Nr.126 - Teglbuen 1 - ønske om erhvervsområde

Sagsnr.: 17/13503

 

Beslutningstema

Stillingtagen til om en del af Teglbuen 1 i Nivå skal søges udlagt som erhvervsområde forbeholdt transporttunge virksomheder.

Sagsfremstilling og økonomi

Revision af Fingerplanen

I april 2016 blev en revision af den gældende Fingerplan igangsat (Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).


Fingerplanen revideres af Erhvervsstyrelsen i to spor:

·     Et spor 1 som har fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen

·     Et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.


Spor 1 er færdigbehandlet, vedtaget og offentliggjort. Kommunens ønsker til Spor 2 blev behandlet i Plan- Miljø og Klimaudvalget d. 9. maj, Økonomiudvalget d. 22. maj og i Byrådet d. 29. maj 2017. Under dette dagsordenspunkt blev der behandlet forskellige ønsker til generelle ændringer af Fingerplanen, samt forskellige ønsker fra grundejere til ændringer af arealanvendelser indenfor Fingerplanen.


Denne konkrete sag er et tillæg til dagsordenspunktet for spor 2 som blev behandlet i maj måned.


Baggrund for sagen

Efter at dagsordenspunktet for fingerplanrevisionens spor 2 blev politisk behandlet i maj måned, er administrationen blevet opmærksomme på, at en del af Teglbuen 1, 2990 Nivå, matr. 3g Niverød By, Karlebo er velegnet til erhvervsmæssige formål. Administrationens opmærksomhed blev henledt på denne matrikel, da en større transporttung virksomhed i maj måned henvendte sig til kommunen, med ønske om en motorvejsnær placering til deres virksomhed. Virksomheden forhørte sig i den forbindelse om, hvorvidt de kunne etablere deres virksomhed på Teglbuen 1.


Administrationen orienterede virksomheden om, at det på nuværende tidspunkt ikke ligger inden for kommunens kompetence at planlægge for erhverv i området. Det skyldes at en del af matriklen er udlagt som kystkile med Erhvervsstyrelsen som myndighed og en del som transportkorridor med Trafikstyrelsen som myndighed (se bilag 4 for illustration).


Administrationen vurderer imidlertid, at en del af arealet vil kunne have stor værdi, specielt for transporttunge virksomheder


Kommunalt behov for erhvervsarealer til transporttunge virksomheder

En redegørelse for lokalisering af erhverv og arealer til erhverv i Fredensborg Kommune der forelægges Plan-, Miljø og Klimaudvalget på dette møde i august 2017 viser, at kommunen kun har ét areal som tilfredsstiller behovet for større transporttunge virksomheder, nemlig en høj miljøklasse og en motorvejsnær placering. Dette areal ligger i det vestlige Humlebæk og optages pt. af virksomheden Coloplast.


Planlægning for transporttunge erhverv er også noget der er fokus på i den nye planlov, hvor konkrete bestemmelser sikrer, at kommunerne forbeholder arealer nær større vejanlæg til transport- og logistik virksomheder. Hvis Byrådet ønsker at kunne lokalisere transport- og logistikvirksomheder i kommunen, vurderer administrationen at det vil være hensigtsmæssigt at søge Erhvervsstyrelsen om ændring af en del af Teglbuen 1, til erhvervsareal forbeholdt transporttunge virksomheder.


I forhold til Fingerplanens kystkiler, har det hidtil været praksis at kommunale ønsker om at udtage arealer mødes af staten, med krav om at tilsvarende areal med tilsvarende kvalitet inddrages i kystkile. Dertil kommer at planlovens regler om byvækst indebærer at der enten skal kunne dokumenteres et behov, hvis en kommune ønsker nye arealer udlagt til byudvikling. Eller at der udtages et tilsvarende areal et andet sted i kommunen.


Da kommunen ikke har ledige arealer forbeholdt transporttunge virksomheder, og da det helt tydeligt er en statslig interesse at kommunen tilvejebringer sådanne arealer, vil der overfor Erhvervsstyrelsen kunne argumenteres for, at erhvervsarealerne skal kunne udtages af kystkile og indgå i kommuneplanen, uden udpege erstatningsarealer.


Beskrivelse af området ved Teglbuen 1

Teglbuen 1, matr. 3g Niverød By, Karlebo omfatter et areal på omkring 8,4 ha i det vestlige Nivå. Matriklen ejes af DSV Miljø A/S og er beliggende i landzone. Mod øst afgrænses matriklen af erhvervsområdet ’Karlebo Teglværk’ og det blandede bolig- og erhvervsområde ’Niverød erhvervsområde’. Mod vest afgrænses matriklen af Helsingørmotorvejen. Stik nord afgrænses matriklen af åbent land, og mod nordøst af byzone med lokalplan for et nyt boligområde, som endnu ikke er realiseret. Mod syd afgrænses matriklen af Vejenbrødvej og det åbne land. Størstedelen af matriklen er tilgroet af buske, træer og højt græs.


Miljøklasser og afstandskrav

Virksomheder opdeles i planlægningen efter en skala fra 1 til 7, hvor 7 er de mest miljøbelastende virksomheder. For hver miljøklasse er fastlagt vejledende afstandskrav fra støjfølsom anvendelse, f. eks. boligområder.


Administrationen har lavet en analyse af, hvilke miljøklasser der kan indpasses på Teglbuen 1. I denne analyse er taget højde for, at der er planlagt for et nyt boligområde nord for området, og at der ligger eksisterende boliger øst for Teglbuen 1, i et område som i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig- og erhverv.


Analysen viser at der kan indplaceres områder til miljøklasse 5 og 6 på matriklen. De tekniske detaljer fremgår af bilag 3.


Forslag til nye erhvervsarealer på Teglbuen 1

En del af Teglbuen 1 er særdeles velegnet til erhverv, da den ligger mellem et eksisterende erhvervsområde og Helsingørmotorvejen. Specielt transporttunge virksomheder vil have stor glæde af placeringen, da der er kort afstand til motorvejen og da den tunge trafik fra virksomhederne kan føres uden om støjfølsomme områder i byen.


Administrationen har udarbejdet to forslag til hvordan nye erhvervsarealer kan disponeres på Teglbuen 1. For begge forslag gælder, at det alene er området som nu er udlagt til kystkile der søges om ændret til erhvervsareal. Herved fastholdes Trafikstyrelsens areal til fremtidig transportkorridor. Administrationen vurderer i denne forbindelse, at udlæggene ikke vil kompromittere naturoplevelsen omkring Nivå betydeligt. Dette skyldes at arealet ligger ’gemt’ imellem et eksisterende erhvervsområde og høj tæt beplantning langs motorvejen. Forandringen på arealet vil primært opleves for de erhvervsdrivende øst for området. Med fremtidige lokalplaner for området vil administrationen kunne fastsætte yderligere krav om beplantningsbælter mod boligområder og det åbne land.


Forslag 1

Forslaget er illustreret på bilag 1, og med dette forslag muliggøres udlæg til nyt erhvervsområde i den nordlige- og østlige del af matriklen. Områderne tættest på boliger fastsættes til en lavere miljøklasse, således at de vejledende afstandskrav overholdes. Med dette forslag muliggøres et areal på omkring 27.000 m2 til erhverv.


Forslag 2

Forslaget er illustreret på kortbilag 2, og med dette forslag udlægges der nyt erhvervsområde alene på den nordlige del af matriklen. Med dette forslag muliggøres et areal på omkring 15.300 m2 til erhverv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Fredensborg Kommune indsender ønske til revision af Fingerplanen spor 2 om udlæg af nyt erhvervsområde forbeholdt transporttunge erhverv


Enten

  1. Den nordlige- og østlige del af matriklen som det fremgår af forslag 1 og bilag 1

eller

  1. Alene den nordlige del af matriklen som det fremgår af forslag 2 og bilag 2

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017

Et flertal på 7: B, C, O, V og Carsten Nielsen og Rasmus Østrup Møller (A) anbefaler den administrative indstilling punkt 1, og bemærker at dette i endnu højere grad aktualiserer kommunens ønske om nordvendte motorvejsramper.

 

Hanne Berg (F) stemmer imod, idet der ikke er foreslået et erstatningsareal i forbindelse med Kystkilen og at hun derfor ønsker mindst mulige areal (forslag 2) vedtaget og Ergin Özer (A) idet han alene ønsker den nordlige del af arealet udlagt til erhvervsområdet, men i øvrigt støtter argumentationen for nordvendte ramper.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning.


Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (U.P) stemmer imod, idet der ikke er foreslået et erstatningsareal i forbindelse med Kystkilen og at de derfor ønsker mindst mulige areal (forslag 2) vedtaget

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For: 24 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Charlotte Bie (I), Helle Abild Hansen (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 3 (Ergin Øzer (A), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (F))


Liste F stemte imod, idet der ikke er foreslået et erstatningsareal i forbindelse med Kystkilen og at de derfor ønsker mindst mulige areal (forslag 2) vedtaget.


Ergin Özer (A) stemte imod, idet han alene ønsker den nordlige del af arealet udlagt til erhvervsområdet, men i øvrigt støtter argumentationen for nordvendte ramper.