Nr.3 - Service- og toiletbygning - drift og vedligehold

Sagsnr.: 12/14932

 

Beslutningstema

Fastlæggelse af ansvarsfordeling i forbindelse med drift og vedligeholdelse af service- og toiletbygningen på Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Service- og toiletbygningen henhører under havnens regi. Kommunen yder et driftstilskud, idet offentligheden har adgang til at benytte toiletter i bygningen.


Der er afsat i alt 150.000 kr. til drift af service- og toiletbygningen i 2012. Heraf er 120.000 kr. brugerfinansieret, mens det kommunale driftstilskud udgør 30.000 kr.


Driftsudgifter det første år er skønsmæssigt anslået til:

El

Vand

Rengøring

Vedligehold

50.000 kr.

30.000 kr.

70.000 kr.

0 kr.

I alt

150.000 kr.


Som anført er der tale om anslåede beløb. Drifts- og vedligeholdelsesbudgettet for de kommende år må forventes at skulle justeres afhængigt af, hvor store de faktiske udgifter bliver det første år. Der vil endvidere skulle afsættes budget til vedligeholdelse af bygningen.


Administrationen har drøftet spørgsmålet om drift af de tekniske anlæg og vedligeholdelse af bygningen med Center for Kommunale Ejendomme og Arealer (KEA). KEA har tilbudt at stå for disse opgaver, idet centret har kompetencer hertil, og der endvidere vil blive en ensartethed i forhold til de øvrige bygninger på havnen. Havnefogeden vil således komme til at varetage den daglige drift og tilsyn med bygningen, ligesom han vil fungere som kontaktperson til KEA. Administrationen finder, at det vil være en god løsning, bl.a. fordi det p.t. er uvist, om den kommende havnefoged besidder de nødvendige tekniske kompetencer til at varetage disse opgaver.


Til orientering vedlægges aflæsning af vand- og elmålere pr. 30. april 2012. Havnefogeden kan på mødet orientere nærmere om opstart og status for funktionerne.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1. At den skitserede ansvarsfordeling mellem Kommunale Ejendomme og Arealer og havnefogeden godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 31-05-2012

Indstillingen følges.


På næste møde ønskes en orientering om indregulering af ventilation og varmegenindvinding. Specielt om driften i vintermånederne, hvor der ikke genereres fugt fra badning, og hvor bygningen holdes frostfri med elradiatorerne.