27-11-2017 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Dorte Beyer (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hanne Berg (F)

Henriette Brandt Pedersen (F)

Helle Abild Hansen (I)

Knud Løkke Rasmussen (I)

Charlotte Bie (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Stein (A) stedfortræder for Pia Bødtker (A)

Jakob Krogmann (I) stedfortræder for Hossein Armandi (H)

Afbud

Pia Bødtker (A)

Hossein Armandi (H)

Nr.158 - Godkendelse af dagsordenen

Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Dagsordenen blev godkendt.


Pia Bødkter (A) var fraværende, hvorfor Henriette Stein (A) blev godkendt som stedfortræder.


Hossein Armandi (H) var fraværende, hvorfor Jakob Krogmann (I) blev godkendt som stedfortræder.


Lars Søndergaard (V) var fraværende under punkt 158 – 162


Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende under punkt 158-161


Carsten Wulff (V) var fraværende under punkt 158 - 163

Nr.159 - Liberal Alliance og Carsten Nielsen (A) ønsker sag vedr. Kystsikring i Humlebæk optaget

Sagsnr.: 17/26519

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Liberal Alliance (LA) og Carsten Nielsen (A) ønsker sag vedrørende kystsikring i Humlebæk optaget på byrådsmødet.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen ønskes optaget med henblik på at sikre at området omkring fiskerlejet ved Humlebæk havn fremadrettet kan bevares og fremstå som et roligt, unikt og fredet område. Et område og en historie, der kan tiltrække borgere såvel som gæster til Fredensborg Kommune.


Vi er blevet oplyst om, at beboerne gennem en årrække har været i dialog med kommunen om en række forhold, der har betydning for fiskerlejets særkende – forhold som har givet anledning til bekymring hos beboerne.


Flere beboere oplever, at der ikke sker noget – at sagen står stille, og de savner svar på deres henvendelser og deres bekymringer.


Om forholdene er det oplyst:


Kystsikring og tung trafik


I forbindelse med et verserende kystsikringsprojekt – kommunalt såvel som privat, bruges området ved Babylone Strand angiveligt til opbevaring og aflæsning af sten mv. Det er uvist, hvem der har givet tilladelse til opbevaringen og for hvor lang tid, det kommer til at strække sig over.


Opbevaringen af sten og gravkøer mv. har afstedkommet en del tung trafik ad de små veje.


Derudover er der generelt en del tung trafik som benytter den smalle strandvej. Den tunge trafik er generelt en belastning og ødelæggende for de fredede huse. Dette har fo flere huse medført betydelige omkostninger i forbindelse med udbedringer af skader på fundament og mur.


Gl. Strandvej fungerer som genvej fra Helsingør Kommune


For en del borgere i Helsingør Kommune fungerer Gl. Strandvej som en genvej, når man skal fra nord mod syd – muligvis fordi Helsingør har gjort en del af sine veje i området lukket for derved at begrænse trafikken på egne veje. Det skal hertil nævnes at denne gennemkørsel også gælder den tunge trafik – modul lastbiler til borgere i Helsingør der bygger nye huse.


Parkering og hastighed


Generelt er det borgernes oplevelse, at der køres væsentlig hurtigere en de 40 km/t, som er tilladt. Der har været flere farlige situationer pga. høj hastighed i svinget, hvor der ikke er fortov til fodgængere.


Derudover fungerer det meste af Gl. Strandvej som parkeringsplads langs med vandet på de fredede områder for bl.a. gæster til Louisiana og store campere til stor gene for området og beboerne.


Fredningen


De fleste af bygningerne i fiskerlejet er fredede. Samtidig opleves den øgede belastning af området, herunder tung trafik, også som ødelæggende for huse, der får skader.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes styrelseslov §11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Liberal Alliance (LA) og Carsten Nielsen (A) stiller forslag:


 1. At det indstilles, at Byrådet drøfter ovenstående med henblik på, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan vende tilbage til beboerne med et forslag til løsning af de problemer, der er beskrevet ovenfor.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Nr.160 - Borgerrettede takster 2018

Sagsnr.: 17/14468

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2018 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Taksterne i den vedlagte oversigt indeholder både beregnede, fremskrevne og udmeldte takster.


Fritids- og Idrætsudvalget har behandlet de fremskrevne takster for Nivå Havn, på deres møde den 7. september 2017 og indstiller taksterne som de fremgår af bilaget.


Taksterne for forældrebetalingen i daginstitutionerne, er beregnet på baggrund af budgetvedtagelsen for 2018. Taksterne beregnes som en procentdel af de udgifter der indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.

Forældrene har krav på at blive informeret om de nye takster, senest 1 måned før de nye takster træder i kraft. Det betyder, at taksterne skal være vedtaget af Byrådet senest den 1. december 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for dagtilbudsområdet vil blive omdelt i institutionerne samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.


Herudover vil taksterne for dagtilbud, legimitationskort for unge og madordning for ældre blive offentliggjort i Lokalavisen Uge-Nyt i december måned 2018.

Indstilling

 1. At de borgerrettede takster for 2018 vedtages, samt at forældrene orienteres om de nye takster for dagtilbud senest den 1. december 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.161 - Fredensborg Vandrerhjem - vedtægtsændring

Sagsnr.: 17/22740

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en henvendelse fra bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem om en vedtægtsændring.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Vandrerhjem Fond er en erhvervsdrivende fond, som er stiftet af Fredensborg-Humlebæk Kommune med det formål at drive vandrerhjem i ejendommen Østrupvej 3, Fredensborg. Fredensborg Byråd udpeger to medlemmer til fondens bestyrelse.


Ifølge vedtægtens § 8 skal vigtige beslutninger for fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låne- og leasingaftaler, der overstiger en beløbsramme på i alt 250.000 kr. forelægges byrådet til udtalelse. Herudover har kommunen ingen indflydelse på fonden, og skal eksempelvis ikke godkende vedtægtsændringer. Tilsynet med fonden udøves af Erhvervsstyrelsen, som skal godkende vedtægtsændringer.


Bestyrelsen har på sit møde den 25. oktober 2017 vedtaget to ændringer af fondens vedtægt.


For det første en ændring, som ophæver vedtægtens § 3,  hvorefter fonden er forpligtet til at være medlem af Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem.


Ændringen skal gøre det muligt at melde vandrerhjemmet ud af landsforeningen, idet medlemskabet efter bestyrelsens og forpagterens vurdering ikke længere indebærer fordele for vandrerhjemmet, som står mål med medlemsbidraget.


For det andet en ændring af vedtægtens § 6, som vedrører valg af medlemmer til bestyrelsen. Ændringen går ud på at fjerne kravet om, at de to medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være medlemmer af Byrådet. Ændringen indebærer således, at Byrådet vil kunne udpege personer, der ikke er medlemmer af Byrådet til at besætte de to pladser i bestyrelsen.


Erhvervsstyrelsen har meddelt fonden, at man vil kunne godkende ophævelse af vedtægtens § 3, men at man for så vidt angår ændringen af vedtægtens § 6, ønsker en erklæring om, at Byrådet er indforstået med ændringen.


Spørgsmålet om kommunal deltagelse i Fredensborg Vandrerhjem Fond blev behandlet af den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018-2021. Arbejdsgruppen anbefalede, at der søges gennemført en vedtægtsændring, så byrådsrepræsentationen i Fredensborg Vandrerhjem ophører. Da vedtægtsændringen således ligger i tråd med den politiske arbejdsgruppes anbefalinger, er det administrationens indstilling, at Byrådet meddeler Erhvervsstyrelsen, at man er indforstået med at vedtægtens § 6 ændres, som fondsbestyrelsen har besluttet.


Såfremt ændringen af vedtægtens § 6 bliver godkendt, vil den blive indarbejdet i dagsordenen til det konstituerende møde i det nyvalgte byråd.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet meddeler Erhvervsstyrelsen, at man er indforstået med at vedtægten for Fredensborg Vandrerhjem Fond ændres, således at kravet om at de to bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være medlemmer af Byrådet, udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.162 - Vederlæggelse af stedfortrædere i Byrådet

Sagsnr.: 17/23775

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Det anbefales Byrådet at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til også i den næste byrådsperiode at yde diæter til stedfortrædere, der deltager i byrådsmøder, når vedkommende er indkaldt efter styrelseslovens § 15, stk.2.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune fik den 12. december 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation til, at der indsættes en midlertidig bestemmelse fra 1. januar 2014 – 31. december 2017 i styrelsesvedtægten, hvorefter en stedfortræder får en diæt for at deltage i et byrådsmøde, når vedkommende indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk. 2.


Baggrunden herfor er, at der er en forskel i vederlæggelsen alt efter om en stedfortræder indkaldes til et enkelt byrådsmøde efter styrelseslovens § 15, stk.1 eller efter § 15, stk.2.


-      Stedfortræderen får en diæt på 415 kr. for at deltage i et byrådsmøde efter § 15, stk.1, hvor et byrådsmedlem er forhindret pga. sygdom, og stedfortræderen er indkaldt efter krav fra pågældende parti

-      Stedfortræderen kan derimod kun få et forholdsmæssigt vederlag på 245 kr. for at deltage i et enkelt byrådsmøde efter § 15, stk.2, når et byrådsmedlem er forhindret på grund af sygdom, forretninger, andre offentlige hverv m.v. og borgmesteren indkalder i medfør af styrelsesvedtægtens § 21 (fast vederlag på 89.314 kr. : 365 dage = 245 kr.)


Da indkaldelse af stedfortræder oftest sker efter § 15, stk. 2 og arbejdsbyrden er den samme, bør de to situationer sidestilles, hvilket var baggrunden for at Byrådet både i 2011 og 2013 anmodede ministeriet om dispensation.


Administrationen anbefaler, at Byrådet ansøger om dispensation, så der også kan indsættes en tilsvarende bestemmelse i den nye styrelsesvedtægt for perioden 1. januar 2018 – 31.december 2021.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften afholdes af budget til vederlag til byrådet.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §§ 15, 16 og 65c.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet ansøger Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at udbetale diæter til stedfortrædere i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.163 - Nordsjællands Park og Vej - vederlag m.m.

Sagsnr.: 13/11667

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændring af samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Det kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen traf den 11. oktober 2017 afgørelse om, at


-      Ordningen med et formandsskifte midt i perioden kan gøres permanent,

-      Fast vederlag til formand og næstformand på det foreliggende grundlag ikke kan godkendes.


Permanent formandsskifte

Ankestyrelsen har om en vedtægtsændring, der gør formandsskifte midt i valgperioden permanent, anført, at det er Ankestyrelsens opfattelse at den ønskede ændring er sagligt begrundet.


På den baggrund anbefaler administrationen, at samarbejdsaftalens § 2, stk. 3, 2. pkt. ændres til denne ordlyd:


I valgperioden går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år.

 

Bestemmelsens 3. pkt. udgår.


Vederlag

Ankestyrelsens afgørelse om, at fast vederlag til formand og næstformand ikke kan godkendes er baseret på, at udgangspunktet er at vederlæggelse alene kan ske med udbetaling af mødediæter.


Ankestyrelsen på grundlag af de foreliggende oplysninger vurderet, at dette udgangspunkt ikke kan fraviges.


Ved vurderingen har Ankestyrelsen således lagt vægt på, at der ikke – for formand og næstformand - er tale om et så højt tidsforbrug, at det går ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem, hvorfor det ikke kan begrunde, at der godkendes fast vederlag.


Ankestyrelsen bemærker i den forbindelse, at det oplyste tidsforbrug ses at være betydeligt lavere end det tidsforbrug, som Statsforvaltningen lagde vægt på ved godkendelsen i 2014 af fast vederlag til formand og næstformand frem til udgangen af 2017 (indeværende valgperiode).


Ankestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplyst om en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed.


Ankestyrelsen har dog tilkendegivet, at der kan godkendes en bestemmelse i samarbejdsaftalen om, at der ydes diæter efter kommunestyrelseslovens § 16 a.


Byrådet i Helsingør Kommune er af deres administrationen orienteret om Ankestyrelsens afgørelse. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.


Administrationen anbefaler på det grundlag, at samarbejdsaftalens § 3, stk. 6 ændres til følgende ordlyd:


De af deltagerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager mødediæter i henhold til kommunestyrelseslovens § 16 a.

 

 

 

Valg af revision

Nordsjællands Park og Vej har i februar 2017 fået Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse af en ændring af samarbejdsaftalens § 11, stk. 2, 2. afsnit i forhold til Nordsjællands Park og Vejs valg af revision.


Godkendelsen af ændringen indebærer, at Nordsjællands Park og Vej ikke længere er nødt til at vælge en af deltagerkommunernes revision, men er frit stillet i forhold til selv at vælge revision.


Forhåndsgodkendelsen er dog betinget af, at antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af det kommunale tilsyn, jf. kommunestyrelseslovens § 42.


Administrationen foreslår på den baggrund en ændring af samarbejdsaftalens § 11, stk. 2, 2. afsnit til denne ordlyd:


Årsregnskabet revideres af en revision antaget af bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej. Revisionen sker i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og kommunestyrelsesloven. Antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, jf. kommunestyrelseslovens § 42.

 

Udkast til revideret samarbejdsaftale vedlægges sagen. De anførte forslag til ændringer er vist med kursiv i udkastet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At de foreslåede ændringer af samarbejdsaftalen vedtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.164 - Jellerødparken - nye boliger og omdannelse af butiksbygning

Sagsnr.: 16/16919

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Den Almene Boligforening Jellerød Parken om tilladelse til nedrivning af det hidtidige erhvervslejemål, der erstattes af 2 nye almene familieboliger med kommunal medfinansiering.

 

Sagen forelægges til fornyet behandling efter dialog med boligforeningen, jf. Byrådets beslutning den 25. september 2017, der refereres nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

Den Almene Boligforening Jellerød Parken har fremsendt ansøgning med forslag til nedrivning af den gamle butiksbygning på 143 m2 og nyopførelse af 2 almene familieboliger, hver på 92 m2.

 

 

Jellerød Park består i dag af 41 almene familieboliger, 1 erhvervslejemål (der ønskes nedrevet og erstattet af 2 nye boliger) og 5 garager. Lejen udgjorde pr. 1. oktober 2016 948 kr. pr. m2.

 

Projektet udspringer først og fremmest af et ønske om at omdanne det eksisterende erhvervslejemål til boliger. Det har i flere år vist sig vanskeligt at udleje erhvervslejemålet, der nu har stået tomt i et par år. Boligforeningen har på de årlige styringsdialogmøder flere gange ytret ønske netop om at nedlægge erhvervslejemålet og erstatte dette med boliger.

 

 

Den manglende indtægt fra erhvervslejemålet har haft negativ indflydelse på afdelingens regnskab og dermed på den leje afdelingens bebeboere må betale. Det tomme erhvervslejemål giver endvidere bebyggelsen et lidt trist udseende.

 

Afdelingen har i sin ansøgning og i skema A opgjort anskaffelsessummen - inklusiv udgiften til nedrivning af den eksisterende erhvervsbygning - til 4.396.000 kr. Der søges derfor om kommunal medfinansiering i form af et grundkapitallån på 439.600 kr. samt garantistillelse for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens handelsværdi. Såfremt projektet kan betragtes som ”forsættelsesbyggeri” (i modsætning til opførelsen af en hel ny afdeling, der senere sammenlægges med den eksisterende) vil der ikke være behov for garantistillelse.

 

Såfremt Byrådet godkender skema A ansøgningen, vil administrationen anbefale boligselskabet primært at arbejde på en løsning, hvor kommunal garantistillelse ikke er nødvendig. Kan en sådan løsning ikke gennemføres, anbefaler administrationen, at Byrådet stiller den omtalte garanti for lån, der ligger over 60 % af ejendommens handelsværdi.

 

Anskaffelsessummen er beregnet i overensstemmelse med det såkaldte rammebeløb (maksimal anskaffelsessum pr. m2), der i 2017 udgør 22.890 kr. pr. m2 med tillæg af 1.000 kr. pr. m2 i energitillæg.

 

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

 

Kr.

Kommunal grundkapitallån (10 %)

439.600

Beboerindskud (2 %)

88.000

Realkreditlån (88 %)

3.868.160

I alt (100 %)

4.395.760

 

Boligselskabet oplyser, at lejen for de nye boliger vil være 1064 kr. pr. m2 pr. år, hvilket for en lejlighed på 92 m2 vil svare til 8.157 kr. pr. måned.

 

Projektet er godkendt af afdelingsmødet den 26. juni 2017 med 60 stemmer for og 2 imod.

 

Administrationen anbefaler projektet, der fjerner det tomme erhvervslejemål og erstatter det med tidsvarende familieboliger, der kan udlejes. Såfremt Byrådet vælger ikke at deltage i den ansøgte finansiering, vil projektet ikke kunne gennemføres.

 

Sagsbehandling siden 25. september 2017

Byrådet besluttede den 25. september 2017 at sende sagen tilbage til økonomiudvalget, idet Byrådet anmoder Boligforeningen om, at muligheden for en alternativ løsning undersøges.

 

Administrationen har være i dialog med Boligforeningen Jellerød Parken, der bemærker følgende (citat):

 

”Det er af en vis vigtighed, at Jellerød Parkvej 37 snarest bliver bygget om til udlejning.

 

Det tidligere erhvervslejemål har stået ledigt i over et år, til en tabt indtægt for boligorganisationen på 14.000 kr. pr. måned, og bygningen, der ikke længere er opvarmet, står nu og forfalder på anden vinter i træk. Det er ikke holdbart.

 

I september 2016 så det ud til, at problemet med det ledige lejemål kunne løses ved at det sammenlagte ejendomskontor kunne placeres her, men det projekt materialiserede sig ikke. Forsøg på at udleje billigere til lagerplads lykkedes heller ikke.

 

Området ligger desuden socialt uheldigt og tiltrækker utilpassede unge fra Egedalsvænge og omegn. Den graffiti, som beboerne på Skovbrynet har klaget over i årevis er ikke bare dekorationer, men såkaldt ’tagging’ fra ungdomsbander, der erklærer området for deres territorium (eller ’turf’). Dette problem eksisterede også i de sidste 16 år, hvor nr. 37 var erhvervslejemål. To på hinanden følgende erhvervsdrivende lejere blev drevet ud ved systematisk rudeknusning, som deres respektive forsikringer til sidst ikke ville betale. Hærværket standsede ved den sidste lejer, som syntes at være ’godkendt af banderne, men som dog alligevel ikke kunne få et pizzeria til at betale sig på adressen.

 

Det er især uheldigt, at stedet har bandernes bevågenhed, fordi to af vore småbørnsfamilier i Jellerødparken er umiddelbare naboer til det tidligere erhvervslejemål.

 

Løsningen, som organisationsbestyrelsen i Jellerødparken ser den, er hurtigst muligt at få bygget det tidligere erhvervslejemål om til to lejeboliger. Vi forstår, at bygningen er fundet bevaringsværdig, og er godt tilfredse med, at gavlene bevares, og at bygningens ydre så vidt muligt bevares, så den harmonerer med resten af afdelingens udseende som hidtil. Men sagen begynder at haste.”

 

Administrationen skal tilføje, at bebyggelsen i 2014 af kommunen er kortlagt som såkaldt ”kulturmiljø”. Det skyldes, at området er et udtryk for en samlet planlægning efter velfærdssamfundets idealer. Husene har en klar struktur og rytme og en nogenlunde ens størrelse. Det nordlige torv , hvor butikslejemålet er beliggende, og hvor der i øvrigt er garager og vaskeri for områdets beboere, er centralt i fortællingen. Dette sidste stiller særlige krav til det arkitektoniske i forbindelse med omdannelsen af erhverv til bolig.

 

Administrationen har sikret sig, at den omdannelse af butikslejemålet til boliger, der er omhandlet af ansøgningen, passer ind i det eksisterende kulturmiljø.

 

Administrationen har ligeledes opfordret boligforeningen til at vurdere muligheden for at gennemføre ombygningen til en billigere pris. Boligforening har oplyst, at dette ikke vil være muligt, og at man i forvejen har svært ved at holde sig inden for maksimumsbeløbet pr. m2, bl.a. på grund af de krav kommunen har stillet til bebyggelsens udseende.

 

Om huslejeniveauet kan administrationen oplyse, at der er flere eksempler i kommunen på kvadratmeterlejer i almene boliger på niveau med de 1064 kr., som de nye boliger er budgetteret til. Eksempelvis er huslejen i Egeparken på 1126 kr., Bøgelunden 1010 kr., Frøparken 1018 kr., Langebjergparken 1021 kr. og Ravnsbjerg II 1050 kr.

 

Administrationen skal yderligere bemærke, at det planmæssigt ikke vil være muligt at frastykke (og sælge) det grundareal, som den nuværende butik ligger på. Grundstørrelsen på ca. 360 m² strider både imod Kommuneplanen og BR15. Bebyggelsesprocenten på 30 vil medføre et nyt hus på max. 108 m², hvilket anses for at være et urealistisk lille enfamiliehus. Endeligt skal huset placeres mindst 2,5 m fra skel, og der skal være plads til have og indkørsel og parkering.

 

På baggrund af de ovenfor anført supplerende oplysninger, anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om, hvad man vil anbefale Byrådet.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Grundkapitallån

 

0

440

 

 

I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

0

440

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

 

Der er ikke afsat budget til finansiering af grundkapitallånet, hvorfor udbetaling af dette forudsætter, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Eventuel garantistillelse for boligselskabets realkreditlån vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Den Almene Boligforening Jellerødparkens skema A ansøgning vedrørende nedrivning af eksisterende erhvervslejemål og erstatning af dette med 2 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4.396.000 kr.
 2. At kommunen erklærer sig sindet at yde et grundkapitallån på 439.600 kr. finansieret af kassebeholdningen.
 3. At kommunen erklærer sig sindet at ville stille garanti for den del af realkreditforeningslånet på 3.868.160 kr., der har pant efter 60 % af ejendommens handelsværdi, såfremt der fremsættes krav herom.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemmer: 7 Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste H, Liste O


Helle Abild Hansen (I) og Tinne Borch Jacobsen (V) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Sagen blev sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Nr.165 - Revision af beredskabsplan

Sagsnr.: 17/25028

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage revideret beredskabsplan.

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af beredskabslovens § 25, at byrådet har ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Det fremgår endvidere, at planen skal vedtages i et møde, og at den skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt. Som minimum skal den dog revideres mindst én i hver valgperiode.


Med denne sag fremlægges således en revideret beredskabsplan, som via Nordsjællands Brandvæsen koordineres mellem de 4 deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen.

 

Formålet med beredskabsplanen er, at Fredensborg Kommune skal kunne opretholde driften, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser.  Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

 

Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.


Den reviderede beredskabsplan, som forelægges til godkendelse, er ikke på afgørende vis indholdsmæssigt ændret.


Revisionen består primært af følgende:


-      Tilpasning og opdatering af kontaktdata m.m. primært på centrale personer

-      Tilpasning af struktur og opbygning, så planen i vidt omfang følger samme skabelon, som i de øvrige deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen


Det er med revisionen tilstræbt et endnu stærkere fokus på, at planen skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret.


Der er vedlagt udkast til revideret Generel Beredskabsplan for Fredensborg kommune (niveau 1).

Retsgrundlag

Beredskabsloven § 25.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den reviderede beredskabsplan sendes til NSBV, beredskabskommissionen, som videresender den til beredskabsstyrelsen til orientering.

Indstilling

 1. At den reviderede beredskabsplan vedtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.166 - Udviklingsbidrag til VisitNordsjælland

Sagsnr.: 17/23544

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Behandling af spørgsmålet om tillægsbevilling til fortsættelse af udviklingsbevillingsbidrag til VisitNordsjælland på årligt 400.000 kr fra 2018 og frem.

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget har anmodet om nærværende sag omhandlende tillægsbevilling på Politikområde 2 - erhverv og turisme.


Udviklingsbidraget til VisitNordsjælland bortfalder fra 31. december 2017 og frem, da byrådet i forbindelse med budget 2017 traf beslutning herom.


Fredensborg Erhvervsråd sendte i november 2016 et brev til Byrådet, hvori rådet henstiller, at Byrådet genoverveje beslutningen om at spare udviklingsbidraget. Økonomiudvalget behandlede Erhvervsrådets henvendelse den 12. december 2016 og beslutter, at sagen overgår til budgetforhandlingerne for 2018 hvor udviklingsbidraget dog ikke blev besluttet genindført. Der er dog politisk blevet tilkendegivet en vilje til dette.


Konsekvenserne for turismeindsatsen i Fredensborg Kommune efter bortfald af udviklingsbidrag fra Fredensborg Kommune er ikke konkretiseret. I udgangspunktet skal besparelsen isoleres til indsatsen i Fredensborg Kommune.


Udviklingsbidraget var oprindeligt et tilskud til fortsat udvikling af turisme i Nordsjælland, da den EU-støttede udviklingsindsats ophørte. De på daværende tidspunkt fire kommuner besluttede at fastholde momentum i udviklingsindsatsen, som supplerer basisdriften. Basisdriften blev på daværende tidspunkt dækket af kontingentet fra kommunerne. Fra 2015 og frem er VisitNordsjælland én organisation, således at projektorganisationen og driftsorganisationen er én enhed.  Udviklingsbidraget indgår i VisitNordsjællands samlede økonomi og anvendes til udvikling, oplevelsesudvikling og bemandingen af udviklingsprojekter, afholdelse af workshops med aktørerne mm.

Bevilling

Politikområde 2: Erhverv og TurismeSåfremt der ønskes givet tillægsbevilling vil dette skulle behandles af Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med næste budgetrevision pr. 30.11.17.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

VisitNordsjælland orienteres om beslutningen.

VisitNordsjælland blev den 18. oktober 2016 orienteret om byrådets beslutning om at udviklingsbidraget på 400.000 kr. bortfalder fra den 31. december 2017 og frem.

Indstilling

 1. At Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget beslutter at anbefale tillægsbevilling til fortsættelse af udviklingsbidraget.  

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-11-2017


Et flertal på 4: Thomas Elgaard (V), Pia Bødtker og Per frost Henriksen (A) og Christian de Jonquieres (C) vedtager at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af der laves en tillægsbevilling til fortsat finansiering af udviklingsbidraget.

 

Helle Abild (I) stemmer imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling efter afstemning.


Hanne Berg (F) og Helle Abild Hansen (I) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 21

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A), Henriette Stein (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller(A), Lars Simonsen (B), Kristian Heegaard (B), Kim E. Jensen (O), Flemming Rømer (O), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Lars Egedal (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V)


Imod: 6

Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø), Jakob Krogmann (I), Charlotte Bie (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Helle Abild Hansen (I)

Nr.167 - Godkendelse af revision af skolestyrelsesvedtægt og bilag efter høring

Sagsnr.: 17/17539

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Skolestyrelsesvedtægten og bilaget til skolestyrelsesvedtægten skal revideres som konsekvens af ændringer i organiseringen af skoleområdet.


Børne- og Skoleudvalget har besluttet at sende et forslag til ændringer i skolestyrelsesvedtægten og i bilag til skolestyrelsesvedtægten  i høring i skolebestyrelserne.


På baggrund af høringssvarene, er der udarbejdet et revideret forslag til ændring af skolestyrelsesvedtægten og bilag til skolestyrelsesvedtægten.

Forslagene er opstillet, så man kan se den oprindelige vedtægt, det forslag, der blev sendt i høring og det endelige forslag.


Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til Bilaget til skolestyrelsesvedtægten, mens ændringer til Skolestyrelsesvedtægten skal besluttes i Byrådet. Men begge revideringsforslag behandles under en samlet sagsfremstilling af hensyn til helhedsperspektivet.

Sagsfremstilling og økonomi

Høringssvar


Der er indkommet høringssvar med bemærkninger til skolestyrelsesvedtægten og/eller bilag til skolestyrelsesvedtægten fra Endrupskolen, Humlebæk Skole, Kokkedal Skole, Nivå Skole, Ullerødskolen og det fælleskommunale elevråd.


Langebjergskolens og Fredensborg Skoles skolebestyrelser har svaret, at de ikke har nogen kommentarer til forslagene i høring.

 

 

Høringssvar til skolestyrelsesvedtægten:


Fredensborgs Kommunale Elevråd har ønsket at kommentere på formuleringen om, at der skal vælges minimum 2 elevrepræsentanter fra elevrådet til skolebestyrelsen. Elevrådet ønsker, at det præciseres, at det ikke nødvendigvis skal være formand og næstformand, der vælges.   


Administrationens kommentar:

Der står i dag, at der skal vælges minimum 2 elevrepræsentanter fra elevrådet. Administrationen ser ikke anledning til ændring i skolestyrelsesvedtægten, men vil indskærpe overfor skolerne, at der skal gennemføres et valg i elevrådet.


Nivå Skole foreslår at proceduren for suppleringsvalg beskrives nærmere.


Administrationens kommentar:

Proceduren for suppleringsvalg er, at administrationen kontaktes ved aktualitet. Administrationen anbefaler ikke en ændring.


Nivå Skole spørger, om det er tilstrækkeligt, at der udarbejdes et referat af skolebestyrelsesmøder, som underskrives ved efterfølgende skolebestyrelsesmøde eller via e-mail.


Administrationens kommentar:

Der er ingen lovgivningsmæssige retningslinjer vedr. godkendelse af protokol. Derfor ændres formuleringen.Høringssvar til bilag til skolestyrelsesvedtægten:


Kokkedal Skoles skolebestyrelse ønsker en mere specifik beskrivelse af, hvordan 10. klasse for specialklasseeleverne håndteres fremover.


Administrationens kommentar:

Der er ikke sket nogen ændring i forhold til 10. klasse for specialklasseeleverne. De nuværende specialklasseelever kan stadig tage deres 10. klasse i en specialklasse i henholdsvis Helsingør eller Hillerød. Dette præciseres i bilaget til skolestyrelsesvedtægten.


Endrupskolens skolebestyrelse foreslår, at der ændres på formuleringen om det pædagogiske råd, da der ikke står noget om rådets opgaver, kompetence, og hvem der skal være mødeleder for pædagogisk råd.


Administrationens kommentar:

Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte det pædagogiske råds opgaver, kompetencer m.v. Derfor tilføjes ingen ændringer.


Humlebæk Skoles skolebestyrelse ønsker, at teksten vedrørende antal spor på hhv. Humlebæk Skole og Langebjergskolen ændres. I dag står der, at Langebjergskolen har børnehaveklasse til 9. klasse i to spor og Humlebæk Skole har børnehaveklasse til 9. klasse i det nødvendige antal spor. Humlebæk Skoles skolebestyrelse ønsker dette ændret, så der står, at begge skoler har børnehaveklasse til 9. klasse i det nødvendige antal spor.


Administrationens kommentar:

Der foreligger en politisk beslutning om at Langebjergskolen og Endrupskolen som minimum skal have to spor. Derfor foretages der ikke nogen ændring.


Nivå Skole foreslår at tydeliggøre retningslinjerne for fordeling af elever i Sprogpilot Fredensborg i forhold til indskoling, mellemtrin og udskoling, samt at gøre fordelingen fleksibel alderstrinnene imellem.

 

Administrationens kommentar:

Formuleringen vedrørende Sprogpilot Fredensborg ændres til en mere overordnet beskrivelse, hvilket gør det muligt at foretage ændringer og tilpasninger uden, at bilaget til skolestyrelsesvedtægten skal ændres.

 

Nivå Skoles skolebestyrelse ønsker at høre, om indskrivningen i perioden september–oktober også kan gælde for Nivå Skole.


Administrationens kommentar:

Administrationen anbefaler at imødekomme Nivå Skoles ønske om tidlig indskrivning, og det tilføjes derfor, at Nivå Skole sammen med Kokkedal Skole har indskrivning i perioden september–oktober.

 

Ullerødskolens skolebestyrelse har fremsendt korrektioner til tekstformuleringer.


Administrationens kommentar:

Ændringsforeslag er indskrevet i det endelige forslag.Foreslåede ændringer som følge af høringssvarene:

Der er foreslået følgende ændringer i skolestyrelsesvedtægten:


 • Fredensborg Skole opretter et forældreråd af de nye forældre til 10. klasseeleverne
 • Suppleringsvalg til skolebestyrelsen kan gennemføres ved behov
 • Ændret formulering vedrørende godkendelse af protokol

Følgende ændringer foreslås ændret i bilaget til skolestyrelsesvedtægten:

 • Konsekvensrettelser i forhold til omlægning af læse- og modtageklasser
 • Formulering om Sprogpilot Fredensborg ændres
 • Kokkedal Skole har indskrivning i perioden september–oktober
 • Det tilføjes, at Nivå Skole har indskrivning i perioden september–oktober
 • Konsekvensrettelser i forhold til ophør af samarbejdet om 10. klasse med Helsingør og oprettelse af 10. klasse på Fredensborg Skole
 • Afsnit om suspension af det frie skolevalg tilføjes. Folkeskoleloven har også tidligere tilladt skoler midlertidigt at lukke klasser for optag, men Fredensborg Kommunes skoler er først nu begyndt at anvende muligheden, som derfor bør fremgå af bilaget.
 • Tilføjelse af afsnit om mobning, herunder antimobbestrategier som følge af ny lov om klageinstans
 • Specificering af muligheder for 10. klasses for specialklasseelever

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse 1074 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.


Folkeskolelovens § 42 + 43

Kompetence

Byrådet: Indstillingens punkt 1.


Børne- og Skoleudvalget: Indstillingens punkt. 2

Kommunikation

Dokumenterne ændres og lægges på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At de foreslåede ændringer i Skolestyrelsesvedtægten godkendes
 2. At de foreslåede ændringer i bilag til skolestyrelsesvedtægten godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2017

1)    Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.

2)    Administrationens indstilling godkendt.


Udvalget henstiller til, at referater fra skolebestyrelsesmøder udarbejdes og gøres tilgængelige umiddelbart efter mødernes afholdelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.168 - Godkendelse af revideret børne- og ungepolitik

Sagsnr.: 16/35915

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Godkendelse af revideret version af ”Fredensborg Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal alle politikker tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år.

 

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er det overordnede politiske visionsdokument, der sætter retning for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune.

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 30. november 2015 at udskyde revision af politikken, indtil den underliggende strategi ”Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats” er vedtaget.


Efter vedtagelsen af denne strategi i 2016, iværksatte udvalget processen omkring revisionen af børne- og ungepolitikken.


Første skridt blev taget ved et dialogmøde den 19. januar i år, hvor Børne- og Skoleudvalget mødtes med skole- og områdebestyrelserne for at drøfte politikkens fem temaer og sammen komme med bud på, hvordan politikken kan revideres.


Administrationen har med baggrund i drøftelserne på dialogmødet udarbejdet et høringsudkast til en revideret politik. Det blev godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2017 (sag nr. 69) og herefter sendt i høring hos relevante råd og fagudvalg, skole- og områdebestyrelser, faglige organisationer samt MED-systemet på skoler og i dagtilbud.


I alt har administrationen modtaget 11 høringssvar. Herudover er politikudkastet behandlet i Social- og Seniorudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget og i Handicaprådet. Alle høringssvar er efterfølgende samlet og analyseret, hvilket har givet anledning til en yderligere tilretning. Politikken lægges hermed frem til endelig godkendelse.


 

Politikkens indhold


I den reviderede politik er der foretaget ændringer der, hvor det har været nødvendigt, enten af hensyn til fx ny viden, revideret praksis eller nye begreber eller der, hvor drøftelserne ved dialogmødet eller de senere høringssvar senere har affødt ønsker til ændringer. Der er således ikke foretaget overordnede eller gennemgribende ændringer i politikkens form og indhold.

 

Børne- og ungepolitikken indeholder fortsat de fem temaer

 1. Fælles ansvar og samarbejde
 2. Læring
 3. Inkluderende læringsfællesskaber (tidligere ’Inklusion’)
 4. Sundt og aktivt liv
 5. Tidlig indsats og forebyggelse

 

Hvert tema indeholder også stadig en målsætning og en række bud på, hvordan Fredensborg Kommune understøtter og sikrer udviklingen i hvert tema.

 

En oversigt over høringssvarenes konkrete forslag til ændringer er vedhæftet i bilag 1. Oversigten er udbygget med administrationens bemærkninger til de enkelte kommentarer, herunder ændringer afstedkommet af kommentarerne.


Bilag 2 viser et prøvetryk af politikken, som den vil se ud i den form, den har i den reviderede udgave.


Bilag 3 indeholder alle indkomne høringssvar.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den nye sammenhængende børne- og ungepolitik for Fredensborg Kommune sendes ud til alle høringsparter samt lægges på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1)    At forslag til revideret sammenhængende børne- og ungepolitik for Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.169 - Endelig vedtagelse af Lokalplan K106

Sagsnr.: 17/4193

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan K106 for erhverv og særlig pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark 3 – 7.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 19. juni 2017 at fremlægge forslag til lokalplan K106 for erhverv og særlig pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark 3 - 7 i offentlig høring.


Planområdet i dag

Planområdet omfatter et areal på omkring 19.800 m2 ved Kokkedal Industripark i Kokkedal. Området ligger i byzone. Området er beliggende centralt i et allerede eksisterende og udbygget erhvervsområde. Området er derfor afgrænset i alle retninger af andre virksomheder. De nærmeste boligområder ligger mod øst og nord i en afstand af hhv. 170 og 140 m. Området har tidligere været anvendt af busvirksomheden Arriva, men er i dag ubenyttet, da Arriva ikke længere har behov for at udnytte pladsen.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for erhverv og butikker til særlig pladskrævende varer på Kokkedal Industripark 3 – 7 matr. 4cf, Brønsholm By. Der kan i alt bygges 14.000 m2 butikker eller erhverv. Minimumsbutiksstørrelsen fastsættes til 1.000 kvm.


Der fastlægges desuden i lokalplanen bestemmelser for bebyggelsesprocent, maksimalt antal etager, maksimal højde, skiltning samt konkret placering af anvendelserne på ejendommene, heriblandt placering af parkeringspladser.


Lokalplanen kan ses i bilag 1 – Lokalplan K106.


Offentlig høring af lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 5. juli 2017 til den 31. august 2017. I høringsperioden indkom 3 høringssvar.

Der indkom høringssvar fra følgende:

 • Hørsholm Kommune
 • Ejendomsadministrationsvirksomheden Datea
 • K3 Ejendomme

Høringssvarene omhandlede følgende indhold:


Hørsholm Kommune ønsker udført en trafikredegørelse for, hvor stor trafikbelastningen bliver i rundkørslen ved Ådalsvej/Kokkedal Industripark.


Datea, der administrerer bl.a. Hørsholm Midtpunkt, påpeger en manglende vedtagelsespåtegnelse på lokalplanforslaget, samt at lokalplanforslaget ikke er fulgt af et tillæg til kommuneplanen. Herudover anfører Datea at detailhandel på området ikke er i overensstemmelse med regionplanlægningen og hensynet til den allerede etablerede detailhandel i bymidterne.


K3 Ejendomme påpeger en redaktionel fejl i formuleringen af § 3.1. Herudover ønskes en lempelse for store handicapparkeringspladser. På nuværende tidspunkt skal etableres 1 stor og en 1 lille handicapparkeringsplads pr. butik. Dette ønskes ændret, således at der stadig skal etableres 1 lille handicapparkering pr. butik, men kun 1 stor pr 2 butikker. Det vil sige en halvering af store handicapparkeringspladser.


Høringssvarene kan ses i fuld længde i bilag 2 – Hvidbog.


Administrationens vurdering

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommunes høringssvar har givet anledning til udarbejdelse af et tillæg til den trafikredegørelse der var med i høringen. Tillægget kan ses i bilag 3 – tillæg til trafikredegørelse. I tillægget konkluderes følgende:


”Baseret på VISSIM simuleringen, vurderes det ikke at den beregnede trafik vil skabe problemer i rundkørslen. Der er en ubetydelig tendens til at trafikken fra Kokkedal Industripark forsinkes en smule idet der holdes tilbage for den gennemkørende trafik på Ådalsvej. Der kan på Ådalsvejs østlige ben i korte perioder opstå kødannelse når der holdes tilbage for cirkulerende trafik. Dette vurderes dog uden betydning for den generelle trafikafvikling i området.”

 

På baggrund af ovenstående konklusion fra tillægget til trafikredegørelsen, vurderer administrationen at Hørsholm Kommunes indsigelse ikke giver anledning til yderligere tiltag.

 

DATEA

Det er korrekt at der mangler en vedtagelsespåtegnelse i lokalplanforslaget. Dette er selvfølgelig beklageligt, men må betragtes som en frembringelsesfejl som ikke er af væsentlig betydning for den videre proces. DATEA nævner herudover at lokalplanforslaget ikke har været fulgt af et kommuneplantillæg. Dette skyldes at den nye ramme allerede er indlagt i Kommuneplan 2017. Til slut nævnes, at planlægningen ikke er i overensstemmelse med regionsplanlægning og hensynet til eksisterende bymidte. Hertil må siges, at særlig pladskrævende varer per definition aldrig er i konkurrence med bymidter. Dette skyldes, at bymidter primært handler med almindelige udvalgsvarer som eksempelvis tøj og sko, mens områder til særlig pladskrævende varer alene må handle med biler, campingvogne, tømmer og andre særlig pladskrævende varer.


K3 Ejendomme

Administration vurderer, at der bør foretages den ønskede redaktionelle ændring i § 3.1, da den ikke har nogen betydning for indholdet. Ændringen kan ses i bilag 2 – Hvidbog.


Administration anbefaler, at man ikke imødekommer ønsket om færre handicapparkeringspladser. Lokalplanens bestemmelser følger de almindelige vejledende rammer for handicapparkeringspladser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan K106 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside. Herudover vil personer, virksomheder og institutioner som har indsendt høringssvar modtage en meddelelse om at lokalplanen er endeligt vedtaget.

Indstilling

 1. At lokalplan K106 for et område til erhverv og særlig pladskrævende varer vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017


Anbefaler den administrative indstilling.

Vedrørende antallet af handicappladser henvises ejer til at søge dispensation, såfremt det måtte vise sig, at kapaciteten er for høj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.170 - Høringsperiode og delegation af lokalplaner

Sagsnr.: 17/20683

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Godkendelse af principper for differentierede høringsperioder samt delegeringsniveau for lokalplaner og kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Formål

Som følge af ny planlov, som trådte i kraft 15. juni 2017 skal Fredensborg Kommune tage stilling til om og hvordan kommunen vil implementere lovens muligheder for differentierede høringsperioder for lokalplaner og kommuneplantillæg.

 

Der fremlægges med dette dagsordenspunkt forslag til nye principper for udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg. De nye principper vil nedsætte sagsbehandlingstiden og ressourceforbruget på små og mellemstore lokalplaner og kommuneplantillæg.


Baggrund

Planloven har netop gennemgået en større revision med flere væsentlige ændringer. Der er ikke længere krav om 8 ugers offentlig høring for alle lokalplaner og kommuneplantillæg og kommunerne har nu mulighed for at beslutte en kortere høringsperiode på 4 eller 2 uger. Planloven fastsætter de overordnede rammer for, hvilke slags lokalplaner og kommuneplantillæg der kan gennemføres med kortere høringsperioder, men der gives dog et relativt stort råderum for kommunerne. 

 

Kommunerne fik i allerede med planloven i 2012 mulighed for, at delegere kompetencen til et udvalg eller til administrationen.Administrationen foreslår, at Byrådet samtidig med behandling af differentierede høringsperioder, også behandler spørgsmålet om hvem der igangsætter lokalplaner, vedtager forslag til lokalplaner og de endelige lokalplaner.

Med behandling af de to ovenstående emner kan sagsbehandlingstid og ressourceforbrug for små og mellemstore lokalplaner og kommuneplantillæg nedsættes. Der fremlægges her et forslag til hvordan dette kan gøres i praksis.

 

For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige sagsbehandling skal udarbejdes retningslinjer for fastlæggelse af høringsperioder og delegeringsniveau. Retningslinjerne vil kunne medvirke til en ensartet praksis, som vil være gennemskuelig for Byrådet og administrationen såvel som borgere og virksomheder.


Forslag til nye retningslinjer

Administrationen anbefaler en kategorisering af lokalplaner i A, B og C-lokalplaner. Kategoriseringen refererer til lokalplanens størrelse og overordnede betydning. Kategorisering af lokalplaner benyttes allerede i andre kommunerne, bl.a. København, Holbæk og Kolding.


Administrationen har udarbejdet en metode til kategorisering af lokalplaner (se bilag 1). Kategoriseringen består af to trin. Trin 1 er knyttet til de overordnede juridiske rammer i planloven og indholdet kan derfor ikke ændres. Trin 2 er administrationens forslag til en måde at kvalificere kategoriseringen yderligere. Det forventes at Trin 2 vil blive tilrettet løbende, i takt med at kommunen får praksiserfaring med den nye metode.

 

På baggrund af de to trin inddeles lokalplanerne i A, B og C-lokalplaner. For hver kategori er tilknyttet en specifik høringsperiode:

A-lokalplanerne:”store” lokalplaner der sendes i 8 ugers offentlig høring

B-lokalplanerne: ”mellem” lokalplaner der sendes i 4 ugers offentlig høring

C-lokalplaner: ”små” lokalplaner der kan sammenlignes med en byzonetilladelse, og sendes i 2 ugers offentlig høring.


For hver kategori tilknyttes desuden et delegeringsniveau som sikrer, at A-lokalplaner får samme sagsbehandlingstid og samme ressourceforbrug som i dag, B-lokalplaner får en lidt hurtigere sagsbehandlingstid og et lidt lavere ressourceforbrug mens C-lokalplaner får en hurtig sagsbehandlingstid med et lavt ressourceforbrug.

Skema: høringsperioder og delegeringsniveau for plankategorier

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK*

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

*Fagudvalget med kompetence på planområdet iht. styrelsesvedtægt

 

Ovenstående skema er udarbejdet med et uddybende appendiks (se bilag 2).

 

Særligt for vedtagelse af B-lokalplaner

I ovenstående tabel er anført, at B-lokalplaner vedtages af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Det foreslås, at administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Ferieperioder medregnes ikke

De kortere høringsperioder medfører et behov for at tage særlige hensyn omkring de mest almindelige ferieperioder. Administrationen foreslår derfor at følgende måneder / uger ikke medregnes i høringsperioden:

 

•        uge 7 (vinterferie)

•        påskeferie

•        juli måned

•        uge 42 (efterårsferie)

•        uge 51 og 52 (jul)


Eksempler på A, B og C-lokalplaner

I bilag 3 er oplistet en række eksempler på, hvorledes tidligere udarbejdede lokalplaner ville fordele sig i de foreslåede kategorier.


Råderum ved valg af A, B og C-lokalplaner

Administrationen vil  i forbindelse med sag til udvalget om igangsættelse af en lokalplan foretage en vurdering af, hvorvidt planen skal behandles som A-, B- eller C-lokalplan. Her har udvalget mulighed for evt. at opgradere en lokalplan. Ønsker Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at nedgradere en lokalplan fra eksempelvis A til B anbefales det, at udvalget er særligt opmærksom på, om punkterne i trin 1 i bilag 1 overholdes, idet beslutningen om delegeringsniveau og høringsperiode vil kunne påklages til Planklagenævnet i hver enkelt lokalplansag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At principperne for høringsperioder og delegeringsniveau godkendes som beskrevet i dagsordenspunktet,

2.    At administrationen får kompetence til at tilrette metoden (jf. bilag 1) og efterfølgende - i takt med at kommunen får erfaring med anvendelse af de nye principper - orientere Plan-, Miljø- og Klimaudvalget herom.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017


Anbefaler den administrative indstilling med den bemærkning at ordningen med C-lokalplaner evalueres efter en relevant indkøringsperiode, og at udvalget altid efterfølgende orienteres, når en lokalplan er vedtaqet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anmoder om, at evalueringen af C-lokalplaner behandles i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.171 - Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2018

Sagsnr.: 10/45603

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for erhverv. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster for erhverv, der omfatter følgende ordninger:


Grundgebyr

Taksten omfatter og skal dække kommunens administrationsudgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, anvisningsordninger, information, kommunens udgifter til den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen samt udgifter til behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af grundgebyret.


I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, dvs. alle virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. Bestemte brancher (bekendtgørelsens bilag 8) og virksomhedsformer (bekendtgørelsens bilag 9) er fortsat fritaget som det har været gældende i perioden fra 2010-2017.


I 2017 er det blevet opkrævet grundgebyr hos 1.766 virksomheder, mens ca. 4.118 virksomheder fritages på forhånd. De opkrævningsberettigede virksomheder (1.766 stk.) kan dog søge om fritagelse herfor.


I år er informationer om erhvervsaffaldsgebyret for første gang fremsendt elektronisk til virksomhedernes E-boks. Det har medført en stigning i antallet af modtagne ansøgninger om fritagelse (ca. 400 stk. ansøgninger inkl. skriftlige henvendelser).


Regnskabet for grundgebyret for 2016 fremgår nedenfor:

Ydelse

Indtægter

Udgifter

Gebyrer fra ca. 1.500 virksomheder

830.176

 

Fredensborg Affald opkrævning og administration

 

295.000

Renoweb, abonnement samt brug af IT-system

 

42.600

Norfors, kapacitetsbidrag

 

77.449

Miljøstyrelsens regulativdatabase og affaldsregister

 

65.784

Behandling af ansøgninger (FK)

 

349.343

Balance

830.176

830.176

Alle beløb i kr og excl. moms.


Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret dækker de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven.


Taksten har været reguleret med små stigninger i 2014-2016 og foreslås uændret i 2018.


Virksomhedstype

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Alle virksomheder

495,0

525,0

525,0

525,0

 Alle beløb i kr og excl. moms.


Gebyret i Fredensborg Kommune ligger i 2017 under den gennemsnitlige gebyrstørrelse for erhverv sammenlignet med nabokommunerne (Allerød: 650 kr, Hørsholm: 457 kr., Helsingør: 580 kr. og Rudersdal: 531 kr., alle beløb er eks. moms). Gebyrerne i Hørsholm og Rudersdal kommuner er omfattet af en politisk vedtaget administrationspraksis, der betyder, at virksomhederne ikke kan ansøge om at blive fritaget for betaling af gebyret med begrundelsen ”ingen affaldsproduktion” (jf. Affaldsbekendtgørelsen § 60.4). 


Dagrenovation

Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation), der behandles politisk d. 30. november 2017.


Genbrugsplads og farligt affald

Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.


Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Norfors. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

 

Siden 1. januar 2013 har kommunerne haft åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder på tværs af kommunegrænserne i hele landet.


Derfor indførte Norfors og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne, der tog højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladserne sker via en abonnementsordning gældende for hele året.


Taksterne for 2018 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2016 samt prognosen for 2017’s første 6 måneder, hvor der forventes, at affaldsmængderne i 2017 falder med 2 % i forhold til 2016. I budgettet for 2018 er det forudsat uændrede mængder i forhold til 2017. Det er Norfors vurdering, at taksterne for erhverv bør stige med 1 % i 2018 for at tage højde for udviklingen i løn- og driftsomkostninger.


Norfors bestyrelse behandlede og godkendte takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger d. 12. september 2017. Taksterne skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.


Gebyret for adgang til genbrugspladsen, inklusiv bidrag til farligt affald, er frivilligt og afspejler de enkelte virksomhedstypers anvendelse af pladserne.


Virksomhedstype

Antal i 2017 *

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Øvrige virksomheder

550

815

825

830

Håndværkere (0-1 ansatte)

160

4.895

4.945

4.995

Håndværkere (2-10 ansatte)

90

9.690

9.790

9.885

Håndværkere (over 10 ansatte)

25

12.850

12.980

13.110

Månedsbillet

100

 1.000

1.010

1.020

Alle beløb i kr. og excl. moms.


*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Norfors fælleskoncept.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2018 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017


Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Nr.172 - Godkendelse af forslag til udpegning af vandløb i vandområdeplan

Sagsnr.: 16/31545

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

På baggrund af regeringens ”landbrugspakke” har Miljøstyrelsen anmodet kommunen om at vurdere og foreslå ændringer af allerede udpegede vandløbsstrækninger i Vandområdeplan 2015-2021. Udvalget forelægges forslag til kommunens svar til Miljøstyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Vandplanerne er Danmarks implementering af EU´s vandrammedirektiv, hvor målet er at opnå god økologisk tilstand i alle vandområder, herunder vandløb.

 

Som følge af vedtagelsen af Vandplan 1 og den kommunale vandhandleplan for perioden 2009-2015, blev hovedparten af alle vandløbstrækninger udpeget, hvor målet om god økologisk tilstand skal opnås. Endvidere blev nedenstående konkrete indsatser til forbedring af vandløbene i Fredensborg Kommune indarbejdet, jf. Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2015.

-      Åbning af 2 rørlagte vandløbsstrækninger i Grønholt Å

-      Åbning af 1 rørlagt vandløbsstrækning i Donse Å

-      Åbning af 1 rørlagt strækning i Højsagervandløbet

 

Vandområdeplan (også kaldet Vandplan 2) for perioden 2016-2021 blev udarbejdet med input fra vandråd, som blev sammensat af repræsentanter fra grønne organisationer og erhvervsorganisationer. I vandområdeplanen blev de udpegede vandløb og indsatserne fra vandplan 1 videreført med undtagelse af Højsagervandløbet, der udgik af planen. Følgende nye indsatser på vandløbsstrækninger blev desuden indarbejdet, jf. Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde 16. august 2016.

-      Genslyngning, udlægning af bundmateriale og etablering af træer langs Langstrup Å,

-      Udskiftning af bundmateriale i Usserød Å

-      Udskiftning af bundmateriale i Grønholt Å

-      Genslyngning af Dageløkkevandløbet

-      Etablering af træer langs Nivå.

 

Kommunen er forpligtet til at gennemføre ovenstående indsatser ved at søge tilskud fra staten.

 

Se kortbilag 1 for overblik over de i vandplanen udpegede vandløb og videreførte indsatser fra vandplan 1 Fredensborg Kommune.

 

Ændring af udpegning af vandløbsstrækninger i vandområdeplan 2016-2021

Som konsekvens af ”Aftale om fødevare- og landbrugspakken” har Miljøstyrelsen fremsendt en ny vurdering af de allerede udpegede vandløbsstrækninger i Vandområdeplan 2016-2021 til kommunerne og bedt dem om deres bemærkninger inden den 31. december 2017.

 

Den fremsendte vurdering omfatter 3 opgaver:

 

 1. Om udpegede vandløb med et opland på under 10 km2 fortsat skal indgå i vandplanen ud fra nye kriterier om bl.a. faldforhold, omfanget af udretning samt deres økologiske indhold. Miljøstyrelsen lægger her op til, at den nederste del af Dageløkkevandløbet udgår pga. ringe fald og slyngningsgrad (se kortbilag 1). De øvrige vandløbsstrækninger videreføres uændret.

 

 1. Om de udpegede vandløb skal undersøges nærmere mhp. at kategorisere dem som værende kunstige eller stærkt modificerede. De vandløbsstrækninger, der udpeges som værende kunstige eller stærkt modificerede, vil stadig indgå i vandområdeplanerne, der vil dog ikke blive stillet krav til indsatser i disse vandløb og kommunerne har således ikke mulighed for at få tilskud fra staten til vandløbsforbedringer. Miljøstyrelsen har foreslået, at 10 vandløbsstrækninger kategoriseres som værende kunstige eller stærkt modificerede, jf. kortbilag 2. Det er kun hvis kommunen melder tilbage, at strækningerne skal undersøges nærmere, at Miljøstyrelsen vil undersøge og evt. skifte status på dem.

 

 1. En frivillig opgave om at kommunerne kan vurdere om de indsatser, der indgik i vandplan 1, og som blev videreført i vandområdeplanen, fortsat skal gennemføres. I Fredensborg Kommune drejer det sig som nævnt om genåbning af 3 rørlagte strækninger på hhv. Donse Å og Grønholt Å, jf. kortbilag 1.

 

I forbindelse med løsning af ovenstående opgaver er der på ny nedsat vandråd i de enkelte hovedvandoplande, der skal afgive indstilling til kommunerne. Vandrådets indstilling er alene vejledende for kommunerne. Det er kommunerne, der indmelder, hvad de vurderer er fagligt korrekt.

 

Vandrådets indstilling vedr. Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune ligger inden for Hovedvandopland 2.3 Øresund. Der er nedsat et vandråd med samme sammensætning, som blev nedsat i forbindelse med den oprindelige udpegning til vandplanen med en ligelig fordeling mellem erhvervs- og friluftsinteresser og grønne organisationer. Gribskov Kommune varetager igen sekretariatsfunktionen for vandrådsarbejdet.

 

Vandrådet har gennem en række møder enstemmigt indstillet følgende, som berører Fredensborg Kommune ift. ovenstående 3 opgaver:

 

 1. Ingen indstilling fra vandrådet til Miljøstyrelsens forslag om ændringer i de allerede udpegede vandløb.

 

 1. Et enigt vandråd har indstillet, at følgende vandløbsstrækninger bør undersøges som værende stærkt modificerede af Miljøstyrelsen (kortbilag 2):

-      Ålemoserenden

-      Krogerupvandløbet

-      Humlebækken

 

 1. Videreførte indsatser fra Vandplan 1 er ikke behandlet i vandrådet.

 

Kommentarer fra organisationer

Ud over indstillingen fra vandrådet, er der indkommet følgende kommentarer fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Fredensborg Vandløbslav til de 3 opgaver.

 

De indkomne bemærkninger er indsendt uden en officiel høring. Begge organisationer er repræsenteret i vandrådet.

 

Til de tre opgaver fra Miljøstyrelsen har organisationerne svaret:

 

 1. Ingen kommentarer til ændringer af de eksisterende strækninger i vandplanerne.

 

 1. Fredensborg Vandløbslav ønsker, at Højsagervandløbet skal udpeges som værende kunstigt/stærkt modificeret, da de mener, at historiske kort viser at vandløbet er en række afvandingskanaler. Danmarks Sportsfiskerforbund har omvendt kommenteret, at Højsagervandløbet har et stort potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk. Vandløbet lever op til kravet om slyngningsgrad og fald, og bør derfor ikke udtages af indsatserne i vandplanerne.

 

 1. Fredensborg Vandløbslav har anført, at genåbning af rørlagte strækninger i Grønholt Å bør udgå som indsats, da der er en lokal lodsejer, der ikke ønsker at lægge jord til projektet. Danmarks Sportsfiskerforbund påpeger, at det er vigtigt at fastholde indsatserne om genåbning af de rørlagte strækninger fra første vandplansperiode i Grønholt Å og Donse Å.

 

Organisationernes bemærkninger er vedlagt som bilag.

 

Administrationens vurdering af vandrådets og organisationernes indstillinger samt administrationens øvrige bemærkninger

 

 1. Ift. Miljøstyrelsens forslag om udtagning af den nederste del af Dageløkkevandløbet kan administrationen ikke finde en faglig begrundelse herfor. Det skyldes, at Dageløkkevandløbet i sin helhed lever op til kriterierne for fald og slyngningsgrad. På den opstrømsliggende strækning er der endvidere udpeget en strækning, der skal genslynges i henhold til vandområdeplanen. Såfremt Miljøstyrelsen fastholder, at strækningen ikke skal være en del af vandområdeplanen, vil den opstrømsliggende strækning også skulle udgå af vandplanen, da det er styrelsens normale praksis at udtage opstrøms strækninger, der er kortere end nedstrøms strækninger.

 

De andre strækninger, vurderes alle at opfylde et eller flere af kriterierne for at medgå i vandområdeplanen og bør derfor videreføres uændret, som Miljøstyrelsen foreslår.

 

 1. Administrationen vurderer, at vandrådets indstilling om undersøgelser i opgave 2 bør følges.

 

Med hensyn til Fredensborg Vandløbslavs ønske om at om at indstille Højsagervandløbet som kunstigt/stærkt modificeret, vurderer administrationen, at der dels er tale om et oprindeligt vandløb ud fra gamle kort fra 1928-1940 og 1842-1899 samt højdekurver, og dels at der kun er en del af strækningen, der lever op til kriterierne for at kunne udpeges som stærkt modificeret. Derfor er det ikke administrationens anbefaling at følge vandløbslavets ønske.

 

 1. KL har anbefalet, at kommunerne ikke beskæftiger sig med den frivillige opgave med at kommentere på de videreførte indsatser fra første vandplansperiode, da kommuner ikke er blevet økonomisk kompenseret for denne opgave. Administrationen har derfor ikke ingen bemærkninger til denne opgave.

 

Administrationens forslag til svar til Miljøstyrelsen

På ovenstående baggrund foreslår administrationen, at følgende svar indsendes til Miljøstyrelsen på de tre opgaver:

 1. Dageløkkevandløbet videreføres uændret i vandplanen, idet den opfylder kriterierne for at indgå i vandplanen, og at de andre vandløb videreføres uændret, da de overholder 1 eller flere faglige kriterier for at indgå i vandplanen.

 

 1. 3 vandløbsstrækninger bør undersøges som kunstige/stærkt modificerede i overenstemmelse med vandrådets indstilling:

-      Ålemoserenden

-      Krogerupvandløbet

-      Humlebækken

 

 1. Ingen bemærkninger.

 

Videre forløb

Når vandrådets og administrationernes indstillinger er blevet politisk behandlet i alle oplandskommuner, indtastes indstillingerne til Miljøstyrelsen enkeltvis af kommunerne.  Herefter sender sekretariatskommunen den samlede indstilling for hele Hovedvandopland 2.3 Øresund til Miljøstyrelsen, inklusive enkeltudtalelser fra vandrådets repræsentanter. Deadline for indtastning i kommunerne er den 8. december, hvorefter sekretariatskommunen sender det samlede svar til Miljøstyrelsen.

 

I forbindelse med arbejdet med Miljøstyrelsens henvendelse har administrationen anmodet vandrådet om bemærkninger til en eventuel merudpegning af 4 mindre vandløbsstrækninger, der opfylder kriterierne for at indgå i vandplanerne, men som ikke er udpegede. Denne drøftelse ligger udenfor opgaverne fra Miljøstyrelsen og vil blive forelagt udvalget på et senere tidspunkt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om vandplanlægning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At ovenstående forslag til svar godkendes og indsendes til Miljøstyrelsen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017

 

Anbefaler administrationens indstilling således at:

 

1)    Dageløkkevandløbet videreføres uændret i vandplanen, idet den opfylder kriterierne for at indgå ligesom de andre vandløb videreføres uændret, da de overholder 1 eller flere faglige kriterier for at indgå i vandplanen.

 

2)    Følgende vandløbsstrækninger bør undersøges som kunstige/stærkt modificerede i overensstemmelse med vandrådets indstilling:

 • Ålemoserenden
 • Krogerupvandløbet
 • Humlebækken

 

Der var afstemning om hvorvidt Højsagervandløbet skal udpeges som kunstigt/stærkt modificeret vandløb og undersøges yderligere.

 

For stemmer 6: V, A, O

Imod stemmer 2: B og F

 

Et flertal anbefaler herefter, at også Højsagervandløbet indstilles til Miljøstyrelse til at skulle undersøges.

 

Udvalget drøftede frilægning af de vandløbsstrækninger, der er videreført fra den første vandplan med en indsats om, at de rørlagte strækninger skal fritlægges.

 

Vedrørende Grønholt Å følger et flertal vandløbslaugets indstilling om, at den nederste rørlagte strækning ikke bør fritlægges og at dette indmeldes til Miljøstyrelsen.

 

For stemmer 6: V, A, O

Imod stemmer 2: B og F

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.


Der var afstemning om hvorvidt Højsagervandløbet skal udpeges som kunstigt/stærkt modificeret vandløb og undersøges yderligere.

 

For stemmer: 7 Liste A, Liste C, Liste I, Liste V og Liste O

 

Imod stemmer: 3 Liste B, Liste F og Liste H

 

Fraværende: 1


Udvalget drøftede frilægning af de vandløbsstrækninger, der er videreført fra den første vandplan med en indsats om, at de rørlagte strækninger skal fritlægges.

 

Vedrørende Grønholt Å følger et flertal vandløbslaugets indstilling om, at den nederste rørlagte strækning ikke bør fritlægges og at dette indmeldes til Miljøstyrelsen.

 

For stemmer: 7 Liste A, Liste C, Liste I , Liste V og Liste O


Imod stemmer:3 Liste B, Liste  F og Liste H

 

Fraværende: 1

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


Der var afstemning om hvorvidt Højsagervandløbet skal udpeges som kunstigt/stærkt modificeret vandløb og undersøges yderligere.

 

Total: 27

 

For: 23

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A), Henriette Stein (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Jakob Krogmann (I), Kim E. Jensen (O), Flemming Rømer (O), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Charlotte Bie (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Helle Abild Hansen (I), Lars Egedal (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V)

 

Imod: 4

Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø), Lars Simonsen (B), Kristian Heegaard (B).

 

Udvalget drøftede frilægning af de vandløbsstrækninger, der er videreført fra den første vandplan med en indsats om, at de rørlagte strækninger skal fritlægges.

 

Vedrørende Grønholt Å følger et flertal vandløbslaugets indstilling om, at den nederste rørlagte strækning ikke bør fritlægges og at dette indmeldes til Miljøstyrelsen.

 

For: 23

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer(A), Charlotte Sander (A), Henriette Stein (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Jakob Krogmann (I), Kim E. Jensen (O), Flemming Rømer (O), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Charlotte Bie (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Helle Abild Hansen (I), Lars Egedal (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V).

 

Imod: 4

Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (F), Lars Simonsen (B), Kristian Heegaard (B).

Nr.173 - Nyanskaffelse Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/11537

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet skal godkende finansiering af indkøb af teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkendte på deres møde d. 1. juni 2017 at anskaffe en teleskoplæser (se bilag). Behovet for en arbejdsmaskine til den daglige drift af Nivå Havn og Strandpark er efterhånden presserende. Der foretages mange skæve og tunge løft, som kan elimineres vha. fx en teleskoplæsser. En arbejdsmaskine vil kunne forbedre arbejdsmiljøet på Nivå Havn væsentligt, vurderer havnefogeden.

 

Nivå Havn og Strandpark benytter sig for nuværende af services leveret af NSPV (Nordsjællands Park og Vej). De kan rekvireres på bestilling til udførsel af diverse opgaver. De kører bl.a. Hofmann-klodser og stativer to gange årligt. Indkøb af egen maskine giver mulighed for f.eks. at sikre, at pladserne ryddes hurtigt. Ved arrangementer, stævner og travle sommerdage med stort pres på parkeringsarealerne vil havnen selv kunne opsætte klodser, flytte grill og borde osv.

 

For at afdække det egentlige behov har der været udarbejdet en behovsanalyse. Kommunens udbuds- og indkøbsafdeling samt kommunens konsulent på forsikringsområdet har været inde over tilbuddet.

 

Økonomi:

 

Pris på Scantruck MT 625 er 450.000 kr.

Årlig forsikring er 3.082,72 kr.

 

Forslag til finansiering:

Der er ikke midler i det afsatte driftsbudget til indkøb af teleskoplæsser til ca. 450.000 kr. Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet, at finansieringen sker via Nivå Havns beholdningskonto, som pr. maj 2017 udgør 2.788.703,61 kr.

 

Ifølge de vedtagne styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark indgår beholdningskontoen som en integreret del af kommunens kassebeholdning. Byrådet har kompetencen til at frigive beløb fra kontoen til større vedligeholdelses- og udviklingsarbejder på Nivå Havn og Strandpark.


Siden behandling af sagen i Fritids – og Idrætsudvalget d. 16. august.

Havnefogeden har udarbejdet et uddybende notat om behovet for teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark (bilag 2). Konklusionen i notatet er, at anskaffelse af teleskoplæsseren er nødvendig i den daglige drift både af driftsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.


Det fremgår af notatet, at et alternativ til anskaffelse af teleskoplæsser til en pris på ca. 450.000 kr. er at indgå lejeaftale med en binding i 12 måneder og med forkøbsret med en nedskrivning på 80 pct. af lejen. Det vil i alt betyde en samlet udgift på 180.000 kr. i leje i 12 måneder samt en efterfølgende anskaffelse på 306.000 kr. Lejen skal i givet fald disponeres inden for driftsbestyrelsens samlede budget og godkendes af driftsbestyrelsen.


Formanden for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark har via mail og med baggrund i havnefogedens notat bedt driftsbestyrelsens medlemmer tilkendegive, om de fortsat støtter forslaget om anskaffelse af  en teleskoplæsser.


Konklusionen på den skriftlige høring er, at hovedparten af medlemmer af driftsbestyrelsen fortsat støtter anbefaling overfor Byrådet om, at der frigives midler til anskaffelse af en teleskoplæsser.

Sagsbehandling siden behandling Økonomiudvalgsmødet den 23. oktober 2017

Der er udarbejdet et notat (bilag 3), der tager udgangspunkt i daglig anvendelse af et motoriseret køretøj, der kan løfte, læsse og flytte rundt på materiel på havnen. Køretøjet skal aflaste havnens personale i det daglige arbejde og være med til at undgå tunge løft og forbedre arbejdsmiljøet.


Model 1.

I model 1 beskrives udgiften ved køb af en teleskoplæsser til 450.000 kr., der afskrives over 10 år. Der tages udgangspunkt i et årligt forventet forbrug på 976 timer. Maskinen betjenes af havnens personale og der er derfor ikke udgifter til løn. Den årlige driftsudgift inklusiv afskrivning til i alt 66.500 kr. årligt vil give en timepris på ca. 68 kr. pr. time.


Model 2

I model 2 indgås der en aftale med NSPV om levering af ydelsen (maskine + fører) til en pris a 645 kr. pr. time. I aftalen skal der medregnes tid til kørsel af materiel til og fra Møllevej til havnen. Hvis der tages udgangspunkt i årlige udgifter på 66.500 kr., kan der med en timepris på 645 kr.  leveres ca. 103 timer årligt.


På baggrund af det opgjorte forventede forbrug af teleskoplæsser i Nivå Havn og Strandpark på 976 timer mod 103 timer årligt, anbefales model 1.


Administrationen har været i dialog med NSPV om ovenstående. NSPV oplyser, at de ikke har ressourcer til at løfte opgaven på havnen svarende til de opgjorte 976 timer, og bekræfter de anførte priser, der ligger til grund for beregningen.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Indkøb af teleskoplæser

 

450

 

 

 

I alt, drift

450

0

0

0

I alt, anlæg

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandparks forslag om at anskaffe en teleskoplæser godkendes.
 2. At driftsudgiften på 450.000 kr. ekskl. moms finansieres af den organisatoriske enheds beholdningskonto.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Sagen sendes tilbage til drøftelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, idet udvalget ønsker, at få beskrevet det reelle behov og forventede brug af en teleskoplæsser mere præcist forud for fornyet behandling af sagen.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-10-2017

Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Sagen blev udsat med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling


Tinne Borch Jacobsen (V) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Byrådet besluttede, at der kan indgås en 1- årig lejeaftale af en teleskoplæsser.