Nr.5 - Priser for gæstepladsleje

Sagsnr.: 12/35655

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal drøfte en eventuel justering af priserne for leje af gæstepladser.


Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget besluttede på møde den 31. maj 2012 at tage spørgsmålet om priser for gæstepladsleje op til drøftelse. Samtidig blev det aftalt, at Per Paag indhenter priser og data fra andre havne.


Per Paag vil medbringe en oversigt med oplysninger om priser m.v. til mødet.


Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.


Indstilling

1. At Forretningsudvalget drøfter priser for gæstepladsleje med henblik på eventuel justering fra 2013.


Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 29-11-2012

De fremlagte oplysninger om takster i øvrige havne i området gav ikke anledning til ændring af taksterne.

Taksterne for gæstepladsleje fastholdes derfor i 2013.