Nr.151 - Grundlisteudvalget - antal medlemmer

Sagsnr.: 17/22376

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om antallet af medlemmer i Grundlisteudvalget skal forøges.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har hidtil på det konstituerende møde udpeget 5 personer til Grundlisteudvalget.


Grundlisteudvalget skal hvert fjerde år udtage personer til grundlisten. Der skal udtages 1 person for hvert fulde antal 300 indbyggere i kommunen. Personerne opføres af folkeregistret på en liste (grundlisten), der i 2 eksemplarer underskrives af Grundlisteudvalget og sendes til Præsidenten for Østre Landsret. Grundlisten skal næste gang indsendes inden den 1.april 2019 til landsretten. Landsretten vælger herefter et antal personer fra grundlisterne til at virke som nævninger og domsmænd.


Folketinget har med virkning fra 1. juli 2017 ændret retsplejeloven, så Grundlisteudvalget ikke som før skal bestå af 5 personer, men efter de nye regler kan Byrådet udpege flere end 5 medlemmer til Grundlisteudvalget (”mindst 5 medlemmer”).


Efter kommunalreformen er der blevet færre og større kommuner, og grundlisteudvalgenes arbejde med at udarbejde grundlister er derfor blevet mere krævende, idet grundlisteudvalgene nu skal udtage et større antal personer til grundlisterne end tidligere.


Ifølge lovbemærkningerne vil en forøgelse af antallet af medlemmer af grundlisteudvalgene give udvalgene mulighed for at gøre brug af et samlet set større personligt netværk, når der skal findes personer til grundlisterne. Dette kan lette grundlisteudvalgenes arbejde i forhold til at sikre egnetheden af de udtagne personer, idet egnetheden i videre omfang vil kunne sikres ved personligt kendskab til de udtagne. Derudover kan det forbedre mulighederne for, at der i højere grad udtages personer, som er interesserede i at være lægdommer.


Lovændringen giver således Byrådet mulighed for selv at fastsætte antallet af medlemmer i grundlisteudvalget.


I øvrigt er den hidtidige aldersgrænse på 70 år for domsmænd og nævninger samtidig hævet til 80 år. Det betyder, at en person ikke vil kunne optages på grundlisten, hvis den pågældende er fyldt 76 år ved begyndelsen af en grundlisteperiode. Næste gang der skal udpeges medlemmer til grundlisten bliver pr. 1. april 2019 gældende for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023.


Borgmesteren indstiller, at grundlisteudvalget også fremadrettet skal bestå af 5 personer.

Bevilling

Grundlisteudvalgets medlemmer modtager mødediæter for deltagelse i Grundlisteudvalgets møder.

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72, 1. punktum: ”Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen for de kommunale råds valgperiode.”

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Borgmesteren indstiller, at Grundlisteudvalget også fremadrettet skal bestå af 5 medlemmer

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Økonomiudvalget anbefaler borgmesterens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Godkender Økonomiudvalgets indstilling.