Nr.148 - Indkaldelse af stedfortræder for Hans Nissen (A) og omrokering i Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/23202

 
Hanne Berg (F), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

  1. Byrådsmedlem Hans Nissen (A) er sygemeldt og forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en periode af mindst 1 måned.
  2.  
  3. Der skal derfor indkaldes stedfortræder til Byrådet, ligesom der skal udpeges stedfortræder til de øvrige udvalg, råd og nævn, som Hans Nissen er udpeget til.
  4.  
  5. Den socialdemokratiske byrådsgruppe har i den forbindelse også fremsat ønske om omrokeringer i Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og Seniorudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Vedr. indkaldelse af stedfortræder til Byrådet

Når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sygdom, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til Byrådets førstkommende møde uanset den forventede varighed af fraværet.


Når byrådsmedlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv udtræder stedfortræderen af Byrådet.


Byrådet skal på byrådsmødet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, herunder om der foreligger lovligt forfald, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.


Den første stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste er Sandra Grenaae, som imidlertid har oplyst, at hun flytter til Helsingør Kommune den 1. december 2017, og at hun af arbejdsmæssige grunde ikke kan deltage som stedfortræder frem til fraflytningen.


Den næste stedfortræder på stedfortræderlisten Dorte Beyer, som derfor vil være stedfortræder i Byrådet for Hans Nissen.Vedr. indkaldelse af stedfortræder til udvalg, råd og nævn

Stedfortræderen i Byrådet indtræder ikke pr. automatik i Hans Nissens udvalgsposter og andre hverv i fraværsperioden.


Styrelseslovens § 28, stk.2 bestemmer, at når et udvalgsmedlem må forventes at have forfald i mindst 1 måned, kan den pågældendes gruppe beslutte, om og i givet fald hvem, der skal erstatte den fraværende, så længe fraværet varer.


Det er således op til den socialdemokratiske byrådsgruppe at beslutte, hvem der skal indtræde i Hans Nissens poster i henholdsvis Økonomiudvalget og Social- og Seniorudvalget.


Den socialdemokratiske byrådsgruppe oplyser, at Per Frost Henriksen indtræder i Social- og Seniorudvalget i stedet for sygemeldte byrådsmedlem Hans Nissen, og at Per Frost Henriksen i den forbindelse ønsker at udtræde af  Fritids- og Idrætsudvalget. Samtidig indtræder Dorte Beyer i Fritids- og Idrætsudvalget.


Endvidere meddeler den socialdemokratiske byrådsgruppe, at byrådsmedlem Rasmus Østrup Møller indtræder i Økonomiudvalget i stedet for Hans Nissen.


Der er indkaldt til ekstraordinære møder i Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og Seniorudvalget efter byrådsmødet den 30. oktober 2017, hvor udvalgene skal vælge udvalgsformand som følge heraf.Særligt vedrørende posten i valgbestyrelsen for Seniorrådsvalget

På byrådsmødet den 31. oktober 2016 udpegede Byrådet et byrådsmedlem til valgbestyrelsen for Seniorrådsvalget. Byrådet udpegede formanden for Social- og Seniorudvalget som medlem af valgbestyrelsen.


Det vil således også være op til et flertal i Byrådet at beslutte, hvem der skal udpeges til valgbestyrelsen for Seniorrådsvalget i Hans Nissens fravær.


Borgmesteren indstiller, at Per Frost Henriksen vælges til valgbestyrelsen for Seniorrådsvalget.

Bevilling

Et byrådsmedlem beholder sine vederlag under en sygeperiode i indtil 9 måneder, dog senest til udgangen af en byrådsperiode.


Til stedfortrædere i Byråd ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byrådet, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.


Til byrådsmedlemmer, der midlertidigt indtræder i et udvalg, ydes der udvalgsvederlag for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 8.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 15, 16, 22 og 28.

Styrelsesvedtægtens § 21, stk.1.

Vederlagsbekendtgørelsens §§ 6, 8, 10, 30, stk.2 og 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At Byrådet godkender, at betingelserne for Dorte Beyers indtræden som stedfortræder i Byrådet er til stede

2.    At Byrådet godkender, at Per Frost Henriksen udtræder af Fritids- og Idrætsudvalget

3.    At Byrådet tager til efterretning, at Per Frost Henriksen indtræder i Social- og Seniorudvalget

4.    At Byrådet tager til efterretning, at Dorte Beyer indtræder i Fritids- og Idrætsudvalget

5.    At Byrådet tager til efterretning, at Rasmus Østrup Møller indtræder i Økonomiudvalget

6.    At Byrådet udpeger Per Frost Henriksen til valgbestyrelsen for Seniorrådsvalget

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017


Byrådet godkender indstillingernes punkt 1-6.


Hanne Berg (F) var fraværende under punktet.