremstilling og økonomi

Havnens budget til drift af servicebygningen udgør 150.000 kr. Heraf afholdes 30.000 kr. af kommunekassen til drift af de offentlige toiletter.


Der vedlægges en oversigt fra "Min Energi", der viser forbruget af henholdsvis vand og el i 2012.


Det samlede forbrug kan opgøres til:


Vand - 273 m3

El - 15.274 kWh

Rengøring inkl. papir og forbrugsvarer – ca.

14.811 kr.

25.905 kr.

77.000 kr.

I alt

117.716 kr.


Alle beløb er ekskl. moms.


Det bemærkes, at ovenstående udgifter ikke fuldt ud fremgår af regnskabet for 2012, idet der er afholdt a’conto beløb for forbrugsudgifter, og der vil finde en regulering sted i 2013.


Der har ikke været udgifter til vedligeholdelse af bygningen i 2012.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

  1. At Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Nr.5 - Regnskab 2012

Sagsnr.: 12/35439

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabsresultat for havnens drift i 2012.


Sagsfremstilling og økonomi

Der vedlægges regnskab for 2012. Af regnskabet fremgår, at der er et driftsopoverskud på 187.693 kr., som er overført til havnens beholdning i kommunekassen.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå havn.


Indstilling

  1. At Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 07/6447

 

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og ideer i og omkring havnen.


Sagsfremstilling og økonomi

Overskrifterne for havnefogedens orientering er følgende:


·       I december blev toiletbygning ved B-broen revet ned og fjernet. I den forbindelse er der kommet flere tilkendegivelser fra fastliggere på B-broen, som udtrykker deres utilfredshed med, at der ikke længere er toiletfaciliteter ved B-broen.


·       Vinteren startede tidligt med hård frost 1. december. Havnen blev relativt hurtigt tilfrosset. Frosten og isen er hård ved pæle og broer. Hvor mange pæle, der skal skiftes eller bankes tilbage, er for tidligt at sige, da det meste af havnen stadig er tilfrosset. Men som det ser ud lige nu, er skaderne minimale.


·       Der er planlagt fælles søsætning den 13. og 20. april samt den 4. maj.


·        Nordre mole er ved at være nedslidt. Der vil på mødet blive orienteret om indhentet tilbud på reparation.


·       Den 27. februar besigtigede administrationen ved Center for Kommunale Ejendomme og Arealer og Center for Kultur, Idræt og Sundhed problemet med erosion af parkerings- og græsarealet på strækningen fra fritidsfiskerne til roklubben. Administrationen har herefter igangsat arbejdet med at afdække og indhente tilbud på udbedring af problemet, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk prioritering.


·       Arbejdet med at designe Nivå Havns hjemmeside er påbegyndt. Det forventes, at den kan startes op i løbet af foråret.


·       Der er dags dato 188, som står på venteliste og pt. ca. 40 frie havnepladser, som skal udlejes.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Nr.7 - Forretningsudvalgets møder - ændring af mødedato

Sagsnr.: 12/49371

 

Beslutningstema

Der skal fastsættes en ny mødedato for Forretningsudvalgets næste møde.


Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalgets næste møde er fastsat til den 14. maj. Der er imidlertid flere afbud til mødet. Administrationen foreslår derfor, at ny mødedato fastsættes til:


torsdag den 23. maj kl. 16.30.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

  1. At ny mødedato godkendes.

Nr.8 - Eventuelt

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen orienterer om, at arbejdet med parkeringsarealer er igangsat.