Nr.173 - Nyanskaffelse Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/11537

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet skal godkende finansiering af indkøb af teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkendte på deres møde d. 1. juni 2017 at anskaffe en teleskoplæser (se bilag). Behovet for en arbejdsmaskine til den daglige drift af Nivå Havn og Strandpark er efterhånden presserende. Der foretages mange skæve og tunge løft, som kan elimineres vha. fx en teleskoplæsser. En arbejdsmaskine vil kunne forbedre arbejdsmiljøet på Nivå Havn væsentligt, vurderer havnefogeden.

 

Nivå Havn og Strandpark benytter sig for nuværende af services leveret af NSPV (Nordsjællands Park og Vej). De kan rekvireres på bestilling til udførsel af diverse opgaver. De kører bl.a. Hofmann-klodser og stativer to gange årligt. Indkøb af egen maskine giver mulighed for f.eks. at sikre, at pladserne ryddes hurtigt. Ved arrangementer, stævner og travle sommerdage med stort pres på parkeringsarealerne vil havnen selv kunne opsætte klodser, flytte grill og borde osv.

 

For at afdække det egentlige behov har der været udarbejdet en behovsanalyse. Kommunens udbuds- og indkøbsafdeling samt kommunens konsulent på forsikringsområdet har været inde over tilbuddet.

 

Økonomi:

 

Pris på Scantruck MT 625 er 450.000 kr.

Årlig forsikring er 3.082,72 kr.

 

Forslag til finansiering:

Der er ikke midler i det afsatte driftsbudget til indkøb af teleskoplæsser til ca. 450.000 kr. Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet, at finansieringen sker via Nivå Havns beholdningskonto, som pr. maj 2017 udgør 2.788.703,61 kr.

 

Ifølge de vedtagne styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark indgår beholdningskontoen som en integreret del af kommunens kassebeholdning. Byrådet har kompetencen til at frigive beløb fra kontoen til større vedligeholdelses- og udviklingsarbejder på Nivå Havn og Strandpark.


Siden behandling af sagen i Fritids – og Idrætsudvalget d. 16. august.

Havnefogeden har udarbejdet et uddybende notat om behovet for teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark (bilag 2). Konklusionen i notatet er, at anskaffelse af teleskoplæsseren er nødvendig i den daglige drift både af driftsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.


Det fremgår af notatet, at et alternativ til anskaffelse af teleskoplæsser til en pris på ca. 450.000 kr. er at indgå lejeaftale med en binding i 12 måneder og med forkøbsret med en nedskrivning på 80 pct. af lejen. Det vil i alt betyde en samlet udgift på 180.000 kr. i leje i 12 måneder samt en efterfølgende anskaffelse på 306.000 kr. Lejen skal i givet fald disponeres inden for driftsbestyrelsens samlede budget og godkendes af driftsbestyrelsen.


Formanden for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark har via mail og med baggrund i havnefogedens notat bedt driftsbestyrelsens medlemmer tilkendegive, om de fortsat støtter forslaget om anskaffelse af  en teleskoplæsser.


Konklusionen på den skriftlige høring er, at hovedparten af medlemmer af driftsbestyrelsen fortsat støtter anbefaling overfor Byrådet om, at der frigives midler til anskaffelse af en teleskoplæsser.

Sagsbehandling siden behandling Økonomiudvalgsmødet den 23. oktober 2017

Der er udarbejdet et notat (bilag 3), der tager udgangspunkt i daglig anvendelse af et motoriseret køretøj, der kan løfte, læsse og flytte rundt på materiel på havnen. Køretøjet skal aflaste havnens personale i det daglige arbejde og være med til at undgå tunge løft og forbedre arbejdsmiljøet.


Model 1.

I model 1 beskrives udgiften ved køb af en teleskoplæsser til 450.000 kr., der afskrives over 10 år. Der tages udgangspunkt i et årligt forventet forbrug på 976 timer. Maskinen betjenes af havnens personale og der er derfor ikke udgifter til løn. Den årlige driftsudgift inklusiv afskrivning til i alt 66.500 kr. årligt vil give en timepris på ca. 68 kr. pr. time.


Model 2

I model 2 indgås der en aftale med NSPV om levering af ydelsen (maskine + fører) til en pris a 645 kr. pr. time. I aftalen skal der medregnes tid til kørsel af materiel til og fra Møllevej til havnen. Hvis der tages udgangspunkt i årlige udgifter på 66.500 kr., kan der med en timepris på 645 kr.  leveres ca. 103 timer årligt.


På baggrund af det opgjorte forventede forbrug af teleskoplæsser i Nivå Havn og Strandpark på 976 timer mod 103 timer årligt, anbefales model 1.


Administrationen har været i dialog med NSPV om ovenstående. NSPV oplyser, at de ikke har ressourcer til at løfte opgaven på havnen svarende til de opgjorte 976 timer, og bekræfter de anførte priser, der ligger til grund for beregningen.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Indkøb af teleskoplæser

 

450

 

 

 

I alt, drift

450

0

0

0

I alt, anlæg

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandparks forslag om at anskaffe en teleskoplæser godkendes.
  2. At driftsudgiften på 450.000 kr. ekskl. moms finansieres af den organisatoriske enheds beholdningskonto.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Sagen sendes tilbage til drøftelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, idet udvalget ønsker, at få beskrevet det reelle behov og forventede brug af en teleskoplæsser mere præcist forud for fornyet behandling af sagen.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-10-2017

Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Sagen blev udsat med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling


Tinne Borch Jacobsen (V) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Byrådet besluttede, at der kan indgås en 1- årig lejeaftale af en teleskoplæsser.