Nr.153 - Endelig vedtagelse af lokalplan F116 og kommuneplantillæg nr. 1

Sagsnr.: 16/35136

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan F116 for et område ved Præstemosevej i Fredensborg samt kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 at fremlægge forslag til Lokalplan F116 for et område ved Præstemosevej i Fredensborg samt forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.


Planområdet i dag

Planområdet omfatter et areal på omkring 7.700 m2 ved Kongevejen i Fredensborg. Området ligger i byzone. Mod øst afgrænses området af Kongevejen med bagvedliggende bolig- og erhvervsområde. Mod syd, nord og vest afgrænses området af et eksisterende udbygget erhvervsområde. Området har tidligere været anvendt af Sika Danmark A/S, men er i dag ubenyttet, da den nuværende ejer ikke selv har behov for at udnytte pladsen.

 

Lokalplan- og kommuneplantillæggets indhold

Lokalplanen giver mulighed for detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper samt kontor og serviceerhverv. Butikker, kontorer og serviceerhverv skal etableres indenfor rammerne af det eksisterende højlager, der er på ca. 2.700 m2. Der kan etableres kontor og servicearealer på op til 1.500 m2. Butikkerne kan etableres i et omfang på op til 1300 m2 med åben varegård på op til 700 m2.


Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 ændrer anvendelsen i rammeområde FE 02 fra erhvervsområde, til område med særligpladskrævende varer, kontor og serviceerhverv.


Lokalplan og kommuneplantillæg kan ses i bilag 1 og 2

Lokalplanforslaget som blev sendt offentlig høring kan ses i bilag 4

 

Offentlig høring af planforslagene

Lokalplan- og kommuneplantillægget var i offentlig høring fra den 29. juni 2017 til den 24. august 2017. I høringsperioden indkom 5 høringssvar:


      Beboer på Præstevej 16

      Beboer på Præstevej 22

      Beboer på Præstemosevej 1

      Beboer på Kongevejen 50

      Virksomheden K3 Ejendomme


Høringssvarene fra høringen d. 29. juni 2017 – 24. august 2017 omhandlede følgende forhold:

 • Ønske om en overordnet plan for området vest for Kongevejen, således at området sammentænkes med den udvidede kirkegård mod øst.
 • Bekymring for at trafik, støj og belysning vil skæmme i området og komme til gene for beboelsesbyggerierne omkring lokalplanen.
 • Konkrete forslag til ændringer af lokalplanen indsendt af udvikler af grunden Brian Schou.

Efter den almindelige høring, var lokalplan- og kommuneplantillægget i en ekstra 14 dages høring, fordi udvikler havde tilvejebragt en støjredegørelse som viste, at aktiviteterne på grunden ikke overskrider miljøstyrelsen grænseværdier, og at der derfor ikke længere var krav om støjhegn mod nærtliggende boliger. Støjhegnet blev derfor udtaget af lokalplanen og sendt i en ekstra høring fra d. 13. – 27. september 2017. I høringsperioden indkom 2 høringssvar:


 • Beboer på Kongevejen 50
 • Beboer på Præstemosevej 3

Høringssvarene fra høringen d. 13. – 27. september 2017 omhandlede følgende forhold:

 • Bekymring for at trafik, støj og belysning vil skæmme i området og komme til gene for beboelsesbyggerierne, herunder krav om erstatning for tabt herlighedsværdi hvis planlægningen gennemføres.
 • Indsigelse imod at støjhegnet tages ud af planlægningen.

Høringssvarene i deres fulde længde, samt administrationens kommentarer kan ses i bilag 3.


Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i lokalplanen. Det skyldes følgende forhold:


 • Udvikleren (K3 Ejendomme), har under den offentlige høring indsendt en støjredegørelse der viser, at miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overholdes uden etablering af støjhegn. Dette sker imidlertid under forudsætning af at,
  • Indgangspartiet til butikken rykkes mod vest
  • Parkeringspartiet mod nord opdeles af et hegn
  • Vareindleveringen sker i den nordlige del af planområdet
  • Der ikke længere kan etableres vaskehal i området

Lokalplanen er tilrettet således at der ikke længere er krav om støjhegn, under forudsætning af at ovenstående forhold imødekommes. Lokalplanen fastsætter krav om etablering af en hæk mod Kongevejen som erstatning for støjhegnet.


 • På baggrund af høringssvar med bekymring for lysgener i området, er der indsat bestemmelse som fastsætter forbud mod lys i områdets pylon samt på bygningsfacaden mod Kongevejen. Herudover kan øvrig facadebelysning kun ske som opad- eller nedadrettet spotbelysning.
 • På baggrund af ønske fra bygherre, er der i lokalplanen givet mulighed for 1,5 m jordvold syd og vest for parkeringspladsen. Administrationen vurderer at dette vil være gavnligt, da det vil nedbringe den visuelle uro for områdets beboere og øvrige brugere.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At lokalplan F116 ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.
 2. At lokalplan F116 herefter vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Et flertal på 7: A, B, V og C anbefaler den administrative indstilling.

Imod stemmer 2: O, F idet de ikke mener området trafikalt kan bære en butik af denne størrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemmer: 6 Liste A, Liste B, Liste C og Liste V


Imod stemmer:2 Liste F og Liste O,  idet de ikke mener området trafikalt kan bære en butik af denne størrelse.


Økonomiudvalget forudsætter, at det nye byggeri og de fysiske omgivelser skal følge kommunens arkitekturpolitik. Liste I tager forbehold for dette. Liste O støtter, at det nye byggeri og den fysiske udformning lever op til kommunens arkitekturpolitik


Liste I støtter den administrative indstilling.


Hossein Armandi (H) undlod at stemme.

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.


Liste F stemmer imod.


Byrådet besluttede, at der i forbindelse med gennemførelse af lokalplanen gennemføres en trafikundersøgelse med henblik på at sikre cyklisters og skolebørns trafiksikkerhed samt den generelle trafikfremkommelighed til og fra Fredensborg.