Nr.113 - 1. behandling af budget 2018 - 2021

Sagsnr.: 17/18237

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet samt tages stilling til udviklingsbidraget til Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2018 og overslagsår til Byrådets 1. behandling.


Det anbefales, at administrationens budgetvurdering, i overensstemmelse med tidligere års praksis, lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til Byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret den 25. og 26. august 2017 umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


Det foreslås, at frist for partiernes ændringsforslag er søndag den 10. september kl. 23.59. Ændringsforslag sendes til borgmester, cc. kommunaldirektør og økonomichef.


Såfremt der skal søges om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelse skal der indsendes ansøgning herom senest den 1. september.Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne og senest den 10. september 2017 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget fra kommunerne til Region Hovedstaden. Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2018-2021 svarer til det fastsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner og udgør 133 kr. pr. indbygger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationens budgetforslag sendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2018-2021.
  2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforlag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen den 25. september, fastsættes til søndag den 10. september kl. 23.59.
  3. At der skal træffes beslutning om der skal søges om fritagelse for individuel sanktion i forbindelse med en eventuel skatteforhøjelse.
  4. At Byrådet godkender Regions Hovedstadens forslag på 133 kr. pr. indbygger til udviklingsbidrag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler administrationens indstillinger. For så vidt angår indstillingens punkt 3 anbefaler Økonomiudvalget, at Fredensborg Kommune ikke søger om fritagelse for individuel sanktion.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.