Nr.169 - Endelig vedtagelse af Lokalplan K106

Sagsnr.: 17/4193

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan K106 for erhverv og særlig pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark 3 – 7.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 19. juni 2017 at fremlægge forslag til lokalplan K106 for erhverv og særlig pladskrævende varer ved Kokkedal Industripark 3 - 7 i offentlig høring.


Planområdet i dag

Planområdet omfatter et areal på omkring 19.800 m2 ved Kokkedal Industripark i Kokkedal. Området ligger i byzone. Området er beliggende centralt i et allerede eksisterende og udbygget erhvervsområde. Området er derfor afgrænset i alle retninger af andre virksomheder. De nærmeste boligområder ligger mod øst og nord i en afstand af hhv. 170 og 140 m. Området har tidligere været anvendt af busvirksomheden Arriva, men er i dag ubenyttet, da Arriva ikke længere har behov for at udnytte pladsen.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for erhverv og butikker til særlig pladskrævende varer på Kokkedal Industripark 3 – 7 matr. 4cf, Brønsholm By. Der kan i alt bygges 14.000 m2 butikker eller erhverv. Minimumsbutiksstørrelsen fastsættes til 1.000 kvm.


Der fastlægges desuden i lokalplanen bestemmelser for bebyggelsesprocent, maksimalt antal etager, maksimal højde, skiltning samt konkret placering af anvendelserne på ejendommene, heriblandt placering af parkeringspladser.


Lokalplanen kan ses i bilag 1 – Lokalplan K106.


Offentlig høring af lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 5. juli 2017 til den 31. august 2017. I høringsperioden indkom 3 høringssvar.

Der indkom høringssvar fra følgende:

  • Hørsholm Kommune
  • Ejendomsadministrationsvirksomheden Datea
  • K3 Ejendomme

Høringssvarene omhandlede følgende indhold:


Hørsholm Kommune ønsker udført en trafikredegørelse for, hvor stor trafikbelastningen bliver i rundkørslen ved Ådalsvej/Kokkedal Industripark.


Datea, der administrerer bl.a. Hørsholm Midtpunkt, påpeger en manglende vedtagelsespåtegnelse på lokalplanforslaget, samt at lokalplanforslaget ikke er fulgt af et tillæg til kommuneplanen. Herudover anfører Datea at detailhandel på området ikke er i overensstemmelse med regionplanlægningen og hensynet til den allerede etablerede detailhandel i bymidterne.


K3 Ejendomme påpeger en redaktionel fejl i formuleringen af § 3.1. Herudover ønskes en lempelse for store handicapparkeringspladser. På nuværende tidspunkt skal etableres 1 stor og en 1 lille handicapparkeringsplads pr. butik. Dette ønskes ændret, således at der stadig skal etableres 1 lille handicapparkering pr. butik, men kun 1 stor pr 2 butikker. Det vil sige en halvering af store handicapparkeringspladser.


Høringssvarene kan ses i fuld længde i bilag 2 – Hvidbog.


Administrationens vurdering

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommunes høringssvar har givet anledning til udarbejdelse af et tillæg til den trafikredegørelse der var med i høringen. Tillægget kan ses i bilag 3 – tillæg til trafikredegørelse. I tillægget konkluderes følgende:


”Baseret på VISSIM simuleringen, vurderes det ikke at den beregnede trafik vil skabe problemer i rundkørslen. Der er en ubetydelig tendens til at trafikken fra Kokkedal Industripark forsinkes en smule idet der holdes tilbage for den gennemkørende trafik på Ådalsvej. Der kan på Ådalsvejs østlige ben i korte perioder opstå kødannelse når der holdes tilbage for cirkulerende trafik. Dette vurderes dog uden betydning for den generelle trafikafvikling i området.”

 

På baggrund af ovenstående konklusion fra tillægget til trafikredegørelsen, vurderer administrationen at Hørsholm Kommunes indsigelse ikke giver anledning til yderligere tiltag.

 

DATEA

Det er korrekt at der mangler en vedtagelsespåtegnelse i lokalplanforslaget. Dette er selvfølgelig beklageligt, men må betragtes som en frembringelsesfejl som ikke er af væsentlig betydning for den videre proces. DATEA nævner herudover at lokalplanforslaget ikke har været fulgt af et kommuneplantillæg. Dette skyldes at den nye ramme allerede er indlagt i Kommuneplan 2017. Til slut nævnes, at planlægningen ikke er i overensstemmelse med regionsplanlægning og hensynet til eksisterende bymidte. Hertil må siges, at særlig pladskrævende varer per definition aldrig er i konkurrence med bymidter. Dette skyldes, at bymidter primært handler med almindelige udvalgsvarer som eksempelvis tøj og sko, mens områder til særlig pladskrævende varer alene må handle med biler, campingvogne, tømmer og andre særlig pladskrævende varer.


K3 Ejendomme

Administration vurderer, at der bør foretages den ønskede redaktionelle ændring i § 3.1, da den ikke har nogen betydning for indholdet. Ændringen kan ses i bilag 2 – Hvidbog.


Administration anbefaler, at man ikke imødekommer ønsket om færre handicapparkeringspladser. Lokalplanens bestemmelser følger de almindelige vejledende rammer for handicapparkeringspladser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan K106 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside. Herudover vil personer, virksomheder og institutioner som har indsendt høringssvar modtage en meddelelse om at lokalplanen er endeligt vedtaget.

Indstilling

  1. At lokalplan K106 for et område til erhverv og særlig pladskrævende varer vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017


Anbefaler den administrative indstilling.

Vedrørende antallet af handicappladser henvises ejer til at søge dispensation, såfremt det måtte vise sig, at kapaciteten er for høj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.