Nr.5 - Baderegler - ny skiltetekst til høring

Sagsnr.: 12/16432

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal udtale sig til forslag om opsætning af et nyt skilt med baderegler ved pingvinbroen.


Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Erhvervsudvalget vedtog på møde den 6. februar 2012 nye ordens- og sikkerhedsregler i forbindelse med Nivå Pingvinernes og Nivå Vandski Klubs aktiviteter i Nivå Havn.


Reglerne omfatter følgende bestemmelser:


·        Badning er forbudt i havneområdet og må kun finde sted på afmærkede områder.

·        De afmærkede områder omfatter den nuværende pingvinbro på havnens østside inden for afspærringen med blåser og strandarealet.

·        Badning fra den nuværende pingvinbro i det afspærrede område i perioden 1. april – 30. september er kun tilladt i tidsrummet kl. 22.00 – kl. 9.00.


Der blev i forsommeren sat et skilt op ved pingvinbroen med angivelse af badereglerne.


Der har imidlertid været kritik af skiltets ordlyd, der opfattes som svært forståelig. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til et nyt skilt med en mere enkel tekst.


Forslaget forelægges Forretningsudvalget til udtalelse. Forslaget er endvidere sendt til høring hos Nivå Pingvinerne og Nivå Vandski Klub.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

1. At Forretningsudvalget udtaler sig til forslaget om ny skiltetekst.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 11-09-2012

Forretningsudfalget foreslår teksten i første afsnit ændret til:

"Badning er forbudt fra kl. 9 til kl. 22 på grund af sejlads i dag- og aftentimerne".