Nr.6 - Nivå Havn - budgetopfølgning 2012

Sagsnr.: 12/35439

 

Beslutningstema

Orientering om forbruget på havnens driftsbudget pr. ultimo august 2012.


Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 66,28 %. Der vil blive et merforbrug på personaleudgifter som følge af ekstra udgifter i forbindelse med nyansættelse af havnefoged. Forretningsudvalget har på møde den 31. maj 2012 godkendt, at de ekstra udgifter hertil finansieres af havnens opsparede midler. Der vil på mødet kunne gives en foreløbig orientering om disse udgifter, men da der endnu ikke foreligger en opgørelse over samtlige udgifter forbundet med nyansættelsen, vil udvalget først kunne få en fuldstændig orientering herom på næste møde.


I øvrigt svarer forbruget godt til det forventede forbrug på dette tidspunkt af året.


På indtægtssiden ligger forbruget på 82,50 %. De budgetterede indtægter forventes opnået efter opkrævning af ventelistegebyr, vinterleje, renter m.v.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

1. At Forretningsudvalget tager opgørelsen til efterretning.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 11-09-2012

Orienteringen taget til efterretning.