29-11-2012 kl. 16:30
Stortrommen

Medlemmer

Per Frost Henriksen

Jørgen Winston Rasmussen

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Per Paag

Poul Teichert

Lars Andersen

Afbud

Ingen

29-11-2012 kl. 16:30
Stortrommen

Medlemmer

Per Frost Henriksen

Jørgen Winston Rasmussen

Ole Bergmann

Lars Søndergaard

Per Paag

Poul Teichert

Lars Andersen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Godkendt.


Nr.2 - Parkering ved Nivå Havn

Sagsnr.: 12/20734

 

Beslutningstema

Drøftelse af mulighed for etablering af yderligere parkeringsareal ved Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget har gentagne gange drøftet parkeringsproblematikken i Nivå Havn.


Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard udarbejdede som bekendt oplæg til en udviklingsplan for havnen i 2009. Administrationen har forespurgt om prisen på en revideret udviklingsplan med fokus på i første omgang at få løst parkeringsproblematikken og siden en udbygning og opdatering af havneområdet.


Arkitektfirmaet har meldt tilbage, at en revidering af planen fra 2009 kan udføres for en beskeden regulering af prisen på 40.000 kr. ekskl. moms. Firmaet kan udarbejde et selvstændigt notat, hvor de undersøger mulighederne for vinteropbevaring og parkeringsproblematik, hvor løsningen kan udvikles både med hensyn til arealressourcer på havnen og på arealer udenfor havnen. Firmaet kan udføre et sådant notat for 10.000 kr. ekskl. moms.


Bjarne Steen Larsen, Plan og Miljø vil på mødet orientere nærmere om plangrundlaget for området, herunder om kravene til opdatering af lokalplanen.Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

 1. At Forretningsudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en revideret udviklingsplan for havnen.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Forretningsudvalget anbefaler overfor Plan- og Klimaudvalget:

 • At der sker en optimering af parkeringsmulighederne på arealet vest for Strandvejen i forbindelse med arrangementer på havnen.
 • At der igangsættes en revision af lokalplanen for området.

Nr.3 - Prioritering af emner til behandling på Forretningsudvalgets møder

Sagsnr.: 12/34748

 

Beslutningstema

Fortsat drøftelse af sag vedrørende prioritering af emner til behandling på Forretningsudvalgets kommende møder.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget drøftede på møde den 11. september 2012 et forslag fra næstformanden om prioritering af emner til drøftelse på udvalgets kommende møder. Til mødet forelå bilag, der beskriver de enkelte forslag nærmere.


Udvalget vedtog at:

Følgende emner prioriteres til igangsætning i den nærmeste fremtid:

 • Hjemmeside for havnen
 • Masteskur
 • Parkeringsplads

Følgende emner forbliver på listen til igangsætning senere:

 • Betalingsautomat til gæsteleje
 • Differentierede indskud som tilgodeser bådpladslejere med små både
 • Motions- og legerum
 • Selvforvaltning

Følgende nye emner tilføjes listen:

 • Etablering af pæle i stedet for kæder til at holde broer
 • Belysning på havnen optimeres

Endvidere vedtog Forretningsudvalget at genoptage sagen på dette møde og herefter sende sagen til behandling i Fritids- og Erhvervsudvalget.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvlget drøfter prioriteringen af emner.
 2. At sagen oversendes Fritids- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Belysning på havnen opføres på listen til igangsætning i den nærmeste fremtid.

Etablering af pæle i stedet for kæder opføres på listen til igangsætning senere.


Sagen oversendes til Fritids- og Erhvervsudvalget.

Nr.4 - Serviceafgift for bådpladslejere med bopæl i deres båd

Sagsnr.: 12/42398

 

Beslutningstema

Drøftelse af forslag om indførelse af en serviceafgift for bådpladslejere, der har fast bopæl i deres båd.


Sagsfremstilling og økonomi

Næstformand Jørgen W. Rasmussen har fremsendt forslag om, at der indføres bestemmelser om en serviceafgift for bådpladslejere med fast bopæl i deres båd.


Der betales p.t. for el efter forbrug, men der betales ikke for vand og renovation, ligesom der ikke betales for brug af havnens bad og toilet.


Bådpladslejen omfatter ikke de udgifter, som bopæl i båden medfører. Næstformanden foreslår derfor, at der indføres bestemmelser for bopæl i båd og en serviceafgift. Næstformanden anfører, at en serviceafgift, som dækker de faktiske udgifter vil blive urealistisk høj, men at en niveau svarende til 20 kr. pr. uge eller 3.600 kr. pr. halvår måske vil være mulig. Til sammenligning oplyses det, at Fredensborg Forsyning opkræver ca. 9.000 kr. pr. år for vandforbrug, vandafledning og renovation for en almindelig husstand.


Regulativet for Nivå Havn skal i givet fald tilrettes efter ovenstående forslag.


Administrationen foreslår, at Forretningsudgvalget drøfter forslaget, og at der - såfremt forslaget nyder fremme - fremlægges konkret forslag til bestemmelser og takst for en serviceafgift på næste møde.


Til orientering vedlægges Ordensreglement for Skive Søsportshavn. Af bilag 2 til reglementet fremgår bestemmelser vedrørende fast bopæl i både.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

 1. At Forretningsudvalget beslutter, om der skal indføres regler for serviceafgift for bådpladslejere med bopæl i deres båd.
 2. At der i givet fald fremlægges konkret forslag til bestemmelser og takst for en serviceafgift på næste møde.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Det blev besluttet ikke at indføre en serviceafgift på nuværende tidspunkt.

Havnefogeden sørger for, at der opkræves betaling for strøm fra de bådpladslejere, der har bopæl i deres båd.

Nr.5 - Priser for gæstepladsleje

Sagsnr.: 12/35655

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal drøfte en eventuel justering af priserne for leje af gæstepladser.


Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget besluttede på møde den 31. maj 2012 at tage spørgsmålet om priser for gæstepladsleje op til drøftelse. Samtidig blev det aftalt, at Per Paag indhenter priser og data fra andre havne.


Per Paag vil medbringe en oversigt med oplysninger om priser m.v. til mødet.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

1. At Forretningsudvalget drøfter priser for gæstepladsleje med henblik på eventuel justering fra 2013.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

De fremlagte oplysninger om takster i øvrige havne i området gav ikke anledning til ændring af taksterne.

Taksterne for gæstepladsleje fastholdes derfor i 2013.

Nr.6 - Takster og indskud 2013

Sagsnr.: 12/50235

 

Beslutningstema

Beregning af nye takster og indskud for 2013.


Sagsfremstilling og økonomi

Indskuddet reguleres i forhold til udviklingen i nettoprisindekset fra juli 2011 til juli 2012.


Takster er reguleret med kommunens fremskrivning fra 2012 til 2013 på 1,53 %.


Takster for gæstepladsleje er ikke reguleret, idet det afventer Forretningsudvalgets drøftelse af eventuelle ændrede takster herfor.


Der vedlægges en oversigt med beregningen af nye takster for 2013 (ekskl. gæstepladsleje).


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

 1. At Forretningsudvalget godkender indskud og takster for 2013.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Indskud og takster for 2013 godkendt.

Gæstelejemål fastsættes til 140 kr. og 160 kr. inklusiv el.

Sætningen "Ophold fra kl. 16.00 - kl. 24.00 - 50 kr." udgår. 


Nr.7 - Budget 2013

Sagsnr.: 12/50235

 

Beslutningstema

Orientering om budget 2013.


Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har godkendt budget 2013 for Nivå Havn. Budgettet er reduceret med et generelt effektiviseringsbidrag på 1,5 % - en reduktion som er gældende for alle institutioner i kommunen.


Der vedlægges en sammenlignende opstilling, der viser budget 2012 og 2013.


Heraf fremgår det, at de foretagne korrektioner i budget 2012 ikke er slået igennem i 2013. Det gælder budgettet til drift af servicebygningen samt personaleudgifter og refusioner vedrørende flexjob. Budget 2013 skal derfor tilrettes med disse korrektioner.


Bådpladsleje bør endvidere opskrives i forhold til de forventede indtægter.Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

 1. Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.8 - Orientering om ekstra udgifter forbundet med ansættelse af ny havnefoged

Sagsnr.: 12/22507

 

Beslutningstema

Orientering om udgifter forbundet med nyansættelse af havnefoged.


Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget vedtog på møde 31. maj 2012, at udgifter forbundet med opsigelse og ansættelse af ny havnefoged finansieres af havnens opsparede midler, og at udvalget efterfølgende orienteres om udgifterne.


Udgifter forbundet med nyansættelsen kan opgøres til: 


Annoncering

Overlap 1 måned – løn

Ekstra timer, afgående havnefoged

Feriepenge afgående havnefoged

Reception og gave afgående havnefoged

Arbejdstøj ny havnefoged (ca.)

3.098 kr.

37.331 kr.

54.611 kr.

42.389 kr.

11.978 kr.

7.000 kr.

I alt

156.407 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Orienteringen taget til efterretning.


Nr.9 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 07/6447

 

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og ideer i og omkring havnen.


Sagsfremstilling og økonomi

Overskrifterne for havnefogedens orientering er følgende:


Følgende er foretaget på havnen siden sidste møde:

 • Kontinuerlig reparation af broer
 • Reparation af mastestativ
 • Udsendt tilmelding til vinteropbevaring
 • Indsamling af betonklodser fra sommerparkeringen
 • Opstilling af mastestativer
 • Vilkårlig udlægning af bådstativer på P-arealerne
 • Opmåling og endelig placering af bådstativer (opbevaring for vinteren 12/13)
 • Fælles bådoptagning den 13. og 20. oktober samt den 3. november
 • Servicebygningens varmeanlæg/ventilation omstillet til vinterdrift
 • P-mulighed på trekanten (bålpladsen) og ved Trekosten er etableret
 • Betonklodser er opstillet til beskyttelse af både der står yderligt langs vejen eller ned til miljøhuset
 • Afsendt ansøgning til Miljøcenter Roskilde om ny femårig klaptilladelse for max. 3000 m3 oprenset sediment pr. år fra indsejlingen

Efter bådoptagningen er den foreløbige status, at der befinder sig 196 både på land, 28 hjemme privat og 37 i vandet. Nærmere præcisering vil foreligge til mødet den 29.11.


Det er aftalt med Park og Vej, at vi kan låne plads samt værksted til klargøring af ny havnebåd.


Arbejdet omkring Nivå Havns nye hjemmeside forventes færdig inde foråret, arbejdet startes op i december.


Havnen er ved at blive lukket ned for vinteren. Vandslanger skal indsamles, vandanlæg på broerne og P-pladserne vil blive lukket og tømt sidst i uge 47.


Vedrørende servicebygningens tre offentlige toiletter - de to er lukket, mens handicaptoilettet holdes åbent hen over vinteren fra kl. 06.00 til 18.00 frem til den 1. marts.


Havnekontoret er i december, januar og februar delvis lukket grundet ferie og afspadsering.

Der vil i perioden blive foretaget gennemgang af havnen for skader eller hærværk, samt tømning af affaldsposer.


Kontakt til havnen kan altid ske ved telefon, fax, sms, mail eller brev. Nærmere oplysning vil være opslået på havnekontorets dør.Havnefogeden foreslår, at der etableres afspærring til arealet ved Stenhuset. Nøgle administreres af havnekontoret.

På arealet etableres der nummererede pladser til opbevaring af bådautotrailers, der tilhører både, der har fast plads i havnen.


Pris for bådautotrailer plads i sommersæson 15. maj til 1. november 500 kr.


I vinterperioden er pladsen først og fremmest reserveret til opbevaring af både, der er taget op for vinteren.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Orienteringen taget til efterretning.

Havnefogeden orienterede endvidere om placering af både i vintersæsonen.

Forslaget om etablering af pladser til opbevaring af bådautotrailers ved Stenhuset godkendt.

Nr.10 - Fastlæggelse af Forretningsudvalgets møder i 2013

Sagsnr.: 12/49371

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal fastlægge en møderække for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at der afholdes fire møder på følgende datoer:


torsdag den 14. marts 2013

tirsdag den 23. maj 2013

tirsdag den 3. september 2013

tirsdag den 26. november 2013


alle dage kl. 16.30.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At Forretningsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

Følgende mødedatoer blev godkendt:

Torsdag den 14. marts

Tirsdag den 3. september

Tirsdag den 26. november

Alle dage kl. 16.30


Der afholdes endvidere et møde i maj - datoforslag udsendes af administrationen.

Nr.11 - Eventuet

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

På næste møde gives en orientering om forbrugsudgifterne for servicebygningen for kalenderåret 2012.


Problemet med erosion af kajkanten ved fritidsfiskerne blev endnu en gang påpeget. Havnefogeden tager sagen op med Center for Kommunale Ejendomme og Arealer.


Problemer omkring renovation søges afklaret ved kontakt mellem brugerne og havnefogeden.