Nr.127 - Orientering - Evalueringsrapport vedrørende Nordsjællands Park & Vejs virksomhed 2014-2016

Sagsnr.: 17/16565

 

Beslutningstema

Orientering om rapport vedrørende Nordsjællands Park og Vejs virksomhed 2014 – 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner har i beslutningen om at etablere Nordsjællands Park og Vej (NSPV) pr. 1. januar 2014, udtrykt ønske om at fællesskabet evalueres ved udgange af 2016.

 

Bestyrelsen for NSPV har den 15. marts 2015 besluttet at denne evaluering udføres som en intern rapportering om fællesskabets virke og at evalueringen efterfølgende sendes til de to Byråd. Fredensborg kommune har således ikke været involveret i udarbejdelsen af evalueringen.

 

Rapporten har været behandlet af formandsskabet for NSPV samt på bestyrelsesmøde i NSPV.

 

NSPV kommer i evalueringsrapporten med en række anbefalinger:

 

  • At der fortsat arbejdes med opgavesnitfladerne mellem NSPV og ejerkommunerne med henblik på at overdrage det fulde ansvar til fællesskabet. Derudover gennemføres en analyse af alle opgaverne på området, og en afdækning af, hvor der er synergier for et fællesskab, økonomisk og kompetencemæssigt.
  • At det fulde kontraktholder ansvar for anlægsopgaverne overdrages til NSPV med henblik på at udnytte mulighederne for fælles udbud og samle byggestyringskompetencerne i en organisation.
  • At asfaltopgaverne samles i NSPV med henblik på at opnå størst mulige synergier i forbindelse med tilstandsvurdering, planlægning og udbud.
  • At NSPVs materielgårde reduceres fra tre til to, idet materielgråden på Møllevej nedlægges, og der inden endelig beslutning tages udarbejdes forslag til en ”fall-back option” for Fredensborg Kommune, hvis NSPV opløses.
  • At ansvaret for tilsyns og tilstandsregistrering for park- og vejområderne (fx tilstandsvurderinger af veje) overdrages entydigt til NSPV.
  • At NSPV benyttes til at gennemføre alle fælles udbud på områderne.
  • Der foretages en analyse af, om yderligere områder indenfor ejendomsdrift med fordel kan overføres til fællesskabet.

 

Administrationen har kort kommenteret disse fremadrettede anbefalinger (se bilag). Administrationen følger i samarbejde med NSPV op i forhold til anbefalingerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017

Orientering tages til efterretning. Udvalget anbefaler, at NSPV har fokus på kommunikation om opgaver og opgaveløsning. Der arbejdes videre med de i evalueringen rejste spørgsmål om snitflader mv.

Ulla Hardy-Hansen (C) tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler Plan-, Miljø, – og Klimaudvalgets indstilling.


Ulla Hardy-Hansen (C) tog forbehold, idet hun ønsker flere ressourcer til Nordsjællands Park og vej.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (F), Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 2 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C))


Liste C undlod at stemme, idet Liste C ønsker flere ressourcer til Nordsjællands Park og vej.