Nr.4 - Drift af servicebygning - orientering om forbrugsudgifter i 2012

Sagsnr.: 12/14932

 

Beslutningstema

Orientering om udgifterne til drift af servicebygningen i kalenderåret 2012.


Sagsfremstilling og økonomi

Havnens budget til drift af servicebygningen udgør 150.000 kr. Heraf afholdes 30.000 kr. af kommunekassen til drift af de offentlige toiletter.


Der vedlægges en oversigt fra "Min Energi", der viser forbruget af henholdsvis vand og el i 2012.


Det samlede forbrug kan opgøres til:


Vand - 273 m3

El - 15.274 kWh

Rengøring inkl. papir og forbrugsvarer – ca.

14.811 kr.

25.905 kr.

77.000 kr.

I alt

117.716 kr.


Alle beløb er ekskl. moms.


Det bemærkes, at ovenstående udgifter ikke fuldt ud fremgår af regnskabet for 2012, idet der er afholdt a’conto beløb for forbrugsudgifter, og der vil finde en regulering sted i 2013.


Der har ikke været udgifter til vedligeholdelse af bygningen i 2012.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

  1. At Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.