Nr.3 - Servicebygning - anlægsudgifter

Sagsnr.: 07/22411

 

Beslutningstema

Orientering om en række delposter m.v. i forbindelse med opførelse af servicebygningen på Nivå Havn.


Sagsfremstilling og økonomi

Et medlem af Forretningsudvalget har efterspurgt specifikationer på en række delposter m.v. i forbindelse med opførelse af servicebygningen på Nivå Havn.


Administrationen kan oplyse følgende til forespørgslen:


Udbud

Der blev ikke anvendt ekstern hjælp til udarbejdelse af udbudsmateriale.


Administration

Administrationen registrerer ikke tidsforbrug på sagsbehandling og opgavevaretagelse. Det er derfor ikke muligt at opgøre administrationsudgifter i forbindelse med byggeriet. Sagen er heller ikke belastet af administrationsudgifter.


Attester

En opgørelse over tilslutningsafgifter og attester, som er indeholdt i totalentreprisen, forventes at foreligge til forretningsudvalgets møde.


Jord

Uforudsete udgifter i forbindelse med deponi af forurenet jord 31.000 kr.

Overskudsjord i forbindelse med byggeriet blev midlertidigt deponeret i Græsted, indtil der forelå prøveresultater vedrørende forureningen. Da prøverne forelå, viste det sig, at forureningen var af en art, der betød at jorden skulle køres til deponi i København.


Inventar

Udgifter til mindre inventar som sæbeholdere m.v. er afholdt af Kommunale Ejendomme.


Solfangeranlæg

Beregninger vedrørende rentabilitet af solfangeranlægget vedlægges som bilag til dagsordenen.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 11-09-2012

Orienteringen taget til efterretning.

Opgørelse over tilslutningsafgifter og attester sendes til forretningsudvalgets medlemmer.