Nr.163 - Nordsjællands Park og Vej - vederlag m.m.

Sagsnr.: 13/11667

 
Pia Bødtker (A), Hossein Armandi (H)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændring af samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Det kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen traf den 11. oktober 2017 afgørelse om, at


-      Ordningen med et formandsskifte midt i perioden kan gøres permanent,

-      Fast vederlag til formand og næstformand på det foreliggende grundlag ikke kan godkendes.


Permanent formandsskifte

Ankestyrelsen har om en vedtægtsændring, der gør formandsskifte midt i valgperioden permanent, anført, at det er Ankestyrelsens opfattelse at den ønskede ændring er sagligt begrundet.


På den baggrund anbefaler administrationen, at samarbejdsaftalens § 2, stk. 3, 2. pkt. ændres til denne ordlyd:


I valgperioden går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år.

 

Bestemmelsens 3. pkt. udgår.


Vederlag

Ankestyrelsens afgørelse om, at fast vederlag til formand og næstformand ikke kan godkendes er baseret på, at udgangspunktet er at vederlæggelse alene kan ske med udbetaling af mødediæter.


Ankestyrelsen på grundlag af de foreliggende oplysninger vurderet, at dette udgangspunkt ikke kan fraviges.


Ved vurderingen har Ankestyrelsen således lagt vægt på, at der ikke – for formand og næstformand - er tale om et så højt tidsforbrug, at det går ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem, hvorfor det ikke kan begrunde, at der godkendes fast vederlag.


Ankestyrelsen bemærker i den forbindelse, at det oplyste tidsforbrug ses at være betydeligt lavere end det tidsforbrug, som Statsforvaltningen lagde vægt på ved godkendelsen i 2014 af fast vederlag til formand og næstformand frem til udgangen af 2017 (indeværende valgperiode).


Ankestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplyst om en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed.


Ankestyrelsen har dog tilkendegivet, at der kan godkendes en bestemmelse i samarbejdsaftalen om, at der ydes diæter efter kommunestyrelseslovens § 16 a.


Byrådet i Helsingør Kommune er af deres administrationen orienteret om Ankestyrelsens afgørelse. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.


Administrationen anbefaler på det grundlag, at samarbejdsaftalens § 3, stk. 6 ændres til følgende ordlyd:


De af deltagerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager mødediæter i henhold til kommunestyrelseslovens § 16 a.

 

 

 

Valg af revision

Nordsjællands Park og Vej har i februar 2017 fået Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse af en ændring af samarbejdsaftalens § 11, stk. 2, 2. afsnit i forhold til Nordsjællands Park og Vejs valg af revision.


Godkendelsen af ændringen indebærer, at Nordsjællands Park og Vej ikke længere er nødt til at vælge en af deltagerkommunernes revision, men er frit stillet i forhold til selv at vælge revision.


Forhåndsgodkendelsen er dog betinget af, at antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af det kommunale tilsyn, jf. kommunestyrelseslovens § 42.


Administrationen foreslår på den baggrund en ændring af samarbejdsaftalens § 11, stk. 2, 2. afsnit til denne ordlyd:


Årsregnskabet revideres af en revision antaget af bestyrelsen i Nordsjællands Park og Vej. Revisionen sker i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og kommunestyrelsesloven. Antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, jf. kommunestyrelseslovens § 42.

 

Udkast til revideret samarbejdsaftale vedlægges sagen. De anførte forslag til ændringer er vist med kursiv i udkastet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At de foreslåede ændringer af samarbejdsaftalen vedtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-11-2017

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.