Nr.136 - Liberal Alliance anmoder om sag vedr. kommuneplanen 2017 / Humlebæk syd

Sagsnr.: 17/20678

 

Beslutningstema

Liberal Alliance anmoder om optagelse af sag vedr. kommuneplan 2017 på dagsordenen.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplan 2017 er der tilkendegivelser om, at Humlebæk Syd ikke skal udbygges for nuværende, hvilket Liberal Alliance er enig i. 


Det fremgår desuden af planen, at den primært retter sig mod nærhed til hovedstaden, og Liberal Alliance er af den opfattelse, at vi også skal tænke i retning mod Hillerød.


Endelig fremgår det, at målet er en tilvækst på 100 boliger om året.


Set i lyset af, at Supersygehuset i Hillerød forventes færdigt i 2021, og Novo Nordisk er færdige med deres udvidelse i 2019 ønsker Liberal Alliance, at der sættes tempo på udbygningen i kommunen, idet det må forventes, at der vil blive en væsentlig øget bosætning af erhvervsaktive borgere i Nordsjælland og vi finder det vigtigt, at det ikke kun er i nabokommunerne, at tilflytterne bosætter sig.


Det forhold, at Humlebæk Syd ikke skal udbygges for nuværende, hvilket vi er enige i, og som vi antager bliver besluttet på byrådsmødet den 25. september, sammenholdt med udviklingen i antallet af arbejdspladser omkring Hillerød, mener vi er forhold, som ikke blev inddraget i forbindelse med drøftelse af Fingerplanen og udtagelse af arealer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

På den baggrund foreslår Liberal Alliance:

  1. At vi er mere ambitiøse i forhold til boligtilvæksten i kommunen, således at vi har fokus på, at der frem mod 2021 vil være en øget efterspørgsel efter byggegrunde i Nordsjælland, og at en tilvækst på 100 boliger om året ikke er tilstrækkeligt.
  2. At vi, henset til at der ikke er planer om udbygning af Humlebæk Syd sammenholdt med den forventede udvikling omkring Hillerød, genbehandler punktet vedrørende Fingerplan 2 (behandlet 19. juni 2017) og at vi i den forbindelse ser på, om der kan udtages områder med henblik på eventuel senere bebyggelse. En udtagning af områder, kunne være en foreløbig erstatning for Humlebæk Syd samtidig med, at vi ville kunne stille byggegrunde til rådighed for de mange erhvervsaktive, der forventes at ville bosætte sig i Nordsjælland - og gerne Fredensborg Kommune - de kommende år. Der har allerede været områder i spil i forbindelse med behandlingen af Fingerplanen, hvor lodsejere har søgt om udtagelse (matrikel 1ø, 12e og 7d) som kunne genovervejes. Det kunne desuden være områder, som administrationen, med deres kendskab til reglerne omkring fingerplanen og kommuneplanen pegede på - herunder områder med nærhed til Hillerød - ifald der er et flertal i byrådet, som er enige heri. 

Beslutning i Byrådet den 25-09-2017

Drøftelse foretoges.