Nr.172 - Godkendelse af forslag til udpegning af vandløb i vandområdeplan

Sagsnr.: 16/31545

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

På baggrund af regeringens ”landbrugspakke” har Miljøstyrelsen anmodet kommunen om at vurdere og foreslå ændringer af allerede udpegede vandløbsstrækninger i Vandområdeplan 2015-2021. Udvalget forelægges forslag til kommunens svar til Miljøstyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Vandplanerne er Danmarks implementering af EU´s vandrammedirektiv, hvor målet er at opnå god økologisk tilstand i alle vandområder, herunder vandløb.

 

Som følge af vedtagelsen af Vandplan 1 og den kommunale vandhandleplan for perioden 2009-2015, blev hovedparten af alle vandløbstrækninger udpeget, hvor målet om god økologisk tilstand skal opnås. Endvidere blev nedenstående konkrete indsatser til forbedring af vandløbene i Fredensborg Kommune indarbejdet, jf. Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. september 2015.

-      Åbning af 2 rørlagte vandløbsstrækninger i Grønholt Å

-      Åbning af 1 rørlagt vandløbsstrækning i Donse Å

-      Åbning af 1 rørlagt strækning i Højsagervandløbet

 

Vandområdeplan (også kaldet Vandplan 2) for perioden 2016-2021 blev udarbejdet med input fra vandråd, som blev sammensat af repræsentanter fra grønne organisationer og erhvervsorganisationer. I vandområdeplanen blev de udpegede vandløb og indsatserne fra vandplan 1 videreført med undtagelse af Højsagervandløbet, der udgik af planen. Følgende nye indsatser på vandløbsstrækninger blev desuden indarbejdet, jf. Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde 16. august 2016.

-      Genslyngning, udlægning af bundmateriale og etablering af træer langs Langstrup Å,

-      Udskiftning af bundmateriale i Usserød Å

-      Udskiftning af bundmateriale i Grønholt Å

-      Genslyngning af Dageløkkevandløbet

-      Etablering af træer langs Nivå.

 

Kommunen er forpligtet til at gennemføre ovenstående indsatser ved at søge tilskud fra staten.

 

Se kortbilag 1 for overblik over de i vandplanen udpegede vandløb og videreførte indsatser fra vandplan 1 Fredensborg Kommune.

 

Ændring af udpegning af vandløbsstrækninger i vandområdeplan 2016-2021

Som konsekvens af ”Aftale om fødevare- og landbrugspakken” har Miljøstyrelsen fremsendt en ny vurdering af de allerede udpegede vandløbsstrækninger i Vandområdeplan 2016-2021 til kommunerne og bedt dem om deres bemærkninger inden den 31. december 2017.

 

Den fremsendte vurdering omfatter 3 opgaver:

 

 1. Om udpegede vandløb med et opland på under 10 km2 fortsat skal indgå i vandplanen ud fra nye kriterier om bl.a. faldforhold, omfanget af udretning samt deres økologiske indhold. Miljøstyrelsen lægger her op til, at den nederste del af Dageløkkevandløbet udgår pga. ringe fald og slyngningsgrad (se kortbilag 1). De øvrige vandløbsstrækninger videreføres uændret.

 

 1. Om de udpegede vandløb skal undersøges nærmere mhp. at kategorisere dem som værende kunstige eller stærkt modificerede. De vandløbsstrækninger, der udpeges som værende kunstige eller stærkt modificerede, vil stadig indgå i vandområdeplanerne, der vil dog ikke blive stillet krav til indsatser i disse vandløb og kommunerne har således ikke mulighed for at få tilskud fra staten til vandløbsforbedringer. Miljøstyrelsen har foreslået, at 10 vandløbsstrækninger kategoriseres som værende kunstige eller stærkt modificerede, jf. kortbilag 2. Det er kun hvis kommunen melder tilbage, at strækningerne skal undersøges nærmere, at Miljøstyrelsen vil undersøge og evt. skifte status på dem.

 

 1. En frivillig opgave om at kommunerne kan vurdere om de indsatser, der indgik i vandplan 1, og som blev videreført i vandområdeplanen, fortsat skal gennemføres. I Fredensborg Kommune drejer det sig som nævnt om genåbning af 3 rørlagte strækninger på hhv. Donse Å og Grønholt Å, jf. kortbilag 1.

 

I forbindelse med løsning af ovenstående opgaver er der på ny nedsat vandråd i de enkelte hovedvandoplande, der skal afgive indstilling til kommunerne. Vandrådets indstilling er alene vejledende for kommunerne. Det er kommunerne, der indmelder, hvad de vurderer er fagligt korrekt.

 

Vandrådets indstilling vedr. Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune ligger inden for Hovedvandopland 2.3 Øresund. Der er nedsat et vandråd med samme sammensætning, som blev nedsat i forbindelse med den oprindelige udpegning til vandplanen med en ligelig fordeling mellem erhvervs- og friluftsinteresser og grønne organisationer. Gribskov Kommune varetager igen sekretariatsfunktionen for vandrådsarbejdet.

 

Vandrådet har gennem en række møder enstemmigt indstillet følgende, som berører Fredensborg Kommune ift. ovenstående 3 opgaver:

 

 1. Ingen indstilling fra vandrådet til Miljøstyrelsens forslag om ændringer i de allerede udpegede vandløb.

 

 1. Et enigt vandråd har indstillet, at følgende vandløbsstrækninger bør undersøges som værende stærkt modificerede af Miljøstyrelsen (kortbilag 2):

-      Ålemoserenden

-      Krogerupvandløbet

-      Humlebækken

 

 1. Videreførte indsatser fra Vandplan 1 er ikke behandlet i vandrådet.

 

Kommentarer fra organisationer

Ud over indstillingen fra vandrådet, er der indkommet følgende kommentarer fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Fredensborg Vandløbslav til de 3 opgaver.

 

De indkomne bemærkninger er indsendt uden en officiel høring. Begge organisationer er repræsenteret i vandrådet.

 

Til de tre opgaver fra Miljøstyrelsen har organisationerne svaret:

 

 1. Ingen kommentarer til ændringer af de eksisterende strækninger i vandplanerne.

 

 1. Fredensborg Vandløbslav ønsker, at Højsagervandløbet skal udpeges som værende kunstigt/stærkt modificeret, da de mener, at historiske kort viser at vandløbet er en række afvandingskanaler. Danmarks Sportsfiskerforbund har omvendt kommenteret, at Højsagervandløbet har et stort potentiale som gyde- og opvækstområde for laksefisk. Vandløbet lever op til kravet om slyngningsgrad og fald, og bør derfor ikke udtages af indsatserne i vandplanerne.

 

 1. Fredensborg Vandløbslav har anført, at genåbning af rørlagte strækninger i Grønholt Å bør udgå som indsats, da der er en lokal lodsejer, der ikke ønsker at lægge jord til projektet. Danmarks Sportsfiskerforbund påpeger, at det er vigtigt at fastholde indsatserne om genåbning af de rørlagte strækninger fra første vandplansperiode i Grønholt Å og Donse Å.

 

Organisationernes bemærkninger er vedlagt som bilag.

 

Administrationens vurdering af vandrådets og organisationernes indstillinger samt administrationens øvrige bemærkninger

 

 1. Ift. Miljøstyrelsens forslag om udtagning af den nederste del af Dageløkkevandløbet kan administrationen ikke finde en faglig begrundelse herfor. Det skyldes, at Dageløkkevandløbet i sin helhed lever op til kriterierne for fald og slyngningsgrad. På den opstrømsliggende strækning er der endvidere udpeget en strækning, der skal genslynges i henhold til vandområdeplanen. Såfremt Miljøstyrelsen fastholder, at strækningen ikke skal være en del af vandområdeplanen, vil den opstrømsliggende strækning også skulle udgå af vandplanen, da det er styrelsens normale praksis at udtage opstrøms strækninger, der er kortere end nedstrøms strækninger.

 

De andre strækninger, vurderes alle at opfylde et eller flere af kriterierne for at medgå i vandområdeplanen og bør derfor videreføres uændret, som Miljøstyrelsen foreslår.

 

 1. Administrationen vurderer, at vandrådets indstilling om undersøgelser i opgave 2 bør følges.

 

Med hensyn til Fredensborg Vandløbslavs ønske om at om at indstille Højsagervandløbet som kunstigt/stærkt modificeret, vurderer administrationen, at der dels er tale om et oprindeligt vandløb ud fra gamle kort fra 1928-1940 og 1842-1899 samt højdekurver, og dels at der kun er en del af strækningen, der lever op til kriterierne for at kunne udpeges som stærkt modificeret. Derfor er det ikke administrationens anbefaling at følge vandløbslavets ønske.

 

 1. KL har anbefalet, at kommunerne ikke beskæftiger sig med den frivillige opgave med at kommentere på de videreførte indsatser fra første vandplansperiode, da kommuner ikke er blevet økonomisk kompenseret for denne opgave. Administrationen har derfor ikke ingen bemærkninger til denne opgave.

 

Administrationens forslag til svar til Miljøstyrelsen

På ovenstående baggrund foreslår administrationen, at følgende svar indsendes til Miljøstyrelsen på de tre opgaver:

 1. Dageløkkevandløbet videreføres uændret i vandplanen, idet den opfylder kriterierne for at indgå i vandplanen, og at de andre vandløb videreføres uændret, da de overholder 1 eller flere faglige kriterier for at indgå i vandplanen.

 

 1. 3 vandløbsstrækninger bør undersøges som kunstige/stærkt modificerede i overenstemmelse med vandrådets indstilling:

-      Ålemoserenden

-      Krogerupvandløbet

-      Humlebækken

 

 1. Ingen bemærkninger.

 

Videre forløb

Når vandrådets og administrationernes indstillinger er blevet politisk behandlet i alle oplandskommuner, indtastes indstillingerne til Miljøstyrelsen enkeltvis af kommunerne.  Herefter sender sekretariatskommunen den samlede indstilling for hele Hovedvandopland 2.3 Øresund til Miljøstyrelsen, inklusive enkeltudtalelser fra vandrådets repræsentanter. Deadline for indtastning i kommunerne er den 8. december, hvorefter sekretariatskommunen sender det samlede svar til Miljøstyrelsen.

 

I forbindelse med arbejdet med Miljøstyrelsens henvendelse har administrationen anmodet vandrådet om bemærkninger til en eventuel merudpegning af 4 mindre vandløbsstrækninger, der opfylder kriterierne for at indgå i vandplanerne, men som ikke er udpegede. Denne drøftelse ligger udenfor opgaverne fra Miljøstyrelsen og vil blive forelagt udvalget på et senere tidspunkt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om vandplanlægning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At ovenstående forslag til svar godkendes og indsendes til Miljøstyrelsen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017

 

Anbefaler administrationens indstilling således at:

 

1)    Dageløkkevandløbet videreføres uændret i vandplanen, idet den opfylder kriterierne for at indgå ligesom de andre vandløb videreføres uændret, da de overholder 1 eller flere faglige kriterier for at indgå i vandplanen.

 

2)    Følgende vandløbsstrækninger bør undersøges som kunstige/stærkt modificerede i overensstemmelse med vandrådets indstilling:

 • Ålemoserenden
 • Krogerupvandløbet
 • Humlebækken

 

Der var afstemning om hvorvidt Højsagervandløbet skal udpeges som kunstigt/stærkt modificeret vandløb og undersøges yderligere.

 

For stemmer 6: V, A, O

Imod stemmer 2: B og F

 

Et flertal anbefaler herefter, at også Højsagervandløbet indstilles til Miljøstyrelse til at skulle undersøges.

 

Udvalget drøftede frilægning af de vandløbsstrækninger, der er videreført fra den første vandplan med en indsats om, at de rørlagte strækninger skal fritlægges.

 

Vedrørende Grønholt Å følger et flertal vandløbslaugets indstilling om, at den nederste rørlagte strækning ikke bør fritlægges og at dette indmeldes til Miljøstyrelsen.

 

For stemmer 6: V, A, O

Imod stemmer 2: B og F

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.


Der var afstemning om hvorvidt Højsagervandløbet skal udpeges som kunstigt/stærkt modificeret vandløb og undersøges yderligere.

 

For stemmer: 7 Liste A, Liste C, Liste I, Liste V og Liste O

 

Imod stemmer: 3 Liste B, Liste F og Liste H

 

Fraværende: 1


Udvalget drøftede frilægning af de vandløbsstrækninger, der er videreført fra den første vandplan med en indsats om, at de rørlagte strækninger skal fritlægges.

 

Vedrørende Grønholt Å følger et flertal vandløbslaugets indstilling om, at den nederste rørlagte strækning ikke bør fritlægges og at dette indmeldes til Miljøstyrelsen.

 

For stemmer: 7 Liste A, Liste C, Liste I , Liste V og Liste O


Imod stemmer:3 Liste B, Liste  F og Liste H

 

Fraværende: 1

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


Der var afstemning om hvorvidt Højsagervandløbet skal udpeges som kunstigt/stærkt modificeret vandløb og undersøges yderligere.

 

Total: 27

 

For: 23

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A), Henriette Stein (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Jakob Krogmann (I), Kim E. Jensen (O), Flemming Rømer (O), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Charlotte Bie (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Helle Abild Hansen (I), Lars Egedal (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V)

 

Imod: 4

Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø), Lars Simonsen (B), Kristian Heegaard (B).

 

Udvalget drøftede frilægning af de vandløbsstrækninger, der er videreført fra den første vandplan med en indsats om, at de rørlagte strækninger skal fritlægges.

 

Vedrørende Grønholt Å følger et flertal vandløbslaugets indstilling om, at den nederste rørlagte strækning ikke bør fritlægges og at dette indmeldes til Miljøstyrelsen.

 

For: 23

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer(A), Charlotte Sander (A), Henriette Stein (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Jakob Krogmann (I), Kim E. Jensen (O), Flemming Rømer (O), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Charlotte Bie (I), Knud Løkke Rasmussen (I), Helle Abild Hansen (I), Lars Egedal (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V).

 

Imod: 4

Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (F), Lars Simonsen (B), Kristian Heegaard (B).