Nr.3 - Klage over afslag på ansøgning om at drive bierhvervsfiskeri fra Nivå Havn

Sagsnr.: 12/49337

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en klage fra bierhvervsfisker Jacob Pind over afslag på ansøgning om at drive bierhvervsfiskeri fra Nivå Havn. I forbindelse med klagen oplyser ansøgeren, at han udelukkende ønsker at råde over en bådplads i havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Jacob Pind søgte den 23. november 2012 om tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri fra Nivå Havn. Administrationen meddelte den 21. december 2012 afslag på ansøgningen med henvisning til, at Nivå Havn er en lystbådehavn, som udelukkende har til formål at udleje bådpladser til lystfartøjssejlads og søværts fritidsaktiviteter. Afgørelsen er truffet administrativt med baggrund i Regulativ for virksomheden Nivå Havn.


Havnefogeden har efterfølgende meddelt pågældende, at hans fiskerbåd skal forlade Nivå Havn senest den 1. april 2013, og at den tidligere anviste bådplads N006 som sæsonplads, ikke kan fornyes.


Ansøgeren oplyser i sin klage, at han udelukkende ønsker at have sin båd liggende i Nivå Havn og dermed kun anvende havnen som "parkeringsplads". Han har ikke til hensigt at losse fisk i havnen, ligesom han ikke har til hensigt at opbevare garnbaljer og andet fiskeudstyr i Nivå Havn. Fisk vil blive losset i Sletten Havn.


Det foreligger oplyst, at Jacob Pind er overgået fra erhvervsfisker til bierhvervsfisker. Administrationen har fra Fiskeriinspektorat Øst fået oplyst, at der ikke er noget i fiskeriets love, som regulerer anvendelsen af havnefaciliteter. Det er normalt havnens ordensreglement m.v.


Ifølge Regler for leje af bådplads i Nivå Havn skal spørgsmål om erhvervslejemål fremlægges for Forretningsudvalget.


Ifølge Regulativ for havnevirksomheden har den til formål at udleje bådpladser til lystfartøjssejlads og søværts fritidsaktiviteter samt at udøve serviceforanstaltninger for lejere, gæster og andre i havn og strandpark.


Administrationen indstiller med baggrund i havnens formålsbestemmelse, at den administrative afgørelse fastholdes.Retsgrundlag

Regulativ for virksomheden Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

  1. At den administrative afgørelse af 21.12.2012, hvori der meddeles afslag på ansøgningen, fastholdes.